Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Vincent, Habergham v. 169.
Viner, Earl of Chesterfield v. 172.
Vipan v. Mortlock, 126, 127.
Virgin, Moseley v. 27.
Vivian, Goodwyn v. 146.

V.

Wadeson, Neale v. 61.
Wadman v. Calcraft, 25.
Wadsworth, Armitage v. 350.
Wafer 9. Mocatto, 26.
Wake v. Conyers, 362.
Wakefield, Davis v. 139.
Walcot v. Walker, 283, 287.
Waldo v. Caley, 316.
Walker, Bagster v. 125.

Walter v. Russel, 101.

v. Young, 7.
Waltham, Surrey v. 341. 346.
Walton, Doolittle v. 295.
Walwyn v. St. Quintin, 41.
Ward v. Lord Courtown, 155.

Jennings v. 14.

Loring, 130.

Royal Exchange Company
v. 56.

-, Lord, Lord Dudley v. 142.
Wardell, Robinson v. 107.
Warden, Lightbone v. 5.
Warder, Sowerby v. 62.
Ware v. Polhill, 219.

Baller v. 273.
Bell v. 280.
v. Consett, 7.
Gardiner v. 138.
Moore v. 274.
Power v. 274.
Powley v. 199.
Jonson v. 280.
Walcot v. 283. 289. 287.
v. Walker, 302.

v. Woolaston, 301.
Walkey, Stebbing v. 7.
Wallace, Fullarton v. 54.
Wallaw v. Wright, 77.
Waller, Forester v. 275.
Wallis, Delancy v. 54.

v. Glyn, 66.

v. Duke of Portland, 18.
Walmsley v. Booth, 14.

v. Child, 5.

Marshall v. 359.
Walter, Sloman v. 21, 22.

--- 0. Horwood, 11.
Waring, Pierce v. 13.
Warner, Ex parte, 297.

White v. 26.
Warren, Pulteney v. 6. 198. 207.
Warrington, Earl of, Hodson v.
136, 141.

v. Mosely, 359.
Warter v. York, 297.
Warwick, Earl of, v. Duke of
Beaufort, 134.

Hospital v. Fielding,
358.
Waters v. Taylor, 307.
Wathen, Colman v. 273.
Watherell v. Howells, 148.
Watson v.

282.
Baskett v. 270.
Hodgson v. 297.
Pears v. 241.

Rex v. 228.
Wattleworth o. Pitcher, 50. 56.

[ocr errors]
[ocr errors]

Watts, Bullas v. 21.

Rex v. 228.

v. Brooks, 18.
Way v. Foy, 319.
Weatherhead v. Wilson, 36.
Webb, Bruce v. 60.

- Hackett v. 348.

Hale c. 6.
, Lingard v. 131.

>

>

Bishop of London v. 199.
Meade v. 12.
v. Plummer, 205.
v. Rose, 275.
Servington v. 364.
Lord Teynham v. 361.

v. Wise, 130.
Weble, De Berenger v. 268.
Weeks v. Slater, 360.
Welby v. Duke of Rutland, 361.
Weld v. Hornby, 227.
Weldon, Astley v. 22.

How v. 14.
Weller v. Smeaton, 361.
Welles v. Middleton, 14.
Wellington, Poulson v. 15.
Wells, Gibson v. 159.
Welsh v. Hannam, 128.

-- v. Vaughan, 34.
Wentworth, Angerstein v. 56.

Bancroft v. 18.

v. Turner, 164.
Wesket v. Carnevali, 117.
West, Davis v. 24.

v. Primate of Ireland, 7.

v. Skip, 30.
Western, Bush v. 361.
Weston, Barnett v. 12.

Weston v. Lyddall, 155.
Whaley, Cooke v. 178.

v. Norton, 18.
Wharrey, Frogmorton v. 169.
Wharton v. May, 142.

Lord, Robinson v. 4.
Wheeler, Palmer v. 17.
Whichcote v. Lawrence, 13.
Whitchurch v. Hide, 361.

v. Holworthy, 195.
White, Clapham . 111. 120.

Coulson v. 231.
Dunnage v. 12.
v. Geroch, 275.
v. Hall, 142.
Klevers v. 54.
Earl of Mountnorris v. 23.
Rex v. 227.
Sherwood v. 117.
7. Steinwacks, 79. 83.

v. Warner, 26.
Whitelegg v. Whitelegg, 323.
Whitfield, Bewick v. 214.

v. Bewit, 155. 214.
v. Faussett, 5.

v. Hales, 297.
Whitmore v. Thornton, 41 71.
Whittingham r. Wooler, 281. 289.
Whorewood, Lowther v. 86.
Wickham v. Wickham, 219.
Wigglesworth v. Dalison, 199.
Wilbeam v. Ashton, 32.
Wilcox v. Drake, 297.

Gyles v. 280, 281.
Wildey v. Coopers' Company, 10.
Wilkins v. Aiken, 282.
Wilkinson, Blowe v. 85.

[ocr errors]
[ocr errors]

Wilkinson, Neville v. 12. 15. Windsor, Dean of, v. Perwin, 16.
Wilks, Roworth v. 267.

Lord, v. Earl Pom-
Vesey v. 121.

fret, 6.
Willan v. Willan, 175. 319.

→ Story r. 207.
Willett v. Winnall, 14.

Winfield, Pyatt v. 172.
Williams, Duke of Bolton v. 185. Winford, Cooke v. 185.
215.

Winnall, Willett v. 14.
v. Brodie, 253.

Winter, Blount v. 296.
Cowtan, 342.

v. Lightbound, 136.
v. Day, 178. 185.

-, Turner v. 252, 253.
Ex parte, 16.

Wise v. Webb, 130.
Lane v. 108.

Withall v. Lilley, 44.
Leigh v, 14.

v. Masterman, 41.
v. Macnamara, 182. Wither v. Dean of Winchester,
v. Nutt, 38.

148. 203, 204.
Osborne v. 16. 18, 19. Witherington v. Banks, 165.
v. Price, 7. 312.

Wood v. Downes, 14. 18.
v. Thomas, 15.

v. Zimmer, 247.
v. Williams, 7. 312. Woodcock, Ramsay v. 358.
Willis, Fuller v. 134.

Woodham, Goodinge v. 96, 97.
Willoe, Bateman v. 29.

100.
Wills v. Rich, 301.

Woodhouse v. Shepley, 15.
Wilmot v. Lord Lansdowne, 168. Woodward v. King, 66. 75.
Wilson, Corporation of Carlisle v.

-- v. Gyles, 198.
29.

Woolaston, Walker 7. 301.
Dougal v. 232.

7. Wright, 341.
Fodringham v. 86. Wooler, Whittingham T. 281.289.
Stephenson v. 11.

Worden v. Ellers, 199.
0. Story, 355.

Worrall, Gadd v. 127.
v. Weatherhead, 36. Worsefold, Hamilton v. 193.
Winch, Doe v. 357.

Worsley, Roberts v. 53.
Winchester, Longman v. 282. Worthington, Kenyon v. 32.
's, Bishop of, case, 205. Woton, Levington v. 141.

Knight, Wray, Pooley r. 9.
207. 212.

Wren, Earl of Newburgh v. 139.
Dean of, Wither v. Wright v. Atkyns, 160. 322.
148. 203, 204.

V. Bluck, 301.

[ocr errors]

Wright v. Braine, 80. 82.

Gilliat v. 54.
Harrison
v. Simpson, 38.

Stationers' Company V.
270.

Steele v. 5.
Wallaw v. 77.

Woolaston v. 341.
Wyatt v. Barnard, 280.

Yallop, E.x parte, 11.
Yard v. Ford, 233. 235.
Yarmouth, Town of, 7. Dean of

Norwich, 358.
Yates v. Barber, 86.
Yeaw v. Holland, 229.
Yeomans r. Kilvington, 352.
York Buildings Company, Mac-

Chalk v. 232.

Hawkes v. 12.
Wycherley v. Wycherley, 12.
Wynn, Catwallell r. 139.

v. Hatty, 361.
v. Owen, 106.

kenzie v. 13.
York, Mayor of, v. Pilkington, 42.

333.
Yorke, Warter v. 297.
Young v. Peachy, 12. 16.

v. Keighly, 30.
Walter v. 7.

Ximenes, Franco v. 313.

Zang, Rix v. 82.
Zimmer, Wood v. 247,

« ZurückWeiter »