Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

HISTORIA BYZANTINÆ
QUI HACTENUS DEPREHENDI POTUERUNT:

fervato ufcumque temporis, quo vixerunt, scripseruntve, ordine.

annum ssoo

[ocr errors]

, pro

1.

Quod si quis forte , dum in aliis edendis ScriptoWixerunt fere Primum in hac collectione locum damus Excer

pris variorum Scriptorum de Legationibus , quæ ribus tantisper occupamur, novam omnium librorum Augustæ Vindelicorum anno 1603. Græce duntaxat Procopii -versionem adornare per otium voluerit ; prodierunt opera Davidis Hoeschelii , sequentiumque aut ad Græcum textum veterem Raphaelis VolaterAuctorum continent Fragmenta :

rani & Christophori Persone , aliorumque interpretaSub Aureliano

I. Dexippi Athenienfis, e codicibus MSS. Boico, tionem recensere , aut de fuo Notas adjicere , va-
Imp.
Sub Honorio & R. P.. Andrea Schotti Societatis Jesu.

riasve lectiones subministrare , aut quovis alio mo& Arcadio. II. Eunapii Sardiani , ex iisdem codicibus. do Regiam editionem juvare, vel locupletare possit, Sub Juftiniano III. Petri Patricii & magistri, ex iisdem, cum quo is rem oppido gratiflimam fecerit, fi quam citiffidam alio Fragmento ex folo codice Schotti.

me poterit, scriptis ad nos, aliosve Lutetiæ PariSub Theodolio

IV. Prisci Panitæ Rhetoris, ex iisdem, cum Frag fiorum commorantes , literis mentem suam juniore • mento ex Historia Gothica, quod folus habuit Schotti pensamque ad promovenda studia voluntatem apecodex.

riat. Sub Anaftafio.

V. Malchi Philadelphienfis, ex codice Schotti. Chriftianiflimi Regis Bibliotheca vere Regia in-
Ejusdem alia , ex iisdem .

ter cætera venerandæ Antiquitatis monumenta una Sub Mauricio. VI. Menandri Protectoris, ex iisdem .

cum opere Procopii de Ædificiis Justiniani conser-
Latine Excerpta illa · reddidit, Notisque illustrata vat ejusdem scriptoris de rebus Gothicis libros qua-
Carolus Cantoclarus Libellorum supplicum Magister tuor MSS. optime notæ , quos audio a Viro Clar.
Parisiis edidit anno 1609.

Hugone Grotio Latinitate fuisse donatos.
Nunc vero in nova hac editione, quam felicissi In locupletissima quoque Eminentissimi Cardina-
mis auspiciis ineunte hoc anno 1648. Græce simul lis Julii Mazarini Bibliotheca extat Procopii ejuf-
ac Latine cum Notis Henrici Valefii J.C. eruditiffi dem de Ædificiis Justiniani codex Græcus MS. cu-
mi publicamus eadem forma , iisdemque characteri jus'usum Vir clariss. Gabriel Naudæus pollicetur iis,
bus Regiis , quibus in exprimendis percelebri Joan- || qui Vvechelianain anni 1537. Basileensem, aliasque
nis Cantacuzeni Historia, Georgii Cedreni Anna editiones cum Græco textu comparare voluerint:
lium Compendio , & Nicetæ Acominati Choniatæ Missus est etiam ante paucos dies Tolosa ad Illu-

Historia usi sumus , addita sunt ex codice Andree ftriffimum D. Petrum Seguierium Franciæ CancelSub Heraclio. Schotti Soc. Jesu , quæ Theophylactus Simocatta de larium hujus Procopii Tractatus de iisdem Conftaniis scripferat, hactenus cum aliis inedita.

tinopolitanis ædificiis eleganti manu descriptus, cui

ad majorem Regiæ Editionis perfectionem accedet
P. Philippus Labbe Societatis Jesu Excerptis va amplissimus omnium quotquot per Europam effe no-
riorum de Legationibus subjecit cum fuis Animad scuntur Cod. MS. depromptus ex Bibliotheca Illu-
versionibus Notifque Historicis breves aliquot Eclo-

ftrifsimi ac Reverendiffimi D. Caroli de Monchal
gas veterum Historicorum de rebus Byzantinis, quo Archiepiscopi Tolosani.
sum scripta integra , aut omnino injuria temporum

Ecce autem, dum hisce denuo refingendis operam
interciderunt , aut pluribus aliis referta funt, quæ navo, datis Tolosa literis certior factus fum R. P.

ad Constantinopolitanam Hiftoriam non pertinent. N. Maltrait Societatis Jesu , integram omnium ProSub Theodolio I. Olympiodori Excerpta a Consulatu Honorii copii operum, exceptis Anecdotis, interpretationem Juniore. Imp. VII. ad Valentiniani III. Consulatum alterum: aggreffum effe, & in eam toto pectore ftudiisque inex Photii Bibliothecæ cod. xxc. Interprete R. P. An

cumbere.
drea Schotto Societatis Jesu .
II. Candidi Ifauri ab initio sive ele&tione Leonis

III.
Sub Anastasio. Augusti usque ad generi ejus Zenonis Isauri Impe-

ratoris obitum ; ex eadem Photii Bibliotheca , cod. Agathiam Murinensem Scholasticum, qui de Im-Vixit circa anLXXIX. eodemque interprete.

perio & rebus gestis Justiniani quinque libros con-566. fub Jufti.
III. Theophanis Byzantii de bello Justini junioris scripsit, tertio loco collocamus. Is Lugduni Batavo-
Augufti, magni illius Justiniani Imperatoris ex soro rum anno 1594. prodiit, ex recensione Bonaventure
re Vigilantia nepotis , adversus Persas : ex ejusdem Vulcanii . Illi , ut opinor, vix quicquam deeft, quo-
Photii cod. LXIV. Interprete eodem.

minus quamprimum excudi possit.
IV. Hesychii Milesii viri illustris de rebus Pa-
triis Constantinopoleos to owconeixe, quæ ex ejusdem

IV.
scriptoris libro v. aut vi. Historiæ Romanæ atque
Omnigenæ videntur fuisse delibata : Interprete Jo Theophyla&ti Simocattæ Historiam , Mauricii Im- Vixit fub He-

raclio an. 672. anne Meurfio, qui etiam Notas adjecit.

peratoris res gestas libris octo complexam , hoc in-
V. Svidæ Lexicographi Excerpta de Imperatori eunte anno 1648. Græco-latine emittimus , juxta e-
bus Orientis, aliisque ad Constantinopolitanam Hi ditionem Ingolstadiensem anni 1604. a R.P. Jacobo
ftoriam spectantibus : Interprete Æmilio Porto, cui Pontano Societatis Jesu, cum versione Notisque pro-
jam in plerisque præiverat Hieronymus Voolfius curatam : cui nunc a se recognitæ Carolus Annibal

Fabrotus J.C. multiplici eruditione celeberrimus Glof-
II.,

sarium adjecit.

Evagrio suus locus non fuisset in hoc Catalogo deVixit circa an.

Procopius Cæsariensis Rhetor sequitur ætate pro negandus a nobis, fi non animus esset post Byzanti560. fub Jufti- ximus, nisi forte quis Zosimum Comitem, Theodo næ Historiæ corpus absolutuin, Typis itidem Regiis niano. rum Anagnosten, aliosque præponendos. censeat Pro fubjicere Eusebii Cæfarienfis , Socratis , Sozomeni , Theo

copio. Hujus octo priores libros, hoc est , de Bel doreti., Philoftorgii, Theodori lectoris , Evagrit , Pe-
lis Persico, Vandalico, atque Gothico, cum opere tri Siculi , aliorumque , quæcunique ad Ecclefiafti-
de Ædificiis Justiniani Imperatoris Græce duntaxat cam Hiftoriam Græcorum fpectare deprehendentur
edidit Auguftæ Vindelicorum anno 1607. David Hoe & duobus tribusve tomis, cum variis P. Philippi
schelius : Nonum vero librum, quo ejusdem Arcana Labbe Soc. Jesu Sacerdotis emendationibus & ob-
Historia continetur , Græco-latinum cum prolixissi servationibus publicam in lucem emittere.
mis Notis Romæ evulgavit anno 1623. Nicolaus 4-
lemannus .

no ll.

[ocr errors]

Moguntiæ primum .anno. 1602. editis , hoc pariter ineunte anno 1648. publicamus ) Latinam aliam ac limatiorem ejusdem eruditorum omnium votis exoptati Chronici versionem pollicemur, quam a supra laudato Haut inç Şenatorė Regio adfe&tam Filius ejus recensuit :

Idem quoque Philippus Labbe Societ. Jeļu Regiam hanc editionem, cum duobus codicibus calamo exaratis componet , & fi quid inde nota dignum excerpserit , conjiciet in Indiculum variarum lectio

num :

Chronicum Alexandrinum, feu Fastos Siculos MoAuétor ille vi. nachii anno 1615. edidit Græco-latine R. P. Matthæus xit circa anno Raderus Societatis Jesu, cum Annotationibus aliquot, 634

quas in aliis rebus occupatus abfolvere non potuit : Si qua in re quis editionem Luparæam juvare poflit, mature moneat , ut vigiliarum ipfius ratio aliqua haberi pofsit . Quam Spartam , quia nemo fibi ha&enus vindicare voluit , ne quid a nobis merito desiderari poffit, tanquam vacuam reli&tamque possessionem adibit P. Philippus Labbe Societatis Jelu , Notasque uberiores , quæ ad ejus Chronici intelligentiam neceffariæ omnino videntur , Raderianis adjiciet :

Iis jam publlcatis , accepimus Madriti apud Reverendiflimum Abbatem De Farina Siculuin Regi Catholico ab Oratorio reperiri vetustissimum ac emendatiffimum exemplar Alexandrini Chronici : Quod fi illud ad nos huc inittere velit aut varias Le&iones atque observationes suas fuggerere , plurimam ab eruditis omnibus inibit gratiam , neque quicquam ipsi peribit illius gloriæ , quam ex hujus scriptoris emendatissima editione consequi poterit.

Incerti quoque Epitomen temporum ab orbe condito usque ad an. 20. Heraclii Împ. cum Consulatibus & Indictionibus deductam in Scoriacensi Bibliotheca delitescere perhibent. Verum magna mihi su1picio eft , aut ipsum esse Alexandrinum , quod dicitur Chronicon , aut delibatum ex eo Compendium: falsam certe arbitror Marcellini aut Hippulyti , quam adjungunt , Epigraphen.

De Leontio, ut quidam vocant , Byzantino, Leo." ne Grammatico & , fi qui alii perhibentur extan re, Theophanis Hiftoriæ continuatoribus, cum tempora , quibus floruerunt, nobis aut incomperta fuerint , aut faltem obscura , diftulimus observationes noftras in finem hujusce Indicis , ne temporum feriem interrumpere cogeremur.

VIII.

S. Nicephori Patriarchæ Conftantinopolitani Bre-Obiit exul on. viarium Historicum de rebus geftis ab obitu Mau- no 8.8. ricii ad Conftantinum usque Copronymum hujus anni 1648. felicibus initiis publicamus , cum versione & Notis Chronologicis R. P. Dionyfii Petavii e So-, cietate Jesu , qui editionem anni 1616. fecundis curis locupletavit :

IX

VI.

rum,

[ocr errors]

Georgii Cedreni Monachi Compendium Historia

Quo vixerit

tempore non ab initio mundi usque ad Isaacii Comneni tem- dum certo fcipora , & annum Christi 1057. ex versione Guillelmi mus , neque Xylandri , cum ejusdem Annotationibus , anno præ-le el visible cedenti duobus Tomis publici juris fecimus. Accef- fub Ifaacio serunt Regiæ editioni , præter lacunas tres ingentes Comacno. & alias expletas, Notæ in Cedrenum R. P. Jacobi Goar Ordinis Prædicatorum, & Caroli Annibalis Fabroti JC. Glossarium ad eumdem Cedrenum.

Γεωργία και Κεδρίως Χρονογραφε meminit Zonaras, feu Glycas , aut quis alius Epistola 56. apud Leonem Allatium in differtatione altera de libris Ecclefiafticis Græcorum pag. 324. editionis Parisiensis. At nos Zonaræ , ut paullo poft insinuabimus , tantum 46. habemus Epistolas , & justa suspicio est Zonaræ lucubrationibus Epistolicis additas fuisse alterius cujufpiam Glyca noftro recentioris aliquot Epiftolas Qui enim fieri potuit , ut de Cedreno ne verbum quidem fecerit in Annalibus suis Glycas, qui Joannem Scylitzam , Joannemque Zonaram tam fæpe appellat,

Georgius Monachus , Tarasii Patriarchæ SyncelScribebat an. lus , fcripfit Excerpta Chronographica a primo re

sum ortu ad Maximianum & Maximinum tyrannos, hactenus inedita · Græcum textum toties alias a Josepho Scaligero, ut patet ex ejus epiftolis , expetitum , e codice MS. Bibliothecæ Regiæ a Clariffimis Puteanis fratribus humaniffime communicatum exhibebimus, collatum cum pluribus aliis MSS. Bibliothecæ Mazarinæ , quorum copiam fecit pro sua fingulari comitate Vir doctissimus Gabriel Naudeus, eoque præcipue apographo , quod ex codice Vaticano descriptum Eminentiflimus Cardinalis Franciscus Barberinus opera Luce Holltenii Viri clarifl: Roma mittendum curavit · Interpretationem vero eam adhibebimus , quam alias a Joanne Baptista Hautino Consiliario Regio elaboratam Joannes Baptista Hautinus filius ejus in Præfectura Parisiensi Consiliarius recensuit

[ocr errors]

X

R. P. Dionysius Petavius Societ. Jesu , quæ cum in Syocello hoc, tum in ejus continuatore Theophane, ad doctrinam Temporum spectant , & tanto Vindice digna videbuntur , fufius explanabit : ex eadem vero Societate P. Philippus Labbe eandem editionen conferet cum duobus codicibus MSS: & fi quid observatu dignum occurrerit, publicæ luci non invidebit.

VII.

Theophanis Confefforis & Monachorum Agri Vivebat etiam Præfecti Historia, feu continuatio Chronici Syncelpoft an. Chri. iti 820. liani , a Constantini Magni Imperio usque ad Ni

cephori Logothetæ mortem, & initia Michaelis Rancabe, ejufque filii Theophilacti, necdum etiam uspiam fuit edita · Græcum textum iidem communicaverunt Puteani fratres ex ditiffimo penu Bibliothecæ Regiæ , collatum poftea cum apographo codicis Vaticani , quod a Jo: Jacobo Buccardo Latine olim redditum , variisque lectionibus illustratum jussu Eminent. Cardinalis · Francisci Barberini , cum

Anastasii Bibliothecarii Hiftoria Ecclefiaftica , mi-
Vixit Anast.
Bibl. fub Ni. sit Lucas Holstenius , qui eamdem fumma cura ex
colao l'rimo. codice Cassinensi descripsit . Quia vero & in pluri-

bus manca eft , & sui fæculi barbarie fædata hæc
Theophanis ab Anaftafio fufcepta interpretatio ( quam
Regiis formis excusam una cum Vitis Pontificum
Romanorum ejusdem Anastasii opera conscriptis, &

Joannis Scylitzæ Curopalatæ Excerpta ex Breviarió Historico, excipientia ubi Cedrenus definit , id Glycam vixif

Hunc ante

. eft a Calend. Septembribus anni Christianæ Epochæ fe scimus , & 1057. Indictione ineunte undecima , ad annum ejuf- Pselli æqualem dem sæculi 81. & Alexii Comneni factam Calend. perveniffe uf

que ad Impe Aprilis Magna Feria v. Indi&tione 4. anni Mundani rium Alexui ex calculo Græcorum 6589. inaugurationem , jam ab Comneni. anno vulgata funt , & Cedreni compendio Hiftori

subjecta. Græcum textum ex codice MS. Biblioth. Regiæ defumptum exhibuimus cum castigata verfione Joannis Baptiste Gabii , & Notis R. P. Jacobi Goar . Quis vero fuerit ille Joannes , quem Plagiarium appellant , ( cum potius ejus scripta , non iecus atque Georgii Syncelli , Theophanis , multorumque aliorum , Cedrenus Monachus, quemadmodum in Annalium suorum præfatione , ex eodem noftro Scylitza pene ad verbum emendicata , ipfemet. monuit, paucis fubinde recisis additisve, expilaverit) forsan certius alias docebimus.

[ocr errors]

XI.

Michaelis Glycæ Annales quadripartitos a primor- Vivebat anno diis orbis universi ad obitum ufque Alexii Comneni , 1140. annumque Chrifti vulgarem 1118. (in quibus præter Historiam , Physica , ac Theologica plurima continentur ) Latine duntaxat Bafileæ anno 1572. editos

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

habemus in manibus , cura & studio Joannis Leun xiados Comnenianæ continuatorem , hactenus yix de
clavii, qui & Glycanorum Annalium proprio marte nomine notum, debemus codici

, quem ex Vatica-
Appendicem, five fupplementum fubtexuit, a Joan no 319. defcriptum idem Eminent. Cardinalis. Roma
ne Comneno Alexii filio ac fucceffore , usque ad Im submisit. Expectamus ab eodem P. Pollino versionem,
perii Byzantini everfionem · Græce autem nuspiam Notasque . Hic vero poft breve compendium de re-
fuerunt hactenus editi. P. Philippus Labbe Societa bus gestis Joannis Comneni , qui vulgo Calo-Joannes
tis Jefu Sacerdos suam in illum Auctorem operam dicitur, fuse libro fecundo profequitur vitam & res
pollicetur , Græcamque dictionem hactenus defide geftas Manuelis Comneni qui anno 1143. patri fuc- !
ratam exhibebit ab initio mundi usque ad Zenonis ceffit usque ad annum 1180. quo 24. Septembris in-
Leonis generi tempora , & Occidentalis Imperii sub dutus primum Monaftico habitu , affumptoque Mat-
Romulo live Augustulo ruinam : hoc est tres prio thæi nomine, filium impuberem fuccefforem habuit
res partes integras, expletis aliquot Latinæ versio ad tres ferme annos . Mortuo Manuele, sub quo mi.
nis lacunis subministrabit , quartamque fuperaddet , litaverat , animuni ad fcribendum appuliffe videtur
fed fine mutilam , usus gemino codice MS. quorum

circa initia Alexii Imp. a'inBy rados, ut ex ejus Pro-
alter carie confeétus , ac per singulas ferme paginas | logo liquet : ex fine enim, qui desideratur in MS:
detritus , alter manu non ineleganti descriptus: uter codice, nihil explorati de ejus ætate ac fcriptis col-
que vero fub finem definit in brevem synopsin sex || ligi poteft.
priorum generalium Synodorum

uterque indicem
Imperatorum a Constantino Magno ad Joannem Co-

XV. mnenum perductum quarta parti præfigit : Fuit & non nemo, qui nobis fpem alias fecit cujusdam codi Constantinus Manaffes, qui Politicis versibus Hi- Vixit circa an. cis , quem tertiam ferme ejufdem Auctoris partem ftoriam a mundi conditu ad Imperatoris Alexii Co-150. fub Min. continere affirmabat. Utinam ea contineat quæ Lab mneni initia , hoc est annum_1081. pertexuit , hoc

Comneno
beanis codicibus defunt ! Aliunde quoque nonnihil etiam ineunte anno 1648. e. Regia Typographia e-
subsidii a fedulis indagatoribus expectamus . Certe mittetur , exactus quidem ad editionein Lugduno-
jam didicimus in Bibliothecis Bavarica, Augustana, Batavam Joannis Meurfii anni 1616. fed facta prius
& Romana B. Mariæ , Sanctique Gregorii in Val Græci textus collatione cum pluribus Biblioth. Re-
licella , sub finem fuperioris sæculi extitisse MSS. || giæ MSS. cura Caroli Annibalis Fabroti JC. dɔctisli-
Glycæ noftri Annales. Sin minus , non desinemus mi; additisque variis lectionibus communicatis a V.
suo tempore vulgare , quem na&ti fuimus , thesau C. Leone Allatio de sua Græcia , atque adeo univer-
rum , licet non ufquequaque omnibus fuis numeris fa re litteraria optime merito.
absolutum
An vero idenm fit Siculus ifte Glycas cum Σικελιω-

XVI.
TSid coxão, cujus mentio fit in proæmiis Joan-
nis Scylitzæ atque Cedreni , ut vir magnus existi-

Hic vero locus dandus e Tet Historie Politicæ
mavit, fusius disputabit idem P. Philippus Labbe in Joannis Tzetzæ Ifaacii fratris qui vixiffe dicitur
fingulari Syntagmate , quod brevi publicabit , de circa annum 1160. si plura ad Byzantinam Historiam
Ætate & icriptis nobilium ignobiliumque Histori fpectantia versibus suis inseruisset

aut , quæ inse-
corum , editorum & ineditorum , qui res Byzanti ruit, essent e multis selecta .
nas litteris sunt profequuti.

XVII.
XII,

Nicetæ Acominati Choniatæ Annales , qui ab Vixit poft in Vivebat circa

Joannis Zonaræ , ex Drungario & Primo a secre obitu Imp. Alexii Comneni , hoc eft ab anno 1118. 120+. Græcis annuin 1120. &

tis Monachi doctiffimi, Historia universalis ab orisequentes , &

ad annum usque 1204. & captam a Francis Con- Futulem. citatur a Gly- gine rerum usque ad annum 1118. quo Alexius Co ftantinopolim , libris uno ac viginti res in Oriente ca,ut diximus. mnenus obiit , Græco-latine in tres tomos seu par gestas continent , cum versione & Notis Hieronymi tes distributa Basileæ prodiit anno 1557. cum versio

Vvolfii, jam ab aliquot menfibus editi funt , a Ca-
ne & Notis Hieronymi Vvolfii Oetingenfis . Nos ean rolo Annib. Fabroto JCo collati cum variis codicibus
dem Regiis typis brevi subjiciemus denuo collatam calamo exaratis, additoque insuper Glossario.
cum pluribus MSS. codicibus Biblioth. Regiz nec-
non Éminentissimi Cardinalis Julii Mazarini &

XVIII. i
aliarum , ftudio R.P. Jacobi Goar Ordinis Prædica-
torum, qui Vvolfii castigatione fideliorem reddet ver-

Georgii, quem alii fyrte rectius Joannem 'appel- Circa an. 1270.
fionem , & Notas folitamque diligentiam non de. litant, Logothetæ Acropolitæ Chronicon Constanti-
negabit.

nopolitanum ab anno 1204. quo Nicetas Choniates Suam hic quoque fymbolam conferet P. Philippus ||delinit, ad annum 1261. quo a Michaele Palæologo Labbe , in comparanda tertia parte , quæ fola By ultimus Francorum Imperatorum Regia urbe expulzantinam describit Historiam, cum Græco MS. Bi sus est junior Balduinus , Græce Latineque editum bliothecæ Claromontanæ, in qua etiam, non fecus vidimus Lugduni Batavorum anno 1614. ex Biblioth. ac in Regia , habentur ejusdem Joannis Zonaræ e & versione Theodori Douze , qui etiam Notas addipistolæ 46. cum quibusdam aliis ad Mathematicas di dit , in Genevensi anni sequentis editione nescio quo fciplinas spectantibus.

fato prætermissas · Nos vero illud idem dabimus

cum interpretatione ac Notis doctiffimi Leonis AllaXIII.

tii, collatum cum codice MS. Illustrissimi Franciæ

Cancellarii D. Petri Seguierii. Vixit poft obic Annæ Comnena Alexiados , sive de rebus gestis perantes calor patris sui Alexii Comneni Imperatoris Fragmenta

XIX.
Joanne fratre. quædam Auguftæ Vindelicorum anno 1610. edita
Ejus meminit funt : hoc eft ex libris quindecim octo duntaxat Georgii Pachymerx Protecdici & Dicæophylacis Vixit an. 12$0.

iique , ut observavit editor accuratiffimus David tredecim libros integros ex MS. codice Bibliothecæ
Hoeschelius, bene lacunati. At Regiis typis excusa Regiæ a se Latinitate donatos offert Joannes Tari-
prodibit integra Historia , ex codice MS. quem ex nus Eloquentiæ Professor Regius. Excerpta ex to-
Florentino Sereniffimi Hetruriæ Magni Ducis Fer to opere capita sub finem Nicephori Gregoræ jam-
dinandi II. optimæ notae libro maximam partem de pridem Latine edidit Hieronymus Vvolfius , fed bre-
scriptum Roma misit jussu Eminent. Cardinalis Fr. vibus duntaxat fententiis contentus , cætera ob ca-
Barberini Lucas Holstenius. Interpretationem Lati riofum mutilatumque codicem omittere coactus fuit.
nam parat interim Tolofæ R. P. Petrus Polinus So Ejusdem quoque Scriptoris nonnulla Fragmenta Græ-
cietatis Jesu , Notisque præterea fuis ac Glossario ce exhibuit R. P. Dionysius Petavius e Societate Je-
illuftrabit.

fu, sub finem Hiftoriæ S. Nicephori Patriarchæ án

no 1616. primum in hac urbe vulgatæ . XIV.

Reperitur etiam in Bibliotheca Barberina Geor

gii Pachymeris MS. codex , quem Urbanus VIII. fcripfit paullo

Joannein Sinnamum Regium Grammaticum Ale Pontifex Maximus plurimi faciebat, quemque Emipoit an. 1180. .

a ij

!

Zonaras.

[ocr errors]
[ocr errors]

nentiffimus Cardinalis Frane. Barberinus ad ftudia iam Notas pollicetur , docebitque ex nobiliflima. Du-
provehenda publico bono natus , suppleri variisque carum familia scriptorem illum suum , quamvis de
lectionibus prætexi curavit ex altero codice MS N. nomine ignotum, originem ducere.
Cherubini, iudio atque ópera Leonis Allatii.

XXV.
XX.

Georgium Phranzem Protovestiarium Latine dun- Scribebat anVivere deliit Theodori Metochitæ Breviarium a Julio Cæsare taxat vidimus Theophylacto Simocattæ subjunctum no 1477 anno 1332 .ad Constantinum Aug. edidit Græce Lugduni Bata in editione Ingolstadiensi anni 1604. Maxima suspi

vorum anno 1618. Joannes Meurfius , cum Notis & cio eft latere alicubi in Bayaria aut Suevia Græ-
interpretatione Latina : qui utinain publici quoque cum codicem : qui enim recisis passim plurimis di-
juris fecisset librum illum Conftantinopolitanze Hi- || greffionibus Latine illum reddidit R. P. Jacobus Pon-
ftoriæ , quem in Bibliotheca sua habuiffe dicitur

tanus, Ingolstadii plerumque, Monachii, aut Augu-
aut Chronicon illud CP.( fi tamen opus diversum ftæ Vindelicorum religiosam vitam in Collegiis Soc.
est a præcedenti , ex quo 77pex Bora's suas concin- | Jesu traduxit.
nafle Codinum asserit, quodque toties ipse laudat Docuit nos poftea Appendix ad apparatum Sacrum
tum in Glossario mixobarbaro , tum in Notis ad R. P. Antonii Porevini ejusdem Societatis
Hesychium, aliosque Scriptores · Certe nondum ad | Catalogus Græcorum codicum MSS. Bibliothecæ Se-
notitiam noftram pervenere.

renissimi Bavariæ Ducis a Marco Velfero Duumviro
Docuit nos per litteras P. Alexander Baruoetius Auguitano, editus Ingolstadii anno 1604. desideratum
Soc. Jesu Viennæ in præstantisima Bibliotheca Cæ hactenus a multis Pbranze codicem MS. Monachii
sarea reperiri Theodori hujus Metochitæ Logothe- || affervari. Nuper etiam edocti sumus per litteras in
tæ Magni MS. codicem charactere quadrato exara Laurentina Scoriacensi Bibliotheca premi ac latere
tum, in quo complures orationes Panegyricæ ad Im cum pluribus aliis libris calamo exaratis ejusdem
peratores Conftantinopolitanos , aliæque de rebus ad | Georgii Phranze Chronicon, aliaque. fragmenta .
ipsam urbem ac illius tempora fpectantibus . Pluri-
ma quoque ejusdem scriptaris opuscula servantur in Huic vero collabentis Imperii Constantinopolita-
Regia , aliisque Bibliothecis, fed quæ Historiam in ni spectatori Historico P. Philippus Labbe Societ. Je-
nullo juvare poflint.

su subjiciet Georgii Gemisti Plethonis orationes duas

de rebus Peloponnesiacis, ex editione Antuerpienfi XXI.

Plantiniana anni 1575. Interprete Guillielmo Cantero ;

Joannis Argyropuli comparationem veterum ImpeCirca annum Nicephorus Gregoras , qui a priore Theodoro La ratorum cum pofterioribus , five hodiernis , ut voojos. scari ad annum utque 1361. quo posterior Andronicus cat, ex Bibliothecæ Regiæ ditiflimo penu in lucem

Palæologus obiic, Hiftoriam Byzantinam libris un eductam, ac Latina lingua donatam, Manuelis Ma-
decim profecutus eft, jam ab anno 1562. opera Hie- || laxi Patriarchalem Hißoriam ,

Taxi Patriarchalem Hiftoriam , Anonymi Politicam
ronymi V volfii Basileensibus prælis subjectus fuit utra-

Hiftoriam , ut Meursius fæpe appellat, Constantinoque lingua . Nunc vero eundem Scriptorem cum va politanum Chronicon, Matthæi Camariotæ fragmentum riis MSS. comparat Carolus Annibal Fabrotus JC. ne

de expugnatione Constantinopolis a Turcis , ac fique omittet ea Fragmenta , quæ primus protulit poft || milia in Epiftola longissima doctissimi viri Theodosii Nicephori Chronicon R. P. Dionysius Petavius Soc. Zygomalæ Protonotarii, & quæcumque in Martini Jesu lībi a R. P. Frontone Duceo ejusdem Societ. Crufii Turco-Græcia , aliisque commode feligi poterunt homine , dum viveret , fingulari eruditione & huma

ad Historiæ Byzantinæ continuationem spectantia.
nitate summa prædito, liberaliter communicata .

Qui fequuntur nondum ad certa tempora potuerunt
XXII.

revocari.

[ocr errors]

1370. Joannes Cantacuzenus, ex Imperatore Monachus ,

XXVI.
sub fi&to Josaaphi Christoduli nomine , de suo, & An-
dronici junioris Imperio , quatuor libros scripsit : In Georgius Codinus de Officiis Aulæ Conftantinop.
Latinam linguamversos anno 1603. Ingol tadii publica cum versione & dotiffimis Notis R. P. Jacobi Gret-
verat R. P. Jacobus Pontanus Societ. Jesu, cum Notis || seri e Soc. Jesu, quibus inter cætera quamplurimos
suis, quibus & alias postea R. P. Jacobus Gretserus ejus. Franc. Junii errores detexit , & infectatus eft , hic
dem Societ. adjecit : Nos ante biennium Typis Regiis ex officina Sebasiiani Cramoisy anno 1626. prodiit
edidimus celebrem illam Hiftoriam in tres tomos di Greco-latine · Locupletiorem editionem ac defide-
visam, iisdem verfioni ac Notis adjuncto Græco con ratam novarum textus vocum_fidelem interpretatio-
textu , quem frustra ab eruditis antea desideratum

nem, antiquas & recentiores Patriarchatus Conftan-
exhibuit nobis codex MS. qui asservatur in Biblioth. tinop. & Thronorum ei fubjectorum Noticias sub
Illuftriff. D. Petri Seguicri Franciæ Cancellarii. prælo habet R. P. Jacobus Goar , Ordinis Prædica-

tor. ex Bibliothecis Regia , Mazarina , Allatiana , XXIII.

aliisque pluribus Catalogis & observationibus ad

junctis , atque ad singula capita uberrimis AnnotaVivebit adhuc

Laonici Chalcocondylæ Hiftoriam de rebus Tur tionibus . Neque tamen quicquam decedet huic Reanno 1490.

cicis decem libris comprehensam ab anno 1300. ad giæ editioni de laudatis P. Gretseri in eundem au-
annum 1453. Latine duntaxat Bafileæ editam anno čorem lucubrationibus, quæ sub finem uno filo con-.
1562. ex versione Conradi Clausori Tigurini

tinuabuntur , cum Marci Antonii Mureti & Francisci
etiam Genevæ una cum Græco textu anno 1615. vul Junii Notis, atque ejusdem Gretferi Syntagmate de
gatam , comparabit fuo commodo Carolus Annibal

Imaginibus non manufactis , aliisque a sancto Luca
Fabrotus JC. cum variis MSS. Bibliothecæ Regiæ. depictis.

Huic vero forte fuerit operæpretium adjungere
Joannis Leunclavii Hiftoriam Musulmanicam & Georgji Codini tractatum alterum de Originibus
Annales Turcicos · Nam quæ in Saracenicis seu Conftantinopolitanis ex MSS. RP. Jacobi Sirmondi
Moamethicis Friderici Sylburgii apud Hier. Comme Societ. Jesu viri in omni doctrinarum genere præ-
linum edita funt , aut in Theophane , Cedreno , ftantiffimi. Lucæ Holstenii, aliorumque codicibus ma-
Constantino Porphyrogenneta , fimilibusque pleraque xima accessione auctum, Notisque illustratum re-
continentur , aut alterius omnino funt inftituti.

præsentabit. Petrus Lambecius, ejufdem Luce Holste

nii ex sorore nepos, adolescens supra ætatem eruXXIV.

ditus. Hic, ut pronuper datis Roma litteris signifi

cavit, vulgatæ anno 1596. a Georgio Douza sub Cor Anonymi Chronicon de Turcarum rebus geftis

dini nomine Originum Byzantinarum editioni subjiadversus Græcos , & expugnatione Constantinopolis. ciet Syntagma Antiquitatum ConstantinopolitanaGræcum textum debernis Bibliothecæ Regiæ , in rum, ex variis codicibus MSS. collectum & in luterpretationem Ifmaeli Bulialdo Græcæ lingur, &

cem editum, adjuncta Latina versione, & animadMathematicarum difciplinarum callentiffimo , qui et versionibus ncccffariis : hoc eft,

I. Ejuf

« IndietroContinua »