Immagini della pagina
PDF

- - - - - - - . * - - • * • * t - - • . - - _ -

[ocr errors]
[graphic]

H I S T O R I Æ B Y Z A N T I N Æ. .

[ocr errors][merged small]

Vi Rimum in hac colle&tione locum damus Excerixerunt fere - - - - hi omnes ante ptis variorum Scriptorum de Legationibus , quae annum 55o. Auguftae VindelicorumT anno 16o3. Graece duntaxat prodierunt opera Davidis Hoefebelii , fequentiumque . Au&orum continent Fragmenta : É Aureliano I. Dexippi Athenienfis, e codicibus MSS. Boico, £?* ir.,,,.„;., & R. P. Andreæ $chotti Societatis Jefu . & Arcadio • II. Eunapii Sardiani , ex iifdem codicibus. subJuftiniano III. Petri Patricii & magiftri, ex iifdem, cum quodam alio Fragmento ex folo codice $cbotti. sustheodosio IV. Prifci Panitae Rhetoris, ex iifdem , cum Fragjuniore • mento ex Hiftoria Gothica , quod folus habuit Scbotti

codex. Sub ana***•• v. Malchi Philadelphienfis, ex codice schotti. Ejufdem alia , ex iifdem. sub Mauricic. VI. Menandri Prote&toris, ex iifdem. Latine Excerpta illa , reddidit, Notifque illuftrata Carolus Cantoclarus Libellorum fupplicum Magifter Parifiis edidit anno 16o9. Nunc vero in nova hac editione, quam feliciffimis aufpiciis ineunte hoc anno 1648. Graece fimul ac Latine cum Notis Henrici Valefii J. C. eruditiffimi publicamus eadem forma, iifdemque chara&eribus Regiis, quibus in exprimendis F;$i $ nis Cantacuzeni Hiftoria , Georgii Cedreni Annalium Compendio , & Nicetae Acominati Choniatae - Hiftoria ufi fumus , addita funt ex codice Andreae Sub Heraclio • Scbotti Soc. Jefu, quæ Theophyla&us Simocatta de iis fcripferat, ha&enus cum aliis inedita.

P. Philippus Labbe Societatis Jefu Excerptis variorum de fúí fubjecit cum fuis Animadverfionibus Notifque Hiftoricis breves aliquot Eclogas veterum Hiftoricorum de rebus Byzantinis, quorum fcripta integra , aut omnino injuria temporum : interciderunt , aut pluribus aliis referta funt , quae ad Conftantinopolitanam Hiftoriam non pertinent. sub theodofio I. Olympiodori Excerpta a Confulatu Honorii Juniore • Imp. VII. ad Valentiniani III. Confulatum alterum: ex Photii Bibliothecæ cod. xxc. Interprete R. P. Andrea Schotto Societatis Jefu . II. Candidi Ifauri ab initio five ele&ione Leonis sub Anaftafio • Augufti ufque ad generi ejus Zenonis Ifauri Imperatoris obitum ; ex eadem Pbotii Bibliotheca, cod. Lxxix. eodemque interprete. III. Theophanis Byzantii de bello Juftini junioris Augufti, magni illius Juftiniani Imperåtoris ex forore Vigilantia nepotis, adverfus Perfas : ex ejufdem Pbotii cod. lxiv. Interprete eodem. IV. Hefychii Milefii viri illuftris de rebus Patriis Conftantinopoleos mi vo»%u***, quæ ex ejufdem fcriptoris libro v. aut vr. Hiftoriae Romanæ atque Omnigenæ videntur fuiffe delibata : Interprete } oamme Meurfio , qui etiam Notas adjecit. V. Svidae Lexicographi Excerpta de Imperatoribus Orientis, aliifque ad Conftantinopolitaham Hi{toriam fpe&tantibus: Interprete Aemilio Porto, cui jam in plerifque præiverat Hieronymus Vvolfiur. X. I I.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Quod fi quis forte, dum in aliis edendis Scriptoribus tantifper occupamur, novam omnium librorum Procopii verfionem^ adornare per otium voluerit , aut ad Græcum textum yeterem Rapbaeli, Volaterrami & Chriftophori Perfonae, aliorumique interpretationem recenfere , aut de fuo Notas adjicere^, variafye leétiones fubminiftrare , aut quovis alio modo Regiam editionem juvare, vel locupletare poffit, is rem oppido gratiffimam fecerit, fi ` quam éitiffime poterit , fcriptis ad nos, aliofve Luitetiæ Parifiorum commorantes , literis , mentem fuam , propenfamque ad promovenda ftudia voluntatem àper1at. Chriftianiffimi Regis Bibliotheca vere Regia inter caetera venerandæ Antiquitatis monumenta una cum opere Procopii de Ædificiis Juftiniani confervat ejufdem fcriptoris de rebus Gothicis libros quatuor MSS. optimæ notae , quos audio a Viro Clar. Hugone Grotio Latinitate fuifse donatos. n locupletiffima quoque Eminentiffimi Cardinalis Julii Mazarini Bibliotheca extat Procopii ejufdem de Ædificiis Juftiniani codex Graecus MS. cujus ufum Vir clarifs. Gabriel Naudaeus pollicetur iis, qui Vvechelianam anni 1 5 37. Bafileenfèm, aliafque editiones cum Graeco textu comparare voluerint. Miffus eft etiam ante paucos dies Tolofa ad Illuftriffimum D. Petrum Seguierium Franciae Cancellarium hujus Procopii Tra&atus de iifdem Conftantinopolitanis Ædificiis eleganti manu defcriptus, cui ad majorem Regiæ Editionis perfe&ionem accedet ampliffimus omnium quotquot per Europam effe nofcuntur Cod. MS. depromptus ex Bibliotheca Illuftrißimi ac Reverendiffimi D. Caroli de Monchal Archiepifcopi Tolofani. Ecce autem, dum hifce denuo refingendis operam navo, datis Tolofa literis certior fa&tus fum TR. P. N. Maltrait Societatis Jefu , integram omnium Procopii operum , exceptis Anecdotis , interpretationem aggreffum effe , & in eam toto pe&ore ftudiifque incumbere.

[merged small][ocr errors][merged small]

Theophyla&i Simocattæ Hiftoriam, Mauricii Im-Yj; £$* peratoris res geftas libris o&o complexam , hoc in-' eunte anno 1648- Graeco-latine emittimus , juxta editionem Ingolftadienfem anni 1604. a R. P. Jacobo Pontano Societatis Jefu, cum verfione Notifque procuratam : cui nunc a fe recognitæ Carolur Annibal Fabrotur J. C. multiplici eruditione celeberrimus Glof{arium adjecit.

Evagrio fuus locus non fuiffet in hoc Catalogo denegandus a nobis, fi non animus effet poft Byzantinæ Hiftoriæ corpus abfolutum , Typis itidem Regiis fubjicere Eufebii Caefariemfir, Socrati} , Sozomemi , Theodoreti, Pbilofforgii, Theodori le&ori* , Evagrii , Petri Siculi , aliorumque , quæcumque ad Ecclefiafticam Hiftoriam Græcorum fpe&are deprehendentur, & duobus tribufve tomis, cum variis P. Philippi Labbe Soc. Jefu Sacerdotis emendationibus & obfervationibus publicam in lucem emittere.

p

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Chronicum Alexandrinum, feu Faftos Siculos MoAa&o, II. v;. nachii anno 161 5. edidit Græco-latine R. P. Matthæus xit circa anno Raderus Societatis Jefu, cum Annotationibus aliquot, 634• quas in aliis rebus occupatus abfolvere non potuit . Si qua in re quis editionem Luparæam juvare poffit , 'mature moneat , ut vigiliarum , ipfius ratio aliqua haberi poffit . Quam Spartam , quia nemo fibi ha&enus Windicare Voluit , ne quid a nobis merito defiderari poffit, tanquam vacuam reli&tamque poffeffionem adibit P. Philippus Labbe Societatis Jefu , Notafque uberiores , quæ ad ejus Chronici intelligenriam neceffariae omnino videntur , Raderianis adjiciet. Iis jam pubHcatis , accepimus Madriti apud Reverendifììmium Abbatem De Farina Siculum Regi Catholico ab Oratorio reperiri vetuftiffimum ac emendatißimum exemplar Alexandrini Chronici : §: fi illud ad nos hiic mittere velit , aut varias Le&iones atque obfervationes fuas fuggerere , plurimam ab eruditis omnibus inibit gratiam , neque quicquam ipfi peribit illius gloriæ , quam ex hujus fcriptoris emendatiffima editione confequi poterit .

Incerti quoque Epitomen temporum ab orbe condito ufque ad an. zo. Heraclii Imp. cum Confulatibus & Indi&tionibus dedu&tam in Scoriacenfi Bibliotheca delitefcere perhibent. Verum magna mihi fufpicio eft , aut ipfum effe Alexandrinum , quod dicitur , Chronicon , aut delibatum ex eo Compendium : falfam certe arbitror Marcellini aut Hippolyti , quam, adjungunt , Epigraphen .

- VI.

- Georgius Monachus , Tarafii Patriarchæ Syncel$t *"- lus , fcripfit Excerpta Chronographica a priino rerum ortu ad Maximianum & Maximinum tyrannos , ha&lenus inedita . Græcum textum toties alias a Jofepho Scaligero , ut patet ex ejus epiftolis, expetitum , e codice MS. Bibliothecæ Regiae a Clariffimis Puteamir fratribus humanißime communicatum exhibebimus , collatum cum pluribus aliis MSS. Bibliothecæ Mazarinæ , quorum copiam fecit pro fua fingulari coinitate Vir doStiffimus Gabriel Naudaeur, eoque præcipue apographo , quod ex codice Vaticano defcriptum Eminentißimus Cardinalis Francifcus Barberinus opera Lucae Ho/fenii Viri clari£ Roma mittendum curavit . Interpretationem vero eam adhibebimus , quam alias a Joanne , Baptiffa Hautino Confiliario Regio elaboratam Jo.tnnes Baptiffa Hautinus filius ejus in Præfe&tura Parifienfi Confiliarius recenfuit.

[merged small][ocr errors]

Theophanis Confefforis , & Monachorum Agri Praefe&ti Hiftoria, feu continuatio Chronici Syncelliani , a Conftantini Magni Imperio ufque ád Nicephori Logothetæ mortem , Rancabe, ejufque filii Theophila&ti, necdum etiam ufpiam fuit edita . Graecum textum iidem communicaverunt Puteani fratres ex ditiffimo penu Bibliothecæ Regiae , collatum poftea cum apographo codicis Vaticani , quod a Jo: Jacobo , Buccardo Latine olim redditum , variifque le&ionibus illuftratum , juffu Eminent. Cardinalis -Francifci. Barberini , cum Vixi Anaftafii Bibliothecarii Hiftoria Ecclefiaftica , miixit Anaß. . p.$i.Tì,5"§. fit Luca* Holflemiur , qui eamdem fumma cura ex cciao Vrimo. codice Caffinenfi defcripfit . Quia vero & in pluribus manca eft , & fui fæculi Barbarie fœdata haec Theophanis ab Anaftafio fufcepta interpretatio ( quam Regiis formis excufam una cum Vitis Pontificum

[ocr errors]
[ocr errors]

Romanorum ejufdem Anaftafii opera confcriptis , & |

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Georgii Cedreni Monachi Compendium Hiftoriarum, ab initio mundi ufque ad Ifaacii Comneni tempora , &c annum Chrifti 1 o57. ex verfione Guillelmi Xylandri , cum ejufdem Annotationibus , anno prae- ;T£;; cedenti duobus Tomis publici juris fecimus. Accef- íüb Tirûô ferunt Regiae editioni, praeter lacunas tres ingentes Comneno • & alias expletas , Notae in Cedrenum R. P. Jacobi Goar Ordinis Prædicatorum , & Caroli Annibalij Fabroti JC. Gloffarium ad eumdem Cedrenum.

T*»9y*'* rà KJp'w$ Xoovoypxv* meminit Zonaras, feu Glycas , aut quis alius Epiftola s6. apud Leonem Allatium in differtatione altera de libris Ecclefiafticis Græcorum pag. 324. editionis Parifienfis. At nos Zonarae , ut paullo poft infinuabimus , tantum 46. habemus Epiftolas , & jufta fufpicio eft Zonaræ iucubrationibus Epiftolicis additas fuiffe alterius cujufpiam Glyca noftro recentioris aliquot Epiftolas . . ` . Qui enim fieri potuit , ut de Cedreno ne verbum quidem fecerit in Annalibus fuis Glycas, qui Joannem Scylitzam , Joannemque Zonaram tâm faepe appellat. -

Quo vixerit tempore non. dum certo fcimus , neque

[ocr errors]
[ocr errors]

fione Joamris Baptifae Gabii , & Notis R. P. Jacobi Goar . Quis vero fuerit ille Jo.tnme , , quem Plagiarium appellant , ( cum potius ejus fcripta , non

rumque aliorum , Cedrenus Monachùs, quemadmodum in Annalium fuorum præfatione , ex eodem noftro Scylitza penè ad verbum emendicata , ipfemet , monuit , paucis fubinde recifis additifve , expilave- . . . . rit) forfan certius alias docebimus. XI. Michaelis Glycae Annales quadripartitos a primor- Vivebat a diis orbis univerfi ad obitum üfque'Alexii Coimneni, ,,,'. njo agnumque Chrifti vulgarem 1 1 13. (in quibus præte? Hiftoriam , Phyfica , ac Theologica plurima'continentur ) Latine duntaxat Bafileæ annô 1 572. editos

[ocr errors][graphic]

babemus in manibus , cura & ftudio Joannis Leunclavii, qui & Glycanorum Annalium proprio marte Appendicem , five fupplementum fubtexuit , a Joanne Comneno Alexii É, ac fucceffore , ufque ad Imperii Byzantini everfionem . Graece autem nufpiam fuerunt ha&enus editi. P. Philippus Labbe SocietaLI, *• *• * • • £/? Sacerdos fuam in illum Au&orem operam ., • polficetur , Græcamque di&ionem ha&enus defidefatam exhibebit ab initio mundi ufque ad Zenonis Leonis generi tempora, & Occidentalis Imperii fub - Romulo five Auguftulo ruinam : hoc eft tres prio• res partes integras , expletis aliquot Latinæ verfio-nis lacunis fubminiftrabit , quartamque fuperaddet , fed fine mutilam , ufus gemino codice Ni$ quorum alter carie confe&tus , ac per fingulas ferme paginas. «detritus, alter manu non ineleganti defcriptus: uterque vero fub finem definit in brevem fynopfin fex É generalium Synodorum , uterque indicem -Imperatorum a Conftantino Magno ad Joannem Comnenum perdu&tum quartæ parti præfigit . Fuit & non nemo, qui nobis fpem alias fecit cujufdam codicis , quem tertiam ferme ejufdem Au&toris partem continere affirmabat. Utinam ea contineat quae LabBeani ; codicibus defunt ! Aliunde quoque nonnihil fubfidii a fedulis indagatoribus expé&tamus . Certe jam didicimus. in Bibliothecis Bavarica, Auguftana, - -& Romana B. Mariae , San&ique Gregorii in Vailicella , fub finem fuperioris fæculi extitiffe MSS. Glycae noftri Annales. Sin minus , non definemus fuo tempore vulgare , quem na&i fuimus , thefaurum , • licet non ufquequaque omnibus fuis numeris -abfolutum. An vero idem fit Siculus ifte Glycas cum Σικελιχz* dujaa xxxw , cujus mentio fit in prooemiis Joannis Scylitzae atque Cedreni , ut vir magnus exiftimavit, fufius difputabit idem P. Philippus Labbe in fingulari Syntagmate , quod brevi publicabit , de AEtate & fcriptis nobilium ignobiliumque Hiftoricorum , editorum & ineditorum , qui res Byzantinas litteris funt profequuti.

X II. Vivebat £irca. Joannis Zonarae, ex Drungario & Primo a fecre;E;* : tis Monachi do&iffimi , Hiftoria univerfalis ab oriçïíïìÜôïóiy- gine rerum ufque ad annum 1 1 18. quo Alexius Coca, at diximus- mnenus obiit , Graeco-latine in tres tomos feu partes diftributa Bafileae prodiit anno 1 557. cum verfione & Notis Hieronymi Vvolfii Oetingenfi . Nos ean.dem Regiis typis brevi fubjiciemus denuo collatam cum pluribus MSS. codicibus Biblioth. Regiæ necnon Eminentiffimi Cardinalis Julii Mazarini , & aliarum, ftudio R. P. Jacobi Goar Ordinis Prædicatorum, qui Vvolfii caftigatione fideliorem reddet verfionem , & Notas folitamque diligentiam non denegabit.

Suam hic quoque fymbolam conferet P. Philippus Labbe , in comparanda tertia parte , quæ fola TByzantinam defcribit Hiftoriam, cum Graeco MS. Bibliothecæ Claromontanae , in qua etiam, non fecus ac in Regia, habentur ejufdem Joannis Zonaræ epiftolae 46. cum quibufdam aliis ad Mathematicas di

fciplinas fpe&antibus. -

XIII.

vixit poß obi- Annae Comnenae Alexiados , five de rebus geftis £'£:*;$ patris fui Alexii Comneni Imperatoris Fragmenta perante Calo- - - £;;;;;;;;;;. quædam Auguftae Vindelicorum annQ 1610. edita Èjus meminii funt : hoc eft ex libris quindecim o&to duntaxat , Zonaras. iique , ut obfervavit editor accuratiffimus David Hoefchelius , bene lacunati. At Regiis typis excufa prodibit integra Hiftoria, ex codice MS. quem ex Florentino Sereniffimi Hetruriæ Magni Ducis Ferdinandi II. optimæ notæ libro maximam partem defcriptum Roma mifit juffu Eminent. Cardinalis Fr. Barberini Lucas Holffeniur. Interpretationem Latinam parat interim Tolofæ R. P. Petrur Poffinus Societatis Jefu , Notifque præterea fuis ac Gloffario illuftrabit.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

3 xiados Comnenianae continuatorem , ha&enus vix de nomine notum , debemus codici , quem ex Vaticano 319. defcriptum idem Eminent. Cardinalis. Roma |! fubmifit. Expe&tamus ab eodem P. Poffno verfionem, - I. Notafque • Hic vero poft breve compendium de rebus geftis Joannis Comineni , qui vulgô Calo-Joannes I dicitur , fufe libro fecundo profequitür vitami & res geftas Manuelis Comneni qui anfio 1 143. patri fuc- : ceffit ufque ad annum 1 186. quo 24. Sèptembris in- '

dutus primum Monaftico habitu, affumptoque Mat- | thaei nomine, filium impuberem fuccefforem habuit ad tres ferme annos. Mortuo Manuele, fub quo mi- ! litaverat , animuni ad fcribendum appuliffe videtur I.

circa initia Alexii Imp. x imgg rauJ£; , ut ex ejus Prologo liquet: ex fine enim, qui defideratur in MS.

codice , nihil explorati de ejüs ætate ac fcriptis colligi poteft.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Nicetæ Acominati Choniatæ Annales , qui ab v;«it no^ aa. | obitu Imp. Alexii Comneni , hoc eft ab anno 1 1 18. 1 2o4. Grzcis ad annum ufque 12o4. & captam a Francis Con- *t*i*imftantinopolim , libris uno ac viginti res in Oriente geftas continent , cum verfione & Notis Hieronymi Vvolfii , jam ab aliquot menfibus editi funt , a Ca- - * rolo Annib. Fabroto JC. collati cum variis codicibus calamo exaratis, additoque infuper Gloffario.

[ocr errors]

Georgii, quem alii f)rte re&ius Joannem appel- Circa an-**7o* litant, Logothetae Acropolitae Chronicon Conftantinopolitanum ab anno 12o4. quo Nicetas Choniates definit, ad annum 1261. quo a Michaele Palaeologo ultimus Francorum Imperatorum Regia urbe expulfus eft junior Balduinüs , Graece Latineque editum | vidimus Lugduni Batavorum anno 1614. ex Biblioth. &c verfione Tbeodori Douzae , qui etiam Notas addidit , in Genevenfi anni fequentis editione nefcio quo fato praetermiffas . Nos vero illud idem dabimus cum interpretatione ac Notis do&iffimi Leoni r Allatij, collatum cum codice MS. Illuftriffimi Franciae Cancellarii D. Petri Seguierii.

[ocr errors]

[ocr errors]

Georgii Pachymerae Protecdici & Dicaeophylacis tredecim libros integros ex MS. codice BibIiothecæ Regiae a fe Latinitate donatos offert Joannes Tarinus Eloquentiæ Profeffor Regius. Excerpta ex toto opere capita fub finem Nicephori Gregoræ jam- . pridém Latine edidit Hieronymuj Vvolfius , fed brevibus duntaxat fententiis contentus , cætera ob cariofum mutilatumque codicem omittere coa&tus fuit. Ejufdem quoque Scriptoris nonnulla Fragmenta Graece exhibuit R. P. Dionyfiu , Pet.rviu r e Societare Jefu , fub finem Hiftoriæ S. Nicephori Patriarchæ anno 1616. primum in hac urbe vulgatæ ;

Reperitur etiam in Bibliotheca Barberina Georgii Pächymeris MS. codex , quem Urbanus VIII. Pontifex Maximus plurimi faciebat , quemque Emi

a 1 J

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Theodori Metochitæ Breviarium a Julio Caefare ad Conftantinum Aug. edidit Graece Lugduni Batavorum anno 1618. Joanne , Meurfu r , cum Notis & interpretatione Latina : qui utinam publici quoque juris `feciffet librum illum Conftantinopolitanæ Hiftoriae , quem in Bibliotheca fua habuiffe dicitur , aut Chronicon illud CP. ( fi tamen opus diverfum eft a præcedenti ) ex quo 7rapsxgoxà; fuas concinnaffe 8jjjjj, afferit , quodque toties ipfe laudat , tum in Gloffario , mixobarbaro , tum in Notis ad Hefychium , aliofque Scriptores . Certe nondum ad notitiam noftram pervenere.

Docuit nos per litteras P. Alexander Baruoetiu* Soc.Jefu Viennæ in præftantiffima Bibliotheca Caefareâ reperiri Theodóri hujus Metochitæ Logothetæ Magni MS. codicem chara&tere quadrato exaratum , in quo complures orationes Panegyricæ ad Imperatores Conftantinopolitanos , aliæque de rebus ad ipfam urbem ac illitis tempora fpe&antibus . Plurima quoque ejufdem fcriptöris opufcula fervantur in Regia , aliifque Bibliothecis , fed quae Hiftoriam in nullo juvare poffjnt.

[ocr errors]

Nicephorus Gregoras , qui a priore Theodoro Lafcari ÉÉ annum ufque I 361. quo pofterior Andronicus Palæologus obiit, Hiftoriam Byzantinam libris undecim profecutus eft , jam ab anno 1 562. opera Hieronymi Vvolfii Bafileenfibus praelis fubje&tus fuit utraque lingua. Nunc vero eundem Scriptorem cum variis MSS. comparat Carolus Annibal Fabrotus JC. neque omittet ea Fragmenta , quæ primus protulit poft Nicephori Chronicon R. P. Dionyfu* Petavius Soc. Jefu Tfibi a R. P. Frontome Ducaeo ejufdem Societ. 'homine , dum viveret , fingulari eruditione & humanitate fumma prædito, liberaliter communicata .

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

in editione Ingolftadienfi anni 1604. Maxima fufpicio eft latere alicubi in Bavaria aut Suevia Græcum codicem : qui enim recifis paffim plurimis digreffionibus Latine illum reddidit R. P. Jacobus Pomtamur, Ingolftadii plerumque, Monachii , aut Auguftae Vindelicorum religiofam vitam in Collegiis Soc. Jefu traduxit. Docuit nos poftea Appendix ad apparatum Sacrum R. P. Antonii Poffevini ejufdem Societatis , necnon Catalogus Græcorum codicum MSS. Bibliothecae Sereniffimi Bavariæ Ducis a Marco Velfero Duumviro Auguftano, editus Ingolftadii anno 1604. defideratum hactenus a multis Phranzae codicem MS. Monachii affervari. Nuper etiam edo&i fumus per litteras in Laurentina Scoriacenfi Bibliotheca premi ac latere cum pluribus aliis libris calamo exaratis ejufdem Georgii Pbramzae Chronicon, aliaque. fragmenta .

Huic vero collabentis Imperii Conftantinopolitani £$ Hiftorico P. Philippus Labbe Societ. Jefu fubjiciet Georgii Gemißi Pfethonis orationes duas de rebus Pelopofinefiacis, ex editione Antuerpienfi Plantiniana anni 1 375. Interprete Guillielmo Cantero ; Joannis Argyropuli comparationem veterum Imperatorum cum pofterioribus , five hodiernis , ut vocat, ex Biblidthecæ Regiae ditiffimo penu in lucem edu&tam , ac Latina lingua donatam , §î, Ma1axi Patriarchalem Hißoriam , Anonymi Politicam Hißoriam , ut Meurfus faepe appellat , Conftantinopolitanum Chronicon,Matthæi Cámariotæ fragmentum de expugnatione Conftantinopolis a Turcis , ac fimilia in Epißola longiffima do&iffimi viri Theodofii Zygomalae Protonotârii , & quæcumque in Martini Crüfii Turco-Græcia , aliifque commode feligi poterunt ad Hiftoriæ Byzantinæ continuationem fpe&tantia.

gui fequuntur nondum ad certa tempora potuerunt fevocari .

XXVI.

Georgius Codinus de Officiis Aulae Conftantinop. cum verfione & do&iffimis Notis R. P. Jacobi Gretferi e S9c. Jefu , quibus inter caetera quamplurimos Franc. Jumi, errores detexit , & infe&tatus eft , hic ex officina $ebaf? iami . Cramoiß anno 1626. prodiit Græco-latine . Locupletiorem editionem ac defideratam novarum textus vocum fidelem interpretationem , antiquas & rccentiores Patriarchatus Conftantinop. & Thronorum ei fubjeétorum Notitias fub praelo habet R. P. Jacobus Goar , Ordinis Praedicator. ex Bibliothecis Regia , Mazarina , Allatiana , aiiifque pluribus Catalogis & obfervationibus adjun&is , atque ad fingula capita uberrimis Annotationibus. Neque tamen quicquam decedet huic Regiæ editioni de laudatis P. Gretferi in eundem auάorem lucubrationibus , quæ fub finem uno filo con-. tinuabuntur, cum Marci Antonij Mureti & Francifci Junij Notis , atque ejufdem Gretferi Syntagmate de Imaginibus non manufa&tis , aliifque a fan&to Luca depi&tis.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« IndietroContinua »