Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

nis , &c. Is vero Michael Attaliates Pragmatiam tres quatuorve Imperatores ac Patriarchas usque ad fuam ad eumdem Michaelem Parapinacium direxis Photium & tempora Anastasii Bibliothecarii adjunse noscitur . Vide partem fecundam Juris Orienta gere , quemadmodum aliis plerisque fcriptoribus aclis Joanne Leunclavio concinnati :

cidit: Neque vero ea de re ambigere finet impofteMichael Glycas vixiffe videtur fub Manuele Com rum Anastasii Bibliothecarii ad Joannem Diaconum neno . Qua de re aliisque ad ejus fcripta pertinen- | præfatio , in qua hæc leguntur pag. 3. Editionis Retibus plura tum in fyntagmate, tum in noftris ad giæ: Huic sane operi ratum duxi Beati Nicephori Conillius Annales observationibus

Itantinopolitani Episcopi Chronographiam proponere Michael Psellus Joanni Scylitzæ, Anna Comne ( forte præponere ) ut soilicet & ex ea possis aliquantunæ , Joanni Zonaræ , Michaeli Glycæ , Theodoro la carpere, & ficubi fortaffis hac utendum judicaveris, Metochitæ, aliisque celebratus, sub Michaele Du tuam non lateat omnino notitiam. ca Parapinacio maxime floruit , diverfus ab altero Nicephorus Phryx Diaconus: de quo Joannes Scyejusdem nominis, qui regnante Michaele Theophili Hitzes in Proæmio Hiftoriæ Orientalis , & ex eo ac Theodoræ filio , ante ducentos annos vixerat · Cedrenus. De utroque consule Leonis Allatii maxima erudi Nicetas Acominatus Choniates notiffimus eruditis : tionis varietate refertam' diatribam Romæ anno consule fis, quæ de eo scripsere Hier. Wolfius, Ju1634. editam

ftus Lipsius, Gerardus Voffius , alii. Michaelis Sicidotæ hiftoriam Græcam reperiri Ro Nicetas Paphlago , qui & David dictus est, laumæ in Vaticana, & Venetiis in Bibliotheca Bessa datur a Joanne Scylitza & Cedreno inter Hiftoririonis Cardinalis teftantur Conradus Gesnerus , Jo cos, qui poft Theophanem Abbatem scripsere , ob fias Simlerus, Antonius Possevinus, Gerardus Joan unam forte fancti Ignatii Michaelis Curopalatæ filii nes Voffius, alii. Quid fi nihil aliud fit historia ifta & Patriarchæ CP. quam edidit , vitam, a noftro quam Michaelis Glycæ Siceliotæ five Siculi Anna Matthæo Radero Latinitate donatam. Leo Alatius les ? Quam ego conjecturam censuræ doctorum vi Diatriba de Psellis pag. 17. eumdem effe negat cum rorum, qui ipsos Codices calamo exaratos inspicere Niceta Serrone , ex Diacono Magnæ Ecclefiæ ac Dopoterunt , subjicere non reformidabo.

ctore , Archiepiscopo Heraclienli, qui in Evangelia Menander Protector Euphrată Byzantii filius, de fanctorum Matthæi ac Lucæ catenas e sanctis Patriquo præter Theophylactum Simocattam libro primo bus & scriptoribus Ecclesiasticis concinnavit , fcricap. tertio Hiftoriæ Mauricianæ . pag. 14. Editionis pfitque expositiones in carmina & plurimas oratioRegiæ & Svidam in voce Móvaid piç ex ipfius aucto nes fancti Gregorii Nazianzeni : quæ tamen in quiris Procemio historiarum aliisque locis vix alii me busdam codicibus Nicetæ Davidi Philofopho. ex Paminerunt , fi recedas a Constantino Porphyrogen-il phlagonia oriundo tribuuntur . Mirum vero unde Guilneta, qui cap. 2. lib. z. de Thematibus hæc habet : lelmo Xylandro venerit in mentem suspicari , an ούτε γαρ Προκόπιος , έτε μω Αγαθίας , έτε Μένανδρος , idem hic fuerit cum Acominato , qui poft tempora έτε Ησύχιος ο Ιλλύριος εμνημόνευσε η οιέτο, δι' τα Scylitzæ, & forte etiam ipsius Cedreni , cujus mihi χρονικά σωτά ξαντες ότι της Ιάσινιανά βασιλέας : que nonduin probe nota eft ætas, in vivis fuit. fic vertit Bonaventura Wlcanius : quod neque Proco Nicolaus junior Chronologus ætate Photio fuppar pius, neque Agathias, neque Menander , neque Hesy fuiffe dicitur . chius Illustrius ullam hujus nominis mentionem faciat , Nonnofus Abrami cujusdam live Abrahamii filius, qui Hiftoriam ad Imperium usque Justiniani conferipse- || fub. Justiniano Imperatore vixit, a quo legatus mifa runt : quafi Agathias ac Menander etiam ea com sus est ad Æthiopas, Homeritas ac Saracenos , quia mentariis suis inscripserint , quæ ante Justiniani Im bus tunc præerat Kaisus Arethæ nepos . Vide Phoperium acciderunt, cum extrema dumtaxat ejusdem tium codice tertio.. jam fenefcentis tempora attigerint , præfertim Me Notitiæ utriusque Imperii Orientis atque Occinander Protector , qui ab anno Justiniani Iinp. 3 3. ubi dentis Auctor antiquus sub Arcadio , ejufve filio desierat Agathias , exorsus , hiftoriam continuavit Thedolio vixit, usque ad deditum Abaris , five quod eodem recidit , Olympiodorus Thebæus Ægyptius : de quo nos Hunnis Sirmium , paullo ante Tiberii Imperatoris pauca prælibavimus in notis Historicis ad ejus Exobitum, & Mauricii inaugurationem. Cæterum ne cerpta ex Zosimi libro s. & Photii codice 30. que hoc omittendum , poftrema verba Menandri de Pæanius Sophista Græcus, Latinæ Eutropii histoseipso apud Svidam non carere suspicione mendi aut riæ metaphraltes extat cum aliis Romanæ hiftoriæ præpofteræ mutilationis , quæ fic, interpretes reddi

, quæ fic, interpretes reddi- | scriptoribus editus a Frederico Sylburgio. derunt , quasi ab obitu ipfius Agathiæ , non a fine Panodorus Monachus Ægyptius Aniano ætate supnarrationis ejus historicæ, hoc eft a victoria Beliffarii par ex Georgio Syncello . Verum, ut jam supra lede Zabergane & Cutriguris, opus suum inchoasset. &torem admonui, nondum mihi liquet, an scripferint

Neftorianus quidam Hiftoricus citatus ab auctore quæ poft annum 330. in Orientis Imperio contigerunt. Chronici Alexandrini , de quo altiffimum apud cæ Patricius Prusensis Antiftes usurpat quædam verteros scriptores filentium,

ba sancti Pionii de Thermis, apud Michaelem GlyNicephorus Callifti Xanthopuli filius scripsit Hi cam parte prima Annalium. In noftris ad illos Noftoriam Ecclesiasticam libris 18. a nato Christo ad tis , fi quid observatu dignum {uccurrerit , Lectori mortem usque Phocæ Imp. Extant etiam argumen non invidebimus . ta quinque aliorum librorum ab Heraclio usque ad Paulus Cyrus Florus Silentiarius; de quo præter mortem Leonis sapientiflimi Imperatoris , quæ ab Svidain in voce Agathias , aliosque qui de Græcis alio quopiam adjecta prioribus docti viri suspicantur Epigrammatis bene meriti sunt, meminit Agathias non improbabiliter . Vixisse sub Andronico seniore libro se his verbis, ex interpretatione Wlcanii : Si Palæologo ejusque filio Michaeli ac nepote Andro quis autem voluerit , procul fortassis ab urbe degexs , apernico docet tum illius præfatio , tum Catalogus me te cognofcere omnia veluti præfens spectans, perlegar tricus Impp. CP. qui, ut supra monuimus, a Lango quæ Paulus Cyrus Florus hexametris versibus confcripfit , aliisque , etiam adftipulantibus quibusdam MSS. Co- ll qui quidem Primicerius existens Regiorum Silentiariodicibus, tribuitur huicce Nicephoro, non secus atque rum, 6 generis gloria clarus, amplifJimasque a majoriPatriarcharum CP. quædam series soluta oratione fu bus suis opes adeptus ; doctribæ tamen eloquentiæque fius conscripta in Codice MS. Bibliothecæ Regiæ · magnam operam impenderat , quibus & magis gloriaba

Nicephorus Gregoras vixit fub Andronico seniore tur lo decorabatur . Scripfit itaque etiam alia quampluPalæologo . De eo videndi Joannes Cantacuzenus , rima poemata memoratu digna laude. Videntur auGeorgius Phranzes , Hieronymus Wolfius , Justus tem mihi qua de Templo scrisit tanto majore or labore Lipsius, alii , tum quæ de se ipsemet pofteritati re con scientia referta, quanto o argumentum ipsum eft adliquit in posterioribus libris.

mirabilius . Comperies enim in iis universum fitus conNicephorus Patriarcha CP. de quo Theophanes || cinnæque dispositionis ordinem, c. quæ modo indicarin Chronico , Photius Codice 66. Glycas in Anna fe fufficiat, fuo deinceps tempore promenda , cum libus, aliique. Hic a sede depulsus sua , & in exi Poema illud integrum formis Regiis vulgare licuerit. lium trufus fuit fub Leone, non Ifaurico , fed Ar Petrus Patricius & Magifter, vir ornatiffimus, pamenio , atque anno demum 828. sanctissime obiit . tria Thessalonicenfis : de quo plura congeri poffent In dubium quidam trahunt, an ejus fit, quæ Græce a nobis ex Calliodorio, Procopio, Corippo, Prisco, SteLatineque edita eft Chronologia , sed facillimum fuit phano sive ejus breviatore Hermolao, Svida, aliisque.

8

tis 37:

Petri Siculi de Manichæis Hiftoriam ex codice Twpe; dia. Tempus fane apprime congruit : uterque enim Vaticano defcriptam & in magnam partem a R. P. Ja a Theodoro Lascari perhibetur exorsus, & in iisdem cobo Sirmondo Latinitate donatam abfolvit, edidit narrandis occupatur. Plura expectamus a Leone que Ingolftadii anno 1604. Matthæus Raderus Socie Allatio, qui ampliorem illam Acropolitæ ixdaw poftatis noftræ scriptor insignis : Suspicatur Siculum fidet. Magiftrum Joanni Scylitzæ & Cedreno memoratum Prifcus Panites Rhetor fæpe citatur a Jornande non fuiffe alium ab hoc Petro, quod tamen mihi non Ravennatium Episcopo, ab Evagrio lib. 2. capp. 1. dum perfuaderi potuit. Vixit fub initio Imperii Ba 5. & 16. lib. s. cap. ultimo, Stephano de Urbibus filii Macedonis ; ejusque filiorum Cæsarum Con Theophane in Chronico , Anastasio Bibliothecario ftantini & Leonis , missusque est Tibricam Arme Svida in Lexico, Nicephoro in Præfatione , aliifniæ civitatem paullo ante octavam Synodum Oecu que . Vide ejus Excerpta hoc primo tomo Græce ac menicam , quam Latine cum vita sancti Ignatii P. Latine excusa . Auctor Chronici Alexandrinį ad CP. publicavit idem Raderus . Accepi in cenobio annum Theodofiii xuur. Thracem appellat, nei 70fan&ti Salvatoris prope Messanam in Sicilia reperi

némes adversus Attilam owrypa tato o copcó TQ 795 ffeirxos o ri historicum opus Petri S culi Magistri , illud idem Opzig. quo fit , ut cenfeam erraffe eos, qui Panopoliten fortaffis , quod in Catalogo apud Possevinum pag. atque Ægyptium vocaverunt , cum Naving a Panio 50. sic inscribitur : Historia Ecclefiaftica absque no promontorio haud longe a Cyaneis infulis

aut camine auctoris , fine principio , incipiens a Nativi itro fecus littus maris , tefte Svida in finibus Heratate Salvatoris usque ad Imperium Theophili filii Mi clex pofito , denominari potuerit · Sed hæc paucis., chaelis . sed cum hac Appendice , fortasse cujusdam ώς και παραδείγματι, Georgii.

Procopius Cæsariensis Rhetor Belisario ab epistoPersicus Thrax, mihi non aliunde cognitus, quam lis fcribendis , cui non notus ? O&to ejus libros in ex Chronico Theophanis , ubi agitur de Basilisco compendium redegit Agathias fub finem præfationis. Verinæ Imperatricis fratre ejusque adversus Gen Ejufdem meminerunt Evagrius lib. s. cap. ultimo sericum Vandalorum in Africa Regem infelici ex Photius codice 63. Svidas , qui folus ex antiquis x'vexe. peditione : sed legenduin effe Priscus Thrax , series dirw meminit , Constantinus Imperator , Nicephoipsa narrationis edocet , & quæ paullo poft annota rus Callisti, Georgius Codinus , alii . bimus ex Chronico Alexandrino , ab aliis nondum, Praxagora Athenienfis nomen & scripta Jonica quod fciam , animadversa.

dialecto de rebus Constantini Magni commentaria Philippus Sidetes presbyter , Historiam Christia uni debemus Photio , quem consule cod. 62. nam pluribus voluminibus confcripfit inani garruli Pyron Scriptor Annalium , five Chronographus , tate turgidam · Vide Socratem lib. 7. cap. 27. Pho citatur a Michaele Glyca parte prima , fed quo is tium cod. 35- Nicephorum Callisti lib. 14. cap. 29. tempore vixerit , & quousque scribendo progressus ubi inter cætera Sidæ in Pamphylia ortum refert, un sit, nemo me ha&enus docuit. de etiam Sophifta Troilus genus duxit , cujus se cogna Sabinus Macedonianus Heracleæ Thraciæ Antitum dicebat , &c. quæ quilque per otium leget, quem stes : de quo Socrates non semel prioribus libris, So, admodum & quæ habentur de eodem initio capi zomenus in præfatione , Nicephorus Callifti libris 9.

& 10. aliique . In catalogo codicum MSS. qui lub fiPhilonis Philosophi Historia Ecclesiastica citatur nein prioris sæculi extabant CP. in Appendice ad a Michaele Glyca parte 4. Annalium in Leone Isau Apparatum facrum R. P. Antonii Possevini pag. 60. rico. Sed tempus , quo vixerit , & quousque scrip memoratur : Sabini Monachi ( forte legendum Maceserit, adhuc ignotum. Philon quoque nescio quis in doniani ) Epitome omnium Synodorum universalium & medium producitur a Constantino Porphirogenneta | provincialium · Verum in iis divinandum effe nemo cap. 9. de Thematibus Occidentis , ubi de Epida- | nescit , donec ę pulvere & tenebris emerserint acta mno , quæ poftea Dyrrachium appellari cepit. Plu illa , quæ ex adscriptis temporum locorumque cerra de iis dilcemus ex Diatriba de Philonibus Leo tis characteribus Sabinum eumdem aut alterum denis Allatii , vel ex ejus gemina Bibliotheca

notent illius operis auctorem . lucem iis videre summo reipublicæ litterariæ emo Sergius Confessor scripsit Historiam ab impiis uslumento contigerit .

que Constantini Copronymi facinoribus ad octaPhiloftorgius, genere Cappadox , Anomæorum , vum Michaelis annum , quem Balbum sive Amofive Eunomianæ hæresos fectator acerrimus , a Pho rianum intelligo · Vide Photium codice Bibliothetio in Excerptis Nicephoro in Præfat. hist. aliif

ca 67: que merito φιλόψευδης , κακοφόργιος , θε μισής nuncupatus Sethi Magistri Historia chronica vulgari lingua , eft, ut docent quæ Genevæ ex Bernate Bibliotheca edi a creatione mundi usque ad Imperium Conftantini Dudit Jacobus Gothofredus . Ejus meminerunt Photius cæ, bis habetur in catalogo librorum Græce MSS. cod. 40. Joannes Antiochenfis zeei adoxalodoy.as citan qui superiori fæculo CP. vilebantur · Vide Appenre Salinasio locis fupra indicatis, Svidas non semel, dicem Possevini pagg. 57. & 61. Nicetas Choniates in Thesauro fidei , Nicephorus Simeonis Magistri & Rhetorici Logothetæ ex diCallistides cap. 19. lib.9. & cap. 29. lib. 12. ( quem versis Chronicis & Historiis opus chronicum recenHiftoricum , ut id obiter insinuem, fub Andronico fetur inter Meffanenfes codices MS. in Appendice Comneno vixisse perperam vir doctus afferuit ) alii ad Apparatum sacrum pag. 46. In_Scoriacenfi quoque recentiores, ut duo epigrammata non proferam , que Bibliotheca habetur Simeonis Theologi Historian quæ in Palatino Anthologiæ codice Romæ asservan ibidem pag. 133. sed quinam illi fint, aut quando tur , auctoribus Eunomiano , & quodam Anonymo, vixerint, aperiet fortasse Leonis Allatii promissa qui non ommisit, Philostorgium Historiæ libros 12.seri Diatriba , De Simeonibus qui Græce aliquid fcriplepliffe, quibus unam nominis fui litteram axpoçıxos runt , in qua eorum monumenta indicantur in præfixerat; quod poftea imitatus fit Nicephorus Cal- | quibus Bibliothecis lateant aperitur . Interim de listi , ut ipfe in Proæmio Lectoribus, ne non adver Simeone Metaphr. ac Logotheta , viro clariffimo terent, significavit .

juxta ac fanctiflimo , qui explorata nofse volet , suPhotius Patriarcha Constantinopolitanus , vel hoc mat in manus libellum de Preilis ejusdem Leonis nomine dignus est, qui in Syntagmate nostro prin Allatii a pagina 18. adversus Gerardum Joannem cipem locum obtineat , quod plurimorum Historico Voffium de tempore , quo ille vixit , egregie dispurum nomina , & quorumdam etiam Scriptorum re tantis . Neque omittenda quæ de eodem Simeone liquias 70auTipeń oss in Bibliotheca fua ab interitu contra Hospin. nonnullofque alios , docuit R. P. vindicarit. De eo Nicetas David in vita sancti Igna- || Jac. Gretser. ó maraeionc cap. 19. de imaginibus non tii, Leo, aliique Theophanis continuatores avé xd 0 701 , manufactis , licet in quibusdam fcopum non attigisquibus junge Scyliczam, Zonaram, Cedrenum , Gly se dicatur .

Socratem Sozomenum ac Theodoretum Hiftoriæ . Prætor Græciæ ineditus atque Anonymus cujus. Ecclesiasticæ scriptores non infimæ claffis , qui una dam Chronici sive Historiæ fcriptor fæpe teftimo cum Philoftorgio Eusebii Historiam exceperunt, fuis nium dicit in Pande&te Leunclavii ad Annales Sul adjunctis fic tamquam coloribus depingit Nicephorus tanorum Turcicorum · Magna mihi suspicio eft eum Calliftides in Prologo: Ερμείας μέντοι Σωζόμενος ο και dem effe cum Georgio Acropolita , quem docuit E Σαλαμίμος, και ο τίω Κυρεςών προεδρεύσας σοφός Θεοδώριτος phræmus in Chronico metrico aposten Tounsiva in Mpacia τη τμrn σωίδα προς μάχνω των, έτι δε ο Φερμισής Φι.

[ocr errors]

cam, ốc.

[ocr errors]

λοςόργίας προς δε και ο προσηγορίαν, ο μεν δέχε και το προαι ra abftulit rerum tempus edax , atque invidiosa ve-, ρεσιν καθαρός Σωκράτης . De quo plura φui voluerit tustas. Libros tres de Perfarum Magia viderat Pholegat Evagr. multis locis, Photium codic. 28. & 30 tius , ut teftatur cod. 81. Anastas. Bibl. in præfat. ad Hift. Eccl. Joanni Dia Theodorus Sebaftiæ Episcopus Joanni Curopalatæ cono nuncupatam, Petrum Sicul. in Hift. de Mani ac Georgio Cedreno memoratur inter eos, qui nons chæis, & fua ad Armenios legatione , ut recentio nihil ad historiam pertinens poft Theophanis tempo res præteream , atque in iis Jacobum Billium Pru ra conscripserant : Minus apposite dicitur a G. Xy; næum cap. 26. lib. 1. eruditissimarum Observationum landro Theodorus Aug. quemadmodum nec recte a sacrarum.

Lango pro Hermia appellatus eft Mercurius Soz. Svidas Lexicographus ad noftrum etiam Syntag Theodorus Sidæ in Pamphylia Episcopus : hoc ma pertinet: de cujus ætate lis inter eruditos non quippe fonant Græca illa verba in Prologo Joannis dum composita; aliis imperante Joanne Zimisca cir- | Scylitzæ: Módcpo; ; &idus pe O'Levos apoed pe; , rj o ca annum 970. vixisse asserentibus ; aliis vero ad τουτου ανεψιος και ομώνυμος και της εν Σεβατες καθηγησαμεν,ς Alexii Comneni , filiive ejus Calo-Joannis tempora 'xxa noies, quibus verbis in maximam partem pro mo. demittentibus. Hoc certum , diversum prorsus effe re a Georgio Cedreno fuccisis in fraudem erroremque a Svida, qui teftibus Strabone , Scholiaste Apollo maximum impulsus eft idem Guil. Xylander, cui in nii Rhodii , aliisque , scripsit Genealogica & Thef Latina interpretatione dicitur Theodorus Sida oriun. salica , ad quæ, ut arbitror, revocari non incom dus. De iisdem Xylandri hallucinationibus consule mode possunt , quæ de Eubea citantur a Stephano, fis posteriores Notas ad Cedrenum R. P. Jac. Goar aut ejus breviatore Hermolao .

viri pietate ac doctrina præftantiffimi. Thalaslius citatúr a Svida in Theophilo Indo Theodofii Melittini Chronicon Manuscriptum rum Episcopo Arianæ hærefeos propagatore maxi Constantinopoli a Stephano Gerlachio Tubingam mo, de quo vide Baronium ad annum 354. Oendarios allatum celebrat Martinus Crusius , atque ex eo fraTato pron, verba funt Svidæ , aut alicujus potius gmentum de nuptiis Theophili Imp. & Theodora Ariani, quem more folito exscripserit, óri ex Paphlagonia oriundæ proponit poit Epitomen Æ. γον τάνδα συγγενόμενος χρόνον , & ή κις α δη εις οιαιτα thiopicæ Heliodori historiæ de Theagene & Chari, Ψεύδεται ύποπτος αν. αλλως τις έχων εκ ολίγους ή κατα των clea anno 1584, Francofurti editam , & variis obαυτών αυτώ γενομένων χρoμβoν χρόνον της συμμαρτυροώ τας .

servationibus locupletatam , Theodoretus Cyri in Syria Episcopus, quem Ni Theodosius Zygomalas Nauplius fub finem supecephorus in Præfat. vocat ofer Kupas v poed poloer toe, rioris fæculi degebat Constantinopoli, ut ex Martiut modo planum fecimus · Vide Evagrium Pho ni Crusii Turco-Græcia , Theodori Doufæ Præfatiotium cod. 31. aliofque paffim Hujus opera Græce ne ad Georgii Acropolitæ Chronicon , aliisque di: & Latine prodierunt ante aliquot annos cura & ftu

dicimus. dio R. P. Jacobi Sirniondi , qui inter cætera , qui

Theophanes Byzantius, quo tempore vixerit necbus editionem illam ornavit , Latinam Hiftoriæ Ec dum liquido sciinus , quamvis mihi plane persuasum clefiafticæ verfionem recensuit .

fit diversum effe a Theophane Archimandrita ac Theodorus Anagnostes , five Lector Magnæ Ec

Confeffore. Vide Notas noitras ad ejus Excerpta de clesiæ Constantinopolitanæ , quem Svidas teftatur

bello Persico inter Justinum Juniorem & Chosroem fcripfiffe Historiam Ecclesiasticam a Constantino pag. 110. Editionis Regiæ. Magno ad Justinianum. Collectanea quæ habemus ,

Theophanes Conferior ó óvono ynt is a Græcis diατό φωνής σε Νικηφόρα το Καλλίς, ab ore didantis Nice &tus, & Præpofitus cenobii , cui nomen Agri indiphori circa annum 1320. ab aliquo Amanuensi ex tum, Chronicon Georgii Syncelli a Constantino M. cepta , incipiunt a morte Theodofii Junioris usque Imp. ad sua usque tempora" deduxit . De eo præter ad Anaftafium , licet ad calcem nonnulla quoque de Anonymum continuatorem , qui juffu Constantini annis fuperiorum Impp. adjecta fint : De eo , prze

Porphyrogennetæ vitas aliquot Imperatorum adjecit, ter Svidam citatum, videndus Nicephorus Callisti Joannem Curopalatem, atque ex eo Cedrenum in qui in Præfatione Hiftoriæ patriam illius fuiffe By Prologis , Michaelem Glycam fub finem tertiæ zantium docet, quamquam alio potius referri videan partis Annalium , aliosque Græcos Scriptores , qui tur verba illa , & ο Βυζάντιος αναγνώσης Θεόδωρος . multi sunt in ejus laudibus prædicandis, consulenIn catalogo librorum Leonis Allatii num. 40. habe

dum tibi censeo ipfius Latinum Interpretem Anatur: Theodori Lectoris Ecclefiaftica historia tripartita

Italium S. R. E. Bibliothecarium in Præfatione Hiex Socrate, Sozomeno on Theodoreto libris duobus , qua ftoriæ Ecclefiafticæ ad Joannem Diaconem : Porro innumera prope loca dictorum auctorum corriguntur .

de altero quid dicam ? cum eo ejus conscripta vita , Verum in ea non est, quod quis Collectanea jam qualiter videlicet amplis patrimoniis venditis crucem edita requirat, ut neceffe Git Theodorum hunc plu suam tulerit : qualiterve securus Christum Abbatis in res fcripfiffe Historias, aut plures extitisse Theo Monasterio Agri functus officio virtutibus fulferit , midoros Lectores. Quod fi quis lustrare velit catalo raculis corruscaverit , b Confeffor obierit , fatis apergos post Apparatum facrum Possevini excusos in teque per Byzantium, & circumquasque regiones , his cidet non semel in Theodori Lectoris alterutrum qui prope, b his qui longe sunt , clamet. Sed do ftuopus : Ecce tibi vel in una Beffarionis apud Vene dia ejus ad nos usque perlata, quis & quantus vir ifte tos Bibliotheca pag. 35. Epitome Historiarum Eccle fuerit solertibus manifeftant , &c. fiafticarum Thcodori Lectoris & Philoftorgii, tum pag.

Theophilus Presbyter , commentarios in Leonis 37

Theodori Lectoris composicio Ecclefiaftica e variis Imp. oracula de urbe CP. edidiffe perhibetur · Quid auctoribus .

si de eo accipi debeant quæ habentur pag. 62. ApTheodorus Daphnopates : ex Scylitza, ejusque ex pendicis ad Apparatum facrum , Oracula omnia cum scriptore Cedr. in Prol.

figuris , puta principium Methodii Episcopi Patarensis, Theodorus Gaza de origine Turcarum scripsisse vifiones Danielis Prophetæ , Chofroæ Regis Persadicitur in catalogo librorum Allatianorum num. 44. rum, & Theophili Presbyteri Romani translata a GeorVidimus sane brevem ejusdem epistolam ad Fran gio Zigabeno , prætereaque Leonis Philofophi do Imcifcum Philelphum, Latine redditam a Sebastiano peratoris. At de iis in Syntagmate uberius & acCaftal. Bafileæ excufam.

curatius faventibus fuperis. Theodorus Metochites magnus Logotheta non

Theophyla&tus Simocatta , genere quidem Ægyerit ignotus iis , qui Gregoram,

Cantacuzenum, ptius , sed in Græcia natus fuit : de quo Photius Phranzem, aliosque legerint inclinantis ad ruinam

cod. 65. Svidas , Tzetzes , Eustathius alii . Ejus Imperii Historicos, aut percurrere vel obiter vo

Hiftoriam a R. P. Jacobo Pontano latinitate donaluerint Bibliothecarum codices MSS. in quibus mul tam, Notisque illustratam complectitur cum plurita adhuc premuntur ejusdem opera inedita . Quid bus aliis primum hocce Volumen Hiftoriæ. Byzanplura? e recentioribus consulendi Meursius Vor tinæ. fius, Allatius, &c. ut nihil dicam de Protreptico Trajanus Patricius Hiftoricus citatur a Theophanoftro. Sunt & qui sacram ipfius citent Historiam , ne in Chr. ad annum Valentis Inp. ult. cujus verba quam mihi nondum vidisse fas fuit · Ejusdem quo

ita fe habent in cod. noftro MS. fpatiavos Ay850; que meminit Codinus in recensione offic. Palat. CP. đi QuảA To; 3 với 404 4 3 10 AUyeu ;vnyo p

Theodorus Mopsueftenus annumeratur vetuftiori σε βασιλέα. ε απίσαλε εις τον κατα την Γότθων πόλεμον. bus Ecclefiafticæ Historiæ scriptoribus , quorum ope Γότθος δε επιχωeίως ες Σκύθας λέγεθαι Τραμανός ο Πατρίκιος

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

15 kat' auroviseeią puoi, quæ totidem pene vocibus Zachariæ Rhetor is Ecclefiaftica Historia bis mereddidit Anastasius Biblioth. pag. 33. Edit. Reg. Gra moratur in Appendice ad Apparatum sacrum R. P. sianus Auguftus Theodosium Auguftum induit , appella- || Antonii Polsevini , ex fupplemento Gesnerianæ Bivit Imperatorem,

contra Gotthos direxit, Gotthos all bliothecæ Antonii Verderii Domini Vallis Priva, tem vulgo Scythas dịci Trajanus Patricius perhibet in hi- || tæ, tum pag. 56. inter libros

tæ , tum pag. 56. inter libros , qui CP. MS, erant foria fua. Tria vero de eo præterea docet Svidas 1. flo- || apud Constantinum Barinum, tum pag. 62. inter coruiffe fub Justiniano Rhinotmeta, 2. breve Chronicon | dices Græce MSS. quo; possidebat' Joannes Suzi ac mirabile scripsisse , 3.fuisse X2156210X66TOC Tov nej op 3080 = || qui etiam habuisse perhibetur Leonis Philofophi con Ecuare Ton. Quæ ég fine copiofius a me relata sunt , & Imperatoris Hiftorias particulares , Joannis Lectoris preslus inculcata , ut tantus vir eruditiş recentiori- Magne Ecclefic veteris Rome Riftoriam vitamque Mabus poft hac ignotus esse desinat,

gai Conftantini i'oz705028, necnon Gcorgii Chumni By Troilus Sophifta, teste Svida, Constantinopoli do zantini biftoriam Rhythmicam a principio rerum usque cait, fcripfitque çiviles orationes & epistolarum li- || ad Imperium Davidis e Salomonis cum figuris in charbros . An in iis , aut peculiari quadam historia ta bibacina , &c. sed fides fit penes auctores : scripserit de Novæ Romæ Eneæniis, atque ædifica

Zosimus Comes & Advocatus fisci , Ascalonita tione , quemadmodum auctor est Cedrenus , cui di- quibusdam recentioribus, aliis vero Panopolita dia citur Τρωίλος ο ρώτουρ ο πολλας αρχας μαι δόξης ανύσας, Η εus, non incelebris Hiltoricus penitus ignoramus . Hoc unum fcimus, juvenem ad Constant: Magnum, virosque pietate Catholica Alomodum extitisse tempore illo, quo ea au 707716 pro

rentes abftinuiffet : sed Gentilis erat , & Eunapii priis oculis usurpasse dicitur circa annum Chrifti 330. Sardiani sedulus imitator . De eo Evagrius tum lib. si quidem idem sit , qui Sidæ in Pamphylia ortus 3. cap. 41. tum cap. ult. lib. penult. Photius cod. 98. ubi cognatus fuit Philippi Sidetæ Presbyteri ut ipfe | inter catera dicitur ασεβής των θρησκείαν, και πολλάκις εν gloriabatur apud Socratem cap. 27. lib. 7. ( ubi men Toddoos udax tv **tre sols dosBw, Nicephorus Callifti lib. dose Tpwpiros o copesas, & in Latina versione Trophi- 16. cap. 41. aliique . Diversus porro hic fuiffe videlus Sophifta dicitur ) & Nicephorum Callisti libri tur tum a Zosimo Alexandrino Philofopho , qui Pla14. cap. 29

tonis vitam & XULLEUTIWY fcripfit libros 28. tum a Valens Aftronomus Genethliacam figuram urbis || Sophifta ejusdem nominis , patria Gazeo five AlcaCP. descripfiffe dicitur ha&tenus ineditam · Quod lanita, qui sub imp. Anaftalii commentarios in Decommentum forte recentiorum Græculorum, ne luus mofthenem ac Lyfiam Oratores elucubrasse dicitur quoque deeffet Novæ Romæ natalibus Lucius Tar a Svida , quem vide : nam de Historico , quod sciam, rutius Firmanus Mathemat. de quo Cicero lib. del, nihil apud illum leges. Plura in Zofimi defenfionem divin. altero, & in vita Romuli" Plutarchus Chæ- audaciascule molitus est Leunclavius in Proleg. ad ron,

illiuş historiam, qux extant pag. 625. Edit. Sylburg,

[ocr errors]

OMIS S A, C O M MISS A.

Que de Manuelis Comneni monaftico habitu dicuntur a quibusdam recentioribus, melius quadrant in Palzolagum MÓWmor. pag. 3. fume XX.: (cribe 1341. & in margine 1345. ac paulo poft 1350. pag. 5. Tagufyysa".., pag. 15. pro Henrico , feribe Honorio III. Sub finem Chro. nici, cujus menda in Noris numeralibus , si qur sint , excufabit Lector eruditus , adde : Nec omittenda Leonardi Chienfis Mitylenes Arcbiepifcopi de Urbis CP. ja&tura & captivitate epißola ad fummum Pontificem Nicolaum V. dara Çbii 16. Augufi 1453. Extat quoque Ifidori Cardinalis Rusbeni Epifcopi Sabinenfis Legari Pape brevis ad eumdem epiflola de expagnatione Conftantinopoleos , ut nihil dicam de Naniis complorationibus, fimilibusque plungimeo's doyous prosa verfaque oratione conscriptis. In Delineatione Syntagmatis: adde pag.22. Gemiltumn Pleo thonem omnium sui temporis hominum maxime historiam tra&taffe docet Gaza in epistola de origine Turcarum. pag. 24. Manuel ille Byzantinus prorfus mihi idem videtur cum Manuele Protospathario ac Judice, qui Magiftri Joannis Curcuz res ftrenue gestas octo libris complexus eft , reft e Cedreno in Constantino Porphyrogenneta pag. 630. Editionis Regiæ, cui ut in cæteris præiverat Joannes Scylitzes, cujus verba exferibemus in Syntagmate . De Dorothei Chronica Synopli vulgari lingua , quam ab aliquot diebus Venetiis de!acam fuiffe ad clariflimum virum Gilbertum Gaulminum accepi , czterisque ejusdemmodi scriptis dicemus plura alias favenribus Superis. pag. 116 lin. 48• tolle, ut. pag. 22. Scribe ; Fruyuq., & Eutychianus.

PARS

PA R S Τ Ε R T 1 Α.

U R B I S CONSTANTINOPOLITANA QUALIS TEMPORE ARCADIL

ET HONORII FUIT,
DESCRIPTIO,

I N cЕ Кто А и сток Е,
REGIO PRIM A CONTINET IN Ś É,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« IndietroContinua »