Abbildungen der Seite
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed]

39) Renard berichtet darüber am 18. Dezember 1550. (Arch. de l'empire'; papiers de Simancas.)

40) Ribier II. 279.

41) Sendung des Karlowiß an Maximilian. 3. Dezember 1550. langenn. II. 319.

[ocr errors]

42) Ferdinand an Rarl, und Karl an Maria bei Lanz III. 11 ff.

« ZurückWeiter »