Immagini della pagina
PDF
ePub

linus ,

Vixit annos LXXXVIII. aut xc, cum menfibus v. Eo imperante Longobardi in Italia consederunt. ut habet Chron. Alex.

Objit fulmine ictus ante diem vi. seu potius viri: Juftini Junioris vitam & res geftas uide. in. ExcerS. aut ro. Julii Idus Julii , Indi&tione xi. anno DXVIII. Magno solo ptis Menandri Protectoris, ac Theophanis Byzantii, 358.

Consúle . Alii periisse volunt Aprilis die xi. feria apud Evagrium, Gregorium Turonenfem , Marium A-
secunda majoris Hebdomadæ.

venticenfem , Joannem Biclarienfem in Chronico five

Appendice ad Victorem Tunnunenfem , quæ a Litino
Odoacrum Theodoricus Oftrogothorum Rex pro ducit initium , Corippum 'Grammaticum Africanum Cu-
pria manu interficit Ravennæ in Laureto Palatii jus poema fine mutilum extat , Chron. Alex. Theopb.
mense Martio anni ccccxcii. Eusebio 11. & Albi Misc. Frec. Zon. Glycam, Man. Cedr. Niceph. alios.
no Coff.

XIX.
Anastasi meminerunt , exceptis Candido , Malcho 6
Ægeate , omnes ii, quos paullo ante commemoravimus. FL. Tiberius Anicius Conftantinus, genere Thrax,

vivente Juftino Cæfar atque Auguftus appellatus,
XVI.

Imperare folus cæpit Pridie Nonas Octobris , In- 6.O&ob.575.

dictione xit. jam inchoata, anno Chrifti DLXXVIII. Fl. Anicius Justinus , genere Thrax , a Senatu Imperavit poft Juftini obitum annos tres & menelectus & a militibus Augustus salutatus,

ses circiter decem . Imperare cæpit vii. Idus Julii Indi&t. xi. anno Vixit annos .... 9. Julii 518. DxVils. Magno solo Cor.

Obiit ex morbo in processu Hebdomi die xiv.

14. Aug. 582. Imperavit annos vir menses totidem , dies XXIII. mensis Augusti, currente adhuc Ind. xv.anno DLXXXII. Chron. Alex. menfes ix. & dies v. affignat ejus im cum quinto ejusdem mensis Mauricium creaflet Cæperio : at Marcellinus annos novem & menses duos, || sarem , & xul. Augustum coronasset , data illi in utque ad obitum scilicet, quamvis non completos, uxorem filia Constantina.

Vixit annos lxx.

Objit ex pedis ulcere Kalendis Augusti , fub ho Tiberii vitam res geftas repete ex Evagrio, Greg,
ram diei tertiam , Indi&. v. anno D xxvi. Mavor- || Turonenfi , Joanne Biclariensi 'Abbate qui ad annum
tio folo Cor,

usque Mauricii viri. Christi DLXXXIX. progreditur ,
Chr. Alex. Auctore vite S. Eutychii P. CP. apud Su-

rium Aprilis vi. Theophane , Miscella, Freculfo , Svin
Theodericus Italiæ Rex sub Justino periit Raven- 1 da, Zon. Glyca, Man. Cedr. Niceph.
næ fecunda die Septembris anni Lxxvi. Olybrio
juniore solo Cor.

XX.
De Juftino , Theodorus Lector, Procopius , Marcel Tiberius FL. Mauricius , ex_Arabiso Cappado-

Victor , Evagrius , Chr. Alex. Theoph. Mison | ciæ oppido oriundus, a socera Tiberio Auguftus co-
Freculfus, Zon, Glyc. Man. Nic. alii.

ronatus,

Imperare solus cæpit die xv. Augusti Indict. xv.
XVII,

15. Aug. 582. anno DLXXXII.

Imperavit annos xx. menses ini.
FL. Anicius Justinianus Justini Aug. e sorore ne-

Vixit annos LXIII.
pos, ex Nobiliflimo ac Cafare ab auunculo ad Occisus est prope Chalcedonem , cum filiis , jussu

27.Nov. 60 imperii consortionem adscitus,

Phocæ , xxv11. die Novembris, Feria 111. Indictio-
Imperare cæpit Kal. Aprilis anni Dxxv11. Indictio ne vi. jam inchoata , anno DCII.
ne v. Ma vortio folo Col.

Imperavit annos XXXIX. menses yır. & dies XIII. Mauricii vitam o res geftas fuse prosecuti sunt : E-
Vixit annos LXXXIII.

vagrius. Scholafticus Antiochenus usque ad annum Ime 13. Novemb. Objit Idibus Novembris Indi&ione xv. jam in periä ejus duodecimum , hoc eft Chrifti Dxciv. Menansos.

choata , anno DLXVI. poft confulatum Bafilii V. C. der Protector , cujus historia preter pauca Excerpta in-
XXV.

tercidit , Theophylaclus Simocarta , ex cujus libris

duodecim, quos hoc primo biftoria Byzantine volumi. Ostrogothorum regnum in Italia Justiniano impe ne emittimus , ceteri hauferunt : Chr. Alex. Theophanes, tante deletum anno DLIII.

Freculfus, Miscella, Svidas , Zon. Glyc. Man. Cedr.Ni

cephorus, alii
Juftiniani res gestas , præter Procopium Cæfarten-
sem Rhetorem , Agathiam Myrinenfem Scholafticum

XXI.
nobiliffimos biftoricos,

docebunt te Marcellinus Illyricianus Comes , cujus Chronicon definit in annum D XXXIV. FL. Phocas ex Centurione in caftris militari feJuftiniano Aug. IV.G Paullino Coff. licet appendix ul ditione Imperator acclamatus , Mauricio ex urbe que ad obitum Juftiniani excurrat. Victor Tunnunenfis, Regia fugiente, cujus Chronicon usque ad Juftini junioris annum pri Coronatus est xX111. Novembris, Feria vi.a Cy- 23. NO V.60% mum Chrifti DLXVII. protenditur , Marius Aventicenfis riaco Patriarcha CP. in Hebdomo, in templo S. JoEpiscopus , Evagrius. , Chron. Alex. Theoph. Misc. Frec. annis , Indictione vi. jam inchoata, anno Chriftianæ Suite, Zon, Glyc. Man. Cedr. Niceph.alii.

æræ Dcil. tum die ejusdem menfis xxvII. Feria 111,

Mauricium juffit interfici.
XVIII.

Imperavit annos VII. cum x. menfibus & diebus

XVIII.
FL. Anicius Justinus junior Dulcissimi & Vigilan Vixit annos.indi
tiæ Juftiniani fororis filius, ex Curopalata Augustus Occisus eft juffu Heraclii die v. Otobris , Feria
falutatus,

11. Indictione xiv. jam inchoata, anno Dcx.

s.Octob. 61Q Imperare cæpit Idibus Novembris , aut poftridie, 13.aut 14. Novo Indictione xy.jam inchoata, anno DLXVI.

Phoce res impie geftas exponunt Chronici AlexanImperavit annos xii. uno mense minus cum ali drini auctor Anonynius, S. Nicephorus P. CP. initio quot diebus , unde recte Joannes Biclarienfis anno Breviarii Hiftorici, quod cum eruditissimis Notis R. P. *1. regni fui Juftinum docet diem claufiffe excremum, Dionyfii Petavii hoc primo Byzantine Hiftoriæ volumi& Tiberium fingulare obtinuisse imperium .

ne continetur , Theophanes atque ex eo Anaftafus do Vixit annos. .

Mifcelle auctor, Freculfus qui in calce libri v. secun3. Octob. 578.

Objit ex morbo ante diem un. Nonas O&obris, dc partis fubjicit opus illud suum ob amorem Judith Indi&tione xır. jam inchoata, cum paulio ante Sep Auguste süfceptum a Chrifti incarnatione ad obitum ultembris xxvI. die Tiberium creaffet Auguftum, quem que S. Gregorii de initia Bonifacii Papæ perduxisse jam a vis. die Septembris , inchoata Indictione vilt. Zor. Glycas , Man. Cedr. Nicephorus, qui morte Phoanno Christi DLXXIV. ex Comite excubitorum, Cæ ce librum decimam odavum Historia site Ecclefiafticae farem fecerat.

claukt.

[ocr errors]
[ocr errors]

711

717

[ocr errors]

ΧΧΙΙ.

F1: Justinianus Bulgarorum auxiliis fubnixus , ite- 705.

rum imperat anno Dccy. Leontium atque AplimaH. Heraclius , Heraclii Præfecti Africæ filius rum capite ple&tit : sextoque poft anno Chrifti eodem, quo Phocas occisus eft die , renuntiatus Im DCCXI. ob crudelitatem omnibus exofus, juffu Phiperator ,

lippici cum Tiberio filio interficitur. 5. Octob. 610.

Coronatus eft fub horam nonam , Feria 11. die v.
O&obris, Indi&tione xiv. anno Dcx. . a Sergio Pa Fl. Philippicus Bardanes , exa&tis duobus in impe- 713.
triarcha CP. in Magna Ecclefia.

rio annis , & aliquot mensibus, anno Dccxiit. pri-
Imperavit annos xxx. menses vi. & dies vi. aut die Pentecostes 'tertia Junii die oculis privatur: fuč.
VII.

cedentibus,
Vixit annos LXV.
Objit ex aqua intercute die xi. mensis Martii Fl. Artemio, qui Anaftafius 11. dictus, imperíum

2150 H. Martii 641. Indictione xiv. anno Christi Dcxli.

tenuit ad duos annos, & Theodofio Adramytteno,

qui anno Dccxv. vocatus ad imperium invitus ac re-
Anni Hegiræ quibus utuntur Turcæ & Arabes pugnans, post exactum ferme biennium, Leoni Isau-
proficiscuntur ab anno Heraclii xit. Chrifti DCXXII. rico sponte cesfit, anno Christi Dccxvii.
die Julii xvi. Feria vi. qua fugit e patria impius
Mahometus

De iis S.Niceph. Anaft. Theoph. Misc. Zon. Glyc. Mari.

Cedr. de Rhinotmeto, Bardane , atque Artemio, Svidas.
Heraclii vitam de res geftas dabunt Chronicon Alex.
quod in annum Heraclii xx. Chrifti Dcxxx. definit, S.

XXXIII.
Nicephorus P. CP. in Breviario , Theophanes & ex
co Anaftafius ac Miscella, Svidas

Miscella, Svidas, Zon. Glycas, Man. Fl. Leo Conon ex Ifauria oriundus , dictus ó Strip
Cedr. &c. quibus adjungi poterit Appendix ad Marii C cxovou a Xos, exauctorato Adramytteno Theodosio,
Aventicenfis Chronicon , quæ in annum xiv. Heraclii Imperare cæpit menfis Martii die xxy. Indictio-

25. Martii 7170 XLClotarit 11. Francorum Regis definit.

ne xv. anno Chriftianæ ära DCCXVII.

Imperavit annos xxiv. Statenses ferme tres.
XXIII. XXIV. XXV.

Vixit annos ..
Objit ex aqua intercute die Junii xviir. Ind.Ttio-

18. Junii 741.
Fi. Heraclius Constantinus , Heraclii ex Eudocia ne ix. anno Christi DCCXLI.
priore conjuge filius, patri succedit, & tres tantum
menses cum aliquot diebus imperat, veneno fubla Leonis vitam & res gestas leges in Breviario Hifto-

tus a Martina noverca & Pyrrho Patriarcha , Ju rico S. Nicephori P. CP. & apud Theoph. Anast. Miso. 23. Junii 64s nii XXII. poft dies cur. ab Heraclii obitu, eodem Zon. Glyc. Man. Cedr.

anno Chrifti DCXLI. quo , poft sex menses a mor-
te fratris,

XXXIV.
Fl. Heraclionas Heraclii & Martinæ filius

F1. Constantinus , Caballinus five Copronymus pal-
choata jam Ind. xv. & exeunte mense Decembri , fim ad fempiternam nefandiflimi hoininis infamiam
amputatis decreto Senatus naribus , cum matre in appellatus, Leonis Iconomachi filius,
exilium depulsus eft.

Imperare cæpit Junii xviii. Indict. IX. Christi 18. Junii 741. Fl. Heraclius Conftans, Conftantini Augusti filius DCCXLI. 641.

atque Heraclii nepos, a Senatu subrogatus Impera Imperavit annos xxxv. menses duos , & dies XXVI.
tor , sub finem ejufdem anni regnum iniit .

Vixit annos LVI. natus anno DCCXIX.
Imperavit annos XXVII. vel ut alii , annos xxvi. Perlit in navi Septembris die xiv. Indict. vin ise Sept. 7751
& menfes vill. cum dimidio.

jam inchoata , anno Chrifti DccLxxv, Vixit annos . .

Occisus est a fuis in balneo , dum in Sicilia Sy Copronymi turpem vitam fcripferunt. S. Nicephorus

racusis moraretur , infidiis cujusdam Mizizi Arme P. CP. in Breviario Hiftorico , quod in annum definit 668.

ni anno Chrifti DCLXVIII. Indictione xi: Idibus Ju- || Christi DCCLXIX. quo Decembri mense , Indictione vine.
lii anni atque Indictionis fequentis, ut id Onuphrius jam inchoata

jam inchoata , Irenem conjugem Leoni filio copulavit, ,
contigisse refert 'ex Anaftafio Bibliothecario in vita || Theoph. Araft. Misc. Svidas, Zor. Glyc. Man. Cedr...
Vitaliani Papæ.

XXXV. XXXVI. XXXVII.
Horum Imperatorum mentio apud S. Nicephorum ,
Theophanem , Anaft. Misc. Zon. Glycam ; Man. Cedr. Fl. Leo , dictus Chazarus five ex Chazara , Co-
Alios

pronymi filius

Imperare cæpit a die xiv. Septembris anni 14. Sept. 775: XXVI."

DCCLXXV.

Imperavit annos quatuor; menfes xi. & dies 25.
Fl. Heraclius Conftantinus junior , ac Pogonatus Vixit annos xxx. menses septem ac, dies 20. na-

di&us, Conftantis filius patri fuccefsit anno , quo il tus Jan. xxy. anno DOCL.
668.
le mortuus eft Christi DCLXVIIJ.

Objit ex febri die vuur. mensis Sept. Indict. ix. 8. Sept. 780.
Imperavit annos XVII. vel xvii cum menfibus vit. jam inchoata, anno Chrifti DCCCLXXX..
Vixit annos.i.

Objit anno DCLXXXV. mense Septembri , Indictio Fl. Constantinus Leonis & Irenes filius fub ma-
ne xiv. jam inchoata.

tris tutela,

Imperare cæpit viri. Sept. anni DCCLXXX,
De Conftantino S. Niceph. Theoph. Anaft. Misc. Zon. Imperavit annos x. cum matre, , eaque in ordinem
Glyc. Man. Cedr. alii .

anno Dccxc. redacta, solus an, vill.

Vixit annos xxvII. & 'menses circiter feptem na-
XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. XXXII. tus Januarii xiv. anni DccLXXI.?

Oculis jussu matris effoffis , mense Augusto anni

16.Auguft.797 Fl. Heraclius Justinianus secundus ', Rhinotmetus Dccxcvit. Indi&tioné v. paullo post objit · Sunt qui

vulgo appellatus, patri Constantino Pogonato fuc diem xvir. Kal. Septembris designent; 685.

cessit anno Chrifti DCLXXXV.
Poft decennium anno otxcv. paribus amputatis , Fl. Irene' imperavit annos v. menses 11. & dies

Oct. 802. 69% a Leontio Patricio relegatur

XVI. usque ad diem ultimum O&tobris anni Dcccur.

quo abdicare coacta poft aliquot menses in Lesbo inFl. Leontius triennio imperat.

fula diem claufit extremum .

Imperante Irene a Leone Papa III. Romæ Imp. Fl. Tiberius Aplimaras mutilatum maribus Leon- || Occidentis coronatus est Rex Franc. Carolus Ma698. tium in monafterium trudit, anno Chrifti DCXCVIII. gnus die xxv. Decemb. Natali Christi Domini, an& annos feptem imperat.:

no Chrift. æræ dccc. nondum exacto.

[ocr errors]

31.

Horum vlius eo gefta fcripserunt Theophanes Confeso

XLIV.
for , ex qua fua mutuati sunt Anaftafius Bibliothecarius,

Miscella quisquis eft consarcinator, Zonaras , Glycas, : Fl. Michael Theophili ac Theodoræ filius, potor
Mar: Cedr, esc

five ebriofus dictus, patri succeffit,

20. Januar.84. Imperare cæpit' xx. Januarii DCCCXLI. XXXVIII. XXXIX. XL.

Imperavit cum matre annis xry. eaque redacta

in ordinem anno DcccLv. alios x. in summa annos
31. Odohdoa FI. Nicephorus ex. generali Logotheta , Irene in xxv. menses Ill..

Lesbon expulsa , imperium fibi vindicavit , pridie Vixit annos.,,.
Kal. Novemb. feria' 11. XI. Ind. jam inchoata, an-

Occisus eft temulentus a Basilio Macedone xX111. 23. Aprilis 867 no Chrifti DCCCII.

April. Indict. 11. an. Christi DCCCLXVII.
Imporavit annos vint, menses viri. dies XXVIT.
26. Julii 8115 Occisus est in prælio adversus Bulgaros Julii XXVI. Lotharius tertius in Occidente Francorum Impe-

Indi&tione iv, anni Dccxi. cui ad paucos menses rator moritur in monasterio Prumiensi xxvII. Sept.
fucceflic

DCCCLV. cum paullo ante Ludovico filio Italiam cum

Imperio reliquisset,
Fl. Stauracius a patre in confortionem imperii ad-
Jectus jam ab exeunte an. Dccelli,

Michaelis hujus meminerunt Leo , aliique Theoph.

continuatores, Scyl. Zon. Glyc. Man. Cedr. alii.
Fl. Michael Curopalates ac Rancabe dictus, Ni-
cephori gener, Auguftus atque Imperator salutatus.

XLV.
S. Odtah, dll.

Imperare cæpit die O&tobris v. Feria v. Indict.
v. jain inchoata, apno Christi pcccxi.

Fl. Bafilius in Macedonia natus, sed ab Armenia Imperavit solus, & cum filio Theophylacto, an trahens originem , ex genere Arsacidarum teftibus nos non integros duos , abdicare coactus anno dcccXIvI Anonymo qui de eo fusissime feripfit jussu Constan

tini Porphyrogennetx & Joanne Scylitza , ab ipso Horum vitas gefta feripserust Theophanes Confef- Michaele Imperator creatus , ipso die Pentecostes 26. Maii 866. for 6 Monachorum Agri Præfelus, cujus Cbronicon hic | Maii xxvi. Ind. 1. anno DCCCLXVI, definit nor secus ac Anaftafi Bibliothecarii Ecclefiaftia Imperare cæpit, extincto Michaele xxii. Apri- 23. Aprilis 867. ca Historia 6 Pauli Longobardi Diaconi Aquilejenfis', lis Ind. 11. anno DCCCLXVII. seu potius Landulfi Sagacis, aut Joannis Diaconi, que Imperavit folus annos xvII. menfes x. & dies dicitur Miseella ; Joannes Scylirzes Curopa!aies dielus , qui a Michaele Rancabe exorsus, usque ad Alexii Co Vixit annos .... mneni exordia vitas Impp. Orientis cortexuit , Zori Obiit Kal. Martiis , Indictione vii. anno Chrifti 1. Martii 889. ras, Glycas, Manasses, Cedrenus, alii .

DCCCXXCIX.

VII

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

XV.

anno Dece* ejecta , cum Romano Lecapeno so-
cero syo , ejusque filiis , annos xxv. iisque de folio

LV.
decurbatis fub finem anni DccccxL IV. folus annos

Fl. Romanus Argyrus, live Argyropylus dictus ,
Vixit annos MIV. natus anno Chrifti DCCCCVI. ducta in conjugem Zoe, Constantini Aug. filia , ca- Nov. 1028.6

Obiit die Novembris 1x. Indictione int. jam in peffi vit imperium ftatim ab obitu soceri, mense No9. Nov. 999. choata, anno Christi DccccLIX.

vembri anni LXXVIII.

Imperavit annos v. & menfes vi.
Conradus moritur xx111. Decembris anni DCCCCXIX. Vixit annos XLVI.
Henricus Auceps di&tus moritur 11. Iulii DccccxxxvI. Interfectus fuit die Aprilis XI. Feria v. Majoris

11. April 103402
fucceffore Otthone filio relicto , qui anno demum Hebdomadæ , Ind. 11. an. Christi MXXXIV.
Christi DCCCCLXII. Indictione v. Romæ a Joanne Pa-
pa coronatus est Imperator Romanorum .

De eo Scyl. Zon. Glyc. Man. Cedr. dr Anonymi plures
Conftant. & Rom. res geftas, præter MSS. Continua-

LVI.
tores Theop. dabunt Scyl. Zon. Glyc. Man. Ced.

Fl. Michael Paphlago, a Zoe adultera extincto
L.

marito, ad Imperium vocatus,
Imperare cæpit Aprilis die XI. anno Mxxxiv.

11. Apfil.20341
Fl. Romanus junior Constantini Porphyrogennetæ Imperavit annos vii. & menses viri.
filius .

Vixit annos..
Imperare cæpit die 1x. Novembris DCCCCLIX. Obiit, sumpto monachi habitu , die Decemb. x.

10. Dec. 1041. 9. Nov.959. Imperavit annos III. & menfes iv.

Ind. x. jam inchoata , anno Christi MXLI.
Vixit annos xxIV.

Obiit .... Indict. vi. anno Christi DCCCCLXIII. Conradus junior S. Henrici successor obiit v. Junii 963.

Feria 111. Pentecoftes Ultrajecti , anno Christi
De eo Scyl. Zon. Glyc. Man. Cedr.

MXXXIX

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Fl. Nicephorus , Phocas di&tus , Romano absque liberis mortuo , subrogatus

Imperare cæpit anno DCCCCLXIII. 963. •

Imperavit annos vi. & menses aliquot .
Vixit annos LVII.

Occisus est uxoris Theophanis insidiis die Decem11. Dec. 969. bris xi. Indictione xunt, inchoata , anno Christi

DCCCCLXIX.

[blocks in formation]

De eo Scyl. Zon. Glyc. Man. Cedr. eo qui ad illum Le-
gatus ab Otthone Imp. venit Luitprandus Ticinenfis
Diaconus.

LII.

1054•

Fl. Joannes Tzimisces poft necem Phocæ falutatus

Auguftus, 31. Dec. 969. Imperare cæpit xi. Decembris anni Dcccc_XIX.

Imperavit annos vi. minus aliquot diebus.

Vixit annos. 4. Dec. 975.

Periit veneno die IV. Decembris Indi&t. iv. anno
DCCCCLXXV.

Otthoni mortuo vii. Maii Feria vi. ante festum
Pentecoftes anni DccccLXXIII. succedit Ottho 11. fi-
lius, cujus imperii anni numerari incipiunt a fine an-
ni DCCCCLXVII. quo a Joanne XIII. Romæ corona-

Fl. Conftantinus Monomachus appellatus , Zoes 12. Jun. 10423
uxoris assensu ac voluntate, Coronatur die Junii xii.
Ind. x. anno Chrifti MXLII.

Imperat annos xir.
Vixit annos..
Obiit anno MLIV. inchoata jam India. Vill. cir-

Exeunte anno ca Kal. Decembris , ut quidam afferunt.

Succedit Constantino Theodora Zoes jam defun- Augusto 1056. &tæ soror ; ad unum annum octo menses, & dies aliquot , Augusto quippe mense anni MLVI. Indictione nonna currente deceflisse dicitur, Horum meminerunt Scyl. Zon. Glyc. Man. Cedr. o Anonymi.

LIX.

[ocr errors]

tus est.

[ocr errors]

Tzimiscæ vitam fcripfere Scyl. Zon. Glyc. Man. Cedr.

Fl. Michael Senior ac Stratioticus di&tus
Theodoram

Imperare coepit Augusto mense anni Muvi. Augusto 1056.
Imperavit annum unum cum diebus aliquot.
Vixit annos...

Abdicavit die xxxi. mensis Augufti , exeunte 31. Aug. 105%.
Ind. x. anno Christi MLVII.

LIII. LIV.

Fl. Bafilius junior Porphyrogenitus di&tus Bulgarorum domitor , & frater ejus,

Henricus Tertius moritur v. Octobris anni MLVI. cui succeffit Henricus Quartus filius.

Michaelis hujusce vitam fcripferunt Scyl. Zon. Glyc. Man. 6 Georgius Cedrenus Monachus, qui Annales suos a prima rerum origine ad Isaacii Comneni inaugurationem deduxit , ut nihil dicam hic de variis absque nomine Chronicorum auctoribus.

Fl. Constantinus Porphyrogenitus, Romani Junio

ris filii . fub finem 975. Imperare ceperunt exeunte anno DccccLxxv.

Imperavit Bafilius an. L. Constantinus , qui triennio superftes fuit , an. præterpropter Lill.

Vixit Bafilius annos LXX.

Obiit mense Decembri anni Mxxv. Indi&tione ix. Decemb. 10250

frater vero ejus Constantinus Novembri mense anni

MXXVIII. indictione jam inchoata xir. Nov. 1028.

Moritur Ottho 11. die vul. Decembris anni DCCCCLXXXIII. ejus filius & successor Ottho inn. obiit in Italia xx111. Januarii anni mit. sanctus vero Henricus Claudus aut fecundus dictus die xiv. Julii anni Mxxiv. sepultus Bambergæ .

LX

Fl. Isaacius Comnenus Stratiotico subrogatur.
Imperare ccepit Kal. Sept.an. MLVII. Ind.x1. ineunte. L. Sept. 1057.
Imperavit annos duos & menfes tres.
Vixit annos ..

Abdicavit menfe Decembri, anni Mlix. Indi&tio. Decemb. 1059.
ne inchoata XIII. & in Studii Monasterium fe abdis
dit.

Horum vitas reperies apud Scyl. Zon. Glyc. Man. atque Cedrenum.

c. De co Scyl. Zon. Glycas, Manaffes, Anonymi, &c.

d

1068.

XII.

& Petro Diacono libro iv, Hiftoriæ. Callinenfis,
LXI

Henricus iv. moritur x. Augusti anno mcvI.& Leon
FL. Constantinus Ducas Andronici filius , fponte dii sepelitur. Succedit Henricus v.

cedente Isaacio Comneno,
Décemb. 105ģ. Imperare cæpit Decembri mense anni Mlix. die Alexii Comneni vitam la res geftas confignavit quin-
Natalis Domini coronatus.

decim libris filia ejus Anna Comnena Cæfarissa , Brya Imperavit annos vii. & menfes vi.

ennii uxor , quam paullo poft publicabimus integram . Vixit annos lx.

Scripserunt quoque Joannes Zonaras. Monachus , & Mi3.Jun. 1067 Obiit die Junii v. Indictione v. anno Christi MLXVII. chael Glycas Siculus, qui duo scriptores ab ortu rerum

Annales suos ad obitum usque Alexii pertexuerunt . Jua De eo Scyl. Zon. Glycas, Manaffes do plures Anony, verit, etiam legisse Othonem Frifingenfem , Guillelmum mi.

Tyrium, aliofque noftrates Historicos , qui de Godefridi

Bullion ii expeditione in Palæftinam scripserunt .
LXII.

LXVI.
FL. Romanus, Diogenes dictus, Eudociam Augu-
ftam poft feptimum ab obitu Constantini menfem du FL. Joannes Comnenus, dictus Calo-Joannes, Ale- 16. Aug. lul.

cit uxorem, & cum tribus Cæsaribus privignis fuis, ll xii filius, 13. Januarii

Imperare incipit ineunte anno. MLxvini. Idibus Ja Imperare cæpit anno MCXVIII. Augufto mense.
nuarii.

Imperavit annos xxiv. menses VIII. & dies aliquota
Imperavit annis ini. & mensibus. vini. & diebus.

Vixit annos

Aprili 1143

Obiit mense Aprili anni McXLIII. Indi&tione. VI. octobri 1071

Vixit annos

Obiit effoflis oculis , abrogatoque imperio circa Henricus v. Imp. moritur Ultrajecti xxii: Aprilis,
Kal. Octobris anni MLXXI. Indictione inchoata x. vel ut alii Feria v. in Pentecoste anno Mcxxv. suc-

cedit Lotharius Saxoniæ Dux, qui anno MCXXXVII.
Romani vitam dabunt Scylitzes , Zonaras , Glycas , moriens xxix. Novembris , Imperium Occidentis
Manaffes , nec omittendus Guillelmus Tyrius Archiepif- || Conrado 11. reliquit .
copus libra primo Sacra. Historia , & alii.

Calo-J oannis vitam & res geftas leges apud Joannem
LXIII.

Sinnamum libro primo , & Nicetam Choniatem , qui

duo ab ejus imperio duxerunt scribendi principium ; FL Michael Ducas sive Parapinacius. Constantini Othonem Frifingenfem Epifcopum , Ó Guillelmum Tye Ducæ filius Vitrico succedens,

rium Archiepifcopum. Octobri 107s

Imperare cæpit circa Kal. O&tobris. MLXXI.
Imperavit annos vi. & menfes. vi.

LXVII.
Vixit annos..
Aprills 1078.

Abdicare coactus vir die mensis Aprilis , fabbato FL. Manuel Comnenus a patre Joanne Isaacio fra-
Majoris Hebdomadæ , anno. MLXXVIII. Indict. pri tri natu majori prælatus,

Aprili 1143
ma, & in Studii Monafterium detrulus paullo post Imperare cæpit Aprili mense anni MCXLIII.
Ephesi Metropolita factus eft.

Imperavit annos xxXVII. menses v.& dies aliquot.
Vixit annos plus minus LXI.

Sept. 1180.
Parapinacii vitam vide apud Scyl. Zona Glyca Man. Obiit Septembri mense teste Niceta Acominato,
de Anonymos.

vel, ut alii 11. O&tobris die , inchoata jam Indi

&tione xiv.anno Christi MCLXXX. LXIV.

Conradus Henrici v. ex forore nepos, moritur XV. FL. Nicephorus, Botaniates dictus, Turcarum fte- | Februarii Feria v.proxima a capite jejunii quadratus auxiliis; Constantinopoli Imperator renuntiatus gesimalis , anno mcL11. succedit nepos ejus Frederi

xxv. Martii, dejectoque mox Parapinacio , folus. cus senior , seu Ænobarbus.
7. April. 1078. Imperare cæpit die vor. Aprilis MLXXVIII.
Imperavit annos 111.& dies aliquot.

Manuelis vitam ac res geftas fusesima narratione com,
Vixit annos.

plexi sunt Joannes Sinnamus Grammaticus , qui sub
Abdicare cogitur exeunte Martio mense anni Manuele militaverat , libro secundo qui in MS. imper-
MLXXXI. Indictione v.

feétus eft , Nicetas Choniates libris feptem.
Botaniate vitam repete fis ex Zonara , Glyca b Con-

LXVIII.
ftantino Manaffe , qui ulterius non eft progressus in Hi-
ftoria five Annalibus , quos verfibus Politicis ab initio FLAlexius junior Comnenus Porphyrogenitus
mundi concinnavit . Attigit quoque Nicephori hujus Manueli patri succedit.
tempora Joannes Curopalates, cognomine Scylitzes , qui Imperare cæpit fub Autumnum anni MCLXXX.
exorsus a Michaele Curopalata , ubi Theophanes desi Imperavit annos 115.& dies aliquot .
nit, Historiam suam usque ad Alexii Comneni inaugu Vixit annos xiv. saltem non explevit xv.

Odobri 11!3.
rationem non perduxit : imo do in plerisque codicibus Occifus eft ab Andronico , Alexii majoris nepo-
MSS. usque ad Isaacii Comneni tempora dumtaxat por te, Isaacii Comneni filio, & Manuelis patruele 0-
rigitur , ut videatur Cedrenus in minilem codicem in &tobri mense, Indict. 11. jam inchoata, anno Christi
cidiffe

MCLXXXIII.

Martio 1081.

Septo 11 80.

LXV.

De eo videndus Nicetas Choniates, cui junge Guillelmum Tyrium.

LXIX.

Octobri 1183.

FL. Alexius Comnenus Ifaacii Augusti filias, Bo-
taniata in cænobium truso,

Imperare cæpit Kal. Aprilis , Feria v. Majoris
Hebdomadæ , Indictione iv. anno Christi MLXXXI.

Mundi vero ex supputatione Chronologi Anonymi , 1.Aprilis 1081. quem poft S. Nicephori P. CP. Breviarium Hiftori

cum edidit R. P. Dionysius Petavius Societatis Jesu
anno VIMDLXXXIX.

Imperavit annos XXXVII. menses ry. & dies xy. 35.Aug. 1118.

Vixit annos circiter LXX.

Obiit anno Mundi ViMDCXXVI. Christi MexvIII.
Indi&tione xi. ut quidam volunt sub vefperam diei
Augusti xv. seu xvIII. Kal. Septembris , ex Zonara

FL. Andronicus Comnenus filius Isaacii Conineni
& Alexii senioris nepos, necato Alexio,
Imperare cepit folus sub Autumnum anni MCLXXXIII.
Imperavit annum unum, menses xi. & dies aliquot .
Vixit annos ·

Occisus est a furenti plebe xır. Septembris Indi- 12. Sept. 1864 &ione iv. jam inchoata, anno Christi McLxxxy.

De eo Nicetas Choniates libris duobus,

« IndietroContinua »