Immagini della pagina
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

fitus. - - 46

jafites Job efe&us ad componendum fcriptum Im-
peratori offerendum pro fchifmate contra Pa-
cem Ecclefiarum . z 13. Au&or cft Jofepho Pa-
triarchæ palam jurandi fe numquafi cón{onfu-
rum in Pacem Ecclefiarum . 2i4. Circularem
Epiftolam nomine Patriarchae id jusjurandum pu-
bficantem fcribit. ibid. Relegatur Chabaeam,
quæ eft Arx ad Sangarim. • 233
Jaftes Melias ignominiofe traduétus per urbem.
219 -
Ê Logotheta Domefticorum , 29o
beriæ Mepe David diötus. I 2 2
Icarius Princeps Infulæ quæ Anemopylae dicitur ,
transfugit a Latinis ad Imperatorem. 229. Mif-
fus contra Joannem Magnum Dominum Theba-
rum , eum vincit & capit. ibid. Magni Ducis
poteftate Claffi præficitur. 23o. Icarii frater pu-
gna viótus capitur , 229
• Ignatius Epifc. quod Pacem Ecclefiarum non pro-
baret Romam miffus. z6o
Ignatius Rhodius Monachus. I 66
Joannes Batatza Imperator Michaelem Palæolo-
• ' gum ambiti Imperii delatum condit in carcerem.
1 5. Eum inde liberat interceffione Manuelis Pa-
triarchae . 1 6. Filium Theodorum optime ad
Imperium erudit. 24. Audita fama Tocharorum
Arces diligenter munit & fe ad bellum parat •
76. Ægrotans fanitatem a Deo impetrat Elee-
mofynis. 4o. Ex privata penu, noh ex ærario
publico, Ecclefiis & Egenis largitiones ingentes
facit. ibid. Oeconomia & temperanti parfimo-
nia, non ex corrogatione fubditorum thefauros
i congerit. 38. Agriculturæ attendit, ut tributis
parcat. 39. Vocatur Romanorum Pater. ibid.
Annam Friderici Regis Siciliae filiam fenex ducit
uXOrem . - I 63
Joannes Theodori filius Patri in Imperio fuccedit
tenerrima ætate. 25. Pupillus Tutori Muzaloni

- commiffus includitur in Arcem ad Hermun Ma-
' gnefiae . ibid. Optimates ab ejus Patre laefi , ul-
cifci dolorem fuum eo exau&orando cupiunt. ibid.
Eos delinire conatur Tutor pueri. 26. & feq. Se-
ditiofi in Muzalonem concitati nutum a Puero
exprimunt , quo videatur probare quod agere
volebant. 32. Occifo Muzalone de ejus tutela
Proceres certant . 36. Declaratur ejus Tutor
Michael Palæologus. 37. Puer Tutorem in Col-
legam admittit. 45. 56. In coronatione contra
paóta præteritur. 59. 6o. Exau&toratur a Tutore.
72. Capta urbe in fecunda coronatione iterum
praeteritur . 98. Excæcatur die Chrifti natalis.
1 o8. In Arcem Dacibyzae includitur. 1o9. Qui
ei ftudent graviter mul&tantur. 1 1 o. Puer cæcus
£T fe ferens pro Imperatore agnofcitur a
ygenis. jbid. & feq. Ab iis dimifîus ad Perfas
fugit. 1 1 3
Joannes Michaelis frater, Magni Domeftici Di-
gnitate ornatur a Puero Augufto, fratre Tutore
Pueri curante . 45. A Michaele jam Imperatore
mittitur in Tra&us occiduos cum Exercitu. 61 •
Multas Arces capit & Defpotam illic dominan-
tem in ar&um cogit. 62. Honoratur dignitate
Sebaftocratoris & Cæfaris. ibid. Defpotae titu-
lo au&us iterum mittitur cum copiis adverfus Mi-
chaelem Defpotam . 1 1 6. Hunc magnis cladibus
illatis adigit ad conditiones pacis petendas. 12o.
Eo bello confe&o expeditionem fufcipit in O-
rientem. 12 1. Virtutes ejus praefertim ftrenui-
tas, caftitas, liberalitas, religio. 122. & feq.
Imperiutn a terra tutum praeftat, invi&tum du-
&tans exercitum . 1 74. Eo in occiduos tra&tus
averfo, Orientales làborant. ibid. Miffus con-
• tra Joannem Nothum eum intra urbem Patras
incfufum obfidet. 182. Sed ab eo clam elapfo
' foede vincitur. 183. & feq. Juvat e terra Claffem
\ Romanam oppugnatam a Latinis. 186. Depo-
nit infignia Défpotae. 191. Sua claritate impe-
rantibus fufpe&us fenfim redigitur in ordinem •
I - -

joiìes Magnus Dominus Thebarum di&us a fuis
Syrioannés. 182. Auxilia dat Joanni Notho-
1 § 3. Acie vincitur &c capitur ab Icario- 229. Li-
beratus & deftinatus Imperatoris gener in Patria
moritur. - - 2, 3o
Joannes Nothus Michaelis Defpotæ contumelia
laefus a Principe Achajae , eum prodit Romanis.
47. Megaloblachitis præe(t. 46. Patre mortuo
non parvæ regionis Dominus reli&tus, terras Im-
peratoris finitimas incurfat. I 73. Eum Impera-
tor fibi conciliatum Sebaßocratorem creat. ibid.
Generum fuum Andronicum Tarchaniotam ab
Avunculo Imperatore transfugam excipit. 1 8o.
Obfeffus intra urbem Patras clam elabitur. 1 83.

A Magno Domino Thebarum auxiliis acceptis
Exercitum Patras obfidentem delet. ibid.
Joannes Paraftrum Legatus a Papa ad Imperato-
rem pro Pace Ecclefiarum, quid egerit & dixe-
rit Conftantinopoli. - 2o8

Joannes Veccus. vide Veccus. •
joannicius Cydon fit Epifcopus Theffalonicefi-

fis. 7x
Joannicius Ternicopulus difciffus licet a Patriar-
cha fe cum eo conjungit contra Latinos. 2 1 3

Jofephus uxorem habens adfcriptus fuerat clero do-
meftico Irenes Auguftae . i 7o. Poftea faótus
Monachus & Monafterio Galefii praefe&us
fit Confeffarius Imp. 145. Non impetrat a Pa-
triarcha Arfenio abfolutionem Imperatoris •
ibid. Fruftra fuadet Germano abdicationem Pa-
triarchatus. 164. Diffuadet Imperatori ne abfo-
lutionem a Germano accipiat. 1 63. Eligitur in
' Patriarcham amoto Germano. 1 7o. Mores ejus
& indoles . ibid. Ordinari recufat ab Epifco-
po , qui fuiffet ordinatus a Germano . ' 1 7 1
* Imperatorem anathemate folvit . jbid. Sacris
operatur in coronatione Andronici . 178. Fa-
&ionem contra fe conflatam vi & minis disji-
cere conatur. 177. In Orientem fe confert ut
IMO-

Monachos illic contra fe tumultuantes conci-
jiet T9a. Congreffus ejus cum Nicephoro
Blemmida. 193. & feq. Refiftit negotio con-
Σipiationis Ecclefiarum - 213. & feq. Palam ju-
rat fe numquam confcenfurum in pacem : * r4-
Secedit e Patriarchio promittens fe abdicatu-
sum fi pax concluderetur ._*16. Pace conclufa
exau&oratur. zzz. Diverfans apud Lauram co-
miter agit cum Ve£co fuo fucceffore. 231. Re-
legaturin arcem Chelam. 333. Impetrat mu-
tationem exilii& ad Cofmidium mittitur. 373
Imperatori ob fibi negatum in teftamento facri
titulum offenfo, fatisfacit • 283
Irene filia primogenita Theodori_ Augufti , a
Patre uxór datür Conftantino Techo Bulga-
riæ Regi. zz. Infenfa Michaeli Augufto ob
Joannem fratrem ab eo excæcatum, virum con-
tra eutm concitat. I 18, 129
^ Irene filia Imperatoris Michaelis Palæologi , nu-
bit Afani jüniori , 247. Excipitur quma yiro
Ternobi& ambo acclamantur Reges Bulga-
riæ. 2 § 1. Inde fugiunt metu infidiarum • * 232
Ifaac fit Epifcopus Smyrnenfi : 72
Ifaac É, s Ę confeffarius Imp. Michae-
lis • 2 53- Ê; ius Vecco Patriarchae. 269. Pro-
curat promulgari novellam de Stauropegiis ,
354 . ' - -

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Magnus Dux nomen Præfe&i Claffi Romanæ .
191. 274
Majus de Belicurto ducit uxorem filiam Theodo-
ri Augußi . Koz,
Manda five Mercurius Domefticus Ecclefiæ mif-
fus in Apuliam , 267
Manfredus Apuliæ Rex Michaelis Angeli Defpo-
tæ gener, ob uxorem du&am Helenam hujus
filiam : 46. Auxilia focero mittit , ibid. & 49.
Ecclefiae rebellis oppugnatur a Carolo fra£fe
Regis Franciae . io3. Vincitur & regno fpolia-
tur , i
Mantachias Dux Perfarum TralHes capit & ?
ftruit . - - - a63. 266
Manuelites Nicolaus Præfes Nicææ. 137
Manuel Muzalo juffus Genuenfes aggredi. 235
Manuel Raul relegatur Chenchreas ad Scaman-
drum • - - * * * * * * 27r
Manuel Genuenfis Phocææ Dominas. 334
AManuel Patriarcha pro Michaele Palaeologo car-
- cere detento apud Imp. Joannem intercedit • i $.
16. Confentit in obedientiam Papae fi is Latidos
Conftantinopolim tenentes non adjuvet • 21 o
Manuel in pueritia vocatus Michael Palæologus ,

I 7 -
Mi£l Theffalonicenfis Epifcopus non confentit
in corQnationem folius Palaeologi Joanne puero
exclufo , - 59
Maria filia Eulogiae fororis Imperatoris primum
nubit Alexio Phile Magno domeftico . 63. Vi-
dua nubit fecundo Conftantino Regi Bulgariae •
19 4. Maritum folicitat contra Avunculum ob
negatas Urbes pa&is dotalibus promiffas. 195.
Schifmati favet exemplo Matris Eulogiae. 241.
AEliæ Patriarcham & Sultanem Palaeftinæ do.
minantem legationibus folicitat contra Impera-
torem Avunculum , 24 1. z42. Sphentiftfâbum
Principem e familia Regum Bulgariae in filium
adoptât & deinde interficit . 242. Mortuo Con-
ftantino, Lachanae olim Subulco tertio nubit ,
& cum eo denuo coronatur Regina Bulgariae ,
248. 249. Deditur Imperatori & ab eo in cu-
ftodiam Nicaeam mittitur. 2 5 f. 253

--Maria filia notha Imperatoris defpondetur Chalau

Principi Tocharorüm. 99. Sed eum mortuum
reperiens nubit ejus filio. * ibid,
Marmutzas vel Marcutzas di&us Germanus Pa-
triarcha. - 16o
Maronenfis Nicetæ libri quinque pto Pace Eccle-
fiarum. ' 267
Marpa vox Caelo miffa praefagiens Imperium Pa-
laeologo • 59
Martha (oror Imp. Michaelis, Uxor Tarchanio-
tæ Magni Domeftici immaniter vexatur , a
Theodoro Augufto. 21. Marthæ filii Arfenia-
norum partibus ftudent & a Germano Patriar-
cha fe abfcindunt. 164. Fit Monacha & Arfe-
nianis favet. - I 66
Martinus Papa Imperatorem excommunicat. 28»
Maryandeni vaftantur a Perfis. 123
Megaloblachitæ populi Theffaliæ Joanni Notho
{ubje&i. - :46
Melech Sultan detentus ab Imperatore. 75
Meletius Romam mifTus. 2 6o
Melias Jafites ignominiofe tradu&us per Urbem .
2 I
Mάenioresjuvat Imperatorern in caufa conci-
liationis Ecclefiarum . 2 1 O
Melotino filio Minori Cralis Serbiae defpondetur
Anna fifia Imperatoris. 1 98
Mepe Iberiæ accipit uxorem filiam notham conju-

gis Defpotae Joannis. . - 12 *
Mefazon nomen Magiftratus. 199
Mefembrea Urbs tradita Imperatori. 1 98
Mefites diétus Primicerius notariorum. 1 46
Mefothinia nomen Legionis aut Cohortis. 174

Vide etiam in Gloffario. 35
Methonem appellunt Legati Imperatoris tempe-
{tate vexati . 222,
Michael Palæologus Imperatori Joanni fufpeéìus
CC

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

. 3o6. Ad pacem Ecclefiarum concilianda m ani-

mum applicat. 2o8. & feq. Joannem Veccum
in fuas partes attrahit. * 1 4. Ecclefiafticos va-
rie urget ad pacem admittendam . 316. & feq.
Legatis Romam miffis pacem conficit. zzz.
Qregorium Pontificem folemniter proclamari
curat. zz 3. Veccum in Patriarcham eligi pro-
curat. 224. Icarium e Latinis transfugam Claf-
fi praeficit. 229. Genuenfium faftum deprimit ,
233. & feq. Afanem Generum Regem Bulga-
riae facit. 247. Demetrium mutato nomine Mi-
chaelem di&um in Generum adfcifcit. 248. Pro-
mulgat Novellam de Stauropegiis . 254. Joan-
nem Veccum prius adaétum ad renuntiandam Se-
dem, denuo in Patriarchium reducit. z 59. Igna-
tiuni & Meletium Epifcopos Romam mittit ut

a Papa punirentur. 266. Suppliciis faevit in mu!-
tos. 27o. & feq. Expeditionem fufcipit verfus
Sangarim • 2 78. Graviter indignatur audiens fe
excommunicatum a Papa Martino. 282. Captos
ad Bellagrada Latinos triumpb9 traducit. 387.
& feq. Lazorum Principem Generum facit?.
29o. Tocharos accerfit contra Joannem Seba-
ftocratorem · 29*. In mari periclitatur • »93.
Moritur. 294
Michael Defpota Imperium affe&at. 46
Romanos vincit &c Caefarem capit . 49. Malo
domitus ad pacem inclinat • 62. Cum Joanne
Defpota Imp. fratre foedus icit. I2 I
Michael qui antea Demetrius vocabatur Defpotae
filius gener fit Imperatoris & Defpotae titulo
Ornatur • • • 248
Michael Neocaefarienfis a Secretis Imp. ~ 219
Mitris honorantur Epifcopi Graeci a Rom. Pontifi-
C€ . 222,
Moceffi Epifcopus miffus ad Arfenium exulem .
- I 61 , *.*, .
Monachi Græci multi fa&iofi fchifmatum Au&lo-
• reS. 1 56. 164. & feq. 1 92. 214, 241 .
Monafterium Acatonii. 18. Agalmatis. 65.Chri- .
fti Benefa&toris. 2o5. Cofmidii . a67. Dei qui
eft. 194. S. Diomedis. 6y. Fontis . 8o. Galefii •
163. Hierae • 1 63. Hodegorum, 224. Hyacin-
thi. z 18. Maganorum. 2 57. 238. S. Michaelis
Archangeli. 2 § 3. 278. Nigri montis. 1 58.224.
Novum. 294. Oxeenfe • 1 52. Pandocratoris .
88. Pantepontae , 1 76. Præcurforis . . 1o9. Paf-
chafii, 64. Salvatoris. 68. 72. Sofandrorum.'
32. 72. Theologi. 71. Xeropotami. I 72,
Monafteria defolata &: deftru&a,reftaurantar ab
Imperatore , 9 I
Monembafia Romanis fubje&ta , 1 1 5
Monoconftantinus Epifc. Neccæfareæ miffus ad
Arfenium . I 61
Montani rebellant contra Imp. ob Joannem excae-
catum. 1o9. Oppugnantur totis Imperii viribus
fruftra. 1 1 o. & i 1 1. Arte tandem &c colloquiis

[ocr errors]

Muzalones ex ignobilibus promoti ad fummos ho-,
nores a Theodoro Aug. - 17

Muzalo Georgius Protoveftiarius ducit uxorem
Cantacuzenam Michaelis Palaeologi ex forore ;
neptem . 17. Declaratur Tutor Pueri Joannis ex
teftamento Patris Theodori Aug. 23. Placare
invidiam nititur concione ad Proceres habita
qua fe offert paratum abdicandæ poteftati . z 5.
& feq. Trucidatur a Seditiofis intra Sacra Ady-
ta & membratim conciditur. , 33 -

Muzalo Andronicus Magnus Domeflicus ducit u-
xorem Cloiftam Raulis filiam . 1 7. Occiditur a
Seditiofis retro Portam Templi Sofandrorum .

34
Muzalo Theodorus. vide Theodorus.
Mytzes Mefembream Imperatori tradit.. 198
Mytzae filius Joannes fit Gener Imperatoris &
Rex Bulgariae. 247 i.

N-

A u F R A G I U M , Legatorum Imperatoris
Romam euntium. * I73.
Nicaea falfo nuncio turbata. 1 36. & feq.
Nicephorus Blemmidas. vide Blemmidas.
Nicephorus Ephefi Epifc. fit Patriarcha. 67. Mo-
I1tur • 72. .
Nicephorus fiIius Michaelis Defpotae Annam Eu-
logiae filiam uxorem ducit , 1 35 .
Nicetas Heracleota mittitur a Synodo ad Arfe-
nium . 65
Nicetas , Theffalonicenfis in Dyrrachienfem
promovetur Thronum . 72. Servatus inter rui-
nas Dyrrachii terræ motu deßruéti , inde re-
cedit. 2OI • 2 Q2

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

des. 1 66
Tanaites ventus. 234
Tarites naves Genuenfium. 233
Tatas Aulae creatus Andronicus, quae fit ea digni-
tas. in GlofTario. 36

Thecus , vide Conftantinus. -
Ternobus urbs regia Bulgarorum circumfidetur a
Lachana. 249. In eamj idem admittitur & fit
Rex • 25o. Eadem deditur Afani exau&orato
Lachana , x 5 1. Fugit inde Afan. 2 52
Terteres repudiata legitima conjuge ducit fororem
Afanis & creatur Defpota . z 51. • 52. Machi-
natur eje&ionem Afanis. ibid. Fit Rex Bulga-
fOrum , 253
Theodora five Theodofia ( nam in hujus nomifiis
fcriptione variat Pachymeres ) Neptis Michae-
lis Aug. ex forore Martha , defpohfa primum
Balanidiotae juffu Theodori Aug. deinde con-
trario ejufdem mandato nubere coa&a Caballa-
rio , adimittere hunc in Thorum noluit . »r.
Priori fponfo Balanidiotae deinde ex voto fuo
nupta, eo mortuo fit Monacha & Arfenianæ
fa&tioni fe addicit. I 66
Theodorus Angelus arripit Imperium & corona-
tur ab Achridenfi Ep. Jacob6. 46. Bello captus
CXCæcC3tur • ibid.
Theodorus Cotys. vide Cotys.
Theodorus Lafcaris a matre di&tus , filius Joannis
Batatzae lmperatoris, a Patre ad Imperium be-
ne adminiftrandum praeclare eruditur . 24. Patri
mortuo fuccedens novos homines promovet ,
Principes dejicit . 16. 17. Oculis privat Con-
ftantinum Strategopulum Alexii Cæfaris filium ,
& Theodorum Philen. 17. Paria cogitat in Mi-
chaelem Palæologum , fed is admonitus excae-
cationem praevertit fugiendo in Pcrfidem . 18.
Eumdem Michaelem fibi;rec onciliatum Ducem
in Occidentem mittit . 18. Mox ipfum capi &
conftringi juffum retrahit &lcarceri mancipât. 1 9
cc ij

[ocr errors]
[blocks in formation]

77. Chalypham & Perfas fibi fubjiciunt ;. 73.

. Eorum vano terrore turbatur urbs Nicæa
336. & feq. Mugulios fe nominant , & Princi-
pém fuum Canen. 193. Leges eorum 196. Dg:

fufpendit Sacerdotem quod fponfis benedixifTet
fine fuo affenfu. 126. Ob id fa&um graviter ve-
xatur. 127. Legatus mittitur cum aliis ad Cra-
lem Serbiæ. 198. Praecedit Socios Legatos ex-
ploraturus quo loco res effet. 199. Obfißit Im-
peratori procuranti Pacem Ecclefiæ Græcæ
cum Latina. 2 io. Accufatur a Joanne Chumno, ,
21 1. Conjicitur in carcerem • * • 2. Le&tis Pa-
trum veterum libris refipifcit, conftanter profi-
tens agnitan veritatem , z 1 4. Fit Patriarcha .
224. Intercedit pro egenis apud Imperatorem
inftantiffine . zz6. Affignatur illi certus ad au-
dientiam dies . 227. Libellos Schifmaticorum
legens, primum decernit abftinere ab iis fcripto
refellendis. 231. Accufatur calumniofe . . y ;
Sufpicio in eum falfa. z 5 y. Renunciat ThronoT.
z 36. Reftituitur. z 57. Scribit contra Schifma-
ticos revocato priori propofito non fcribendi .
267. Querelæ Schifmaticorum de eo. 268. Jufta
funebria perfolvit Annae Auguftæ. 277

Eem eorum Nogam Imperator affinitate fibi-^ Veneti Conftantinopoli degunt fub Magißratu pro-

conciliat & munéribus delinit. 196. 197. Idem
Imperator ab eorum improvifa incurfione peri-
clitatur. 1 3o. & feq. Eos advocat contra Jo-
annem Sebaftocratorem . 29 1. Duces eorum
moribundus alloquitur. - 293
Trajanopoleos Ep. Cudumenes miffus in Serbiam.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

V$g;; Conftantinopolim degentes inter

Graecos & Latinos Neutri`, Græcos adjuvant
in recuperanda urbe. 78. & feq-
Urefis. vide Stephanus.
X

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« IndietroContinua »