Immagini della pagina
PDF

G E o R G I I PACHYMERIS - H I S T O R I A.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ante Impcrium , & in Impcrio gcftarum •

N U N C P R I M U M : E D I T A \
EX BIBLIOTHECA BAR BER IN
Interprete P E T R o P O S S I N O e Soc. J E S U.
AccEssE RvNT E7v s D E M o B s ERVAT 10 N v M L1B. r RES,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

URBANI VIII,
SUMMI PONTIFICIS ,
G E o R G I Us PACHYMERE s

[ocr errors]

Ynagogae Veteris Pontificibus facrae Littcrae memorant fingulari privilegio tributum, ut Morte fua panderent reditum Éxuli- £*** bus. plus poffe Novæ Legis & Chrifti Ecclefiae Pontifices feliciter experior hodic a Tc, cujus gratia dudum mortui, jampridcm & ipfe mortuus lucem $; Propagaffe me putaram vitam brevem in pofthumæ Immortalitatis perennitatem , fcribcnda dum viverem Hiftoria mei Tcmporis, & Aëtis non indignis cognitu Principatuum duorum, quibus & Nos aliquod nomcnquc dccufque gef(eramus, ex oculata notitia duplici voluminc vulgandis: fed qüam fint incertae fpes & providcntiae humanae fero deprehendi, poft cincres demum fentiens, ifta duo a me longis clucubrata vigiliis , at parum fauftis aufpiciis Opcra , pro Arce Minervae quam eis dcfponderam, nihil nifi carcerem Latonae reperiffe , ubi tenebrofis conftri&a vinculis famam fecum meam oblivionis quodam tumulo conditam premerent. Nempe illa Othomanica Tcmpeftas quae deleto Imperio Oricntali , fubjugata Cenftantinopoli , Opes litteratæ Græciæ funcfto naufragio fubmerfit , mcae quoque Hiftoriae excmpla barbaricis flu&ibus ' abforpfit pleraquc ; tabulis duntaxat truncis, & reliquiis exilibus in quaedam velut littora ac portus Bibliothecarum eje&tis. Harum in Auguftana congeftum cumulum vidit olim Volfius: Luc.io. 3». fed velut illc Evangelicus Levita in occurfu Hiericuntini Viatoris Latronum injuria faucii , cum cffet fecus locum & videret, pertranfiit ; quid enim aliud fuit , omiffo edendi vcrtcndique Officio, lemmatum ac titulorum exfcriptionc facili defungi ? Aliquanto plus Sa- . cerdos fecit ; eruditiffimus Petavius, qui qua via Veterum Monumentorum fcrutandorum dcfccndebat, forte naétus Narrationum mearum fragmenta nonnulla, qualia invcncrat edidit Parifienfibus Typis. Verum & ipfe præterivit, mcrito dctrcétans interpretandi operam, in tam corrupto, qualc naétus erat, cxemplari utiquc pcrdendam . Equidem ( fatendum cnim eft ) pejori longe loco eram quam vulnieratus ab Hiericuntinum itcr. obfidentibus Sicariis Viator. ille fiquidcm utcumque confoffus, fpirabat adhuc tamcn ; Ego animam cxhalaveram fenfu planc cafus ac fpiritus non minus quam illc mcmoratus in libris Regum, quem qui humaturi exierant , inftantium Latrunculorum mctu feftinantes, in fepulcrum Elifaei conjecerunt, ca- £******

[ocr errors]
« IndietroContinua »