Abbildungen der Seite
PDF

DE NAVORSCHER,

EEN MIDDEL TOT GEDACHTEWISSELING
EN LETTERKUNDIG VERKEER TUSSCHEN ALLEN, DIE IETS WETEN,
IETS TE VRAGEN HEBBEN, OF IETS KUNNEN OPLOSSEN.

MET BIJDRAGEN VAN DE HEBBEK:

[ocr errors][graphic][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][graphic][ocr errors]

Elk jaar zijn bezieaar.

DE NAVORSCHEE,

EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING EX LETTERKUNDIG VERKEER TUSSCriEN ALLEN, DIE IETS WETEN, IETS TE VRAGEN HEBBEN, OF IETS KUNNEN OPLOSSEN.

..Die 't beter weet mag het zeggen"

2lantcckcmngtn.

Register van graj'schriften. Johan Pryce. Mij geheel vereenigende met den wensen van B., bl. 103 van den vorigen Jaargang geuit, deel ik hier mede liet onderstaande grafschrift, te vinden op een grafzerk, liggende op het koor in de Hervormde kerk te Noordwijk Binnen.

Uier leyt begraven den Edelen
seer manhaften Joiian Prtce, in syn
leve in de oirlogc diversche hoe-ge
Amptcre" hebbende bedient cn daer
naer geweest synde Lycutenant
Gouverneur in den Bryel aldacr
hebbende een Comp'"« voctvolex
ten dienste van de Ml' va" Groot
Brcta<:men stierf alhier den XV1"
April X.VI'' negen.

(Hier tusschen zijn de wapens geplaatst, die echter niet meer te onderscheiden zijn.)

Ende de Ecdele ende
deuchtsamc JofFrouwe

MARGARETA RATTALLERS

syne Huysvrouwe die
stierf den 24<'" Septemb.
A°. 1627.

Het zal mij aangenaam zijn over Johan Pryce en zijn geslacht eenige nadere medcdeelingen door middel van dit Tijdschrift te ontvangen. Legesdo Et Scribendo.

America vóór Columbus ontdekt. Zoo even lees ik in de Gids, N°. X, eene mcdedeeling van den Heer Hettema, over de vroegere togten der Noormannen naar het noordelijke gedeelte der nieuwe wereld en hunne vestiging aldaar door volkplantingen uit IJsland en Groenland. Ik wil dien Heer opmerkzaam gemaakt hebben op een klein geschrift over dit onderwerp van den Beijerschen Hoogleeraar Deuber, in 1815 uitgegeven, onder den titel: Geschichte der Schiffart in Atlantischen Ocean: zum Beweise, dass Amerika schon lange vor CHR. COLUMBO, und der Cornpass, das Mittel zu grossen Seereisen, vor Flavio Gioja, entdeckt worden seij. Angehangt ist CHR. COLOMBo's eigener Beticht an Rafaöl Sanxis, den Schatzmeister des Kónigs von Sjianien. Een bericht van dit werkje vindt men in de Hall. Literaturzeit., 1817, N°. 94. Er wordt in aangetoond uit oude geschiedschrijvers en ge

vonden gedenkstukken, dat de Ouden werkelijk Amerika gekend hebben; dat ook de Noormannen in de middel-eeuwen (1000) en de inwoners van Wallis in Engeland (1170) Amerika hebben aangedaan, en dat van het een en ander de sporen in dat werelddeel zelve nog overig waren ten tijde van Columbo's ontdekking. Vergelijk hiermede Recensent ook der Recensenten, 1818, N°. 1. (*)

SAXO SYLVIUS.

Uitrusting in deXVIIde eeuw, In een »Memorye wat tot wtrustinge van een schip van 250 Lasten van nooden is", in HS. van omstreeks 1620 lees ik achteraan:

«Item Twe Bybels, 3 Testamenten, 36 Psalmboecken; — Twe Sehryffboecken , clck van een boeck pampier,Een Hiem witt Schrijffpampier, hondert Pennen, Een groote kanne met inkt, 3 stucken Lack; — Een boeck van Linschooten".

Het Itinerarium van LiN'scnoOTEX schijnt dus de eenige lectuur geweest te zijn, behalve de stichtelijke, die men op reis behoefde.

P. A. T.

Ei" Grlh're vorst-in 'i jaar 1608. »Op desen '"daej* (LJiin.)-1608 doense van den Treves tnicicti'iien ia de Nederlanden, soo was het su vuytc:rmijitett..tg'ooten vorst op Jaersdach begi>jiü:»tfe,'ivUeiidoii ouer de dry maenden «yjtCoj'Jen , soo dat den Hont en voor llauamekens toegevrosen waeren. De Zuijerzee daer voerense van Amsterdam met sledden ouer, en van Texel tot het eylant Wirringen. De Teemse voor Londen was mede toegevrosen, als in Vranckrijck allen riviren naer de zee loopen , soo dat sulcken vorst by geen menschen gedencken was geweest".

Uit oude aanteckeningen.

'EpevmTr.f.

Zij komen bij paren, enz. Prof. H. w.TYDEMAN heeft, tot plaatsvulling achter het Xde deel der Geschiedenis des Vaderlands, door

[graphic]

(*) In den jare 1852 verscheen te Buffalo in het licht eene Brochure van Mr. A. Da Vis , getiteld:

Ancient America: including the Discovert/ of

Ncw-England by the Northmen, Jive hundred leara be/ore Columbus (16 bladz. in 8°.; ttienty-Jijlh Eilition). Ook in CHAMBEits Papers for the people, 1852, is daarover ecu zeer uitvoerig geschrift. F. M.

« ZurückWeiter »