Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

inoffenso pede cælum versus progredi liccat ; quantum cumque fane operæ huic negotio posuerimus, arduum satis comperiemus hoc iter; non eft quod nos viam insuper silice fternamus, aut vepribus : Nesciunt protecto qui ifta criminantur , nesciunt , quantum de Templo Dei mcreantur illi, qui feu saxa seu crabes fabricæ huic cxædificandæ dolare,ac levigare norunt, modo id, præseruim, absque nimio malleationis ftrepitu fieri poffit ; quod gravitarcm tuam admodum prudenter istic ailaboralle lentio.

Quod ad rem ipfam actinct, quisquam ne fanæ Theologiæ candidaiusest, qui merito mortis Chrifti limites quofdam fuos figendos censcat? nempe omnipotens eft, infinitæque vircucis ille Dei filius, quibus ergo redimendis, & carnem induere & fanguinem suum effundere voluit,iis ut non sufficiat, (quod fibi præftituit ) universis quam nimis fonare videtur Suédogo!. Generi autem humano redimcndo & cordi quan & mortem fuam incendiffc benigniffimum mandi redemprorem,quoties quamq; cxpreffe docer Scriptura?Cum vero nemini fano displicere poffit hæc fpiritus sancti(ubi in facris literis occurrit) Phrascologia, qui fit quod noftro transcripta calamo parum arrideat; Illa ceric distinctio inter (iplo quidem aču ) fufficientiam, efficientiamque morris Chrifti, intcr meritum ex una parte, & effcctume ventumque Theanthropicæ illius redemptionis, ex alterazinter precium Andere infiniti, & falutarem ejus applicationem ita & vera & necessaria eft,ur absque illa fieri non poffit, quin perperam de magno mundi salvatore, deque myfterioso redemptionis negotio sentiamus : Carte ita pro omnibus mortuus eft Chriftus, ac parum incerca profit omni. bus ad salutem : Non illo ergo in sensu pro omnibus mortuus eft

Chriftus Judicio

quo doctissimus Parans ( cui concinunt & Theologi Palatiei) de 5.Ari.

vocem interpretatur, ubi ait mori pro aliquo proprie cffe, morte Art. 20. sua aliquem a morte liberare, scu ita mori alicujus loco, ut ipsc vivar; Sent. Pa- eo quidem modo hæc loquendi formula,non mericum modo fed creflat. Tbe- ficaciam univerfalem, effe&tumque commure mortis Christi comol. Art.2. plecteretur , quod nemo fanus ( cum Hubero) illi ( quantum liprop. 4. bet salvificæ) attribuendum judicaric : Hoc vero quod non fiat homi

num certe culpa fit, non servatoris. In Cæletti hoc mcricorum Gazophylacio, sat repofitum eft Thesauri , redimendis cot mundorum myriadibus, quot sunt hominuni capita ; quod fi qui ita fint vellocordi, vel præfracto ingenio, ut quantumvis voce Evangelü moniti ac incitati, nec movere

pedem, nec marum exporrigere velint, pe

D.par.

ten

tendo reportandoque suo (quam libet ingenti) pretio, digni tunc ilicet qui caprivi moriamur ; quid hic interin decedit infinitæ redemptoris munificentiæ ?

Sent, de Placere mihi solet hcic Molinai mei, viri clarissimi satis apta fimi- 5. Artic. litudo, illustrandis, illuminandisque omnibus, datus est sol huic mun- adSynod do; sunt tamen cæci non pauci, sunc alii carcerum tenebris damnati, somno sepulci sunt alii : Parum frunintur isti omnes folis benefcio, quid hoc ad magnum illud ac munificum luminare ? Oculati quotquot funt, subque dio vigilant gaudent hac luce, illiusque radiis refocillantur ; pariter fc habet cum morte Christi,cujus fiuctus ó ou tipos patefcit quidem omnibus mcriterie, non efficacitcr : in fe fufficit omnibus; non omnibus interea five ad remissionem five ad falutem applicatur ; reconciliabile eft hac ratione totum genus humanum; actu aurem uc reconcilietur, quiddam aliud insuper requiritur ; implerio scilicet conditionis gratuiti fæderis, quæ in fide recipientis confiftit : Credunt autem efficacissima virtute hujus salvificæ mortis quotquor ad salutem ordinati sunt ; hanc vero exprimendi formulam quod parum ferre vidcancur Theologi Palatini ; hinc fit, quod Remonftrantium nonnullis(longius multo quam par crat procedentibus) contra-venire iltic studuerint, utpote qui non meritum modo fed et efficaciam mortis Christi coti humano generi actu communicare videantur ; re tamen ipsa fratres Palatini de merito precioque mortis Christi infinito, applicabili quidem univerfis (si possent credere )

lat. Theol mrcalibus, folis electis salutariter applicatu idem nobiscum sentiunr. des.art

. Scd & eadem ipfa eft promiffionum insuper divinarum cxccnfio; per Art. 2. totum terrarum orbem nemo homo eft,cui non iftæ libcrc promulgari, propel.z, & possint & debeant; occurrat mihi quivis vel Turca,vel Judæus, vel tu 3. Fadus, quidni ego fidenter, & ferio illi dixerim. Ita O homo, pro te mortuus eft Chriftus, ut fi in ipfum credideris certo salvaberis ; fed & omnium cadem plane ratio eft, quæ unius: Quicquid fit, ob defeétum falutaris precii certum est neminem unquam periiffe neminem unquam periturum ; sic ergo (ut Thcologi nostri Britarni plene & perfpicue ) Chriftus pro omnibus mortuus eft, ut omnes & finguli

, mediante fide possint virtute doridures hujus , remissionem peccatorum, & vitam æternam confequi;Sic pro elcctis murtuus eft, ut ex merito mortis ejus, secundum eternum Dei beneplacitum, fpecialiter illis deftinaro, & fidem infallibiliter obrincant, & vitam eternam. Breviter, ita primum hunc de morte, & merito Christi articulum

tracta sti

Sent. Pa

alus.

tractafti ug piane habeas scripturas, patres, suiptores quosque Orthodoxos, tibi pieno ore suffragantes: fed & Ecclesia nottra Anglicana ita hic tota iua eft, ac fi ipliffima illius verba suisses ubique mulu

Secundum porro articu'um ( meo quidem judicio ) dici vix poteft fulidiusne, an modestius exegeris, fi quis alius in tota Theologia, ille profecto de reprobatione locus, lubricus eft ; in quo labi, & facile lit, & periculosum, tu vero ita caure istic movisti pedem, ut neque blandiores decreti æstimatores quicquam, quod culpent , invenire poffint, nec severiores, quod desiderent ; co magis mibi mirandum videtur quid illud sit, quod censuræ suæ prætendcre possint scitissimi cavillorum artifices : Dicam certe quod res eft, tous ifte (uti a te cxplicatur) locus nihil aliud eft, quam sententiarum Dordracenarum accurata quædam contractiuncula ; in qua non sensum modo illibatum, sed et plerunque, verba ipsiffima fatis curiose retinuisti : Qui fit crgo ut quibus illa Synodus in pretio eft, tam justa ac fidelis cjuldem difpliccat epitome ? Certe ni tu digitum intcndas ego quid hæreat nullus inveniam. Enim vero, cffe quandam reprobationem , camque ab æterno, quis dubitat ? Sed & hanc reprobationem, (qua omnipotentis Dei actum fpectat) ejufdem effe quorundam hominum quos decrevit Deus in communi miseria, in quam se sua culpa præcipicarunt, relinquere; tandemque non tantum propter infidelicatem, fed ctiam cæcera omnia peccata, ad declarationem juftitiæ suz damnare, & æternum punire ; sic illi, culpa crgo & peccata, ita hic intervcniunt,ut pofitiva reprobatio absque his non fine summa injuria, Deo attribuatur : Hoc est quod iu, ex Auguftino, Fulgentio , Profpero, ex omnibus Ecclesiarum confeßionibus, ex Orthodoxis quibufque authoribus, facili negorio cviccris: Meritissimo ergo inveheris in illorum explicationcm, & rigidam & plane iniquam, qui electioni liberæ, & gratuicæ reprobationem absolutam, ex mero odio profectam opponendam censent : Ecquod cnim odic Deus præter peccatum ? et propter peccatum , non, in fe , creaturam suam? Hoc sane seposito, vidic Deus omnia quæ feccrat, & bona pronuntiavit, quomodo vero se qera ndege mour præstarct Deus si hominem, qua homincm odio haberet ; Præibis ergo & tu mihi verba illa, quibus ego lubentissime assentior, ut summe pia, & fuavissima illa vox eft, nos gratiuto ex mera misericordia, & beneplacito Dei fuisse electos in Christo ad falutem, ita nec fatis pia nec tolerabilis altera,

Me

Merito perirc alios, criamsi in Adamo non essent perditi, quoniam Dcus ita præfccit, Christum Ecclefiæ suæ caput, uc in co fervemur, non omncs, sed qui lumus elccti. Quod zelus hic cuus, ut & boni cujusque exardescat, non hercle miror; Quid enim hoc aliud ett, nisi cyrannidem quandam affingere misericordiffimo Numini ? Ab oluta ipfius in crcaturam potentia quousque se extendat, nemo eft qui dubitet : illam vero ut in nos exerat, exerceatque Deus, qui cum ordinato jure cum hominibus agere decreverit, cotics dilcctionem suam, desideriumque humanæ salutis protestacus est, durius eft quam at a quoquam Christiano cogitari debeat; utinam vero odiolæ hujulmodi loquendi formulæ, aut nunquam pio alicui, doctoque reformatæ Religionis professori excidissent, aut si aliquando temere ipres idónswer excefferint, æternæ oblivioni damnatæ ilico fuiffent ; Hujusce furfuris sunt incommodæ illæ, ac incongruæ locutiones, quas Theologi Dordraceni, non pauci, rejici, corrigique voluerunt ; quod & tunc temporis factum fuisser,nisi quorundam existimationi forte plus nimiu fuiffec indultum 3 Qua de re largius aliquanto scripsi ad Collegam tuum clarissimum D. Crocium ; Literas illc mcas iccum sine dubio communicabit ; in cadem vos navi estis uterque, ejufdem confilii fortes ut sitis, par est. Interim, Analysis hæc tua (ut in hac resolvendi facultate præcellere te video ) scopo loci illius oprime quadrare videtur, nec a quoquam merito impugnari poteft : Ut Scriptura toca, ita illa cum primis ad Romanos (quod patrum doctiffimus olim ) plena est sensibus ; vix dari poteft ita certa loci alicujus resolutio, quin & alia fatis commoda poffit, fortassis fuperadjici : suis alii litent sententiis

, ego tuam hanc loci contexturam & explicacionem valde probo; fi quis contra'mussiter, dic illi mco (fivis ) nomine, carpere multo facilius esse quam emendare. Tu vero, vir celeberrime, perge quod facis, sanctis hisce, piisque laboribus de Ecclesia Dei bene promereri ; & (quod tibi ac tuis ex animo gratulor) pedom perioday souzaile', precibusque tuis adjuva

Dat. in Pallar.

noftro Exon.

Devotissimum tibi in Domino
Fratrem ac Synmyfta

Jof. Exon.

PP

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Earned and Reverend Brethren ; If you be now ( as is supposed) upon the advise of a Forme of Church-Government ; I beseech you, in the fear of God, setting aside all prejudice, to take into your sad thoughts thele

considerations following: It is ( I perceive an usual Prayer of many Preachers well affected to your Affembly, that God would now ( after 1600 years uni. versal practise of the whole Church of Christ, upon earth) show you the patterne in the mount ; as if, after so long and perfcet inquisitions, there could be any new discoveries of the forme that was, or should be ; wherein, I suppose their well-meaning is not a little injurious both to the known truth, and to you : for, what revelations can we cxpeet thus lace: or what monuments of cicher Seripture, or history can now be hoped to be brought to light, which your eyes have not seen, and former ages have not inquired into : Surely, ye well know, there can be but these three forms of Church-governmont, possibly devised ; Eicher by B.Thops, or by Presbytcrics, or

by

« ZurückWeiter »