Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

உ மறுபடியும் இயேசுவானவர்சனங்களை நோக்கி, நா ன உலகததின ஒளிபாயிருக்கிறேன: எனக்குப்பினசெலலு இறவன இருளிலே நடவாமற் சீவனாகிய ஒளியை அடைந்திரு பபானென றார்.

யங அப்பொழுது பரிசேயர் அவரைநோக்கி, நீரே உம மைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்கிறீர்; உம முடைய சாட்சி யை மெய்பெனறு ஒத்துக்கொள்ளக் கூடாதென்றார்கள். யசு அதற்கு இயேசுவானவர் சொனனது, நானவநத டததையும் நானபோகும் இடத்தையும் அறிநதிருககிற படியினாலே என்னை குறித்து நானேசாட்சிகொடுத்தலும் என னுடையசாட்சிபைமெய

ஒத்துக் கொளளவே ணடும் ; நீங்கள் நானவநத ட ததையும நான போகும இடததையும் அறியாமலிருக்கிறீர்கள. யாரு நீங்கள

மாமிசத்திற்கேற்றபடி தீர்மானம பணணு

நான ஒருவனை குறிதது ந தீர்மானமபண. கிறதில்லை.

யசு நான தீர்மானமபணணினால், நான மாத்திரமல்ல, நானும் என்னை அனுப்பின பிதாவுங் கூட விருக்கிறபடியி லே என டைய தீர்மானஞ சததியததினபடியேயிருக

யன று

றீர்கள ;

[ocr errors]

மஎ ரண்டுபேருடைய சாட்சியை மெயயெனறொதது ககொள்ள வேண்டுமென்று உங்கள் நியாயசாஸ்திரத்திலே யும எழுதியிருக்கினறதே.

யஅ அநதபபடி நான எனனைக்குறித்துச் சாட்சி கொடு ககிறவனாயிருக்கிறேன், என்னை அனுப்பின பிதாவும் என்னை ககுறித துசசாட்சிகொடுக்கறாரெனறார்.

யக அப்பொழுது அவர்கள உமமுடையபிதா எங்கேயெ ன்றார்கள். இயேசுவானவர் சொனனது, நீங்கள் என்னையும என பிதாவையும் அறியாமலிருக்கிறீர்கள : என்னை அறி, ர்களானால் எனபிதாவையும் அறிநதிரு - பீர்களென்றார்.

உய தேவாலயத்திலே இயேசுவானவர் உபதேசமபண ணிததரும்பபெடடியின்ருகேயிருநதபொழுது இந்தவசன ஙகளைச் சொன்னார் : அப்படியிருந்தும் அவருகை டய நேரம வாராதபடியால ஒருவரும் அவரைப் பிடிக்கவில்லை. உக பினபு இயேசுவானவர்

அவர்களைநோக்கி,

நான போவேன, நீஙகள எனனை ததேடுவீர்கள, ஆ ள பாவத்தினாலேசாவீர்கள; நான போகுமிடத்திற்கு நீங்க ள வரமாட்டீர்களென்றார்.

உஉ அ.பொழுது பூதர்கள (ஒருவரையொருவர்) நோ ககி, நான போகும் இடத்திற்கு நீங்களவரமாட்டீர்களென கிறானே ; தன்னைத்தான கொலை செய்வானாவென்று பேசிக்

உங்க

[ocr errors]

23 And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world ; I am not of this world.

24 I said therefore unto you, that ye shall die in your your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.

25 Then said they unto him, Who art thou ? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.

26 I have many things to say and to judge of you:

but he that sent me is true ; and I speak to the world those things which I have heard of him.

27 They understood not that he spake to them of the Father.

28 Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

29 And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

30 As he spake these words, many believed on him.

31 Then said Jesus to those Jews which believ, ed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

33 | They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free.

34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin,

நான

உங்களபாவங்க

சு

பின

உக அவர் பினனும அவர்களுடனே சொனனது, நீங்கள் கீழேயிருந்துதோனறினவர்கள; உயரத்திலிருநது தோனறினவன, நீங்கள இவவுலக ததிற்குரியவர்கள, நான இவவுலக ததிற்குரியவன்ல்ல. உச ஆகையு

கயால நீங்கள உங்களபாவங்களினாலே சாவீர் களெனறு உங்களுக்குசசொனனேன: பினனும அவரே நானெனறு நீங்கள் விசுவா

வாசியாவிட்டால ளினாலேசாவீர்களென்றார்.

உரு அதற்கவர்கள நீர்யாரெனறார்கள். யேசுவானவர் சொனனது, ஆதிமுதல நான உங்க சசொலலி வந்தவ னே நான்.

உசு நான உங்களைக் குறித்துப் பேசி நியாயஞசொலலு கிறதற்கு அநேககாரியங்களுண்டு : என்னை அனுப்பினவர் சத்தியமுளளவர் ; நான அவரிடத்திற் கேள்விப்பட்டவைக ளையே உலகத்தாருக்கு அறிவிக்கிறேனெனறார்.

உஎ அவர் பிதாவைககுறித துசசொன னாரென று அவர்க ள அறியாதிருநதார்கள. உ அ ஆதலால் இயேசுவானவர்

ம அவர்களட னே சொனனது. நீங்கள் மனிதனுடைய மானை ஏற்றி யிருக்கு மபொழுது என்னையே அவரெனறும தான ஒன றுஞசெய்யாமல என பி " எனக்குப்போதிக்கிற படியே இவைகளைசசொனனேனெனறும அறிவீர்கள.

உக எனனை அனுப்பினவர் என னுடனேயிருக்கிறார். பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான எப்பொழுது ஞ செய கிறபடியால அவர் என்னைத் தனியே யிருக க விடவில்லை யெனறார்.

நல இவைகளை அவர் சொல்லுகையில் அதேக மபேர் அவரிடத்தில் விசுவாசமானார்கள.

நக ஆதலால இயேசுவானவர் தமமை விசுவாசிதத யூத ரைநோககி, நீங்கள எனனுடைய உடதேசத்திலே நிலை திருநதால மெய்யாய் எனசீஷராயிருப்பீர்கள,

கஉ அலலாமலுஞசததிய சதையறிவீர்கள, சத்தியமா னது உங்களை விடுதலையாககுமெனருர்.

நக அதற்கு (சிலர்) சொனனது, நாங்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியாராயிருக்கறோமேயலலா மல நாங்கள் ஒருக்கா லும் ஒரு னுக்கு அடிமைகளாயிருக்க வில்லையே: ஆதலால் நீங்கள் விடுதலையாவீர்களெனறு நீர் எபபடிசசொலலுகிறீர்

எனலை

எனறாகள.

நச இயேசுவானவர் சொனனது, பாவததைச் செய்கிற வனெவனோ அவனடாவத்திற்கு அடிமையாயிருக்கறானென

6

35 And the servant abideth not in the house for ever : but the Son abideth ever.

36 If the son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.

37 I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.

38 I speak that which I have seen with my Father : and ye

do that which ye have seen with

your father.

39 They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ve were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.

40 But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, wbich I have heard of God : this did not Abraham.

41 Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication ; we have one Father, even God.

42 Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me : for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

43 Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.

44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

45 And because I tell you the truth, ye believe me not.

46 Which of you convinceth me of sin ? And if I say the truth, why do ye not believe me?

அடிமையானவன எனறைககும வீட்டிலே தங்கான: மாரனே எனறைக்கும் அதிலே தங்குவான. ங ச ஆகையாற குமாரனானவர் உங்களை விடுதலையாக்கி னால மெய்யாய்விடுதலையாயிருப்பீர்கள்.

நஎ நீங்கள் ஆபிரகாமின சநததியாரென்று அறிந்திருக கிறேன ; அப்படியிருந்தும் என னுபதேசம உங்களில் தரி யாமலிருக்கிறபடியால் என்னைக் கொலை செய்ய ததேடுகிறீர்

கள.

ந அ நான எனபிதாவினிடத்திலேகணடதைப்பேசுகிறே ன : அப்படியே நீங்களும உங்களபிதாவினிடத்திலே கண டதைசசெய்கிறீர்களென்றார். .

கூகூ அதற்கவர்கள் ஆபிரகாமேயெங்கள தகப்பனாயிருக கிறாரென்றார்கள். இயேசுவானவர் சொனனது, நீங்கள ஆபி ரகாமினபிளளைகளானால் ஆபிரகாமின கிரியைகளுக்கொப பாய்சசெய்வீர்களே.

சம் நீஙகள பராபரனிடத்திற் கேள்விப்பட்ட சததியத தை உங்களுக சசொனன மனிதனாகிய என்னைக் கொலைசெ ய்யத்தேடுகறீர்கள: ஆபிரகாம இப்படிச் செய்யவில்லையே.

சக நீங்கள் உங்கள் பிதாவின் கிரியைகளுக்கொப்பாயச் செய்கிறீர்களென்றார், அதற்கவர்களசொனனது, நாங்கள வேசைமார்க்கத்தினாலே பிறந்தவர்களல்ல, ஒரேபிதா எங களுக்குண்டு ; பராபரனே அவரென்றார்கள்.

சஉ இயேசுவானவர் சொனனது, பராபரனிலிருந்தே புறப்பட்டுவ நதேன; நான எனனாலேவ ர வில்லை, அவரே யென்னை அ பயினார் : ஆகையாற் பராபரன உங்கள் பிதா வாயிருந்தால் நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்புகூருவீர்கள்.

சந எனன ததினா ல என னுடைய பேசசை அறியாமலிரு கிறீர்கள? என னுடைய உபதேசததைக்கேடகமன திலலா தபடியினாலல்லவோ ? (அப்படியிருக்கிறீர்கள.)

ச ச பசாசானவனே உங்களபிதா. (ஆகையால்) உங் கள பிதா இசசைகளினபடிசெயயவிருமபுகிறீர்கள. ஆதிமுதற்கொண்டு அவன மனிதக்கொலைக்காரனாயிருக்கி றான . அலலாமலுஞ சத்தியத்தில் அவன நிலை நிலலாதபடி யாற சததியம அவனிடத்திலில்லை. அவன பொய்யனு மாய ட்பொய்யின தகப்பனு மாயிருக்கிறபடியாற் பொய்பேசுகிற பொழுது தன் சொந்தத்திலெடுத்துப்பேசுகிறான.

சாரு நான ச ததியததை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறபடியி னாலே நீங்கள என்னைவி சுவாசிக்கிறதில்லை.

எனனிடத்திற் பாவமுணமே உங்களிலெவன சசயமாய்ச் சொல்வான? ஆகையால் நான் சத்தியத்தை சசொலலுகிறவனாயிருக்க, நீங்கள் என்னை எனனத்தினாலே

தாவின்

டனறு

« ZurückWeiter »