Immagini della pagina
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Apparatum ftudiofis Hiftoriæ Byzantinæ Indagatoribus apprime neceffarium opportuno deinceps tempore publicandum ( fi conatibus noftris annuerit præpotens Deus ,

& plerique omnes, faltem præcipui Auéiores jam e tenebris in luctm prodierint) fùb finem præcedentis Catalogi fide data polliciti fùmus . Ne quis tamen impatiens longioris moræ , hic primo in limine diligentiam noftram defiderare merito poffit , &• quoddam veluti Ariadnes filum , in perplexiffimis tot tantorumque fëriptorum ac feculorum Labyrinthis inoffenfò pede decurrendis praemonftrari fibi poftulet ; Primam Apparatus noftri delineationem, tres in partes diftributam, informem licet ac vere μονόypaμμον, Excerptis variorum de Legationibus præmittere decrevimus ; uno dumtaxat omiffo Byzantino Lexico , quod affiduo labore &• quotidiana horum omnium Hiftoricorum le£tione

per ocium a nobis adornandum , prolixius erit , quam ut in breve fpecimen contrahi,

<2° curiofis Leétoribus compendio aliquo repraefèntari poffir.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

QU A T U o R 1 N P A RTE s D I G E s T i . .
ID E L I N E A T I O

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

P R 1 AM . A.

IM P E R AT O R U M O R I E N T IS

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

FL. Claudius Julianus Conftantii fratris Conftantini Magni filius, fraterque Galli Cæfaris , qui juffu Conftantii Aug. in Flanona Iftriæ infula anno cccli v. necatus eft . Imperare coepit ex ante diem 1 1 1. Nonas No- 3.Novemb. - - - 361. vembris anni ccclxi. Florentio & Tauro CofT. Sunt qui ab anno fuperiore Imperii ejus repetant initia , cum Lutetiæ Éa; a . militibus Auguftus falutatus eft. *. Imperavit annum unum, menfes v1 1. dies xxvi 1. Vixit annos xxxI. Occifus eft pugnans in Perfide ante diem v i.Kal. 26. Junii 363• Julias anni ccclxi 1 1. Indi&tione vI. ipfo Juliano Aug.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

FL. Vakentinianus Gratiani filius , e Pannonia Cibalenfi , Tribunus Scutariorum, Augußüs renunciatus eft apud Nicæam die v. Kal. artii anno ccclxi v. Indi&ione vr 1. qui notatus reggt in Faftis, Joviano Aug. & Varroniano Nob. O11. In Oriente, quem Valenti fratri regendum reliquit, imperavit menfem unum & dies 1 v. In Occidente imperavit annos xi. menfes vi 1 1-. dies xx 1 1. Vixit annos Lvr. & menfes aliquot. Obiit in caftello Brigitione in Pannonia ante diem xv. Ka!. Decembris, Indi&tione 1 v. inchoata , anno cccLxxv. poft Confulatum Gratiani 1 1 1. & Equitii , vel, ut habet Chronicon Alexandrinum , Gratiano Aug. rv. & Equitio 1 1. Coff.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Theodofi Magni rer geftar fuggerent Hieronymianæ ad Eufebii Cbronicom Appeadicij continuatores , Profper uterque , Hydatiuj , Marcellinur , $igebertus , &c. Aurelius Vi&or , cujus Epitome in buji, Imperatoris obitu definit , Ruffmus qui pauca admodum de filiis ejut attigit, Orofìs , Zóímú , Socr. Sozomemus , Theod. Philoff. Chr. Alex. Tbeopb. Mifc. Svidas , Zon. Glycar, Mam. Cedr. Nicephorus Calfiffuj , alii : quibu* jungi merito poterit claudianus Poeta illorum temporum per

[ocr errors]

F1. Arcadius Theodofii Magni filius, atque Hono- 16. Januari!; rii frater , Auguftus a patre appellatus eft xvi 1. Kalendas Februarii , Indi&. xi. anno cccxxci 1 1. Merobaude 11. & Saturnino Coff. cum quo imperav1t annos XI I.

Mortuo patre, annum agens ætatis xvi 1 r. Orientis imperium adminiftrare cœpit ad annos xi 1 1. menfes 1 1 1. & dies xv.

Vixit annos xxxr.

Obiit Conftantinopoli Kalendis Maii , Indi&ione vi. anno ccccvI 1 1. Baffo & Philippo Coff. Theodo- v. Maii 4o8. fii filii tutela Iflegerdi Perfarum I Regi teftamento rehi&ta , -

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Zeno natione Ifauricus, Taraficodifanes antea di&us , Leonis fenioris gener , a filio Imperatoria corona ac vefte donatus, Imperare cœpit folus a menfe Novembri anni CCCCLXXI V. Imperavit annos xv* 1. & menfes vi. tam fui Imperii annis , quam Bafilifci tyrannidis menfibus computatis , inquit Marcellinus in Chronico. Vixit annos Lxv. & dies ■x. Objit ineunte menfe Aprili anni ccccxci. Olybrio V. C. folo Cof. Indi&. xiv. Zenone imperante collapfum eft Romanum in Occidente Imperium : nam pulfo in Dalmatiam Julio Nepote Aug. a8. Augufti , cum xv. ageret in ' Imperio menfem , Oreftes Patricius & Mag. militum Ravennae O&obris die ultimo ejufdem anni cccclxxv. filium (uum Romulum Auguflulum di&um Imp. fubftituit. Quem capta anno fequente Roma , & Orefte trucidato in Lucullanum Campaniae caftrum relegavit Odoacer Erulorum rex.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Januar. menfe 474

[ocr errors][merged small][ocr errors]

7. Aprilis 49re

« IndietroContinua »