Immagini della pagina
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Fortuna potius quam virtute, 8. d Fortuna pro Romanis militat , 15. a Fortunæ recentes, 124. c, meliori Fortunae gratulari , 86. b Foffa grofra- in quam fluvius verticofus fluebat, - 6. Fä & debilitati homines, quia fine intermiffione laborant, timidiores, 8. b Franci hodie qui olim di&ti Germani , 347. d Francorum Ducum aliquos mercede fibi focios adjungere Cæfar animo voluit, 84. a Fraudis crudeliffima poena , 31. a , fine Fraude amicus , 63. a Fraus & invidia amicitias quantumvis firmas poffunt diffolvere , - 1o3. a Fuga exprobrata , 128. b, qui fugit poteft a fuo domino puniri , 41. e 42. a. Funera cohoneftari folita , 321. d Funus Joannis Armenii , 391. b. c Furorem plebis magiftratus blandis verbis demul- cent » 53. b

[ocr errors][merged small]

Gelimeri affignati , 399- C Galerius , - 18. e Galerius & Diocletianus, a 1. b in Galliam navigat Conftantinus, 347. a , Adaulfus Vifigotthorum Rex migrat, ibid. c Gaulus infula mare Adriaticum a Tyrrheno dividit , - 369. a Gazæ limes contingit Arabiam , 262. a

Gazophyla, Numidiae locus , 412. e 41 3- a. Gelaris Genzonis filius , Gelimeris pater, 36o. b Gelimer qua ftirpe ortus , qua . indole praeditus , 36o. a , regnum Vandalicum occupat , Ilderico Rege in cuftodiam tradito, 36o. c d , Juftiniano injuriam Ilderico fa&tam querenti refcribit , ibid. e , Tripolin Sardiniamque anittit , 362. d e, Tzazonem fratrem cum claffe in Sardiniam mittit , ÉÉÉ; in fe bellum portari nefcit, 361. c , audito Romanorum adventu , Ilderici aliorumque cædem imperat fratri fuo Ammatæ , 373. a , Belifarium occulte fequitur , 373. d, ipfius clades a, pueris ludentibus praedi&ta , 378. c, præmiis capita Romanorum addicit , 38o. b , fuam agnofcit negligentiam , 381. b , Legatos mittit ad Theudin Vifigotthorum Regem , 381. d, Tzazonem ex Sardinia revocat, 383. c, cum eo luget , 384. b , Carthaginem circumfedet , É;** hortatur ad prælium , 387. c , turpiter ügit , 389. d 39o. e , evadit in montem Pappuam, 391. c, obfeffus , citharam , panem unum & fpongiam a Phara hoftium duce per litteras petit , 93. b c, trifti puerorum fpeótaculo permotus , ά. fe fe, ibid. d 396. a , ridens accipitur a Belifario, 396. c , Byzantium deportatur , 398. d , Circum ingreffus exclamat , Vanita* vamitatum, 399. b , exutus purpura Juftinianum adorat , ibid. optimis donatur fundis in Galatia , ibid.c , obftinatus in haerefi , Patriciatu excluditur , ibid. Geminiani rupes in monte Aurafio mira dexteritate occupatur , 42o. a b Genferichus Italiam invafit , 63. a , Romam diruit , 49. c, celeritate exequendi aliorum confilia praeveniebat, 65. a Gentes Saracenicæ aliquæ Perfis , nonnullae Romanis parent , ioo. c, nulla Gentis , nifi devi* &tae & fuba&ae memoria reftaret , 1 16. d , pro cujufque Gentis regis merito, & gradu , 38. d Gentes feræ & iniquæ capiunt libertatem graffan

di , . 123. c Gento, vir Gotthus qui mulieri Romanae in Epiro nupferat , 38. a

Genzo , Gizerici filius natu minor, 353. a. 355. d ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

IC). GÉìdus, Gelimeris ex fratre nepos, 373. d, occiditur , - 374. Gilimer Vandalus captivus fit , 67. b Gizericus , Godigifcli filius nothus , in Africam T accitus a Bonifacio , 349. a , Hipponem obfidet , jbid. c, Gontharin fratrem fuftuliffe e medio dicitur , ibid. Romanos vincit , ibid. d , ex aquila conjicit Marcianum captivum , Imperatorein fore, eum dimittit, 35o. b , Valentiniano tributum annuum pendit , ibid. c , Honorium filium obfidem recipit , ibid. d , accitus ab Eudoxia contra Maximtim tyrannum , 552. b , Palatium : ac Jovis Capitolini templum diripi: , 332. d 398. - d 399. a , Eudoxiam Auguftam cum filiabus Carthaginem abducit , 352. e , quarum alteram , nempe Eudociam , matrimonio jungit Honorico filio fuo, ibid. alteram Byzantium cum matre • mittit , ibid. urbes Africae, præter Carthaginem, ' ftulte moenibus nudat , 398. c , Afros vexat , & Vandalorum fortes conftituit, 363. a , jure , quod habebat in patriam , cedere renuit , 379. e, Romanorum ve&igalium codices abolet , 398. c , ejus filii , 363. a , militia , ibid. b c , incurfiones , ibid. 357. c, di&um memorabile, 333. d , crudelitas in Zacynthios , 38o. a , Occidentis Imperium Olybrio fruftra petit a Leone Aug. 334. c, hujus copias praelio navali fundit , 354. dc 355. Majorianum Aug. ignotum accipit cum prodigio , 356. c , pacem cum Zenone Aug. facit, 357. c 36o. e, ejus obitus ac teftamentum , 337. d , victoria praedi&ta a ludentibus pueris ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Godigifclus Vandalos ducit , 376. c, fedes in Hifpania certis conditionibus obtinet ab Honorio Imperatore , 347. d e , illi mortuo fuccedunt filii , Gontharis & Gizericus, 348. e 349. a Gontharis Godigifcli filius..., Rex Vandalorum , 349. a , ejus obitus , 349. c Gontharis Salomonis ftipator , 417. d , preffüs a Mauris , fubfidium ab ipfo accipit, ibid. e, Numidiæ Dux tyrannidem affe&at , 426. e , cum Principe Maurorum pacifcitur , 437. a , Areobindi Magiftri mil. caedem meditáns , ibid. d, in eum milites concitat, 428. c, pugnat , ibid. d , fuga elapfum , data fide ' accerfit , 429. a , poft honorificam ccenam jubet interfici , ibid. d, ejus capite ad Antalam miffo , tali ipfum fpe&aculo a fe abalienat , 4*9. e , uxorem ejufdem A

reobindi honefte habet, 43e. d , multos occidi jubet , 431. b , ad menfam occiditur, 432. d

Gorga nomen loci , 51. b Corgo, urbs ad Perfidis fines, 228. a 23o. b Gotthaeus, Gelimeris Legatus, 381. d Gotthi terræ cultum negligunt, 31. b

Gotthi , in multos divifi populos, 343. a., edrum origo, fpecies, religio , lingua , ibid. antiquæ fedes, ibid. di&ti olim Sauromatae , Melanchlaeni, Getae , ibid. agnitu faciles, 282. c , Pannoniami occupant, 347. c, Vandalis offenfi , 36o. a, commeatum vendunt Belifario petenti ' Vandalos , 351. b, eidem in Perfas militant, 3oy. c 31 1. € 316. d Gotthorum majores eos jurejurando obftrinxerant cum Hunnis nullum commercium fovere , imo ex adverfo focietatem fugere , 31. b Gravibus quibufque periculis exercitati , 8. a. Græcanica fuperftitio, 263. b, impie nugax , 273. e Graece loquitür & falutat vir fcythico habitu, 4o. b. d Græcia a Sclavinis vaftata, 1 Io. e , ab Hunnis, 287.b

Graffe oppidum Africae , 372. e 373. b. c Grati animi virtus, ' ' 231. b Gregorius Antiochenae Ecclefiae praeful , 12». d

Gregorius Artabanem patruum ad Gontharidis tyranni cædem hortatur, 43o. a , ad eam ipfe inftrüitur , . . - 431 • e. Gubazes, Juftiniani Silentiarius, etiam dum Lazicae - Rex erat , ejus muneris ftipendia accipiebat , 333. a, Chofroem in Lazicam accipit adoratque, 3o9. b, in fidem redit Juftiniani, 333. e, cum Romanis Petram obfidet, 334. a , ejus prudentia, 334e. 333. a , Perfas clade afficit, ' jíí Gundämundus Genzonis filius , & Trafamundi fra;ysnealorum Rex poft Honorium patruum 8. gäs Iberiæ Rex in Juftini fidem concedit , religionis caufa , 244. d, 331. e , in finibus Lazicæ, Perfarum conatus eludit, 243. a , ejus filius natu major Peranius , ibid.d Gufanaftades Chanaranges , au&or nefandae in Regem fuum fententiæ, 232. b , meritas dat poenas, 2 35. C. Gä : vide Joannes Guzes.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Helleûhæus Æthiopiae Rex Chriftianus Judaeos Ho- meritas profligat , & Emefiphaeum Regem creat , 263. b, èjus alii duo exercitus rem male gerunt, »63. d. e, Legato juftiniani fruftra pollicetur peti

ta » 264. b Heluo: vide Joannes Heluo. Heraclea , olim Perinthus dióta , 365. c

Heraclea Macedoniae, Archiepifcopatus, 54. a Heraclius Vandalos ad Tripolin profiigat , 334. d. Domum, redit, 355. d Heraclius infimulatur Scythas in civitatem conje&os fubterraneam lapidibus obruiffe , 59. c , pro Heraclio dux Zeno Imperator pollicitus eft centum talenta, ibid. occiditur in via , ibid. Heracloetae urbem reliquerant, 55. a Hercules ubi cum Antæo lu&tatus, 4oo. e, ejus columnæ, 356. d, altera adverfa Gadibus, 343. b, altera in Europa , 344• Hermione urbs Africæ , 361. c. 372. d , 373. a Hermogenes Magifter Offic. qui Vitaliano a cohfiliis fuerat , cum Belifario copiis praeeft, 236. c, & feq. Byzantium redit, 254. b, Legatus ad Perfas, 338. b , nihil apud Cabadem proficit, 264. d, iterum ad eofdem Légatus, ibid. e, 266. b , pacem cum Chofroe componit , ibid. e 267. a. Heruli : vide Eruli . Hierapolis ad Euphratem fita , 246. c, 265. d, quanNnn ij

[graphic]

am Berœa & Antiochia diftet , 291. e, male munita, 39o. c, deferitur a Buze , ibid. d, Chofroem pecunia avertit, 291. c, eo Juftus & Buzes fe recipiunt ». - 31 5. d Hierofolyma diripere in animo habet Chofroes, 31 5. c, hic fponte fupplicium crucis pertulit Chriftus , 299. a, templi vafa , erepta Vandalis , donat Juftinianus templis Hierofolymitanis ChriftianoYum , 399* a JHierum, locus Byzantio proximus, 343- C Hildericus: vide Ildericus. - Himerius Thrax, Byzacii Dux , a Mauris captus, 424. a. cuftodes portarum Adrumeti fallere cogitur , ibid. c. evadit, ibid. e. Hippo regius, Numidiæ urbs maritima , ac valida, .391. c, e 392. a , b , obfidetur a Vandalis , 349. c, obfidio folvitur, ibid. d. Hippodromus : vide Circus. Hifdifgus : vide Ildifgus. Hifpania eo navigat Conftantinus, 347. a, fedes illic figunt yanuit, ibid. d 388. e , & Vifigotthi, 349. a 381. d Hiftoriæ ante omnia convenit veritas , 226. a Hißoria Gotthica Prifci Rhetoris, 32•. Hiftoriæ textura in immenfum fere extenfa atque dilatata , - I. C Hiftoriae commentarii in breviores partes contrahendi, 1. d. Hoarmer, Ilderici ex fratre nepos , Vandalorum Achilles dictus, 359. e , in vincula a Gelimere cum Evagee fratre conje&tus, 36o. c, orbatur luminibus, ibid. d. mori.ur , 373. b Holcades, quæ longæ appellantur, 1 1 1. b 112. a. b Ho meritæ 285. d , eorum regio beatiffima, 263. b. portus Bulicas, 262. a, Maaddenis imperant , 261. c, Chriftiani a Judæis oppreffi , ab Æthiopibus Chriftianis juvantur , 263. b. c, inanem, in Perfas

cxpeditionem fufcipiunt, 264. c Honor, legibus ftatutus , 1co- b Honorificæ legationes Julianum conveniunt , 12. d

Honoribus ab Imperatore delatis arrogantiores fa&i, 1 5. a , per omnes Honorum gradus, 71. b, ut fibi Honos haberetur non valde laborabant, 1 1 3. d , in hanc Honoris lucem elatus, - 125. b honoricus a Gizerico patre Vandalorum Rege datus obfes Valentiniano Aug. amice remittitur , 35o. d, Eudociam , Valentiniani filiam, uxorem ducit, 352. e , augetur poffeffionibus , 363. a, regnum ' adeptus , Catholicos excruciat , ac morbo obit, 357. e , Ilderici pater fuit , 359. e, eo regnante, S. Cypriani templum Catholicis eripuerant Ariami , - - - 378. e, Honorius , Theodofio patre mortuo , Imperium cum Arcadio fratre partitus, Occidentem obtinet, 343. a , Placidiæ frater, 347. e, Conftantium Imperii confortem habuit , 348. a , rebus Italiæ impeditus, 227. a , cum multi Barbari irrupiffent , 345. a ,

ignavus Romæ fedet, ibid. b, adventante Alari

co, Ravennam fe recipit, ibid. c , Romam gallinam inepte amat , 346. d, ex incerto rerum eventu pendet, 347. b , vir minime malus, Dei opem experitur , ibid. fedes Vandalis tribuit in Hifpania certis conditionibus, ibid. d, morbo obit, Ä. e. Hormifdas fceleratus , 11 3- c , cum Hormifdæ fa

[ocr errors]

qui Hoftes contemptui habent, a quibus fibi non cavent , facile fuperantur, 6. d Humani ingenii imbecillitas facit ut alii aliorum jura tueantur, 41. b , nimis quam maxima humanitate

ufus, - - 124. d. Hunni Acathiri, 29. c, Gidaritæ, ibid. e Hunni interpretes, 88. c.

[ocr errors]

... gratificatione , Imperator refpondit Deginfich Legatis , fe omnia pa- ,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

}efus, Dei filium fe probat fan&itate vitæ & miraculis 3o2. c, Augarun Edeffæ Toparcham , podagra laborantem, litteris fanat , ibi ?. e , Procopii judicium de providentia Chrifti in Edeffenos , 3oz. e, vide Chriftus.

Jefus , filius Nave, Hebræos in Palaeftinam induxit, 4oo. c, ab expulfis indigenis di&us latro in infcriptione , ibid. d Igìis inexftinguibilis , feu pervigil, in perpetuum ardere fecundum legem debebat, 29. d. Ignis Deus qui in coelo eft , . - 86. c Ignis a Perfis. cu!tus, eft Veßa , 3zz. d, in fummis. haftarum cufpidibus vifus , 387. b contra&a Ignominia, non oblivifcendis in æternurm, opprobriis diffamari , I 2,2- C Ildericus Honorici filius , Vandalorum Rex , 359. e, Gotthos offendit , 36o. a , Iuftiniani amicus, ibid. in cuftodiam, a Gelimere traditus, 36o. c , & feq. interficitur, 373. a. b, ejus filias Iuftinianus honorifice accipit, 399- C

[ocr errors]
[ocr errors]

nis curam accipit , 412. d , pugnat in feditiofos » ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Imperator. excipiens legatum jubet ut caufam quamdam contra adverfarium potentem &c gratiofum ageret , I>. e Imperator multarum pecuniarum Dominus, 18. b Imperator nil dat Carpis ex conventione , fed ex 18. c

ratum facere, quo eos fuo Imperio obfequentes redderet , 3o- e Imperator jubet Theodoricum abire tanquam illo nihil fibi opus effet , 58. c Imperator mordens, 71. a I m;ig: Mebodis culpam in interpretem rejicit ,

71 . - . Imperator Saracenum vocat inftitorem, qui mercaturæ £iciendæ gratia veniffet , 7y. c. ! Impe

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Imperator Romanus, 72. d Imperator donum ad regalem magnificentiam exco* lens, 79. b

Imperator fagax,conatus & mentem exterorum detegit, 87. a , fubrifìt , 124. e, conftituit fe cunétis praebere formidandum, 1ο1. d Imperator Rom. a Perfis diétus Cæfar , 3oo. e 316. e, dat regni infignia Lazorum Regibus , 3o6. a , &c Maurorum regulis , 383. a , ejus equitia in Thracia , - 365. c Imperatorem nec bellum gerentes,nec pacem facientes fuperant, 12. c, primas gratiæ partes apud Imperatòrem occupare , 14. a , meae funt partes de his àd Imperatorem referre , ait Menophilus , 18. c, decet Imperatorem promiffa adimplere , 27. a , Imperatorem haud fecus quam patrem colere aut revereri , 56. d , faepe multa occurrunt quae in folius Imperatoris arbitrio pofita funt , 64. b , Ii Imperatores tuto fuas res agunt, qui fua confilia cum èxercitibus communicant, ibid. c , talem fe unufuifque oftendere ftudeat , quem Imperator merito Ä; plurimi faciat, 63. d Imperatori per concifas litteras nuntiatum , 73. d Imperatrix Sophia Juftini , Io3. d Imperia gerere , 77. c Imperii Rom. divifio in Oriente & Occidente, 343. a menfura fecundum maris mediterranei littora, 344. a. b , fines ad Lazicam , 334. c , vide Nymphius, Theodofiopolis , Dara , Elephantine , Circefium . Imperio Romano & Perfico reliqui homines exornantur , 12 5 b Imperium Romanum atque Perficum funt tamquam duo luminaria, 18 e , duo mundi oculi , 12 5. b

Imperium incipiens deftruitur , I25. C Imiperitia & imprudentia Tachondri res bene geffe

runt , 1 14. e Impium eft innocentes pro perniciofis laniare, 12. b Impudens Perfarum mqtus , 84. a Impudenter violare inducias , 1 12. b Impuriffimae induciae , I 24. a Imprecationis horrendae formula , 86. c Improvifa invafio , Io8. c Incendium civitatis fub Leone , 3o. a Inconfulte & imprudenter gefta prudenti moderatio

ne temperare ac corrigere , 1 o5. b Inconfulte fa&a in melius corrigere , ioz. b Inconftantia fortunae , . 3o. a Indegovach regis cubicularius , 9o. a

Indi, cujufmodi naves habeant , 262. b, ferrum a Romanis non emunt , ibid. b , fericum in portus I. Pcrfarum deferunt, 264. b , commercium exercent in Perfarmenia, 324- a. ab India mare Rubrum incipit, I 61. a Indignantis mores, nihil refpondit & difceffit , 34: a Indúciæ quæ ad perfe&tam pacem fpe ducunt , 89. b , triennales induciæ , 84. Induciæ Anaftafii Augufti cum Cabade Perfarum Rege , 24o. e , Iuftiniani cum Chofroe , 331. c

Inepta percun&tatio , 34. e Infâmia numquam interitura, .. ' . 1 io. a Ingrati animi exemplum infigne , I 5. a Inimicitiæ ex violáto fœdere, Io7. d , ex privatis

inimicitiis, publica calamitas, II I. C Injuriatorum protector , 125. a , a quibus eft princi

pium injuriae , ii plus peccant, I 2 • C

Injuftorum perpeffio querimoniarum parens , Io3. e Infcriptio Regis Perfarum : divinus , bonus, pacificus, fummus Princeps , Chofrocs , rex regum , felix , pius , beneficus , cui Dii magnum Imperium cum magnis opibus indulferunt , gigas gigantum , ad Deorum exemplar compofitus Juftinia

no Caefari fratri noftro , 92. b Inftrumenti vis, verba enim non id expreffe continebant, - 98. e Interpres quo numero ad menfam haberi folitus , É.' Intiline , 21. d Introitu in regiam nondum potitus, I22 • C Invalefcendi argumentum, 122. b

Inveteratae inimicitie impediunt quominus perficiantur quae ad communem utilitatem fpe &tant, 64. a

Invidiâ félicitatis coihes , 397. b, fine ulla invidia in commune ponenda eft, quæ ex libris oritur -;!;

` tas-, * * . * * * * * * • r.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Ioannes Armenius , Optio Belifarii, 372. c, Vandalos profligat , 373. d. 374. a , fcutarìòs cum bando ducit ad prælium , 387. a, mediam tenet aciem, 388. e , Gelimerem infequitur, 39o. d, occiditur temere ab ebrio, 391. a , honor mortuo impenfus, ibid. b. c Ioannes Arfacides , Artabanis pater , & Baffacis foÉ contra datam fidem a Buze occiditur , 284. d. e 285. a Ioannes Arfacides, Artabanis frater, in Africam miffus , 423. e , fortiter pugnans occumbit, 1 1o. a Ioannes Bafilii filius Edeffenus datur obfes Chofroi , 318. a Ioannes Bafilifci Legatus hauriri mavult flu&ibus, quam in manus Vandalorum venire, 355. c. d Ioannes Belifarii fcutarius Septam recuperat,' 392. e Ioannes Cappadox Præfe&us Praet. fingulari vir ingenio ac perditis moribus , 27o. b, in feditione fubmovetur a Magiftratu , ibid. d, reftitutus illum excrcet per annos decem , 273. c, fi&te Chriftianus, 274. a, Iuftiniano charus, 273. a,d, illi bellum Vandalicum diffùadet , 368. e , queftum facit ex pane militari male co&to, 367. b , Theodoram offeiifam metuit, 273. d, promiffo a Magis Imperio inhiat, ibid. e. 276. a , dolis Antoninæ irretitur, 274. d, appetitus, in templum fugit, 273. b , abdicata Praefe&tura , fa£tus Presbyter, mutat nomen , ac Cyzicum deportatur , ibid. c , cur numquam facra facere voluerit, ibid. nece Epifcopi Cyziceni accufatus, virgis cæditur, 275.e, coa&us obolos mendicare, Antinopolim deportatur , 276. a , fuerat Conful & Patricius , 273. e, Byzantium revocatus, nullum ex honoribus priftinis recuperat, 338. e, falfa prædictione delufus, ibid. 339. a Ioannes Dyrrachius Magifter peditum, 363. e , morbo obit , 41 3• Ioannes Foederatorum Dux in bello Vandalico, 363. d, 388. e, Cæfaream Mauritaniae recipit, 392. e Ioannes Guzes Thomæ filius , Armenius, in exercitu Rom. Dux , - 336. b Ioannes Heluo in Affyriam incurrit, 312. e. 31 3. c Ioannes Lucae filius captus ab Alamundaro , 2 57. a Ioannes Mefopotamiae Dux , 3o5. d, Belifarii confilium male refpuit , 31 1. c Joannes Nicetæ filius , Dux Rom. 247 b , ejus ad Belifarium oratio, 31 3. e, Juftum fequitur in Armeniam, 32. 3. d Joannes Pappi frater in feditiofos Africæ pugnat,41 5. a, c, Magifter mil. faótus, cum Mauris bellum gerit vario Marte , 433. c, vi&tor Africam pacat, ibid. d Joannes Rufini filius Legatus ad Chofroem, 292:c Joannes Sifinnioli filius , Dux Rom. in Africa, 417. c, offenfus Sergio Magiftro mil. 42>. e, copias in Antalam ac Stozam ducit , 424. a , ceffat , 425. d, ejus fingulare cum Stoza certamen, 426. b » obftus, - ibid.c Joannes , Prætorianus miles , vir egregius , eligitur Imp. 348. a, quinto poft anno captus, ibid. in g;e,Aquilejenfi ignominiofe habitus , necatur , ibid. \ Joannes, Tyrannus in Africa, 426. e, Gontharidi fe adjungit , 43o. a , captus ab Artabane, By

zantium mittitur , . 433.c Joannes e milite pedite Tyrannus Daræ , z76. c, occiditur, - ibid. d

[merged small][ocr errors]

Iphigeniæ fuga e Tauris , z 33. a, templum ipfi ab

Orefte fratre conditum, ibid. b , id Chriftiani

obtinent, - - - ibid. c Oo o

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][graphic]
« IndietroContinua »