Immagini della pagina
PDF
ePub

mo

, quem

[ocr errors]
[ocr errors]

fice commendat , mulsa quoque priorum Imperatorum facta mordens . Altero vero ro

da novam editionem vocat ingentem illam convitiorum turbam , quam in Chriftianum pietarem perulantius antea sparserat , normibil contrabit , ac reliquum deinde biftoriæ corpus utcumque connectens novam ( ut dixi ) editionem infcribit : que nihilominus furoris illius cx rabiei , qua primum tcmum compleverat , non exiguam etiamnum partem representar , Equidem incidimus in antiquos utriusque editionis libros , seorsim ale invicer divisos e compactos , quibus lectis , utriusque discrimen deprehendimus . Accidit autem in nova editione locos plurimos ob diétorum falta compendia obscure truncatos elle , tametfi perfpicuitaris ratioriem auctor magnam habuerit, nihilo tamen minus ( quo id factum fit modo, nescio ) non rečte, qua compendia occurrunt , connexuit orationem in nova editione . Sensum enim corrumpit eorum, quæ ibi leguntur . Atque hic finis esto, Photius ,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

ΤΙΦ Ιουλιανού ες τίω πολεμίαν χωροιώτος , και θA G Jaga erthodilem rupit- Edn. Pan

χαμάβων ικετευόντων φείδεται και ταύτης ως οι tamquam quæ fua effet parceret, affenfus eft, pag. 15. κείας ο Ιελιανός σωεχώρει, ή βασιλέα σφών ωροελθείν & eorum Regem ad fe venire juic. Ut venit,

ut eum ad ripam ftantem vidit, de navi descena κελεύσας, επειδή Φροήλθε, έπι και όχθης δεν εσηκότα

dens (erat autem navis telis instructa) per inπιβας πλοία.(τοπλοϊον διωέχων τοξεύματος και ερμίωία terpretem cum barbaris diferuit : Cum vero illi έχων διελέγετο τους βαρβάροις,έκείνων δε παύτα ποιείν όν

parati essent imperata facere, & videret , pacem

peropportunam effe fuis rationibus , & neceffaτων ετοίμων όρων αερόσωπόν π άμα , και αναγκαίαν αυ riam etenim Chamavis invitis, impoffibile eft των * Ειρώω( χαμάβων μή βελομένων,αδιώατόν έξι e Britannia Insula Romanis coloniis commeaή της Βρεττανικής νήσο σιτοπομπίαν επι τα Ρωμαικα

tus & cibaria immittere ) utilitate adductus pa-.

cem indulsit, & fidei firmandæ gratia obsides acφρέρια διαπόμπεθαι καμπτόμενος απο 1 χρείας, χαρίς ειρere petit Cum dicerent, ιαοιος είπε εος φμ ζ) και ειρώνω, και όμηρα τει λαβείν πίσεως ένεκεν . η δε in bello capti erant · Hos bellum , inquit, libi ικανούς είναι αιχμαλώτους λεγόντων' εκείνους, έφη,τον πό tradidiffe, quapropter ex foedere minime sumere, λεμον αυτω δεδωκέναι, καθ' ομολογίαν δε μη λαβών νωι Β Εεε εοΓum

qui func temporis apud ipfos effent, no

biliores poftulare , nisi quid doli in pace conveδεζητείν παρ αυτοίς τες αρίσους, ει μη πχνάζουσιπεριά nienda excogitarent, & comminifcerentur. Cum ειρώω. άδεικετόίόντων, και άξιούτων είπεν, βέλεται, vero fupplices orarent , & eum obteftarentur ,

ut palam faceret , quos vellet accipere : iterum μεταλαβων αύθις, τον τα Βασιλέως αυτών αετείται παι

cum his sermone congrediens , ipsorum Regis fiδα, πλαττόμμος δεν είχεν αιχμάλωτον , ώασερέκ έχων. lium petit, quem captivum in fua poteftate habeανταύθα ό, τε βασιλούς αυτών και οι βαρβαροι ορίσεις εκ

bat, fingens tamquam non haberet. Ad quæ Bar-

barorum Rex & barbari, ad pedes jacentes Aleταθέντες, οι μωγή ε άφθόνω, και όλσφύρσει οροσεκέ χρίω

tu largo & ejulatu usi, precibus contenderunt, το, δεόμυοι μηδέν αδιώατον έπιάττεθω . αδιώατον δε ne quid eis imperaret , quod præftare nequirent.. αυτοίς αναι και τους πεσόντες αναςήσαι, και ομήρους δομώαι

Nec enim se posse eos, qui periissent, in vitam

revocare, τους πελάτη κότας. γενομένης δέσιωπής, και τη βαρβά- Silentio tato , Barbarorum Rex, νοcc quam Ima

& eos qui mortui efsent obsides dare. ρων βασιλείς αναβοήσας μέγισον όσον, είθεϊζη μοι , xima potuit, exclamavit : Utinam viveret filius έφη έπαις, ίνα σοι δοθεις όμηρος, ώ Καίσαρ , δελίαν C meus, ut tibi traditus obfes, ο Cefar, felicio

rem apud te servitutem serviret, quam fi regno κυτύχει της έμής βασιλείας διδαιμονεσέραν. αλ' ωό σε

meo potiretur. Sed sub te cecidit, quæ calamitas τέθνηκεν, ατυχήσας ίσως και το αγνοηθώαι . πολέμω illi fortafe contigit, propterea quod minime 10γαρ έπίσευσε το σώμα νέος ών, δνσυ μόνον αντάξιον εί tus fuit . Belli enim periculis suum corpus juvenis

objecit , quem idoneum pacis vadem cenfes , & ρώης ύστολαμβαύας - και νω, ώ βασιλεύ , συ μεν

o Imperator , tanquam is revera εξαιτίς ως όντα και εγώ δ' αρχομαι θρίωεϊν , συνορων extet, expofcis. Ego vero mifer nunc primum laτίνα έκ έχω παϊδα ο οδυρόμυος ένα, και κοινω ειρώω

mentari incipio, quandoquidem qualem non ha

beo , nunc demum intelligo . Filiuin enim uniτο παιδί συναπολώλεκα - καν μεν πιςεούσης τους έμοις

cum lugens , & pacem communem una cum filio ατυχήμασι και παραμυθίαν έχει μοι το πάθος και ως perdidi. Si meas miferias tantas effe , quanta. υπερ απώτων ήτυχηκότι αν δε απιςήσης και πατήρ funt, credideris, confolationem habebit dolor

quantam omnium hominum miserrimus capere poατυχης , και βασιλεύς οφθήσομαι. τοις γαρ έμοις κα

test: sin fidem abrogaris , & pater infelix , & Rex κούς εκ ακολουθήσει μεν και παρά την άλων έλεος , ός-D confpiciar. Nec enim aliis mea mala tantam περ άπασιν οφείλεται τους εν τούτοις καθεσηκόσι' τοροσ

commiserationem movebunt, quanta omnibus de

betur in talibus doloribus constitutis · Demanκελσονται δε αι κoιναι συμφοραί . και οι παραιτήσομαι

tur publicæ calamitates, de aliis non conquerar, τοις άλλοις ατυχών , αλα κοινωνείν έμοί την δεινών tametfi mifer & infelix fim, fed quod mihi necefαναγκάσα , τοσούτον απολαύων της βασιλικής εξου

sitas imponitur, communicare meas miserias cum

mu ltis; in hoc tantum regia poteftate fruens , quod σίας, όσον ατυχείς μόνος μη διώαθαι. τούτων ακέων

mihi foli non licet infelicem effe. Hæc ubi Imο βασιλόυς, τώ τε ψυχίω έπαθε , και τους λεγομέ

και και τους λεγομέ- pe rator audivit, apud animum fuum fummo meνοις απαθως εξεδάκρυσε . και καθάπερ ν τοις rore est affectus, & eorum quæ dicta erant , comδραμασιν ,

miseratione pun&us tenere illacrymavit. Et queότι ας άπορον και δυσλυτον αι των

madmodum in comediis , quando circa finem inυποκειμένων έργων πλοηαι σελουτήσωσιν , ο καλέμε- Mitutorum actuu m, res involuta & perplexα ad νος από μηχανής Θεός επεισόδιος εις μέσον έλκεται, ambigua , & explicatu difficilia vergunt , Deus «παύτα συμπεραίνων και κατασρέφωνέπί το σαφέςερον και

qui vocatur , tanquam e machina introductus in

medium trahitur, qui omnia componit , & triftia Excerpt. de Lege:

Bij

tu nunc eum

ώσπερ

Iatis mutat. Ita Julianus, cum res in magna Va- Α εύκριτον έτω και αυτος επι πράγμασιν αμηχάνους και δυσε-
cum hi pacem peterent, ille non alla conditione {adovs , patr'oi paz üç axavtov

, Fle' per cipuilee aitou-
daret , quam fi oblidem traderent , quem se των, τον διεπιζητέμνον όμηρον απαγοροιόντων μη έχar
poffe dare negabant , quippe quem se non habere τόν τε νεανίσκoν παραγαγών, άπασιν έδειξε βασιλικώς
dicebant , in mediuni adolescentem adductum
omnium conspectui atque ocolis fubjecit, regie παρ αυτά διαιτώμιον ειδαλεχθίωαυτώ πατρί κελεύ-
apud se educatum. Cumque eum disserere cum pa σας όσα έβέλετο, περχεσκόπι τοπαραχθησόμωον. τα σε
tre, quæ volebat, jussisset, ad ea, quæ deinceps agena επί τέτοις ώ άξια τέτ. εκ έτεκεν ο ήλιος τοιαύτίω ημέραν,
da erant , advertit. Qax sunt confecuta , his con-

οίαν τότε έξω τους παρέσιν έραν εισορειν. οι μεν και από
fentanea fuerunt. Non protulit Sol diem qualis
illa fuit, φuam εμης videre & intueri his , qui θορύβου και θρύων έκπλήξα και θάμβει σωδιθέντες,
aderant, ficuit. Barbari enim a mærore & lamen ες το ακίνητον επάγησαν, ώσπερ Ιελιανά πορίζοντος αυ-
tis ftupore & admiratione correpti immobiles

τους και τον νεανίσκoν , αλ' έδωλον. ο δε βασιλεύς επει
& fixi fteterunt, tamquam Julianus illis exhibuif-
fet non adolefcentem, fed adolefcentis fpectrum ησυχία μυσηeίων απάντων εγένετο σαθερωτέρα , βαρυ

& idolum. Αt Imperator , ubi quies & filentium. φθεγξάμφος ας μέσον, τετον (είπεν) ομεν υμέEdit. Paris

a mysteriis fuit, graviter in medio loquens

Hunc quidem, inquit , ut vos exiftimatis, bel2 Β τπρος, ως υμείς υπολαμβαύετε , πόλεμος πολύ pag: 17:

Ium perdiderat: fed Deus foreaffe & Romanorum λεει Θεός δε ίσως και το Ρωμαίων δέδωκε φε-
benignitas restituit . Habebo ego ipsum oblidem λάνθροπον' έξω δε αυτόν όμηρον , και παρ' υμών
neque eum a vobis ex conventione , sed a bello ip-
fo, contentus vicife, & illum quidem amplifi-

καθ' ομολογίαν, αλα παρα τα πολέμε λαβών, και
ma quæque non deficient , dum mea consuetudine το κρατειν αρκέμνος. και ετος μεν έδενός ατυχήσα την
fruetur. Quod fi conabimini a conventionibus ini-

καλλίσων, εμοι ξινών. υμάς δε πειρώμροι παραβαί-
tis & fædere discedere, omnium ja&turam facie-
tis . Hoc dico , non quod sæviam in oblidem

νειν πας σωθήκας, αποτεύξεθε παύτων. φημι δε, έχ
quem apud me habeo, non tamquam pignus pacis ότι κολάσομαι τον όμηρον , δν ούτε ανέχυρον παρ' υμών
& foederis , fed a vobis meæ virtutis documen άλυφα της πρώης, αλ' ανδρείας απόδειξιν καθ' υμών
tum & exemplar. Eft enim impium, & minime
Deo gratum , eos , qui nihil commeruerunt pro

έχω. δ' και άλλως άνισον και θεομισές, τους δεν αδικο-
lais, qui deliquerunt , morsu appetere & laniare, τας υπέρ της αδικούτων δάκνων και σπαράττειν,
ut feræ beftiæ , quicquid occurrit & obvium est, τα θηρία της απαντοωας , όταν υφ' ετέρων
non eos , qui has persequuntur. Sed primum quia
a vobis initium injuriæ faciendæ orietur, & ad

διώκηται. αλ' ότι πρώτον μεν ήρξατε χειρών αδίκων,
manus venieris, qua re nulla eft capitalior peftis C & μείζων όλεθρος εκ έσιν ανθρώποις , κάν δοκώσε
perniciesque hominibus , etiam fi videantur ad
breve tempus, & quantum ad præfens attinet ad

προς το βραχύ και παρόν επιτυγχανειν. δεύτερον δε ότι

προς Ρωμαίους υμίν ο λόγος έσαι , κάμε τον αρχον-
optata pervenire . Deinde quia vobis res eft
cum Romanis, & mecum qui suin eorum Impe τα τέτων, δν έτε πολεμοιώτες, έε ευρώω αιπώες
rator, quem neque bellum gerentes, neque pa νικήσατε προσεκύνησαν επί τέτοις άπαντες και αλά-
cem facientes , umquam fuperabitis. Procubue-
runt his di&is omnes & poft illos fermones Deum φήμου, Θεόν τινα επί τοις λόγοις ηγέμβυοι. σπεισά-
aliquem effe exiftimantes , illi faufta fæliciaque μέρος γον, και των ο Νεβισγάσα μητέρα μόνον αιτή-
omnia funt precati. Pacem igitur fecit , & folam σας, εκείνων ομολογούτων π άμα και δόντων, ανέζξιν
Negobasti matrem petiit , quam barbari fædus

επι τοιαύταις αράξεσι μετοπώρα π εςηκότος , και χα-
approbantes ftatim dederunt. His confectis, Au-
tumno ad finem vergente , & hieme ineunte , μωνος ήδη σωιςαμένα και διαψύχοντος.
( jam enim frigebat) profectus est.

Οτι Βαδoμάρμος τις δυνάμει και τόλμη προσευχε Γερ-
Badomarius nescio quis inter Germanos poten-
cia & auctoritate excelluit , quæ res eum ad tan-

μανών, και ες τετο υπετύφετο μεγαλαυχίας , ώςε ετών
tam superbiam extulit, ut proprium filium, dum χανε μεν όμηρον τον εαυτα δεδωκως υιον, έως αν αποδώ τες
capείνος redderer, quos per excuriones cperat, D αιχμαλώτες, ές εκά καταδρομες είχε σωηρπασμένες,
ablidem daret, & cum minime captives reftitue-
çet, nihilominus oblidem fibi reftitui poftulavit,

τότες δε εκ αποδιδες, απώτει τον όμηρον πολλά απα-
1 non reciperet. Hμης ve: λων, α μη λάβοι. Αποπέμπα δω τον Iελιανός αυτό,
ro Julianus ad ipsum remisit, hoc adjiciens, unum τοσέτον επιθεις, ως έκέςιν αξιόπισον εν μειράκιον υπέρ
adolescentem, etfi nobilitate præftantem , non ef-
se idoneum apud se pro multis obsidem. Sed aut.

πολλών ευγενέστερον ομηρεύον παρ' αυτώ αλ' ή τες αιχ
αρκίνος, φui ad tria milia in eus poteftare erant, μαλώτες αποδιδόναι προσήκον , όντας υπέρ τριχιλίες
eum reftituere oportere , aut se injusta facere fibi

τοις αυτίκα ήξεσι πρέσβεσιν, ή άδικοωα εισένα. ταυ-
confcium effe. Hæc fcripfit & legationem misit ,
quam non multo poft est subsecutus a Neme παέγραφέ τε, και τίω πρεσβείαν έσελε. και αυτός εάπετο τη
tibus ad Rhenum movens , jam enim apud Raura ρεσβεία από Νεμέτων άρας επι τον Ρώον, ήδη τε ιω
cos erat, quæ eft Romanorum colonia

προς τοις Ραυράκοις, ό εςι φρέριον .
Poft Juliani ad Imperium evectionem , honori-
ficæ ad eum legationes convenerunt & coronas

Οτι μετά των Ιαλιανα της βασιλείας αναγόρου-
aureas a gentibus attulerunt . Joniam habitantes σιν πρεσβείαι πανταχόθεν σωέβαινον, και σέφανοι πολ-
ab eo non modo minus, quam quod poftulabant, λοί χρυσοί οι αυτώ παρα των εθνών ανεκομίζοντας
sed multo plura petitis sunt consecuti. Lydi quos
que , Eunapio rhetore eorum

legato pro his verba E ανταύθα και οι τίω Ιωνίαν oικouώτες , έτυχον όσων έδεή-
faciente , multo ampliora quam precibus suis θησαν , και πλειόνων ή " ελάσσων. Λυδοι δε και ευχής
complexi fuerant obtinuerunt. Quæ legatio tam κρειττον έπραττον Ευναπία με τα ρήτορος υπέρ αυ-
prospere legato successit, ut legatum quoque Im-
perator juberet , caufam quamdam contra adverfa

των πρεσβεύοντας και ευημερήσαντος δε έτω κατά των
rium potentem & valde gratiosumn agere. Qua in πρεσβείαν , ώςτε και δίκι τινι περιμαχήτω σωειπείν
lite legatus fuperior evafit, & poftquam judicibus και ο βασιλεύς αυτόν εκελευεν. ο δε ίκα και τίω δι- " ίσ. εκκλη-
quæ volebat persuasifset , non parvam gloriam κω, και έκλααζόμενον δε πάσων ευδοκί μα λέγων. Το εκκλπ.
ex facultate dicendi consecutus reportavit.
Valentinianus apud Nicæam Bithyniæ Impera-

Οτι Βαλεντινιανε ανάρρησις εν Νικαία της Βι- σιαζόμενον tor est appellatus: illuc multæ legationes advene θυνίας γίνεται, πρεσβ&αι πόσαι σιωεπεφοιτήκεσαν runt, quæ coronas aureas ad ipsum adferebant. in his recipiendis minime se præpofterum aut fefti

επί τ8τον , τες χρυσές έχεσαι σεφάνες προς εκεnantem, fed facilem & benignum exhibuit, & τον ανεφέροντος και προς πάσας απεφαίνετο μ',

[ocr errors]

ελαστον

[ocr errors]

At ur

[ocr errors]

έδεν επιδέχων, ραδίως ούτωσε ηαι συντόμως , επήγ- Apaucis cum illis agens, judic ut celeriter mandata

fibi inunia exequerentur.
γελεί τι δε' άπασιν, ως ποιήσων αυτίκα μάλα.

Valenti, qui ocium agebat ab externis. & dome-
Οτι του βασιλεξ Ουάλντι , ήσυχίαν από και οικείων

fticis bellis , nuntiatum eft, collectum Scytharum
και την οθνείων άγoντι, η επίλεκτον αγγέλεται τη Σκυ exercitum prope jam adeffe. Hic vero erant, quos
θωνσράτευμα, πλησίον ήδη που τυγχανειν' ους ο Προ Procopius in Tuum auxilium a Scytharum Rege

impetraverat . Hos ajebant magno cum faftu-& κόπιος ές συμμαχίων εξεκεκλήκει παρα τα Σκυθών βα

arrogantia incedere, omnia quæ fe eorum confpeσιλέως, γαύρους είναι τα φρονήματα έλεγοντους αφοσιόντας, tui obtulient defpicere, & nihili facere poκαι περιφρονητικους του δρωμένων, όλγόροις τε ορος πα pterea quod quicquid injuriæ inferebant , id impur

ne faciebant, & arroganter & superbe se cum omκόλαςον, μεθ' ύβρεως και πολύ παγέροχον και θερμον έπι

nibus gerebant. Hos Imperator intra breve temπασπέχοντας και δε' βασιλούς σωτήμως αυτους ποταμων pus interclufos in Scythiafm reditu intra munimenκαι έπι Σκύθας σοροφής, κατείχνοντας αρκύων και και ta compulit & arma tradere juffit: & vero tradide

runt, ut etiam ad motum capillorum usque menτα όπλα παραδοσώαι κελεύσας - οι δι' έδοσαν , τω της

tis ferociam indicarent. Hos igitur per urbes difγνώμης υπεροψίαν μέχρι τα κινήσαι τας κώμας επιδειξα- perios in libera cutodia habuit, & contemprum μυστ. διανοίας όμω αυτους και πες πόλεις,ών αδέσμω κα eorum excitavit his, qui viderunt eorum cor

pora in agrestem magnitudinem surgentia , gra-
τείχε φρερών καταφρόνησιν,όνεποιείο τους θεωμένοις αυ-

B viora circa pedes , reliquis partibus exilia , qua-
των πισώματα, αρός τε μήκος αχρεον ελαυνόμδυα , και lia Aristoteles animalia insecta dicit
βαρύτερα τοις ποσί, κατά τε ο μέσον διεσφιγμένα και περ bium incolæ cum Scythas qui se sibi tradiderant
φησίν Αριστοτέλης τα έντομα, δεχόμιμα δομώαι αυτους εις

in suas domos admififfent, ubi eorum virium im

becillitatis periculum fecerunt, fuæ opinionis erτας σκίαςοι τας πόλες οι κοιώτες, και πειρώμωοι αθέ

rorem irridere coacti sunt · Ab his 'Scytharum νείας, τίω εαυτών εξαπάτίω γελαν ωαγκάζοντο . πού Rex nobili genere ortos repetiit

Erat hoc τους απήτει τους γενναίους ο Σκυθών βασιλδες και ω το

negotium arduum & hujusmodi, quod non fa

cile posset ad jufti rationem expendi · Dicebat Φράγμα δριμύ, @ρος τον το δικαίου λόγον εκ διδιαίτητον.

enim se hos fide juramento habita ad fuppetias • μέν έφασκε βασιλά, δεδομένα και συμμαχίαν και όρ- Imperatori mitife Valentinus τετο negabat, κους. ο δε απόφασκε, βασιλέα μη τυγχάνειν , και αυτόν εκ

eum ad quem miserat Imperatorem fuiffe , ne

due se jurasse : ille Julianum in medium ad-
όμωμοκέναι. εκείνου δε' οροσεθένης τον Ιουλιανόν , και ότι qucebat , seque hoc ejus consanguinitati dedis-
δια τίω εκείνου δεδώκει συγγένειαν. * * *
Και πατηρ αρέσβεων αξιώματα τροφιθέντες ο βασι-

Legatorum etiam dignitatem , tamquam legato

rum loco essent, obtendebant : Imperator contra λος αντερώνει, τούς τε φρέσβεις έχειν ή δίκην. και τους πα- c diferebat etiam legatos jure teneri, & eos qui ροντας ως πολεμίους κατέχεθαι, πολεμίω αρος συμμα præsentes erant hostium numero habere , quanχίαν ήκοντας εκ τούτων δε'ε προφάσεων, ο Σκυθικός ανε

doquidem hoftibus auxilium latum venissent .

Ex his causis Scythicum excitatum est bellum, γάρεται πόλεμος τω μεν αξιώματι ή σωιόντων εθνών,

& dignitate gentium quæ cojerunt , & magni

Edit. Parif. και ταϊς μεγέθεσε την παρασκευών , επι μέγα προβή tudine apparatuum, qui in immenfum proveneσεσθαι και χωρήσεων και πολυβόπων συμφορών , και α

runt & excreverunt vario calamitatum genere & pag. 19.

inconstantia fortunæ , inter præcipua cenfendum, τεκμάρτου τύχης , προσδοκηθείς τη δε τα βασιλέως quod tamen acumine judicii Imperatoris & proviοξύτητι και προνοία κατενεχθος επι το σαθερών και dentia eft pacatum , & in commodiorem & firασφαλέστερον.

miorem ftatum res redactæ .

Scythæ victi & ab Hunnis cæli & eorum magno
Οτι τη Σκυθων ηττηθέντων, και σο τη Ούννων αναι-

numero ad internecionem usque deleto , ( omnes
ρεθέντων, και άρδεω Χπολλυμένων" ( π πλήθος, οι μεν enim qui comprehendi potuerunt cum mulieribus
εγκαταλαμβανόμενοι σω γωαιξί και τέκνοις διεφθεί- & eorum fliis interempti funt, cum nullus cru-
ροντο, και έδεμία φειδώ της περί τους φόνους ω ωμότη- Multitudinem coaluerunt , & non minus quam
Toç.. ) to diruvanuten rij capods puzle

, opuñoa tangoç Dhominum ducenta millia , qui ad bellum apti , μεν ου πολύ την είκοσι μυριάδων αποδέουσαι, συνήλθον

& ætate forentes erant ut fugerent, convenerunt. νικηθέντες ες το μάχιμον ακμαζούζας. "κινηθέντες και ταις όχθαις Ionginquo porrigebant , & preces cum Aetu &

Itaque profe&ti & ad ripam ftantes, manus e επισάντες, χαράς τε ώρεγον πόρρωθεν μετ' ολοφυρμών νοciferatione emittebant, trajetionem ibi conκαι βοής, και ωροέπινον ικετηρίας, επιδαπήναι τίω διά cedi fagitantes, suam cladem deplorabant , & βασιν παρακαλούτες, και τίωσφων συμφοράν οδυρόμε- bant. At Romani, qui ripis praerant, nihil fe

se illis præbituros auxilii accessionem fpondeνοι , και οροθήκίω τη συμμαχία παρέξειν απαγγελόμε- nifi Imperatoris au faturos refponderunt , νοι. οι δε ταϊς έχθαις επιτεταγμένοι Ρωμαίων , έδεν έφα- Ωuamobrem hujus rei cognitio eft ad Imperaσαν

αράξαν αθρέ βασιλέως γνώμης. Αντίθον αναφέρε- aretur, multaquein utramque parteum in confiτα μεν έπι η βασιλέα η γνωσις. πολής δε αντιλογίας storio Principis dicta eflent , tandem in fentenγενομένης, και πολλών εφ' εκατέρα γνωμωνών τω βσιλικό

tiam Imperatoris itum est , & factum Senatus

confultum , ex æmulatione quam habebat cum συλλόφωρηθισών έδοξε το βασιλιά και υπαντιζηλος Ε is φui Imperium cum eo tenebant. Erant auτυπίας αυτό προς τους συμβασιλεύοντας οι παίδες μεν ή tem filii fratris, & vero ipsi primæ partes atσαν αδελφού. και γέγραπται ούτω ορόπρον. τίω βασιλείαν tribuebantur, fed illi Imperatoriam poteftatem δε διχρήθαι οσ σράς έδόκουω τω διανομίω, εκ όνεγκόν- centeane

ex æquis partibus inter omnes dividi oportere

, neque ulla in re patruo concedeτες επί τον θεον. τούτων δω ένεκα και ως μεγάλη προθήκη το bant. His caufis impulfus, tum etiam quia maΡωμαι κον αυξησαν δεχθlώαι κελεύει πως αύδρας, τα xima acceffio potentiæ præsto erat Romanis όπλα καταθομένους, πριν δε και διάθεσιν εκ βασιλέως έπι- Hfit Scythas admitti, modo arma deponerent.

Antequam armorum abje&io esset ab Imperaβαπήναι, Σκυθώνοι πλμηρόπατοι και αυθάδεις βιάσα- τore imperata, Scytharum audaciores & elarioθαι τον πόρον έγνωσαν, και βιαζόμενοι καπκόπησαν . οι res transitum sibi 'vi aperire constituerunt , fed . οι δε διαφθείραντες τον απόδασμον τέτον, της το

vi repulsi deleti sunt. At illi , qui eam Scytha

rum exercitus partem a reliquo separatam conαρχής παρελάθησαν , και περί τους σώμασιν εκινδύ- fecerunt, magiftratu privaci funt & capitis peδισαν.

riculum adjerunt .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ut

[ocr errors]

aeris

14

Ε Χ Ο Ε R Ρ Τ Α
Ad hunc modum his, gti ibi adverfabantur, exi: A Οτιπολεμίες διέφθειραν ότι παραδωαςευονες
cio fuerunt . Qui autem apud Imperatorem primas

βασιλεί , και διωάμνοι μέγισον , κατεγέλων αυτών η
partes gratiæ occupabant, & plurimum apud ip-
tum valebant, eos irridebant, tamquamhomines φιλοπόλεμον και στρατηγικών, πολιτικές δε εκ έφασαν
militares , & bello quidem aptos, fed prorsus re είναι ο μεν ο βασιλεύς εξ Αντιοχείας επέτρεπεν αυτοίς
rum civilium rudes & imperitos effe dicebant .

τίω αχρείον ηλικίαν πρώτον υποδεξαμένοις , και παρα-
Jufferat autem Imperator ab Antiochia , ut pri-
mum imbellem & nulli usui aptam susciperent z πέμψασιν εις τίω Ρωμαϊκίω' επικράτειαν, και ταύτίω
tatem, & per Romanorum ditionis terras dimit-

ας ομηρίαν ασφαλώς κατέχεσιν , επιφάναι ταις όχθες.
terent, & tamquam obsides tuto loco haberent .
Neque eo secius milites ad ripas consistere

και μη ορόπρον τες μαχίμες δεξαθαι διαβαίνοντας ,
turbas pugnæ aptas minime tranfgredi finerent μηδε τα πλοία παραχών ες τίω περαίωσιν, ει μη τα
neque-navigia illis ad traje&tionem præberent , όπλα καταθέμμοι, γυμνοι δαβαίνoιεν. οι όταύτα έπι-

priusquam arma deposuissent quo nudos transmits Edit. Parif. terent. Eorum autem, qui ista mandata exceperunt,

ξαπέντες, ομενέκ ά διαβεβηκότων ήρα παιδαρίε τινός pag. 20. exarfit hic in amorem unius pueri candidi & vultu λουκά και χαρίεντος και όψιν ο ήλέει γυαικός δυπροσώgrati , ex his qui trajecti fuerant , alter misertus

πε η αιχμαλώτων. ός και ω αιχμάλωτος υπό παρθένα
eft uxoris formofæ unius ex captivis . Hic capti-
vus fait fub virgine formofa , alios magnitudo mu- Β τες και το μέγεθος κατείχε δώρων, τα τελινα υφάσματα,
nerum cæpit , linea vestimenta , & ftragula ab και τοπ σρομάτων επ' αμφότερα θυσανοειδες. έκασος 3 α-
utraque parte fimbriata . Plane unusquisque ipso

πλώς αυτων υπελάμβανε και *" οικείαν καταπλήσειν οι οικία
rum hoc propositi habuit , ut suas domos serius
replerent, & villas pecudibus , & in omnem libi κετών, και τα χωρία βοηλατών , ερωτικής λύασαν και
dinis licentiam proruperunt . Itaque vi&i a Scy ρί ταύταςξεσίας. νικηθέντες δε υπό τέτων νίκην αιχίσων
this victoria feediflima & diffolutislima , eos tam-

και παρανομωτάτην, ώασερ τινας διεργέτας και σωτήρας πα-
quam benefactores, & servatores prifcos cum ar-

λαιες με όπλων εδέξαντο. οι δε τοσέτον ακονιτι πράγμα
mis exceperunt . At illi tanta re fine ullo labore
adepta , ex clade , quam domi acceperant , suam δαπεπραγμένοι , και οίκοι συμφοράν ουτυχήσαντες, οίγε
comparaverunt prosperitatem . Nam pro defertis

αντι + Σκοθων έρημίας, και το βαράθρα, ή Ρωμαικήν αρ-
Scythiæ locis, & barathro, in Romanum invafe-
runt imperium · Atque adeo jam tum barbara

χήν υπελάμβανον θυς πολύ τι βάρβαρονέν τω παρα-
eorum natura & perfida , ex eo quod fædera pro ασόνδω και απίσω διαφαινον. και μεν διάχρησος ηλικία, προ-
nihilo ducebant , apparuit. Etenim ætas inutilis, λαβεσα και η διάβασιν με βαθίας σεσης και φροντίδος
a trajectione fufcepta magno studio & cura , eo-
rum qui hoc confilii dederant

τ ταύτα βεβελουμένων, ας αίθνη κατεχετο και διεσώ

, per gentes & na-
tiones , ut habitaret , eft difperfa Domeftici c ρετο. οικέται δε και γυναίκες και παιδες εκείνων , οι μεν βα-
tixores, filii, hi quidem figna regia gerebant. Il-

σιλικα παράσημα έχοντες τας δεν αβρoτέρας οραν, ή
las autem confpicere erat mollius & venustius,
quam captivas decebat vestitas · At captivorum

και αιχμάλωτον. παίδες δε αυτών, και το οικετικόν, πρός
filii , & quicquid illis fuit mancipiorum , σε δύκρασίαν ταύρων ανέδραμον, και παρα και ηλικίαν ή-
temperie in altum se sustulerunt, & præter æta-

βησαν, και πολύ το επιφυόμιον ήν πολέμιον γένος. οι μεν
tem pubuerunt & in immenfam multitudinem ad-
natum & auctum eft hoftium genus · Ferunt pri-

δω παλαιοί μύθοι λέγεσι, περι Βοιωτίας και η Κολ-
scæ fabulæ per Beotiam & Colchida , ex draco χίδα δρακοντίων οδόντων κατασαρέντων, ενόπλοις άμα
num dentibus seminatis homines cum armis fimul

των σπόρω τες άνδρας αναπάλεθαι: ο δεκαθ' ημάς θρό-
cum semine prosil:isse . Nostrá autem ætas hanc
fabulam re & eventu verain effe declaravit . τους και η μυθον τατον είς φως και έργων σμυήγαγεν οφθίώαι
Haud secus enim contigit, ut Scythici generis filii, κατωάγκασεν. οι έφθασαν η Σκυθικό γένες ας και επι-
Per Romanorum dicionis terras, tamquam

dentes κράτειαν τω Ρωμαϊκίω οι παίδες, ώασερόδόντες δαπα-
dispersi simul atque tempore ad ætatem , qua ar-
ma ferre potuerunt , pervenerunt toti iracundia

ρόντες, και πάντα ως θυμό μανίας, και φόνων, ανελ-
& furore perciti in edibus verfati in Itaque θόντων αυτών είς ηλικίαν μάχιμον παρα τον χρόνον. το 3
Ios Scythici roberis , & nobilitatis , fimulatque η ακμάζον και Σκυθικής αλκής και γενναιότητος, τοίς υποδε-. γενναι.
pugna aptus fuit, fefe fuftulit , & longe gravio- D
ra & atrociora , quam pafsi fuerant , sunt ausi .

ξαμένοις αντιστέκβεβληκότων ές επανάσασιν ουθύς έγερ-
Omnis enim Thracia & continens regio Macedo θlώαι και μαχόμδυον , πολύ δεινότερα και τραγικώτερα συ-
nia & Thessalia talis tantaque eft , & in ea tam νετόλμησεν ών έπαθεν. ή μεν δε Θράκη πασα, και η σωε-
multa aratra terram versant, ut nulla oratione ea-
rum fertilitas exprimi poffit . Hanc talem exi χης αυτή χώρα Μακεδονία και Θεσσαλία, τοιαύτη τις έσι,
ftentem, tam populofam beatam fimul & a tam και έτω πολυύμνητος, ώςε έδε ας ξ ταύτα αναγράφανο
Irenuis & fortibus viris habitatam & cultam , Scy λόγος ω. τοσαύτίω δέ έσαν αυτίω, και έτω πολυάνθρω-
tharum infidelis & insana rebellio, quam ftatim
a trajectione audaciores & fuperbiores facti ani-

ον, ένδαίμονα πάμα και διανδρον , και η Σκυθών άπισος
mo volverant, in eum contemptum adduxit , & και παράλογος επανάσασις εξαπιναίως και παραχρήμα και
ufque eo fpoliavit, ut fi alicubi aurum effe indica-

Σαβάσεως συστολμηθεισα & ανοιδήσασα κατεξόρεσενές
retur, dum Thracia in his malis erat, illud ut eft
in proverbio, Mysorum præda esset · Visum au-

τοσόνδε καθημάξδυσε ταις συμφοραίς, ώςε χρυσόνα-
tem est illis seditionem excitare , cum nullæ co ποδειχθώαι προς τα Θράκια πάθη, μυσών παροιμιώ-
pia adefent, que pugnare & illis refitere poffent: Ε δη λείαν. δόξαν αυτοίς σασιάζειν, αξιομάχε μη παρέσης
Et multitudine quidem hominibus incautis & fine
armis erant terrori & in cædes erga devictos effu-

δωάμεως εις άμωαν. τωτε πλήθει προς ανθρώπες α-
fi, omnia late mortalibus nudarunt. Caufa quæli φυλάκτες & ανόπλες εφάνησαν φοβερώτατοι, & το φονικω-
ta erat , quia æque constitutum fuerat, neque Hun τάτω προς το κρατάμενον πάντα ανδρών έχήρωσαν. περιer-
norum nomen Scythas , neque Romanos Scytha-
ram ferre. Ex civitatibus pauca menibus & pro-

σήκει δέες ίσον λόγον, € Σκύθας Ούννων μη φέρειν όνομα,

α
pugnaculis tutæ , quas facile est enumerare Ρωμαίες Σκυθών. πόλεις γοω δυαρίθμητοι «ολίγαι
græ & illæfæ permanserunt , & adhuc permanent. τινές διεσώθησαν, ότι σώζονται ταχών ένεκεν και οικο-
Sed regio ipsa qua plurimum est vastata , & eo per
bella reduξta, ut habitari, incoli , & adiri jam am-

δομημάτων. και δε θωρα και το πλάςον απανάλωται, &
plius non pofsit. Imperator autem ut de tot tan έσιν αοί κητων και άβατον δια τον πόλεμον. βασιλούς δε,
tisque malis , quæ narrari non possunt , factus est: επειδή τούτων επίθετο της αδιηγήτων κακών, προς
certior , cum leipso certans , pacem cum Persis
neceffario facere eft coactus. Etenim Scythas

μεν τους Πέρσας αναγκαίαν ειρώω σωθέμμος
susceperat & Cuscepisse pænitebat . Itaque ani εαυτό δε πολεμήσας έπι μεταγνώσει της υποδοχής

[ocr errors]
[ocr errors]

inte

« IndietroContinua »