Immagini della pagina
PDF
ePub

everteret

neret

rerum

tum

[ocr errors]

ne

[ocr errors]

Italia

[ocr errors]
[ocr errors]

ne

[ocr errors]

remiquam

[ocr errors]

cum

ad Imperatorem Romanorum. Εt Ρarthorum Α παρα και βασιλέα Ρωμαίων. και ο μεν τη πάρθων μό-
quidem monarcha , quia bellum illi erat cum
Hunnis , quos Cidaritas vocabant ;, Lazos ad καρχος, ως πολέμε αυτα σωσαμένα φρος Ούννες, τας
tha Tadera Violaret , & Romanorum regiones καταφεύγοντας. Οτι τα Βαλάμερος τα Σκύθα παρα-
le confugiences rejecit. Cum Balaimerus Scy- Kιδαρίτας καλεμένες , απεσείσατο παρ αυή της Λαζες
depopularetur & multas urbes
Romani ad eum legatos miserunt , qui de pa-

πουδήσαντος, και πολλές πόλεις διωσαμένα και χώρας Ρωce violata quererentur. Et ut deinceps a ve- μαικας έπεμπον παρ αυτ οι Ρωμαίοι πρέσβεις, οι αυXanda incurionibus Romanorum regione abfi- τω τα νεωτερισμε κατεμέμφοντο και ώςε μη αυθις τίω annis οινί (onftituerunt. Dicebat enim με χώραν καταδραμάν, τ' λίτρας φέρειν αυτώ εκάσε έτος gentis multitudinem

necedariarum έπαξαν. ασάνει δε το αναγκαίωνέφραζε αρος πόλεμον τη
inopia ad bellum insurrexisse , Genserichus
cum non amplius federibus, cum Majoriano Φρος Μαϊορμανόν πθάσαις ασουδαίς εμμένων, Βανδίλων

οικειον εξαναςήναι πλήθος. Οτι ο Γεζέριχος, εκ έτιά
pactis ftare conftituiffet
Maurusjorum multitudinem ad vastationem

vaftationem και Μαυρεσίων πλήθος επί διώσει και Ιταλίας και ΣικεItalia & Siciliæ immisit , Marcellinus

Marcellinus λίας έπεμπε , Μαρκελίνε ήδη πρότερον ή νήσο αναχωenim jam ante insula cesserat φuod majorem exercitus fiat partem' ePRICH Β ρήσαντος, θα το Ρεκί μερα παρελέθαι αυτό και δυνάμως,

& militibus ejus pecunias εθελήσαντα της παρεπομένες αυτώ Σκύθας, ήσαν δεν largiri , ( erant autem fere omnes Scythe ) πλίσοις ανδράσι, παραπείθειν χρήμασιν , ώςε εκείνον in animo habebat. Itaque MarceliniSei: μεν απολιπείν,αφικέ θαι" βλαβηθέντα των επιβολίω. lia excefferat, veritus tum infidias

δο αντιφιλοτιμείται το Ρεκί μερος εδιώατο πλάτος Σιne si cum Richimero certandum illi foret κελίας υπονοςήσαι. έσίλετο δω και παρά η Γεζέριχος falvis fibi insulæ opibus minime se recipere poffer . et igitur ad Genieris πρεσβεία. τατο μεν παρα τα Ρεκί μερος, ως και δει καπλιchum legatio : tum a Richimero

fα- γωρειν "αυή η απονδων, τετο δε και παρά την κρατοωτος και αυτοί dera violaret : tuin ab eo

tum ab eo, qui apud Ro- μαντη έω Ρωμαίων, εφ' ώ Σικελίας και η Ιταλίας απέmanos in Oriente rerum potiebatur

ut ab & Sicilia ab1tineret & regias

χεθαι, και τας βασιλείας εκπέμπειν γυναίκας. Γεζίmulieres redderet, Genserichus vero multis ειχος δε πολών προς αυή πρεσβευή και διαφόρες σαλένad eum ex diversis partibus legatis miflis , χρόνων, τας γυαίκας και πρότερον διαφήκε, πριν ή και non ante mulieres liberavit

quam majorem πρεσβυτέραν τ Βαλεντινιανε θυγατέρων , Ευδοκία 3 ώ natu fororum Valentiniani Eudociam nomi

Honoricho filio defponderet Tune C όνομα αυτή, Ονορίχω τώ εαυτο παιδί κατενεγγύησε. τοenim Eudoxiam Theodosii

fororem

πρκ + Ευδοξίαν, ή Θεοδοσία θυγατέρα, έπεμπε σω fit cum Placidia altera ejus forore duxit Olibrius Neque eo secius Italiam

Πλακιδία της ετέρα αυή θυγατρι,ήν έγγαμήκει Ολίβer& Siciliam Genserichus vastare deftitit sed ος, και τας Ιταλίας και Σικελίαν διεν ο Γεζέυχος έκαmulto magis post mortem Majoriani πέση, αλλά μάλλον αυτας εξεπόρθει με 1 Μαϊοριανόν, Olibrium ad Imperium Occidentis provehere βεληθείς βασιλεύειν τών τι εσέρ Ρωμαίων, Ολίβerpropter affinitatem ex nuptiis cogitaret Sub Leone Romanorum Imperatore legatus pro

ος, δζα ή εξέπιγαμίας συγγένειαν. Οτιεπι Λέοντος, βαItalis ad Vandalos profectus est Tatianus in λέως Ρωμαίων, έπρεσβεύετο παρα μεν Βανδήλες υπέρ patriciorum numerum confcriptus . Ad Persas vero Conftantius tertium Conful , & una cum

Ιταλών Τατιανός, όν τη η παξικίων αξία καταλεγόμεConsulatu patriciatus dignitatem fortitus · Et νος παρα 3 Πέρσας Κωνστάντιος,τρίτον μεν ύπατον λαβών Tatianus quidem a Vandalis intra breve tem αρχίω, προς και την υπατικής αξίας παξιμιότητος τυχών pus, re infecta , reverfus eft. Conftantius ve

Τατιανός μεν εκ Βανδήλων θυς άπρακτος ανεχώρησε ro Edellä , quæ urbs eft in Romanorum ditione posita , & Perfis contermina , fubftitit

αυτά υπό ταΓεζερίχε μη παραδέχθέντων λόγωνο 3Κωνqua longo tempore commoratus eft cum eurn D σάντιος τη Εδέσση Ρωμαϊκή πόλει, προσοίκων Περσών Edit. Parif. admittere Parthorum Rex differret · Tandem

χώρας,έγκατέμεινον,έσδεξαθαι αυτ επι πολύ δαναβαλPerfarum Rex Constantium legatum , qui longo tempore Edeffæ fubftiterat , in fuam regio

in Miami regio- λομένα τα παρθυαία μονάρχε. Οτι η Κωνστάντιον ή πρεσnem admisit , & ad fe venire jullit . Et Rex βουτίω αν τη Εδέαση χρόνον έπιμείναντα,ώς είρηταί μοι, και quidem tunc temporis minime in urbibus in coninis region it,&Honoraitida πρεσβείας πέρι, τότε

εδέξατο ο Περσών μοναρχος ές τίω tarum moram trahens cum Hunnorum Rege

σφετέραν, και παρ αυτ άρικέθαι προσέταξω εκαή πόλεbellum gerebat, propterea quod Hunni minime σιν,αλαν τοις μεθορίοις αυτ τε, και Ούννων ή Κιδαριά, tributum inferebant, quod illis olim Persarum & Parthorum Reges imposuerant . Et Regis

τας διατριβας ποιέμμος, αυτό σιωίσατο αιτίαν έχων, ως Hunnorum pater , tributi illationem renuens , τες φόρες την Ούννων μη κομιζομένων, άς οι πάλαι μεν την bellum exceperat, quod quidem una cum

Regno Περσών & Πάρθων βασιλέυοντες έθοντο. ών ο πατήρ τίω ad filium transmiserat: donec Perfis longiori bel

τα φύρε απαρνησάμνος απαγωγίω, ή πόλεμον υπεδέξαlo defatigatis venit in mentem , belluin cum Hunnis fraude finire . Itaque Peroses ( sic enim το,και τετον με βασιλείας παρέπεμψε το παιδί, ώσε και

rfarum Rex vocabatur ) ad Concham Hunnorum Regem mifit, tamquam vellet cum illis pa- Ε Ούννων λύσαι διαφοράν και δητα δαπέμψαθαιά Πειράζω

μάχαις επιτειβομένες τες Πέρσας, απάτη εθελήσαι και η cem firmare, & armorum focietatem jungere , illi suam sororem dare in uxorem . Illa enim erat

(τατο για όνομα το τότε Περσών βασιλεύονται προς και εum forte adhuc junior, neque dum hic liberos ul- Kέγχανή Ούννων ηγέμνον, ως τίω προς "αυτ ασμοί- " αυτόν Ios futulerat. Quibus fermonibus cum Conchas ζων ειρίύίω, επί τεσυμμαχία απένδεθαι βέλοιτο, κή esset assensus, non illi quidem nuptui tradita eft Perosis foror, fed alia mulier regio cultu adorna

αυτά κατεγγια αδελφίω. νεώτατον ο αυτίω είναι σωέta. Hanc autem Perfarum Rex misit , tamquam, βαινε, μηδέπω παίδων είναι πατέρας και προσδεξάμενον si nihil eorum, quæ fingebantur, enuntiaret, Regiæ τες λόγες,γήματα και Παρώζε αδελφών, αλ' επραω γυfelicitatis participem futuram : fin minus, & fimu. lata detegeret, mortis fupplicium fubituram Non

ναίκα, βασιλικώς δχακοσμηθείσαν.ήν ο Περσών μόναρχος enim licere Cidaritis imperanti , uxorem habere cξεπεμψε,παρεγγυήσας, ως έδε μεν ανακαλύπτοσα πέservilis conditionis pro ingenua , & nobili . Cum χηματισμένων και βασιλείας και ευδαιμονίας μεθέξι εκλέγεσα δε την υπόκρισιν,θάνατον έξιζημίαν. "ξεθαι τον Κιδαριά άρχοντα θεραπαιναν έχαν γαμετην αν-"ξεςι

in Σ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

&

Σ

Τ Ι Ω Ν Ι

I
τι ή οι γενομένης και τούτα χάριν απισάμλνος ο Πειρώζης Α igitur his conditionibus Perofes pacem cum Hun-

norum Rege fanxiffet, non illi diu fua fraus utilita-
αρος και των Ούννων ηγέμνον, εκ επι πολυ και απάτης ti & fructui fuit . Mulier enim timens , ne fi forte
απώνατο . ολαβηθείσα και η γωή, μή ποτε ο άρ per alios de sua conditione certior fieret , pessima
χων τα έθνες στο ετέρων πυθόμδυος τίω αυτ τύχίω, χα-

se morte mul&taret

commentum indicavit .

Conchas vero mulierem ob veritatem detectam λεπώς αυτω υφέξει θανάτω, μωύει το μελετηθέν. και

laudans eam in uxorem habere perftitit * Κεγχάς δε Γύγχας επανέσας τίω γυναίκα και αληθείας, αυτίω sed dolum sibi factum ulcisci conari in animo Πωρων ζώω μεν έμεινον έχων γαμετώ, τίσαθαι δε τα δολα "Πειρά- habens , contra fnitimos bellum

gerere fimuζενέθίλων, πόλεμον αρος τες ομόρες έχειν υποκρίνε

lavit . In quo sibi viris opus esse non qui

dem ad militiam aptis ( infinitam enim hoτο δειθαι τε ανδρων, και των προς μάχίω επιτηδείων rum fibi adeffe multitudinem ( sed his , qui (μυρίων και αυτό παρέϊναι πλήθος) αλα των στρατηγη

eos in aciem educerent & bellum admini-
σόντων αυτών πόλεμον. ο δε τ'. αυτό των λογάδων εξε-

strarent · Peroses vero principes & ex fuis
illustriores * ad eum misit

, quorum alios Ci. crecentos. πεμψε.κ) τες μεν δη Κιδαριά άρχων απέκτεινε τες δέλω

daritarum Imperator trucidavit , alios trun-
βησάμενος, παρα* Παρώζω απέπεμψον απαγγελάν-

B
catos ad Perolem remifit

, qui renuntiarent
τας, ως η απάτης ταυτίω έδωκε δίκίω. όπως αυθις αυ-

has illos commissæ ab eo fraudis ergo pe

nas luisse · Itaque inter ipfos, multo acrius τοις ο πόλεμος αναζωπυρώθη , και εμάχοντι καρτερώς. quam antea bellum est excitatum , & omnibus Γόργα τoίνω τετο όνομα το χωρίο, αν όπερ σωέ viribus depugnarunt . In Gorga igitur , ( hoc βαινε τες Πέρσας σρατοπεδά'εθα) Κωνστάντιον ο Πει

enim erat loco nomen, in quo tunc forte Per

fa caftra metabantur) Conftantium Perofes exEρώζης εδέχετο. καί τινας ημέρας φιλοφρονησάμνος, δα

cepit. Quem poftquam per quoddam dies laute, φήκεν, δεξιον δεν περι αρεσβείας Αποκρινάμμος. Ο. festiviterque tractasset , nullo grato , & consenτι Λέων ο βασιλεύς σέλει @ρoς Γεζέριζον φύλαρχον,

taneo ad legationem dato responso dimisit. Leo Edit. Paris.

Imperator Gensericum barbararum gentium pag. 76. της.

την Β Ανθεμία βασιλείαν μούσων ,και πόλεμον άπα ducem, per nuntium de Anthemii Imperio cer-
λήσων,εί μήγε Ιταλίας & βασιλείας αρέξοιτο. επανήκε tiorem fecit , eique bellum indixit, nisi Italias
δε αγγέλων, μη εθέλειν αυε τας τε βασιλέως αροί εθι

& Reginas liberas dimitteret. Rediit autem nun-
λόγοις, άλαών πολέμα είναι παρασκευη,ως υπο των νέων

tius, & retulit, nolle ipsum denuntiationi pare

re, imo eo magis bellum apparare, quod juvenes Ρωμαίων παραπογδέμμαν.

Romani fædera transgrefi effent.

[ocr errors]

Οι

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ΠΕΡΙ ΜΑΛΧΟΥ ΡΗΤΟΡΟΣ

Τ Ο Υ ΦΙΛ Α Α Ε Λ Φ Ε Ω Σ.

Α'

ΝΕΓΝΩΣΘΗ Μάλχου Σοφισού Βυζανταϊκα ένα βιβλίοις ζ'. Ούτοι οι ζ'. τ ίςορίας λόEdit. Parifi

γοι και ωροηγουμένως υποφώνουσιν, αυτω λόγους άλλους διαπεπονήθαι, και η απαρPS: 77: χή δε η επτα σε πρώτο λόγο το αρoδηλ. εμυ αλλά και επομένες, α το ζω τρο

σην των συγγραφα, ως 8 εβδόμιυ λόγο το πέρας έκδείκνυσιν, Εςι δε ο συγγραφεύς, φιλα, δελφέυς τις άλλος κατά συγγραφαν ιςορίας άρισως , καθαρός , απέριττος , ευκρινής , λέ ξεων και ανθηροτάταις , και ευσήμοις, και εις όγκον τινα ανηγμέναις, χρώμενος , έδε αι καινοπρεπείς αυτω , όσα το εμφατικόν & έυτχον και μεγαλείον έχεσι παραβλέπονται, ώσπερ το, και τοιαύτ' ένια, και όλος κανών εξ & ςορικού λόγου. σοφιςής ' ω το επιτήδ' άμα , και ρητο eμκής εις άκρον εληλακώς , και τίω θρκσκείαν ουχ έξω τα χριςιανικού θιάσου, Εκ τα Φωτίου.

L

D Ε Μ Α Ι C Η Ο.
Efti sunt

. Malchi Sophiste biftoriæ Byzantinæ libri septem : Aufpicatur ab eo
tempore, quo
morbus Leonem Imperar

atorem septimo decimo Imperii anno extinxit. Narrat igirur Zenonis inaugurationem, atque ut idem extorris Imperio atque privatus vixerit. Vr item Bafilifcus, illi fuffectus, purpuram deinde posuerit . Mox Ze nonis ad Imperium reditum, cædemque ejus , quem dixi, Basilisci, uxorc etiam ac liberis, iniqua lege, una trucidatis. Armatum quoque, qui Zenonem reduxerat , fimilem accepisse mercedem, cum is ab Onulpho neci datus eft. Refert item T beuderichi Triarii F.Seditionem: Er Theuderichi Balameri F amicitiam, & cum illo altero Tbeudericho bellum: certamen etiam adverfus Zenonem, e Marciani rebellionem : & ante banc Berine socrus ( in Zenonem) infidias , Marcianique perpetuum exiliam . Rurfum Berinæ priores Hillo paratas insidias, utque Epidamnum Theuderichus Balameri F. fraude occupavit. Hæc ubi rerulit, res quoque Romanorum attingit : finisque Septimi libri mors eft Nepotis, qui Glycorium Cæsarea potestate exuit, Romanorumque invafor Imperium, c clericorum ritu illum attonsum pro Imperatore Episcopum constisuit , & qua demum insidiis peritus periit . Hi seprem historiarum libri , etiam prece. dentes plures ab co libros fuisse conscriptos indicant , & initium libri primi de Septem idem oftendit . Quin & deinceps historiam perfecuturum fuisse, si longior vitæ ufura contigisset, extremo libro feptimo fignificat. Philadelphenfis eft bic fcriptor, si quis alius , in historia scribenda præftantiffimus, ut pore purus, minime redundans non confusus, verbis maxime floridis ac significantibus ufus, quæ ad magnitudinem ac pompam aliquam tendant, ne novatis quidem vocibus, quando illa vebemens quid ca Sonorum aut granditatem aliquam habent, prætermiffis. Isaque quanrus-quantus eft , norma historici sermonis eft. Sophiftam vero agens, ad Rhetorica Summum apicem pervenit, inter Cbriftianos religionis cultu recenfendus.

[blocks in formation]

"πολύς

Ο ΤΙο Βαλάμηρος υπό την Ρωμαίωμσρατηγών" πολ- A BASAME

Baltis is aculeatibus 2 Edit. Paris λων η ιδίων αποβαλων, μικραν έχων οργίω

Romanis Ducibus spoliatus, non parum ira: pag. 78.

cundiæ ob illatam injuriam animo conscivit, τα πάθει, απέδραμα, αφειδώς ό, τι ν ποσιν δεροι & a Romanis deficiens , quicquid ante pedes καίων που φωνδύων και τίω ερώτίω της Μακεδονίας πό fuos offendit , uffit & necavit, & primam, quæ λιν τες Tόβες επόρθησε και των γε σρατιωτών και ταύτη illi obvia

fuit, Macedonia urbem Τουος εν

tit, & milites , qui illic in præsidiis erant , inέμφρουρούτων τους αντισάντας απέκτεινεν.ως δε τη Θεσ terfecit. Ut vero nunciatum eft barbarum ad σαλονίκη εγγύθεν έφεδρούων ηγγέλθη ο βάρβαρος. αυ

Thessalonicam castra habere , ftatim -urbis in

colæ ex litteris , quæ pridie lectæ fuerant , doτίκα οι πολίται, νομίσανπς εκ δόλου αν τη προτεραια

Ium fufpicati, & Zenonem habere in animo ανεγνώθαι γράμματα, και τίω πόλιν βούλεθαιZλύω cives & urbem barbaro tradere , feditione inνάτε και αυτών εκείνων παραδοιώαι, συρραφένες εν σοί ter fe laborantes, omnes ejus ftatuas dejiciunt, σιν αυπίς, τας τα Ζώωνος στήλας καταβάλεσι πάσας,

& Præfectum aggressi , ad ipsum confodiendum

parati erant , & hi quoque in Prætorium ignem και αυτόν ορμήσαντες τον έπαρχον έτοιμοι δαπάσαι ήσαν. intulerunt, & incendiffent, nifi ordo facra proοι δε κομισάμνοι πυρ επί το Αρχείον, έμπιωράνανέμελ- B curantium & magiftratus prevenientes , φόρα

1i ira Prefectum fubduxiffent, & furorem pleλον, ο μη υποφθάσαντες, τάτε Γερα γένη, και οι αν

bis blandis verbis demulcentes compescuif-
ταϊς αξίαις εξήρπασαν σε αυτόν της οργής της τα δήμου.. sent. Dicebant enim, eum non effe horum ma-
και το ατακτού λόγοις αραίσι κατέσαλαν, λέγοντες· έτε lorum causam , neque Imperatorem male con-
αυτον αίτιον είναι τέτα, άτε τον βασιλέα τη πόλει τι δυ-

fultum civitati velle, aut illi adversa cupere ·
Oportere fane diligentem custodiam

civita- pag. 79. χερες ή κακόν βεβουλέθαι. της τε πόλεως χρώαι ποιή

tis agere , eamque committere cui voluerint, σαθαι φυλακίω, ότω αν έθέλωσι, και δν ηγοίωται πισον, & fibi idum efe cognoverint. Iraque claves ciεπιτρέποντες ταύτίω, οι δε τας κλείς των πυλών εκ του vitatis a Præfecto acceperunt, & Archiepisco

po tradiderunt ; tum ex his opibus , quæ sibi Τπάρχου λαβόντες , τω Αρχιερα έδοσαν , και από το

tunc temporis suppetebant, quam diligentissimam ενόντων φρουραν επενόησαν, ως ήδίαντο, πλείσης η potuerunt cuftodiam inftituerunt & Ducem eleτον σρατηγόν έσεργον. αν δε τέτω Ζήνων πυθόμενος τον

gerunt . Interea Zeno cum audiret imminens κατέχοντα κίνδοον κίδων, ώς, έδενός βουλομένε μά- cPericulum, & videret malorum mediocrium op

timum effe , quandoquidem nemo pugnare voχεθαι, άρισον άη πονδαίς ως και κακοίς μετρίαις της την lebat, conditionibus feederum barbarum ab ur

bium ruinis & excidiis avertere Artemidoπόλεων φθοράς επιχεν τον βάρβαρον Αρεμίδωρον πέμ

rum mittit, una quoque Phocam. Is Zenonis πει, και Φωκαν , τον, όπ ω ςρατηγός, γραμματέα αυ cum Dux erat, scriba fuerat. Hi progressi tali το της αρχής όντα. οι ελθόντες, έλεγαν ότι στο βασι sunt oratione uni · Te Imperator amicum conλούς φίλον εποιήσατο, και αξίας, αί εισι λαμπροτάται

ciliavit, & dignitatibus, quæ sunt apud Roma

nos clariflimæ , magnifice ornavit , etiam imΡωμαίοις, σεμνώς επεκόσμησε, και άρχειν τη μεγίσων perare maximis exercitibus dedit , tibi homiταγμάτων εποίησεν, έδέν οί απερ ανδρί άπιςήσας βαρ ni , licet barbaro , minime diffidens. Tu vero, βάρω. συ δε, εκίσμεν όπως, ταις ή κοινών δυσμενών

nescimus quomodo , communium inimicorum

fraude & dolo inductus , in difcrimen te fortu-
απάταις υπαχθες, πάπ υπάρχοντα σοι αγαθά διέρθει- atque euas conjeciti & eas alteri , tamquam
ρας, και της διδαιμονίας της σης άλλων εποίησας,

earum dominum & auctorem non nosses
δέας, κύριον, εκ αν δίκαιος είης το βασιλά εγκαλών, D fleri, Imperatori fuccenfeas , & imputes ea,

ceptas retulifti • Et vero haudquaquam justus
ών εις εαυτον άμα και είς έκαναν οξήμαρες, νυω οιωεπειδή

quæ in te ipsum, & in illum deliquifti . Nunc σαυτόν ας τετο καπέςησας, υπόλοιπόν σοί έσιν εκ της πα igitur quoniam eo te redegisti , hoc tibi quanρέσης τύχης, της τε και την εθνών και την πόλεων βλάβης tum ad præsentem fortunam reliqui est

ab injuria , & damnis urbibus & gentibus επιχών οίόν τε πίμποντα δε ορεσβείαν παραθαί τι μέ inferendis

, quantum in te erit

temperes ,

& τριον παρα τα βασιλέως αγαθού όντος βρίσκεθαι. ο δε legationem mittas , qua apud Imperatorem , πειθας, άνδρας μεν επι π Βυζάντιον σω αυτοίς απο

qui bonus est, moderatum quid & æquum ob

tinere coneris. Ille vero persuasus, viros quofπέμπει αυτός δε τα μεν καίειν, ή φωνδύειν τους ανθρώ- daim una cum ipfis Byzantium mirtit. Εt quidem

G iij

[ocr errors]

ως ουκ

ac

[ocr errors]

ut

[ocr errors]

rent ,

[ocr errors]
[ocr errors]

εκercitum fuam urere & occidere homines - Α πες, άνεργετο στράτευμα, ου μέν τι έδιύατο, πάντων
tuit Nec enim suos , cum omnium
egeni , quominus res necessarias fibi compara-

όντων απόρους, ταγοί επιτήδεια εκπορίσα κωλύειν.
prohibere potuisset · Hinc movens ad και δη οροι ων ήλθεν επί τίω Ηράκλειαν των Μακεδονία.
Heracleam Macedoniæ pervenit · Hujus urbis

και τα Αρχιερέως τον ταύτη πόλει πολλα και παντοδαπά Archiepiscopus , cum quamplurima , & diverfi generis munera ad eum , & ejus exercitum misif τη σρατια και αυτό έποςείλαντος δώρα τω πε χώραν set , omnem regionem a direptione illæsam con απαθή πασαν διεφύλαξε, και δεν τας οι κούτας ανταύservavit , neque quicquam molestiæ exhibens θα "παραλιπών, εκ την ταύτη "μόρων το πλήθος επιει-" παραλυτών locorum incolis suas copias juflit , erga eos , qui in his partibus habitabant , moderate , & tem

κώς επαράτο δάγειν. εις δε το Βυζάντιον ως ήλθον οι "μερών peranter se gerere . Legati autem ab eo miffi , fi παρ αυτά ταλέντας αρέσβεις, έλεγαν ότι δέοι παχέως mul atque Byzantium accesserunt , Imperatorem περίπάντων αυπκράτορα αυτό πρεσβυτίω ποςάλαι, monuerunt , oportere quam celerrime fieri pofset , legatum mittere , qui omnibus de rebus

ως ουχ οίοί επλήθος άπειρον άργειν επι πλείονα χρόcum Theodoricho communicaret . Nec enim in νον της αφ' ών ανδύαιντο βλάβης. ο δε Αδαμάντιον ή Βιejus poteftate effe , longo tempore tantam mili

B

βιανε παϊδα, πατρίκιόνε όντα και πολιαρχήσαντα, προ-
tum turbam a damnis pro libidine inferendis

θείς αυτό και τιμίω υπατικω, έπεμψε παραγγείλας
continere . Quamobrem Imperator mißt Ada-
mantium Viviani filium

, patricium & ur χώραν μεν αυτώ δοιώαι Πανταλία, ή η μεν Ιλυρικής
bi Expræfectum , quem etiam dignitate Con μοίρας έσιν έπαρχία, πολύ δε απέχουσα Γασβολών

fulari auxit, jussitque regionem in Pantalia affiEdit. Parifa gnare , quæ Illyrice partis est provincia non lon

της Θράκης όπως, άτε Θεοδορίχος ο Τρμαρίου εγχειροί η go intervallo distans ab ingressu Thraciæ . Quod τι κινείν, έφεδρον έχοι αυτον εγγύθεν κατ' εκείνα" άε αυeo confilio faciebat,

ut fi qua Theodorichus Tria- τος ταράτταν τα συγκείμμα θέλοι, άν μέσω αυτον έχων την
rii se commovere susciperet , Balamerum adver-

τεΙλυρικών καιτΘρακίων διωάμεων, δύκολώτερον αυτά πε-
sarium fibi proxime imminere sciret, atque etiam
i Balanmerus conventa violare & pacem turbare oιείναι διώαιτο. είδε τροφών πορείν τω σρατάματι λίγοι
rici & Thracia

degeret, eum facilius opprimετε τα ελπίδα έχων» Πανταλία έδωκε λίτρας χρυσίε α-
veller, Cum in medio duorum εκείcituum , Illy- τον παρόντα ενιαυτόν, άε μή εάν" πείροις

, μήτε καρ- "σπόες
laboraturam Balaimerus diceret , propterea quodcπιόντι δακοσίας. άς έκέλευε δόντα τα υπάρχω τώ εκεί,
nullum femen terris mandatum efet , neque ul-° ποιήσαι ή δαπάνω αυτοίς ας Πανταλίαν χορηγήσα
haberet, dedit Adamantio proficiscenti ducentas étapušoav, fre de fcepto Boirš črtos ér Buxurio,

spa-
auri libras , quas juffit regionis illius Præfecto τιώται συσάντες εν τη Θεσσαλονίκη, η ύπαρχον Ιωάννα
tradere , ut Eas convehendos in Pantaliam αροιόντα φυλάξωες, ξιφήρεις ώρμησαν και ωρίθη πα-
aeret. Cum legatus adhuc eget Byzant: ρα την Ζώωνος Αδαμάντιος, και ταυτα κατέςησω. ο δε τον
tes , qui Thefalonica in profidiis erant, Joannem Βαλαμήρον ενώ τατης Θεσσαλονίκης έγένετο περι Ηρά-
Præfe&um , qua exiret observantes ficcis appe κλειαν έμψεν, και επί ή ήπειρον πέμπει αρος Σιδιμοιω-
tierunt · Huic negotio finem impofuit Adaman-
tius expræscripto Zenonis & hæc pacavit · Dum

εκ μεν και αυτής φυλής το ανέκαθεν όντα, δοκoιώτα δε
hæc Thessalonicæ gerebantur , Balamerus circa τότε είναι Ρωμαίος υπόσπονδον, και τη κατ' Επίδαμνον
Heracleam, in Epirum, ad Sidimuntum mittit . Ηπείρα χώραν τη νεμόμυον και δδαίμονα κληρον , και παρα
Is ex cadem tribu , & eodem gencre & majori-
bus ortus , tunc temporis credebatur bene senti-

βασιλέως δεχέμψον σωπάξας. ανεψιός δεώ ετος Αι-
re de rebus Romanis & Romanorum amicus effe. δοίγγα, Γηρώης τε μάλισα όντος οίκειωτάτε, και η δε
Etenim regionem circa Epidamnum incolebat ,
φue illi ex hereditate opulena BenensolebasD λεγομένων

δομεσίκων Αρχίω αρχονος, μεγάλίω τινα

σαν την περί βασιλέα. Φρος τατον όμωέπεμπε, της επα-
Imperatore ftipendia merebat · Erat hic nepos
Audingi , qui valde familiariter Gerene uteba λαιάς αυτών συγγενείας αναμιμνήσκων, και άξιων εξου-
tur, & eos, qui domestici vocantur , regebat, quæ ρεών και συμπράξαι τρόπον, δι' ού της τα Eπιδάμνου και
dignitas magnam habet in regia auctoritatem .

της άλλης Ηπείρου διωχθείη κρατήσας τήναι της πολλές
Ad hunc igitur mifit, antiquam cognationem in
memoriam revacabat, & orabat, ut viam repe-

πλάνης. Ειδρύσας εαυτον πόλια και τείχεσιν, ντο-
riret & efficeret, qua Epidamno & reliquæ Epiri θν ως άν διδώ δέχεται το συμβαίνον. Σιδιμοιωτος δε
dominatu potiretur, ubi poft tot errores , quibus ταύτα παρ αυτο δεξάμνος, και βάρβαρος βαρβάρωσωοι-
agitatus ad hoc usque tempus fuerat , confiftere
poffet , & suis rebus urbe & mænibus firmatis χειν, ή Ρωμαίους, ήγησάμιος κρείττον ελθών εις Επί-
casus , quos fortuna daret , expe&taret. Ut Sidi δαμνον. και ιδία μετιών της πολιτών έκασον, ως δήθεν
muntus hæc a Balamero accepit, barbarus barba-
ro proxime habitare , quam Romanis , fatius

κατ' εύνοιαν σεβέλλον αυτοίς, άτε έκαςος έχα θάττον
ere duxit. Itaque Epidamnum venit , & priva- υπεκτίθεται, και αυτές και εις νήσως, ή πόλιν που σώζε-
tim unumquemque civium circumiens , tamquam Ε θαι, λέγων" ως βάρβαρος επί ταύτίω ώρμηται, και ότι
pridem erga ipsas benevolus, consilium dedit, ut
τω βασιλεί ταύτα δοκούτια έξι, ως Αδαμάντιος

επι
omnia quæcumque unusquisque eorum in bonis
habebat, exportaret , & se suaque omnia falva ταύτα πεμφθείη. κρείττον δω ναι αυτοίς, έτι άπε-
& incolumia in insulas , aut in aliquam aliam σιν, κατά πλείονα χολίω τα κατ' αυτές διοικήσαθαι.
urbem conferret : Barbarum enim quampri-
mum Epidamnum invasurum : fic enim Imperato-

ταύτα και τους σρατιώταις τους εκεί φυλάττεσιν, ουσινώς
rem decrevisse, qui ad eam rem exequendam

διχιλίοις, οί και αμύεθαι επιόντα πρόςγε το παραχρή-
Adamantium miserit . Is adhuc commodum μα ραδίως ήδίαντο. έπεισεν ομά πάντας εκλίπειν Επί-
abest . Itaque melius esse per otium , dum tem δαμνον, και λίγων και ταράττων, εφήμίω αεί καινίωπα-
pus datur , ut rebus suis prospiciant . Erant quo-
que in ea urbe in præsidiis militum duo millia,

ρώμνος εμβάλαν και ότι βασιλά απεχθήσονται μάλ-
και qui barbarum etiam ex improvio λον, αντιςήναι θέλονες. και προς τον Βαλαμήρε δύο έως
urbem aggredientem repellere potuisset . Hi quo επίσελεν, ώς πάχος επίγεθαι. ο δε του Σιδιμοιώθε
que funt per fuafi. Denique dicendo, & terrorem
niciendo, & quotidie πονος rumores parge- επέμψε δήλωμα, και τίω αυτά αδελφίω νόσο κατε χομέ-
do, hostes qui urbem occuparent adeffe , perfecit , ut urbem Epidamnum defertam relinquere omnibus
persuaserit . Ajebat enim, eo magis Imperatoris voluntati adversaturos , quanto magis his, quæ pro-
ponebat , repugnare conarentur . Mox quo celerius Balamerus introduceretur, ad euin misit is circa
Heracleam confederat & quid Gbi nuntii a Sidimunto veniret , expectabat Suæ autem moræ caus

[ocr errors]

numerus

[ocr errors]
« IndietroContinua »