Abbildungen der Seite
PDF

WEDDI FOREOL,

BOB DYDD TRWY'R FLWYDDYN.

Ar ddechreu'r Foreol Weddi, darllened y Gweinidog, å lief uchel, ryw un neu ychwaneg o'r adnodau hyn o'r Ysgrythyr Lân y rhai sydd yn canlyn. Ac yna dyweded yr hyn y sydd ysgrifenedig ar ol yr unrhyro

adnodau.

PAN ddychwelo'r annuwiol W HEN the wicked man 1 oddiwrth ei ddrygioni yr V turneth away from his hwn a wnaeth, a gwneuthur wickedness that he hath combarn a chyfiawnder, hwnnw a mitted, and doeth that which is geidw yn fyw ei enaid. Ezec. lawful and right, he shall save xviii. 27.

his soul alive. Ezek. xviii. 27. Yrwyf yn cydnabod fy ngham. I acknowledge my transgresweddau, a'm' pechod sydd yn sions, and my sin is ever before wastad ger fy mron. Psal. li. 3. me. Psal. li. 3.

Cuddía dy wyneb oddiwrth Hide thy face from my sins, fy mhechodau, à dilëa fy holland blot out all mine iniquities. anwireddau. Psal. li. 9.

Psal. li. 9. Aberthau Duw ydynt yspryd The sacrifices of God are a drylliedig: calon ddrylliog, gys- broken spirit : a broken and a tuddiedig, O Dduw, ni ddir- contrite heart, O God, thou wilt mygi. Psal. li. 17.

not despise. Psal. li. 17. Rhwygwch eich calon, ac nid Rend your heart, and not eich dillad, ac ymchwelwch at your garments, and turn unto yr Arglwydd eich Duw: o her. the Lord your God: for he is wydd graslawn a thrugarog yw gracious and merciful, slow to efe, hwyrfrydig i ddigofaint, a anger, and of great kindness, mawr ei drugaredd, ac edifeiriol and repenteth him of the evil. an ddrwg. Ioel ü. 13.

Joel ii. 13. Gan yr Arglwydd ein Duw y To the Lord our God belong mae trugareddau a maddeuant, er mercies and forgivenesses, though gwrthryfelu o honom i'w erbyn: we have rebelled against him : ni wrandawsom chwaith ar lais neither have we obeyed the voice yr Arglwydd ein Duw, i rodio yn of the Lord our God, to walk in ei gyfreithiau ef, y rhai a roddodd his laws which he set before us. efe o'n blaen ni. Dan. ix. 9, 10. Dan. ix. 9, 10.

Cospa fi, Arglwydd, etto mewn O Lord, correct me, but with

sicht ab

ngwneuthur yn ddiddym. Ier. lest thou bring me to nothing X. 24. Psal. vi. l.

Jer. X. 24. Psal. vi. 1. Edifarhèwch; canys neskodd Repent ye; for the Kingdon teyrnas nefoedd. St. Matth. iii. 2. of Heaven is at hand. St. Matt

Mi a godaf, ac a af at fy nhad, ii. 2. ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, I will arise, and go to my fa. pechais yn erbyn y nef, ac o'th ther, and will say unto him, Fa. flaen dithau ; ac mwyach nid ther, I have sinned against hea. ydwyf deilwng i'm galw yn fab ven, and before thee, and am no i ti. St. Luc xv. 18, 19.

more worthy to be called thy son Arglwydd, na ddôs i farn a'th St. Luke xv. 18, 19.. was; o herwydd ni chyfiawnheir Enter not into judgement witi neb byw yn dy olwg di. Psal. thy servant, O Lord ; for in thy cxlii. 2.

sight shall no man living be jus Os dywedwn nad oes ynom tified. Psal. cxliii. 2. bechod, yr ydym yn ein twyllo If we say that we have no sin ein hunain, a'r gwirionedd 'nid we deceive ourselves, and the yw ynom. Os cyfaddefwn ein truth is not in us: but, if we pechodau, ffyddlawn yw efe a confess our sins, he is faithfu chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein and just to forgive us our sins pechodau, ac y'n glanhâo oddi- and to cleanse us from all un. wrth bob anghyfiawnder. 1 Ioan righteousness. 1 St. John i. 8, 9 i. 8, 9. FY anwyl gariadus frodyr, y DEARLY beloved brethren,

T mae'r Ysgrythyr Lân yn U the Scripture moveth us ein cynhyrfu, mewn amrafael in sundry places to acknowledge fannau, i gydnabod ac i gyffesu and confess our manifold sins ein haml bechodau a'n han- and wickedness; and that we wiredd ; ac na wnelem na'u should not dissemble nor cloke cuddio na'u celu y'ngŵydd yr them before the face of Almighty Hollalluog Dduw ein Tad nefol; God our heavenly Father ; bui eithr eu cyffesu â gostyngedig, confess them with an humble, isel, edifarus, ac ufudd galon; lowly, penitent, and obedient er mwyn caffael o honom fadd- heart; to the end that we may euant am danynt, trwy ei an, obtain forgiveness of the same, feidrol ddaioni' a'i drugaredd ef. by his infinite goodness and merA chyd dylem ni bob amser a- cy. And although we ought at ddef yn ostyngedig ein pechodau all times humbly to acknowledge ger bron Duw; etto ni a ddylem our sins before God; yet ought yn bennaf wneuthur hynny, pan we most chiefly so to do, when ymgynnullom i gydgyfarfod, i we assemble and meet together dalu dïolch am yr aml ddaioni to render thanks for the great a dderbyniasom ar ei law ef, i benefits that we have received ddatgan ei haeddediccaf foliant, at his hands, to set forth his i wrando ei sancteiddiaf Air ef, most worthy praise, to hear his ac i erchi y cyfryw bethau ag a most holy Word, and to ask fyddo cymmwys ac angenrheid- those things which are requisite iol, yn gystal ar lês y corph a'r and necessary, as well for the enaid. O herwydd paham myfi body as the soul. Wherefore I a erfyniaf ac a attolygaf i chwi, pray and beseech you, as many cynnifer ag y sydd yma 'n bres- as are here present, to accom

ennol, gyd-dynnu â myfi â chalon pany me with a pure heart, and bur, ac â lleferydd ostyngedig, humble voice, unto the throne hyd y'ngorseddfa'r nefol râd, of the heavenly grace, saying gan ddywedyd ar fy oli; : after me;

Cyffes gyffredin, i'w dywedyd gan yr holl Gynnulleidfa ar ol y Gwein

9 A general Confession to be said of idog, gan ostwng ar eu gliniau oll.

the whole Congregation after the

Minister, all kneeling.
DOLL-alluog Dduw a thru-
I garoccaf Dad; Nyni a

ALMIGHTY and most mer

A aethom ar gyfeiliorn allan o'th

A ciful Father; We have errfyrdd di fel' defaid ar gyfrgoll.

ed, and strayed from thy ways Nyni a ddilynasom ormod ar am

like lost sheep. We have folcanion a chwantau ein calonnau

lowed too much the devices and ein hunain. Nyni a wnaethom yn

desires of our own hearts. We erbyn dy sancteiddiol gyfreithiau.

have offended against thy holy Nyni a adawsom heb wneuthur y

laws. We have left undone those pethau a ddylesym eu gwneuth

things which we ought to have ur; Ac a wnaethom y pethau

done; And we have done those ni ddylesym eu gwnéuthur; Ac

things which we ought not to nid oes iechyd ynom. Eithr tydi,

have done; And there is no 0 Arglwydd, cymmer drugar

health in us. But thou, O Lord, edd arnom, ddrwg weithredwyr

have mercy upon us, miserable train. Arbed di hwynt-hwy, o

offenders. Spare thou them, O Dduw, y rhai sy'n cyffesu eu

God, which confess their faults. beiau. Cyweiria'di'r sawl sydd Restore thou them that are peyn edifarus; Yn ol dy addewid

nitent; According to thy proion a hyspyswyd i ddyn yng

mises declared unto mankind in Nghrist Iesu ein Harglwydd. Å

Christ Jesu our Lord. And chaniattâ, drugaroccaf Dad, er ei

grant, О most merciful Father, fwyn ef. Fyw o honom rhagllaw for his sake; That we may heremewn duwiol, uniawn, a sobr after live a godly, righteous, and fuchedd, I ogoniant dy sanct

sober life, To the glory of thy eiddiol Enw. Amen.

holy Name. Amen. Y Gollyngdod, neu Faddenant , The Absolution, or Remission of pechodau, i'w ddatgan gan yr Off- sins, to be pronounced by the Priest eiriad yn unig, yn ei sefyil ; a'r alone, standing ; the pcople still bobl etto ar eu gliniau.

kneeling. VR Hollalluog Dduw, Tad ALMIGHTY God, the Father

1 ein Harglwydd Iesu Grist, A of our Lord Jesus Christ, 17 hwn ni ddeisyf farwolaeth who desireth not the death of a pechadur, eithr yn hytrach ym- sinner, but rather that he may chwelyd o hono oddiwrth ei turn from his wickedness, and anwiredd, a byw; ac a roddes live; and hath given power, and allu a gorchymmyn i'w Weinid- commandment, to his Ministers, ogion, i ddatgan ac i fynegi i'w to declare and pronounce to his bobl, sydd yn edifarus, Ollyng- people, being penitent, the Abdod a Maddeuant am eu pechod- solution and Remission of their an: efe a bardyna ac a ollwng y sins: He pardoneth and absolvrhai oll sy wîr edifeiriol, ac yn eth all them that truly repent, ddiffuant yn credu i'w sanct- and unfeignedly believe his holy eiddiol Efengyl ef. Oherwydd Gospel. Wherefore let us be

paham attolygwn ni iddo ganiat- seech him to grant us true re. tâu i ni wir edifeirwch, a'i Ys- pentance, and his holy Spirit pryd Glân; fel y byddo bodd- that those things may please lawn ganddo'r pethau yr ydym him, which we do at this prey pryd hwn yn eu gwneuthur, sent; and that the rest of our life a bod y rhan arall o'n bywyd hereafter may be pure, and holy: rhagllaw yn bur ac yn sancteidd- so that at the last we may come iol; megis y delom o'r diwedd to his eternal joy; through Jesu: i'w lawenydd tragywyddol; trwy Christ our Lord. Iesu Grist ein Harglwydd. 1 Attebed y bobl yma, ac ar ddiwedd

The people shall answer here, anı. pob un o'r Gweddïau eraill, Amen.

at the end of all other Prayers

Amen. , Yna y gostwng y Gweinidog ar ei hniau, ac a ddywaid Weddi'r Ar

Then the Minister shall kneel, ani glwydd â llef uchel; a'r bobl hef

say the Lord's Prayer with an au yd ar eu gliniau, yn ei dywedyd

dible voice ; the people also kneel. gydag ef, yn y fan yma, ac ym mha

ing, and repeating it with him le bynnag arall yr arferir hi yng

both here, and wheresoever else i Ngwasanaeth Duw."

is used in Divine Service. L'IN Tad, yr hwn wyt yn y OUR Father, which art ir L nefoedd,' Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy kingdom come ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As it y mae yn y nefoedd. Dyro i ni is in heaven. Give us this day heddyw ein bara beunyddiol. A our daily bread. And forgive maddeu i ni ein dyledion, Fel y us our trespasses, As we forgive maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac them that trespass against us. nac arwain ni i brofedigaeth; And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg: tion; But deliver us from evil: Canys eiddot ti yw'r deyrnas, For thine is the kingdom, The A'r gallu, A'r gogoniant, Yn oes power, and the glory, For ever oesoedd. Amen.

and ever. Amen. | Yna y dywaid efe yn yr un modd, ( Then likewise he shall say, Arglwydd, agor ein gwefusau. O Lord, open thou our lips.

Atteb. A’n genau a fynega dy Answer. And our mouth shall foliant.

shew forth thy praise. Offeiriad. Duw, brysia in Priest. O God, make speed to cynnorthwyo.

save us. Atteb. Arglwydd, prysura i'n Answer. O Lord, make haste - cymmorth.

to help us. Yna, a phawb yn eu sefyll, yr 1 Here all standing up, the Priest Offeiriad a ddywaid,

shall say, Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and ac i'r Yspryd Glân;

to the Son : and to the Holy Atteb. Megis yr oedd yn y de- Ghost; chreu, y mae yr awr hon, ac y Answer. As it was in the bebydd yn wastad: yn oes oesoedd.

ginning, is now, and ever shall Amen.

be : world without end. AOffeiriad. Molwch yr Ar- men. glwydd.

Priest. Praise ye the Lord. Atteb. Moliannus fyddo Enw'r Answer. The Lord's Name be Arglwydd.

praised.

M

[ocr errors]

ord.

Enister shall kwalch :

[ocr errors]

the people ali

c

-vine Service.

[ocr errors]

ead. And for

[ocr errors]

grant us to Yna y dywedir, neu o 3°his holy & Psalm hon sy'n

wywedir, neu y cenir, y | Then shall be said or sung this

on sy'n canlyn ; oddi " Psalm following: except on Easter. Chings may

mae Anthem ara we do at this

Day, upon which another Anthem pwyntio : ac ar y namyn un ug

en arall wedi ei hap is appointed; und on the Nineteenth at the rest of teleinfed dydd o bob mis, ni ddar

day of every Month it is not to y be pure, anuenir mo honi un u fais hon, ond

be read here, but in the ordinary

Course of the Psalms. e last we mayo yr arferol gylch y Psalmau.

ate, exultemus Domino.Ps.xcv. Venite,exultemus Domino. Ps.xcv.

D WCH, canwn i'r Ar- O Come, let us sing unto the hall answer in D glwydd : ymlawenhâwn Lord : let us heartily rejoice of all other Phyu nerth ein iechyd.

in the strength of our salvation. Deuwn ger ei fron ef â di- Let us come before his pre1CO: canwn yn llafar iddo â sence with thanksgiving : and

shew ourselves glad in him with Canys yr Arglwydd sydd Dduw Psalms. El wheresoire ; a Brenhin mawr ar yr For the Lord is a great God :

and a great King above all gods. hich Oblegid yn ei law ef y mae In his hand are all the corners wed bell purodyinderau'r ddaear : ac efe of the earth : and the strength

dom blau uchelder y mynyddoedd. of the hills is his also. Tone in earth,

in parthi môr sydd eiddo, canys efe The sea is his, and he made o us this gwnaeth : a'i ddwylaw à lun- it : and his hands prepared the lasant y sychdir.

dry land.. wch, addolwn, a syrthiwn o come, let us worship, and

w: a gostyngwn ger bron fall down : and kneel before the not into tema "Arglwydd ein Gwneuthurwr. Lord our Maker. ver us from anys efe yw ein Duw ni: a For he is the Lord our God : he kingdom, defaid ym bobl ei borfa ef, a and we are the people of his pas

ture, and the sheep of his hand. ww, os gwrandêwch ar To day if ye will hear his yad, na chaledwch eich voice, harden not your hearts : : megis yn yr ymry- as in the provocation, and as yn nydd profedigaeth in the day of temptation in the

wilderness; temtiodd eich tadau fi: When your fathers tempted n, a gwelsant fy me : proved me, and saw my

works. mlynedd yr ymry- Forty years long was I grieved genhedlaeth hon, a with this generation, and said : Pobl gyfeiliornus yn It is a people that do err in their

u ydynt hwy, canys hearts, for they have not known anabuant fy ffyrdd.

my ways. th y rhai y tyngais yn

'Unto whom I sware in my na ddelent i'm gor- wrath : that they should not en

ter into my rest. cht i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to

the Son : and to the Holy Ghost; IT oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is

wr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world yu Oes oesoedd. Amen. without end. Amen.

[graphic]

e glory, For

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

vise he shall sol Chou our lips 7 our mouth praise.

[ocr errors]

wd, make speed

cord, make his

ngweithredoedd.

Deugain mlynedd y as the prodywedais : Pobl gyfeilio

ng up, the Pris

[ocr errors]

he Father, as the cal d to the Has tid.

[ocr errors]

- was in the boy and ever shall

[ocr errors]

hout end. do

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »