Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DE LEGATIS GENTIUM

A D R Ο Μ Α Ν Ο S.
Quos legatos Imperatorum Romanorum Erbnici admiserunt , qua forma eos exceperunt ,

ea quæ in illis admittendis , obfervarunt .

EK ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΞΙΠ ΠΟΥ EX HISTORIA DE XIPPI
Αθωαίε.

Atheniensis.
ΤΙ Αυρηλιανός και κράτος νικήσας τους Ιωθέγγους A IMPERIoTeyasaevities & alterioren 1
Σκύθας, και η τω τα Ιερε περαιώσας ες των

ftri ripam transgressus , cum multos in fuga in- ανελών. Αποφυγώ, πολλούς τούτων ανελθών' οι λειπόμοι

teremisset , reliqui bellum fædere finire volueες απoνδας ήκον, ηαι αρεσβείαν εσείλαντο. τω δε αίτησιν runt, & legatos miserunt. Neque vero visum εδάκο. ή ειρίύης " εδόκει μη σω το άγαν περιδέα και η πε

est de pace cum eis disceptationem institui opor

tere. Pauci enim admodum reitabant, & a reπληρότι έκ η ήττης ποιείται ως αν υπάρχει σφίσι centi vi&oria valde perculfi & proftrati, neque και τη φρόθον φοιτώντων Βημάτων παρα Ρωμαίων και α dum , quia hoftes ex omni parte eos circumftabant, ποδοχή, μη ές παδεες πάντα την εναντίων καθισα a metu liberi. Maxime ut pecunias a Romanis

acciperent, quæ superioribus annis illis pendi soμένων. ο δε Ρωμαίων Βασιλεύς Αυρηλιανός, ως επί

lebant . Sed Romanorum Imperator Aurelianus, θετο άφιγμένίω τίω Ιεθόγγων ωρεσβείαν, ές τίω υσε ut Juthungorum legatos advenisse intellexit, cum

dixiffet se cum his poftridie acturum de his , quoραίαν φήσας χρηματιών περί ών ήκουσι. διέταττε τους τρατιώτας ως ές μάχίω, εκπλήξεως είνεκα τέτων αναν- Β Γm caufa legati venerant , hujufmodi hortibus

terroris injiciendi gratia , militum aciem condi&ta τίων. Επει δε καλώς είχαν αυτό και διακόσμησης και επι die tamquam ad pugnam inftruxit. Ut illi recte

se habere visa est exercitus dispositio, altum sugυψηλά βήματος μετέωρος βέβηκε . α αλεργίδα αμ

geftum fublimis , purpura indutus , afcendit, & oαμφ' αυτον πίχων, τω πασαν τάξιν επoίει " άμφαυσον μωοειδή:

mnem exercitum, qui ipfum circumftabat in forma παρεςήσαντο δε και την εν τέλει, όσοι αρχάς τινας επι lunæ disposuit. Aderant & ex his qui in exercitu πτραμμένοι, σύμπαντες εφ' ίππων. κατόπιν δε βασι imperia habuerant omnes ab equis. In conspectu

Imperatoris erant figna coadunati exercitus. Hæc λέως τα σήματα ή και επιλέκτα σρατιάς, τα δε ασιν

vero erant Aquilæ aureæ , & imagines Imperatoαετοί χυσού , και εικόνες Βασίλειοι, και σρατοπέδων κα rum , & eorum qui militiæ nomina dederant, cataτάλογοι, γράμμασι χυσούς δηλέμιοι. ά δή σύμπαν logi & enumerationes, aureis litteris perscriptæ .

Quæ omnia ordine collocata,& illuftri loco posita, τα ανατεταμμένα ταράφαίνετο, επι ξυσών αργυρωμένων.

inter haftas argenteas confpicua erant. His ita επί δε τέτοις ώδε Σακοσμηθώσιν, Ιαθέγγους αξία. præparatis Juthungos juflit adeffe. Ut hæc videτους δέσωνέβη θαμβήσεθαμιδόντας, και επί πολύ σιγή runt , accidit eos perterrefieri, & longo teinpore

filentium tenuerunt. Poftquam ab Imperatore έχειν. έπει δε σφίσιν εκ τα βασιλέως απεδόθη λέγειν, illis dicendi facultas data eft , ita per interpreδιά τινος ερμωέως έλεξαν τοιάδε. Ούτε της έπι και tem locuti sunt. Neque quia adversa fortuna

qua nobis hoc tempore contigit , ultra modum Α ρε συμβάσης κακοφαγίας ημών, παρά το εικος κατα-
animos noftros abjecit & perculit , aut quia de-

πεπληγέτες, άτε δωάμεως ενδεως έχοντες, ή και πολέμων
ftituti copiis & viribus fumus , aut rei militaris
imperiti, quæ res imbecillitati & perditis rebus

άπειροι καθεσηκότες , αθωνίας δωρεπία, το υμίν
conveniunt, neque quia solis nobis ea res lit uti-

αυτοϊς μόνοις συμφέρον ες τίω ειρώω καταασσίδομα:
litati , & fructui futura , ad pacem feftinamus .
Etenim multæ nobis adhuc fuppetunt ad bellum

αλα περί εςι μεν ημίν τοσέτος και αν τους πολέμους πε-
gerendum facultates , five multitudine militum', ριουσίας ("πλείθη είνεκα ) και ίχύος , ώςε μέρει ελα- ίσ. πλήθος
live viribus opus est. Nam & minima noftri par-
χίσω, πας Φρος Ισρω πόλεις επελθόντες, Ιταλίαν

μι-
te, urbes ad Iftrum fitas invadentes , parum ab-
fuit, quin omnem Italiam ceperimus. Trecen κρά πάσαν κατειλήφαμω ιππικό μεν σρατούσαντες ές
ta equitum millia in pugnam educimus , quæ non μυρμάδας δ'. ηαι τέτων και μιγάδων, έδε αθωών, αλ-
ex convenis aut imbecillibus , fed ex Juthungis λα Ιεθόγγων καθαρώς. ών πολυς εφ' ίππομαχία λό-
pure constant , quos equestri prælio præftare pu-
te frequens fama est . Neque aliorum inter hos γος . άσίδα δε άγομα διπλασίων ,

δωάμεως της
commixtionibus , sed scuto duplo majore cæte ιππικής. δ' εν τέτοις ετέρων επιμιξίαις επισκιάζον-
ris equeftribus copiis , adversum quicquid eft in τες τα σφετέρα σρατά το αναγώνισον. έχοντες και και -
vestro exercitu roboris , quod nobiscum decertat,
nos tuemur & tegimus. Itaque hujusmodi appara-

Β τω παρασκευής διακρίνεθαι , και διαγινώσκομα ες άν-
tu ad dimicandum instructi, minime si manus τιλογίαν ήκειν της συμφοράς πέρι . και δια το μη κατα
funt conferendæ, detrectare aut contradicere
tatuimus. Νeque etiam quia viti fumus : fed: ειρίύίω πολέμα προτιμώμω . εικάζοντες και υμίν ως

κράτος νενικήθαι , και δε η άδηλον τα εκβησομένα,
propter eventuum incertitudinem
praponimus. Conjecturam quoque ducimus , ex γένοιτ' αν δια γνώμης προς Ιεθόγγους και παραχών,
eo quod cum vobis rei ex sententia contra της @ρόθων διαφοράς συμβιώαι . οία δη σούσης και
nos gerendæ sese occafio obtulisset , nihilomi-
nus de pace conveniftis , quasi extet aliqua in-

παλαιάς αμφοίν τοιν γενoιν αρος άλληλα πίσεως
ter utramque gentem antiqua & inveterata ad ες το κσυχάζειν. δι ιο χρή τίω επί καιρού δίαφοραν
quietem mutuo colendam fides Quamobrem απερίσκεπτον εν τω παρόντι καταλύσαντας , αγός
oportet inconsiderate susceptum hoc tempore dif-

το παλαίτερον και λυσιτελού μετατίθεται εκατέροις.
1idium deponere , & ad antiquam concordiam
quæ est utrisque utilior , redire . Equidern ante έν τε τω πολέμω έκ επι πλασον ταις καταδρομείς
bellum exortum , non admodum crebras incur λιζόμυοι αλ' όσον ές αφορμή την επιτηδείων
fiones facientes, prædas egimus, necessarias res

αγαπώντες τίω αθροισιν , μέχρι της γενομένης μά-
comparare , qua occasio tulit studentes, cætero-
qui ad pugnam initam ufque, in ocio & quiete C χης ησυχία τον καιρόν διετρίβομώ. ως τοις επιούσινο-
tempus contrivimus: Nifi quando hoites veftri μιν σω τη υμετέρα διωάμει , ο καθ' αυτους αντι-
in vos irruerunt , contra ipsos una cum veftro

τάξαντες. ο δή και νιώ ποιείν παρασκευάσμεθα και το,
exercitu in acie sterimus. Quod & adhuc nunc
facere parati fumus, ut veftrum periculum le σε υμέτερον προς παύτα κίνδοον έκ τατα αδεέςερον έξι
vemus noftro, & tutius vobis fit , etiamsi ma-

και τη μεγίσων σρατοπέδων σωελθόντων, ότ' άτις δω
ximæ copiæ contra vos convenerint. Nulla et-
enim alia manus par nobis ,

in conferenda pu

ετέρα χειρ αξιόμαχος ημίν νομισήσεται. ει δέ τις τη δύ-
gna censebicur . Quod fi quis prospero rerum in τυχία τα πολέμε έπαιρόμαος ολίγωρός εςι ωρες τίω
bello successu elatus, contemnit & alienus est σύμβασιν. γνώτω, και βεβαίω κεράγματι θρασωόμμος.
a pace : fciat fe haud fatis firma & stabili re

και ότι επι παντί φέρον, ή δοκέσης δίπραγίας ηττηθέν-
& fidere. Ea præcipites fert in omnes
partes eos, qui a rebus quæ fecunde apparent, τας, και προς τίω παρεσαν η τύχης ακμία αποκλίνοντας,
vincuntur . Hi quo tempore illis fortuna adest, ταμεινόνων εξηρτήθαι μόνων ελπίδων και το ποιάυ-
in Alorentes suas res toti incumbunt , & fola

ταις ανομίαις ,ετε αρος θάπρον μεταβολής υπεριδεών,
fpes meliorum successuum suspensos eorum ani-
mos tenent. In ea animi immoderata elatione και συμμαχίαν δίκαιρον διδομένίω παραιτήσαθαι. πε-
ad mutationem reruin non advertunt & fuppe φύκασί τε μείζoυς παρα μεν τω πρώ-

respuunt. Ex quo fe-D

τίω θάρσει οικείας διωάμεως επαιρόμυαι" και έλαre ita comparatum eft, ut propriarum virium fi

χίση αγομηθεία χρώμμαι ducia præcipue majores copiæ fretæ , minima

σω καταφρονήσει τη providentia in rebus suis utentes pugnan

αντιπολεμούτων επι τας μίχας πορεύεται και
dum accedant & hoftes contemptui habeant, a

και το αφύλακτον και ως επι πολύ το ήττον έχειν. αι
quibus minime sibi caventes superantur . Ωut
vero consilio tuto, & virium præftantia cum fir δε τω αιφνιδίων και παρ ελπίδα χωρήσαντι λογισ-
mitudine utuntur, nisi quid præter fpem & ino μω τε αισφαλά, και περιουσία διωάμεως , βεβαίως
pinum accidat, magna cum difficultate ab ho-

χησάμαι
itibus expugnari possunt · Hujus rei fiducia

δυσμαχώτατοι τους αντιπάλους γίνε-
quamvis acie bipartita ad fluvium, fortuna po θα σω δη τοιάυτη ελπίδι και υμάς διχή τω δύ-
tius, quam veftra virtute nobis cladem intule.

ναμιν διελόντες το πρώην, και αν ποταμώ τα ωολα
ritis, haud (pe deftituti fumus , diligentiori post
hac noftris rebus cautione adhibita , fore ut ‘nos τύχη μάλλον ή αρετή υμετέρα σφαλένες εκ απροσδό-
fuftinere minime valeatis. Itaque potius est, ut κητοι εσμέν αλα νω, άμα τω το μέλλοντος προμη-
νος commoda que ex pace proveniunt percipia- Ε θα, ουχ υιόςατοι υμίν γονέθαι, κράτισον δή τάτων
tis, & belli quod vobis nobiscum est, ærumnas
& moleftias deponatis , quo noftris auxiliis con-

είνεκα δι αρώης αιρείθαι υμάς τας εκ της ομον όφε-
firmati , superiores vestris hoftibus , fi qui vos λείας, και τα πολέμε φράγματα σω ημίν τίθε-
adoriantur , evadatis . Quod fi ita fieri debere
judicaveritis, quod auri fa&ti , vel infecti , vel

θαι. τη π παρ ημίν συμμαχία ρωθέντας και πλέον έ-
etiam argenti a vobis antea nobis redibat, ad χειν προς τους επιόντας. Ει δε ταυτι ποιειν ώδε κεί-
amicitiæ confirmationem præstare æquum eft.

νοιτε. υπάρχειν ημίν δίκαιον και όσα και χρυσά ασήμα
Si id denegaveritis vos, qua hoftes ulciscemur,
& quantum in nobis erit bello persequemur

τε και επισήμε δόσεσι και αργύρε παρ υμών έφοία έ-
Ad hæc Romanorum Imperator hæc dixit . Si-

πι φιλίας βεβαιότητι. απειπαμένων και, όσα εχθρους quidem aperte & dilucide, veftram fententiam αμωόμυοι, καθότι διωατόν "πολεμησόμυοι. Προς " πολεμή exponentes, ea de quibus legati eftis , nos docuissetis, nobis qui veftruin sermonem excepi

ταυτα ο Ρωμαίων βασιλεύς έλεξαν ώδε . Ει μεν ές α- σομιν. mus, ad eum minime dubia aut difficilis præ

φανές καθέντες τίω γνώμίω υμών. περί ών αρεσβεύεbita esser responsio : sed quoniam ea quæ dicta

θε, εδιδάσκετε. 89' ημίν, τις εκδεξαμέρoις τον λό

*

inniti,

[ocr errors]

ad

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ut sint

[ocr errors]

γον, χαλεπήν παρείχε τάυτίω Σπόκρισιν. έπει δε τα ειρη- A funt , decorum quid,

& honeftum continent, &

præ se ferunt, re ipsa vero {secus se habent , μέναές μεν δυσαρέπειαν σύγκειται και έργα εναντίως έχει

quorsum pacis mentionem facientes, rursus adπχ μεν ειρίύης μνημονιόντων , ότε αυθις πόλεμον έπα huc bellum minamini & intenditis ? quorum νατεινομένων υμών, ών συγχάνέοίκατε εκάτερον έκ θατέ utrumque in utroque confundere & involvere

videmini. Ex quo fit, ut dubitationem nobis atφε αμφίβολον και υμίν καθίσαται, ορος ότι χρή

tuleritis , cui primum debeamus respondere , ne τον Αποκριναμένους μη αμαρτάνειν. λέλειπτα δέτι ξεκ

in aliquo offendamus . Neque etiam ex præsenή παρόντων βελούσαθαι. μή γαρ τω διττω τέτω λόγω

ti rerum ftatu consilium capere poffumus , 0

Edit. Paris

portet enim oratione ambigua & duplici sensu διελόντας απαντάν Φρος άμφω. α μεν και καθαρώς ειρη

circumventos in utramque partem occurrere .pag. 10. μώλω επαγγέλετε, τί δει μεμνήθαι χρημάτων αιτήσεως, Si enim pure & sincere pacem denuntiaretis καί τοι κάν τέτω, ου σω το προχείρω και βελη τοϊς νενικη

quid attinuit pecuniarum exactionis meminisse?

etiamsi victoribus non fatis conftaret, an deneκόσιν αρος και άρνησιν ή τίω κατίνεσιν. δεεπισκοπωνυ

garent aut concederent quod ab illis petitur μίν ορος τον συμφέρον, «τας έκ τα πολέμε πλεονεξίας και

Quod si solius utilitatis rationem ducitis , nulγειθε τω σύμβασιν, & ηττηθέντες ώασερ δασμούς παρ lumque aliud ex bello uberius lucrum , quam ημών απαιτήσοντες ήκετε της ραγώνης τον τερπνον, όσον B Pacifcationem cenfetis, & victi tamquam tribuαριών δίδωσιν. έκ παντος μεταδιώκειν ημάς νομίζοντες, pleeti & perfequi, quam voluptatem ex orio έχεθε της ομοίας της αρόδω επιχειρήσεως,μηδείς δύεργε quod pax tribuit, exiftimantes, vos .eadem &

similis invasionis fortuna quæ antea manet. Ne "al πιο". σίας λόγων" οροι χόμυοι,τα πολέμου τίω κατάλυσιν αι

quidem ullum gratiarum actionis fermonem ir. σχόμενο, τατε μιθον και συγχωρήσεως, ωνητίω και εκ έθέλουσιν medium proferentes mercedem veniæ , a bello ποιέμιοι τίω παρεσαν ές τίω φιλίαν πρόκλησιν. ου και

ceffationem poftulatis, & venalem, non fponta

neam adhortationem ad amicitiam , quam nunc δή πολέμων απόρους όντας ημάς το πλήθος της πολλα

proponitis, efficitis. Non enim nos tamquam belδη κομπαθείσης υφ' ημών διωάμεως εκπλήξετε. ου δε lorum rudes & imperitos magnitudine tantarum, πλύτον, "πλάτρλαφύρων Ιταλικών, επικομιζόιμένοι. αδέως επ' quas vos jactatis , virium perterrefacietis . Neοίκα πορόύεθε. αλα δηλα μεν υμών αι πεξαι παρα

que vero spoliis Italicarum opum onu sti , im,

pune domum revertetis: vestræ pedestres copiæ σκομαι. έκ άδηλοι δε αισιππέων. Προς ας ες τρόπο το δυ nobis sunt notæ , ne quidem & equestres ignoνατόν αντισησόμεθα. τολμωμέντε μετ' ασφαλείας και tæ, quibus quantum in nobis erit, quacumque

via adverfabimur & refiftemus · Audemus cum
αναχωρεμω σ ωρομηθεία. οία δε λογισμώ ήγεμόνι ές

securitate , recedimus cum providentia , & in
πάντα χρώμιοι. οίς ίχύς βεβαιοτάτη, εμπειρίαν πο- Comnibus rebus prudentia duce utences
λεμικών έργων διαφερόντως έχοντες. Εμείς δε μ' τε τα αγο-

aliqui potentiores viribus quam nos, ulu tamen

& rei militaris peritia præitamus. Vos cum arχάρα, έπειτα και διαμαρτάνοντες του έργων,δζα το μη προ

dore & promptitudine audetis deinde rerum σκέψαθαι εφ' ά δα έλθείν πείρα τω βλάβω τα οροπέ adeptione frustrati , quia qua progredi oportebat, τους φερόμενοι μεταγινώσκετε. τοις δε ζέσει ές πας ωράξεις non ante providistis, damnum experientia ipsa, μη συμφερομένοις, ανάγκη τα βελτίσε αμαρτάνειν. 6 τα

ex veftra temeritate reportantes, penitentia du

cimini. Qui enim haud cum fervore ad res geχείαι μεν υμών αι επιχειρήσεις, δι ολίγε δε αι μεταμό rendas feruntur, hos in optima quaque re vires λειαι, « το σύμβον και το είκός θαύματος απήλλακται.αν minime defcere neceffe eft. Conatus & aggrefτιπάλους ημίν τυχόντες & ηθών ανομοίων, και ες τις γνώ

fiones veftra funt fubits, & repentine , & bre

vi post pænitentia · In universum nihil eft in *.. απιο.- μας αναττομένων διεξάναι εκ "λποπεποιηκώς: και υμάς veftris rebus quod fit admiratione dignum , a qua

μεν αμαθία, ημάς δε λόγω σιιυειναι. σιω ώ μάλισα & sunt omnino remotæ · Quoniam autem vos ad-
το κρατεών τους ίσους πλειόνων περιγίνεται, σκέσει

versarios nacti sumus, cum fitis longe diffimilibus

moribus, fieri aliter non poteft quin noftra rerum προς δυνάμεως πιςεύοντας, τούς τε πλείονας συν τω αλο gerendarum ratio a veftra valde differat & abhorαμύνασθα γίσω δια μάχης Ιόνιας , κάκιον " αμνάθαι, έργα πεί- Dreat Vos temeritate, nos consilio congrediρα μάλον ή λόγω κομπωδέστρα οροποιήσει διδάσκεθε,

mur , ex quo fit nos æquatos pluribus, prudentiæ

magis quam viribus fidentes , victoriam reportaβλέψοντες ες τα Σκυθών πάθη, με σαρεςάτων και τεκ re. Plures autem temere & imprudenter præμηρίων , και εκ αμάρτυρα λέξoμo .εοι δη λ'. μυρμά lium ineuntes malo affici, re ipsa potius , quam σιςρατού εφ' εκατέρας τας ηπάρους σκεδαθέντες παση

verborum elegantiore' ornatu didicistis . Mani

feftiffimis indiciis & teftimoniis in Scytharum τη διωάμει ηττήθησαν ορός ημών, και λαμαρά τοις νε mala intuentes , nota teftataque dicemus · Illi νικηκόσιν υπολείποντο και οικείας αρετής υπομνήματα, ών

exercitu trecentorum millium hominum ab uτίω δίκλειαν ες το παντελός εξωμω, νιώ τε και έπειτα το

traque parte ripæ expositorum pugnantes, om

nibus viribus funt a nobis deleti & fuperati •" al. συμ- μόνω. "συμπαραθύσαντάς τε γαλμιόνων συμφορας α Cujus noftræ virtutis clara victoribus relicta παραθυσαν γειν σφάς τα οροχείρα τα αναρριφθέντι και επιχειρήσε

funt monumenta, ex quibus immortalem nobis τας σε

pag. ΙΙ.

gloriam & nunc & fequenti tempore peperiως ταχυτέραν. και δι' ολίγα έθεντο τίω μετάγνωσιν. η

mus. Cum enim præpropero imperu ad ripas fuμάς τε επι σπλημμελείαις υμών, αίς ας ήμας έπλημ rore præcipites in certamina ruiffent , μελήσατε, εκ αποχώ ηγέμεθα ων επάθετε τιμωρί temerariam & inconsultam ad aggrediendum irαν, α μη και η Ιερον υπερβάντες, αν όροις τοις υμετέ- Ecolecuta. Et vero pro his, qua in nos admi

ruptionem celerior brevi poft pænitentia est ροις τίω οργίω ως προαδικήσαντας υμάς αποπλεύσαιμία. fiftis & commeruistis, eas quas luistis penas , πόλεμον δε επί πονδαίς ακήρυκτον έφ' ημάς ηγείρατε , έ minime fufficere judicavimus nisi quoque in

propriis finibus de vobis ultione fumpta , quia αγοαδική- γκλήματα μεν ωσείς αγροδικήσαν είπαν εκ έχοντες , επι

nos priores injuria affeceratis, abnavigassemus. θυμίαις δέ τισις ελπίσικεβίθίνες, σιω αις όμιλος αλό Bellum enim dum adhuc fædus erat , ultro & γιστος επαίρεται, σρατιας & πολέμε αντιλαμβάνεται. non indi&tum adversum nos excitaftis. Et cum όθενέκ έξω οροσδοκίας άγομα, και παρά τα θείο έσεθαι

quod nobis objiceretis non haberetis , quia vo

bis nullam injuriam feceramus, in fpes & cuημίν αρωγά . οία δή ήμών μενθεσμόν τον επι πονδαίς piditates quasdam erecti

quoque vulgus εκ ατιμασάντων , Ιεθόγγων δε άδικος οδόν τε εφ veftrum, in quo non est neque ratio

, neque μας έλθόντων, « όρκους, πάσαν πίςεως βεβαιότη

modus , fpiritus sumit

& exercitu comparato

nos aggredimini. Bellum igitur facere cogimur, απαρά φαυλον τιθεμένων. τοίς τε άυ φθίνουρι κατορθώ non citra fpem, Deum nobis auxilio futurum.

[ocr errors]

eorum

σαντας •

una

[ocr errors][ocr errors]

τοις

[ocr errors]

mus ris

conti

[ocr errors]

ως

[ocr errors]

redierunt ,

Sanditatem enim faderum minime derifai & Απίσεως βεβαιότητα παρα φαύλον τιθεμένων . Judibrio habemus. Juthungi contra iniqua η αυ φθάνουσι κατορθώμασιν το μέλλον λαμβαύονratione nos adoriuntur , & jusjurandum , & cætera , quantumvis firma fidei vincula pro σες , και περί τα έσομένων εκ απεικότως προς τους nihilo ducunt . Equidem ex rebus ad volunta- cipapeéroeg aansa sobácoules per paip ex diapetem nostram Auentibus

quid consecuturum

γία ελπις, θάρσος φέρει , φόβου δε επί η αναντίου, fit conjicientes , eventus rerum non abfque veri fimilitudine ex his quæ ante dicta sunt , λογισμό π ηγεμόνι προς τας αράξεις χώμδυοι lætos conjicimus & animo præfagimus · Etenim τας τη δόξας την συμβησομένων εκ άβασανίσως ωροex fecundis rebus fpes , hæc vero fiduciam ad

σήμεθα . καν τους παρουσιν , οία άνδρες αθληται fert , timor e contra prudentia duce, in rebus administrandis , utentes , quæ accidere poffunt,

κινδύνων τη αρίσων , έκ έκπληττόμεθα ταίς τα ποnon nifi Te bene perpenta opinione prαcipi- λέμου χαλεπότησιν . εξ ών το ελπιζόμυον κέρmus. Neque tamen ideo in rebus adversis, tam δος εκ αθενές, και περιττότερον της άχθηδόνος , οδό quam viri

athlete gravibus φuibufque pericu- πλήθος υμών σώμασί π ήκισα ίχύει και φρονήμασιν. lis exercitati , belli difficultatibus terremur Hoc enim fperando lucrifacimus quod non

επίληπται η Ροδανού μεν είσω και την ημετέρων ορίων animum defpondemus , neque oneri fuccumbi- σπανίω δεν αγορά συνεχόμενον , και τη άλη ταλαιπω

Αι νεro νulgus veftrum , neque corpo-R ρήσει, τοις μεν ήδη σώεςι , τοις δε μέλει - και ωρο, neque animi viribus valens simulatque cis Rodanum in fines noftros pervenit

καμόν άν του αει μοχθαν , απλμόπρον έσαι και μηnua alimentorum penuria & laffitudine oppref θαι αυτό παρόξα αμαχεί ό,τι αν βελόμεθα sum, vires ipsum & animus deficiunt. Continue

αϊ @ρoς τίω μόνιον διατριβω άπειρηκότι . όθεν υμίν angitur , modo his , modo aliis miferiis conficitur. Fractum & debilitatum , quia fine inter Το παν περιφανώς κινδωδύεται και η της ειρίύης mifione laborat , minus audet & timidius eft . υμών αίτησις επ' δωροπία τα φόβου σύγκειται, όπως Itaque diuturnioris tum ftudii tum operæ nescium , sese nobis fine prælio præbebit , para

αν το σφέτερον δέος επηλιγάζησε , ω τι δή πρoσίεσε tum subire , quicquid de eo ftatuere voluerimus : ex καλως υπάρχον , πανταχόθεν αποκλιθώσιν υμίν της quo omnes veftræ res in apertum difcrimen ad οίκαδε πορείας, και οίον είσω πυλών απειλημμένους ducuntur. Tota autem vetra pacis peritionisor: Βήθαι δε και μη , όπως αν έχουμε προς υμάς διαtio, quam vestro timori obtenditis , in honestate & decoro, si qua tamen honeftum & decorum

νοίας επί τέτοις λεχθώσιν εκ ή βασιλέως , κατεπλάγηadmittitis , eft pofita. Sed cum fitis undique re σάν τε Ιαθουγγοι και ως έδεν αυτοίς τας ελπίδας επράτditu in veltras domus interclufi , & quafi intra C τετο, παντελώς τη σπονδών απογνώσα εχόμδυοι παρα portas redacti, voluntatem noftram erga vos quacumque five bona , five mala fumus affecti, tole τους σφετέρους απεχώρησαν, rare & æqui bonique consulere oportet . His ab Imperatore dictis , Juthungi valde sunt consternati cumque minime negotium, ut speraverant, confecissent, sed omnino foederis repulfam tulissent , ad sua

Sub Aureliano Vandali omnibus copiis sunt a Romanis superati . Itaque legationein ad Ko

Οτιεπι Λυρηλιανού, οι βανδηλοι και κράτος ηττηθένmanos decreverunt , quæ de bello pacificatio ες παρα Ρωμαίων, Φρεσβείαν εποιήσωο @ρος Ρωμαίους ne finiendo ageret. Et cum multa inter fe Im περί διαλύσεως πολέμου και συμβάσεως και πολλά ανα μεperator & barbari differuiffent, folutum eft col

ταξυ ειπόντων αλλήλων, τά τε βασιλέως και βαρβάρων loquium · Poftridie multitudo militum Romanorum rursus convenit : & cum eos Impera

διελύθη μεν ο σύλλογος, τη δυσεραία, τότε πλήθος της tor interrogafset , quid illis videretur de po Ρωμαίων στρατιωτών αύθις ήθροίθη και ερομένου βασιpulis , qui copiam sui illis faciebant, cum statue

λίως, ό, τι σφίσι περί την παρόντων λαών είναι δοκεί rent præsentem prosperitatem tueri & rerum quibus potiebantur fruitioni profpici oportere ,

κρίνοντες τω ουτυχίαν και υπαρχουσων , τρομηθέα της fuam de ea re voluntatem voce significaverunt υπέρ πάντων ασφαλείας διασώσαθαι' και βού το βελό& in fententiam finiendi belli iverunt

μενον σημαίνοντες σύμπαντες ές και κατάλυσυν και πολέμου que uno confenfu funt delati - Itaque barbaforum Rege & Principes enerunt

, με His D έχώρησαν και οίδε μεν ω δε σωίωέχθησαν γνώμη και οι erat præceptum, ex fuis obsides qui non in se

ή βαρβάρων βασιλείς και Αρχοντες , ήκονες καθότισοίcundis partibus fortunæ & dignitatis hærebant,

σι αγοειρημένον, έδοσαν ομήρους σφών αυτών, ου τα δούdederunt , utrique enim Reges & proximi dignitate una cum ipsis, fine mora filios suos pro τερα αξιώσεως και τύχης. οί τε ο βασιλείς τους παίδας obfidibus tradiderunt . Poft hæc ad pacta & εκάπροι διδόασινες και ομηρείων, ενδυάσαντες έδέν , και conventiones ventum eft , & federa funt inita ;

έπρoι άμα αυτοίς ου μάλα πόρρω αξιώσεως. και επί τούτοις Vandali Romanis duos mille equites auxiliarios ex foedere fuppeditabant , quorum nonnulli ex εχώρησαύτε ρος σύμβασιν, και αι πονδαι εγένοντο . σιωετοta exercitus multitudine deleti , & in bel- μάχοω από τη δε "Ρωμαίων, βωδήλων ιππάς ας διli societatem adscripti , alii spontaneam militiam fubeuntes nomina dederunt · Reliquus

χιλίους οι μέν τινες αιρετοι έκφ πλήθους εις και συμμαVandalorum exercitus

salvus & incolumis χίαν καταλεχθέντες , οι 3 και εθελοντες έκέσιον σρατιαν conservatus

Romanorum Imperatore merEatum ad Itrum prabente , domum eft repor- μίζετο, παρέχοντος και Ρωμαίων Αρχοντος αγορανέςε επι

ποδυόμιμοι όλοιπος βανδήλων όμιλος επ' οίχου έκοtatus. Sed quicumque ab εκercitiolaris fo: Ε Η 1ηρον. ) το μεν πλώσον αυτά απαθές διεσώθη, όσοι 3 deribus prædandum & rapinas faciendas longius excesserunt , omnes a Duce exterarum παραβάσει και πονδων επιλέας συλλογω αφθόνως απεcopiarum (crant autem non minus quam quin- σκιδάθησαν,ανηρέθησαν σύμπαντες ωοτ genti ) funt cæsi & perempti . Hi enim fpecie

ηγεμόνος ή amicitiæ fiducia pacis cum Romanis factæ νικών σρατοπέδων , ου μείους γενόμενοι πεντακοσίων και οι elati nullo fervato ordine, venia A fuo Duce και δη δια φιλίας και χώρας πορευόμενοι , κιθάρσει ή γενοimpetrata, in repentinas quafdam incurifones μένης προς Ρωμαίους ειρίύης επαρθέντες, και πάσης τάξεως eruperant & non pauca regionum loca , qua iter habuerant vaftaverant & damnis 'afe αρoεξαίροντες και κατάτινας αιφνιδίους επιδρομές ωροσόcerant. At ille qui tantum facinus admifit, βαλον,γνώμη τα Αρχοντος, και ακόλίγα ή χώρας έκακούρeft ab eorum Rege jaculis confe&tus · Reliqui Vandalorum ab invicem separati, domos suas

γομω. και το έργον του και εργασάμενον παρα το βασιλά καrepetierunt. Romanorum vero Imperator, μα ποτοξουθίώαι οι 3λοιποι βανδάλων διασκεδάθησαν και - -miffa majore parte fuarum copiarum, live pede ettevósucon it' o*xx.

απενόσησαν επ' οίκε. βασιλδς Ρωμαίων τω πλώς ην

eo

[ocr errors]

δυνάμεως της πεζικής και ιππικής εκπέμπει επ' Ιταλίας. A trium , five equeftrium, non longo pot et eas

subsecutus intervallo, & fecum cohortem auxi. και διαλιπών, ου μάλα συχνών ημερών, τίώε αμφ' αυ

liariorum retinens , omnes hastatos, qui ejus custoτον τάξιν εταιρικίω, και όση δορυφορία τα άρχοντος , δτε dlam agebant, una cum

Vandalis, quotquot illi συμμά

έχων όσοι ήσαν βανδήλων, και τοις όμηρούειν αυτώ auxiliarii aderant, & nobilibus, qui illi obrides δοθέντας παϊδας επαγόμενος,κ) ατος επί Ιταλίας οξήλαι- In quam Juchungi denuo irruperant

dati erant , magna celeritate in Italiam contendit, νε ασουδη διακή Ιουθούγγων αυθις παρασίων.

ΠΕΡΙ ΕΥ ΝΑΠΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΑΡΔΙΑ ΝΟΥ.

κρυον,

[ocr errors]

A A

ΝΕΓΝΩΣΘΗ Ευναπίε χρονικής ισορίας, της μετα Δεξίππε νέας εκδόσεως, εν βι- Edit. Parif

βλίοις ιδ'. Ούτης Σαρδιανός το ύoς εξ' , τας γαρ εν Λυδία Σάρδεις έχε πα. pag. 13. τρίδα. Εςι δε καλλιεσης και φράσιν, και περιέλα τις δυνα 7 λόγων και άλλεκφυώδες και ελαφωδέςερον και συωδέςερον· και δή να το Γερακώδες & κορακώδες και πιθικώδες και το ποταμώδες δά

και τα όμοια. σένα και και τις άλλω της ονομάτων περιλυμαίνεται και διανοθεύει Δύοιαν, και βοπάς και κέχρηται παραβόλως , όπερ και της ιστορίας και θέλει νόμος. αφαιρώτα δε ο λυπού και της λέξεως έμφασις τα πολλά και ας ειότης. τη σωθήκη δε, και τα σαφώ πρός ίςορίαν , και τις περιόδους και συμμέτρως και οικείως έχει πλω ενιαχ& δικανικώτερον , μάλλον ή ισορικώτερον μεσού και περιβάλλει και λίγον. νεωτερίζω δ' εκ ολίγα και περί τας σωπάξας. πλίω έκ ως η αχαρι , εδ' εις το ταις περιόδους λαβιων επιδομών. Δύο δε πραγματείας, και αυτό περιεχεσας ίςορίαν σωεγράψατο , πρώ. τίω και δευτέραν, Αμφοίν δε τις εκδόσεσιν εν παλαιούς ενετύχουν βιβλίοις, ιδίως εκατέρα εν ετέρω πύχει και ετέρω σωτεταγμένη. Εξ ών αυτών και των διαφοράν αναλεξάμενοι έγνωμ. συμβαίνει ομω εν τη νέα εκδόσει πολλά και χωρίων δχα πας γεμημένας Β ρητών περικοπές ασαφώς εκκείθω, και του φροντισής εξ & σαφές· αλλ' ότω βόπο, λέγειν εκ έχω, μή καλώς κατά τις περικοπές αρμόσας ας λογες εν τη δευτέρα εκδόσει. τον ο νοώ εκλαμβάνεται η αναγινωσκομένων. εκ & Φωτία,

D Ε Ε Ο Ν Α Ρ Ι Ο. L L

E&ti funt Eunapii nove Chronicorum post Dexippum editionis libri quatuordecim:

narrationis initium a. Claudii Cæfaris Imperio ducit . In quem Dexippi bistoria finitur, definitque in Honorii Arcadii liberorum Theodofii tempora , ut tunc historiæ fue terminum ponas , quando Arsacius, Foanne Chryfoftomo exterminato , solium Episcopi occupavit, Arcadiique Imperatoris uxor gravida, a mox abortiens vita decefit. Eunapius bic Sardianus genere ( Sardibus enim Lydie narus ) quod gentium dogmata sequeretur, non parum impius, fuit. Qui ergo pietate singulari imperium ore

eos omnino largiter vellicat , atque traducit , maximeque omnium Constantinum Magnum: Impios contra extollit ac præ cæteris Julianum Apoftatam , ut fere ad bunc laudandum historicum bocce opus elaboraffe videatur.

Pulcra ejus dictio , fi quis ifta cκreperit. Aλεκτρυονώδες και ελαφωδέςερον και συνδέςερον, και δη της Γερακώδεις, και κορακώδους και πιθηκώδεις και σ' ποταμώδες δάκρυον, id est gallinaceofum , magis cervinum , magisque suillum, accipitrosi, cervos, fimiosi o lacryma fluminosa Com id genus alia. His enim aliisque vocibus generosum dicendi genus corrumpit atque adulterat . Tropos adhuc prerer modum adbibet , quod bistorie lex vetat · Eximit autem molestiam us plurimum dicendi vis , & urbanitas Compofitione vero ea perfpicuitate , ac periodis ad historiam accommodate ac proprie utitur , nisi quod interdum juridice magis quam historice impler , rexitque orationem . Innovat non pauca in construendo verum id non ingrate , neque ut periodis reprebendendis ansam prebeat . Duos autem tomos qui eamdem historiam complectantur , fcripfit , primum & secundum . Ac priori quidem multis in finceram Christiane nostre fidei doctrinam blafphemiis conjeétis , gentium contra dereftandum errorem magni

Excerpt. de Leg.

narunt

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

B

« IndietroContinua »