Immagini della pagina
PDF
[ocr errors]

ve&o in varia fermone, fèntentiam ex libro Chal- ' daico , quam interpretatus differuerat . Placuit Hofpiti eruditio. & amabo te, inquit , iterum repete, quod recitafti teftimonium . me dele&at ifíe fonus non intelleétarum licet vocum ; ac decerno dare operam addifcendae ifti linguae ; peto-* que ne graveris hujus jam nunc idiomatis elementa mihi tradere. Cui Senex : Atqui, vereor , ait ,

ne patriae prius oblivifcaris lingüae, quan' iftius ,

peregrinae ufum paraveris; fpiffa res eft , experto crede, nec iftius ætatis , aut occupationis tuæ. nec contentioni ærumnofiffimae par refponderet fru&us . Quocirca metuerem equidem , ne tibi eveniret quód Corvo ajunt . Is confpicatus aliquando Perdicis inceffum , captus quafi præclara fpecie, ftatuit omittere náturálem fuum , feque iàboriofe diu exercens in librandis paffibus , & circumagendo ad fingulos corpore , aíüìï propenfione in latus utrumque, hunc ftulti conatus `eventum habuit , ut nec perdicis greffum , quem aemulabatur , affequeretur , nec Corvinum teneret , amplius, ludibriumque utrique generi deberet ; ac ex omni eje&tus coetu , rifu paffim cun&torum traduceretur. Haec pœna eft inquietae pruriginis in non fibi congrua proflibundae . Meminif*i ne Patrem tuum , aut Patruorum aliquem, vel

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

fando in tua familia ferri audivifti de Avorum quopiam , qui linguam utnquam Chaldaicam calluefit ? Cum Hofpes negaffet : Afceta excipiens, igitur, addidit, magnopere au&tor tibi fum norí

• erumpendi extra cancellos familiarium exemplo

rum, fed coercita inani curiofitate, acquiefcéndi conceffis a natura , & educationis forte. Ha&enus Gymnofophifta locutus, & adoratione demiffiffima veneratus Regem ; Refpondi , Domine, inquit, ut potui pro mediocritate facultatis meæ, ad tua ifta quæfita multa , &c varia : in quo quæfo , fi eruditionem minus potes, qua me defiitutum idonea, ut fentio fic ultro fateor, certe voluntatem parendi , & obfequendi alâcritatem, etiam ultra vires prolixam, ample&i te velim , & me in numero tibi addi&tiffimorum , favoris interdum tui regii, beneficæque gratiæ fignificationibus afpergere . • .

as quindecim Differtationes Sapiens Medicus Perzoes ex Indica in Perficam linguam a fe converfas Regi Chofroi obtulit. Inde eædem ex Perfico in Arabicum translatæ fermonem funt. Ex Arabico vero idiomate illas ego Symeon Magifter , & Philofophus cognomentQ. Seth , communis utilitatis fpe illeétus, graece fum interpre• tatuS • - -

RERUM ET VERBORUM
M E M O R A B I L I U M .

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

natu Georgii Protoveftiarii frater I 6
Achridenfis Jacobus coronat Imperatorem Theo-
dorum Angelum. 46

Achajae Princeps Michaeli Defpotae contra Impe-
ratorem auxiliatur 46. Joannem Nothum Mi-
chaelis, verbo laedit 47. Ab eo proditus vinci-
tur & capitur a Romanis ibid. Magno pretio li-
bertatem fuam redimit 48. Redit in Patriam ho-
noratus ab Imperatore dignitate Magni Dome-
ftici 49. Pacta ejus cum Imperatore Papa diffol-
vit , & juramenta irrita declarat. 49
Acropolita Georgius Magnus Logotheta docet
Rhetoricam in Schola Ecclefiae juffu Michaelis
Augufti 16o, Punit obtre&antes Jofepho Patriar-
chæ i 77. Dicitur fuiffe homo liberioris confcien-
tiæ ibid. fed defenditur in Notis 76. Intereft
juffu Imp. judicio in caufa Vecci , & de Synodo
queritur 2 1 1. Legatus ab Imperatore ad Papam
Gregorium X. negotium conciliationis Ecclefia-
rum conficit. 1 74
A&uarius Cabafilasadmonet Andronicum de peri-
culo ægrotantis Patris. 294
Ægypti Princeps Bulgaros ignorat . 242.
Æliæ Patriarcha concitatur adverfus Michaeleum.
Aug. a Maria Bulgariae Regina z41. Improbat
A&ta Imperatoris in negotio conciliationis Ec-
clefiarum . 342.
AEni Arx in quam Domeftici Imperatoris cum pe-
cunia confugerant , a Bulgaris & Tocharis ob-
feffa & oppugnata. 1 31
Æthiopes emunt nancipia Scythici generis ex
quibus a puero educatis Militiam fuam conßant
ioo. Liberum tranfitum puerorum e Scythia
impetrant ab Imperatore magno rei Chriftianae
damno I or. 1 oz. Hujus Militiæ ope Syriam ,
Palaeftinam , & plerafque Afiae Provincias ur-
befque maximas Chriftianis eripiunt ioi. ioz.
Æthiopum Sultan Palaeftinæ Dominus invita-
tur a Regina Bulgariae Maria ad Imperatorem
oppugnandum : fed frußra. 34 i • 342
~ Affinitas Michaelis Augufti deftinata cum Cha-
lau, perfe&ta cum Apaga Sultanibus Tocha-
rorum Perfidis , per nuptias Mariæ filiæ No-
thae 99: Cum Noga Principe Tocarorum per fi-
liam Notham Euphrofypen . 1 96.Cum Michae-
le Defpota per Annafí' Eulogiæ filiam Nice-
g? filio Michaelis datam i33. & feq. Cum
ege Pannoniae , Anna Regis filia Andronico
Imp. filio junéta 177. & feq. ' Cum Conftantino
Rege Bulgariæ Maria Eulogiae filia ei in uxorem
data. I 94
Affinitas Imp. cum Crale Serbiæ traâata per ntip.
tias Annæ filiæ Imp. cum filio Cralis , effe&u

- Affinitas a

Afane juniore, in conjugem ei data filia Irene

a pag. 243. ad*

pag 'iïlote expetita & conclufa cum
Joanne Lazorum Principe. . . . 290

Aánitatis impedimentum obftans conjugo Annae
ÉÉMichaelis Aug. cum Michaele Defpota

[ocr errors]

Äiiage locus in Thracia ubi Michael Imperator
obiit in Agro Pachomii di&o : 293
Alexandrinu$ Patriarcha Nicolaus depofitionem
Arfenii non probat \ 134
Alexandrinus Patriarcha Athanafius Michaelem
Auguftum comitatur in Expeditione ad Sang*-
rim 176. 281
Alexius Alyattes dux contra Genuenfes 335
Alexius Philanthropenus Protoftrator creatus 63-
öiäíí præfe&us bellum per infulas circumfert

I 1
AÉs Philes cujus Pater excaecatus fuerat , dg:
çïçorem Máriam Eulogiae Sororis Augufti
filiam 63. Magnus Domefticus 136
Aiexius Sírategópulus Cæfar a Nicephor9 filiQ
Michaelis Déffiotæ, acie vincitur, & capitur ad
Tricoryphum 49. Pace fa£ta Liber dimittitur
ibja. Itéfum réôellante Michaele , contra il-
lum mittitur ab Imperatore 78. Ejus juffu in
tranfitu Conftantinópolim tentat , & præter o-
pinionem capit 8o. & feq. Praemii loc9 accipit
pro capta urbe , ut poft Auguftqs in Synagtis
imemoraretur 98. Vi&us deinde a Michaele Def-
pota cußodiendus mittitur in Italiam ad Man-
fredum 33. Redimitur inde permutatione cum
Anna Alamana vidua Joannis Ducae Augufti ,
forore Manfredi 49. Io3
Alubardes unus e duobus miffis ab Imperatore ad
Papam , focium audiens captum & crudeliter
ocêifum ab Italis, fugit ex itinere & ad Impe-
ratorem redit 93
Amerala Philippus Caninorum & Coryphi Do-
minus , affinitate conciliatur Michaelis Defpo-

tae 283
Anaplium & Argi loca controverfi juris inter
Imp. & Princ. Achajae 48
Anazarbi Epifcopus Theodoritus 246
Anemae turris carcer Vecci 2 I 2,

Anchialus in Rom. poteftatem venit I 19
Andronicus primogenitus Michaelis Augufti fic
ab eo nomifiatus in memoriam Patris Magni
Domeflici 88. Ducit uxorem Annam filiam Re-
gis Pannoniæ 1 79. Coronatur Auguftus cum u-
Σore ibid. Expeditio ejus in Orientem z63.
Tralles urbem reftaurat & de fuo nomine An-
dronicopolim vocat 364. Oraculum de eo ibi re-
pertum ibid. Patri moribundo miniftrandam Eu-
charißiam curat 394
Andronicus Tarchaniota Marthæ fororis Aug. fi-
lius fit magnus Conoftaulus 1 66. Ducit uxörem
filiam Joannis Nothi Sebaftocratoris hac caufa

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

retur. 247
Antifthenis prudens votum. 184
Apaga$ five Apagan ducit uxorem Mariam filiam
Notham Imperatoris. - 99
Apamea deftru&a . v o I
Aphamea Munitio prope Conftantinopolim ab
talis defenfa. . 64
Apocrifiarii ad Papam Martinum. 28z

Aprenorum familia Patritia Conftantinopoli.36
Apuliae Rex Manfredus Gener Michaelis Defpo-
tae ex filia Helena. - 46
Aquæ penuria urbs Trallium perit. 365
Aquilæ opere phrygionico ex margaritis, veftibus
intextæ , in Dignitatis infigne conceduntur
Conftantino Porphyrogenito. 277
Armeniæ Rex É; Antiochenum Pa-
triarcham in rupem Tinari circumfluam relegat
24I
aííius Patriarcha vocatur ad deliberationem de
eligendo Tutore Principis 37. Excipitur honori-
ficentiffime a Magno Duce Michaele Palæolo-
a4o. Favet promotioni Michaelis Palaeologi in
fíì, 44. Solicitudo ejufdem ob periculum
ejus ancipitis negotiis 3. Perturbatus eventu co-
ronati fölius Palæologi , fine Puero collega ,
fugit Nicæa & in Monaßerium fe abdit 64. Fru-
ftra revocatus a Synodo , cedit Patriarchatu
66. Reßituitur in Pátriarchàtum, & in Urbem
inve&us folemni pompa , denuo folum Palæo-
logum coronat §8. ÉÉÉ Michaelem
, excommunicat ob excæcatum Puerum Joannem
y 14. Abfolutionem petenti Imperatori inexora-
biliter pernegat 1 19. 143. 148. Reducem Impe-
ratorem ab Expeditionè contra Defpotam , pa-
terne reprehendit quod bella cum Chrißianis ge-
geret ι34. Accufatur ab Epfetopulo 146. Venti-
latur cäufa a Synodo 147. 148. Adit Imperato-
, rem, qui ab eo arte fubripere abfolutioném ne-

quidquam eft conatus , Patriarcha ipfum repel-
lente & graviter increpante 148. Citatus a Sy-
nodo recufat comparere 149. Damnatur & exau-
&oratur fententia Synodi iy 1. Denunciationem
ipfi faétam fuae damnationis & depofitionis pa-
tienter & fortiter accipit. ibid. Ejicitur Patriar-
chio & deportatur in Infulam Oxeam 1 ;». 1 ; 3.
Fruftra nititur reftituere in integrum Androni.
cum Sardenfem 1 54. Accufatür conjurationis
initæ contra vitam Imperatoris 1 6 1. Mittuntur
in Oxeam a Synodo qui eum de illo crimine in-
terrogent ibid. Ejus refponfa 162. Ab Imperato-
re nqn modo crimine folvitur_, fed etiam pecu-
nia donatur 1 62. Moritur in Infula die 3o. Se-
ptembris. 1 73
Arfenius alter filius Acapnii. 2. I 2 }
Arfeniani Schifmatici qui poft ejus de pofitionem
fe ab Ecclefia abfciderunt 1 5 4. De his concio
Imperatoris 1 5 5: Quam multi quamque poten- '
tes ii fuerint & feq. 176
Afan Senior Rex Bulgariae Theodorum Angelüm
Imperatoreum bello captum excæcat. 4
Afan Junior Senioris Nepos , Mytzae filius , eii-
ÊÊ Generum ab Imperatore , & ejüs fi-
iam Irenen ducit 247. Promovetur ab eodem in
Regnum Bulgariae ibid. Ducit exercitum con-
tra Lachanam z 3o. Admittitur intra Terno-
bum & fit Rex Bulgariae x 3 1. Fugit Ternobo
metu rebellionis, & fpolia olim a Bulgaris de

[ocr errors]

Atarii a vulgo di&li , qui aliis Tochari .
S. Athanafii teftimonium de procef. Spir. S. 2i 5
Athanafius Patriarcha Alexandrinus poft confti-
tutam Ecclefiarum pacem in eum Thronum
romotus, ei acquiefcit , opus habens auxilio
mperatoris contra Barbaros Alexandriæ do-
minantes 242. Comitatur Imperatorem in Ex-
peditione ad Sangarim 278. Refert Pachymeri

quid fibi tunc dixerit Imperator. 176
Athanafius monafticum nomen Andronici Sard.

69. 1 34 · `
Auro liquefa&o occifus Chalyphas. 73

Auftralium Hominum qualitates naturales. ioo

-^ Azatinus Sultan Perfidis , Tocharorum metu fu-

git ad Imperatorem 73. Humaniffime excipitur
ibid. Fucum ei facit împerator cum ejus hofti-
bus fœdus faciens 75. Vita ejus ignava & quoti-
dianæ comeffationes in publico 74. 99. Conju-
ratio ejus in Imperatorem , in quem Tocharos
& Bulgaros concitat , & eum in extremum
difcrimen adducit 1 28. & feq. Inclufus in Ar-
ce Haeni deditur Bulgaris & Tocharis 133. An
fuerit Chriftianus ãííí I 31. Se effe Chri-
ftianum ipfe indicare vifus eft dum Encolpia.
ab Imperatore petiit 1 5o. Matrem habuit Chri*

ftianam optimam • , .f . 75
B *
.
Alanidiota Ephebus Theodori Imperatoris

2O
Bajulus Magiftratus Venetorum. 9o

Balduinus Imperator Conftantinopolitanus Lati-
nus fugit Urbe a Graecis capta 82. Ejus negli-
gentia in permittendo fœdari fumo Palatium
§9. Excipitur & affinitate fociatur a Carolo
É Apuliæ. - 9o. & 177
Balneum Écclefiæ Conftantinopoli. I 47
Bardariotæ pars Regii Satellitii. i 79
Barlaam alio nomine Bafilius , Epifcopns Adria-
nopoleos, excaecatur & in perpetuam cuftodiam
datur. 1 7o
Bafilici duo fratres oriundi ex Rhodo ab Aula
Sultanis Perfici ad Imperatorem transfugiunt .

4
7 bb iij

Eafifii Bulgarc&tcni Imperatoris cadaver repertum
& honorifice humatum , - 7 I
Bafilius Caballarii filius. 2 I
Bafilius Bafìlicus excubitor ab Imperatore fa&tus .

74.' -
Bafilicus ejus frater magnus Hetaeriarcha creatus
jbid. -
S. Baßlii teftimonia de proceffione Spiritus San&i
ex Patre Filioque 27o. Idem Valentis Impera-
toris dona Ecclefiae illata per accommodationem
fufcipit . . ibid.
Beclasvocabulum conflatum ex litteris initialibus
quinque verborum. I9
ßellagrada Arx obfeffa ab Italis , fitus ejus &

defcriptio. 284
Beneficos cffe principes oportere. 1 o7. 1 79
Berytus deftruóta ab Æthiopibus. I Oz,*
Blachernarum Palatium. 89. 234

Blemmidas Nicephorus Religione & do&rina in-
fignis Monachus , aditus a Jofepho Patriarcha
1 §2. Ejus fenfus excelfi & Philofophia vulga-
rem excedens modum I 9 3. Moriens Teftamen-
tum facit , quod tamen irritum redditur 194.
Ejus fcripta contra fchifma.
Boofes fluvius Canina dirimens a Bellagrada.
Borealium qualitates naturales . IOO
ßucelIaria incurfionibus Perfarum vaftata. 1 2 3
Bulgari vincunt Ifaacium Auguftum & infìgnia Im-
perii capiunt z 52. Sub Rege Afane Seniore
*Theodorum Angelum Imp. I fuperant & ca-
iunt 46. Eorum Rex Cónftantinus adverfus.
mperatorem concitatur ab uxore Irene 1 18-
• Coercentur ab Imperatore & multas urbes to-
tumque Jugum amittunt 1 i 9. Conjun&is To-
charis capere Inperatorem conantur 1 3o. Ar-
cem Æni oppugnantes dedito Sultane Azatino-
recedunt 1 33. Pacem faciunt cum Imperatore
cujus conditiones ipfe cun&tatur implere 194.
195. Denuo bellum in Imperatorem `moliuntur
impulfu Mariæ Reginae 241. Contemnuntur a
Sultane Palaeftinae 242. Vincuntur acie a Ea-
chana , Rege ipforum Conftantino occifo 245.
- Lachanam in Regem accipiunt 249. Vi&o a
Tocharis Lachana , Regem agnofcunt Afanem
generum Imperatoris 25 1. Infidiarum metu A-
fanem fugant, Tertere in regnum eve&o 23*
* * 53

[ocr errors]

2.

[blocks in formation]

t , riculo Patris ægrotantis. 294
Cæfar. Vide Alexius.

Caloidas crudeliter excaecatur. 273
Camelopardalis Defcriptio. II OI
Camytzae familia Patritia. 36
Canina Arx poffeffa a Philippo Amerala. . . 283

* Poft ejus cædem dedita Carolo Regi . ibid. In
eam fugiunt Reliquiæ exercitus Italici ad Bella-
^ 'gradam deleti. '• • . 286
Canis vocabulum Regem fonat apud Tocharos
' 1 Q 6 -
cícuzeni familia Primaria.
“Canthones graecis diéti Afini majores. : ' I O I
"Cardinales a Cardine di&ti. 2 Q3
Eos ambit & officiis delinire conatur Impera-
* , tor. I I 8
Carolus Rex Apuliae Frater Regis Franciae eligi-
tur a Papa Dux belli contra Manfredum Regem
Apuliæ Ecclefiæ rebellem 1 o5. 177. Vi&o Man-
fredo Regnum ipfius in præmium accipit 1 o5.
Balduino Conftantinopoli profugo affinitate jun-
gitur zoz. Decernit expeditionem adverfus Im-

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Chadenusmittitur Theffalonicam , ut, capiat &
ducat Michaelem Palaeologum . 1 8. Parcit ab-
eo vinciendo ferrea catena quamvis juffus. 2c.
Ominatur Palaeologo Imperium fortuito cantu,-
ibid. Praefe&urae dignitatem a Michaele jam Im-
peratore accipit. 1 3. Au&or eft Imperatori ut
Cuftodes Arcium praetextus militaris cenfus de-
pauperet, ibid. Inde fequuta eft Arcium ja&u--
ra • I
Chalaza Sardenfis Epifcopus Germano Pa triarcę
fuadet depofitionem Patriarchatus . 167. In-
de accufatus a Germano apud Imperatorem .• .
ibid. -
Chara&er Sigilli Michaelis Imperatoris. 29 5*
Charthophylacis Dignitati adjunéta auétoritas be-
« nedicendi nuptiis.' 1 26
Chartularius Magnus Libadarius novis Trallibus

præfe&tus. 265
Chartophylax. vide Veccus.
Chela locus exilii Jofephi Expatriarchæ. 233
Chenchreæ ad Scamandrum. 271. 267
Chumnus Joannes accufat Veccum. 2 I I
Clemens Papa. 2o7

Clerici vehementiffime urgentur ab Imperatore.
z 1 6. Calumniam paffi quafi parum fideles Imp.
eo nomine vexantur. 218. Omnes, vi ada&i ,
Paci confentiunt. -

2 I q-
Cocci Monachi. - - " É
Colonea a Joanne Defpota capta. 61
Columna fori in Conftantianis. - 273
Colyba quid fint, - 2, 55
Commemoratio Papæ in Sacro fa&a. zx &:
Concio Protoveßiarii Muzalonis. ' * 2 5

Ad eam refponfio Palaeologi . 29. Concio Mi-
' ch. Aug. fuper Urbis expugnatione 83. Concio
Imp. ad Epifcopos de rebus fuis. 1 43. Concio
ejufdem ad Populum de Schifmate avulfis .
i 33. Ejufdem ad Ecclefiafticos. - 257-
Conjüratio contra Imperatorem dete&a & puni-
ta • - - - * 1 6o
€onftantinopolis capitur a Græcis. . ... 79r
In eam folemni pompa Imper, ingreditur. 88.
Res Urbis ordinât. 5o. Metu Caröli Regis Si-
ciliæ muri Urbis conftantinopolitanae müniun-

[ocr errors][merged small][ocr errors]

conßantinus Thecus aut Tecus Bulgarorum Prin-
ceps ducit uxorem Irenem filiam Theodori Imp.
... Concitatur ab Uxore adverfus Imp. ob
Joannem Irenes fratrem excæcatum . 78. 1 18.
%, 3. Hoftiliter irrumpit in ditionem Imp: con-
jufi&us Tocharis. 1 3o.Miffus cQntra eum Êxer-
3itus Imp. multas eiTCiyitates & terras adimit.
1 19. Mortua Irene priori Conjuge ducit Mariam
Imjperat, ex Sororé Neptem. 194: Rebel!anti
Lachanæ cum Exercitu óccurrens viacitur & in-
terficitur ab illo . 244 245
Contofcelium reædificatum • 2o6
Contus idem quod Comes.' Ior,
Coronatio prima Michaelis Palæologi fit coptra
pa&a omiffo Joanne Puero Collega : 39. 6o. Cg-
ronatio ejufdem fecunda intra urbem exclufo
item Puero fa&a. 98. Coronatio Andronici cum

conjuge. 263
Cofmidiüm locus Jofepho Expatriarchae ad fecef-
fum conceffus , 267
Cralis Serbiæ pa&tis non ftat. 199. 2o0
Crotone Epifcopus honoratur ab Imp. 2o3
Crucis gloria caufa bellandi Francis . 2o4

Cubiculi Augufti Præfe&us Macronus excæcatus
ab Imp. 1 1 7
Cudumenes Trajanopoleos Epifc. 198
Cutrizaces primus Au&or confilii tentandae ejc-
&ionis Latinorum ex urbe Conftantinopoli. 83-
Ad eam exequendam plurimum confert. 79. 8o
Cydon Joanniéius ex Præpofito Sofandrorum fa-
&us Epifcopus Theffalonicenfis, 7æ
Cyprius Georgius cooperatur Imp. in negotio Pacis
Ecclefiarum , - 2 I O
S. Cyrilli teftimonium de Proceffione Spiritus San*
&i ex Patre per Filium. - 2. I4
Cyzici Epifcopus Georgius Legatus ad Papam a
Manuele PâtriarchaT & Imp. Joanne Batat-
Zà • 2o7

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

1 63

Galenus miffus ad Arfenium Exulem , . 161
Galefii Praepofitus. vide, Jofephus.

Ganus Mons in quem confugit Imp. 1 3 1

Gafmuli, qui dicantur. 173. Vide etiam in Glof-

fario • ' - - 14.

Gemiftus Comentarienfis Ecclefiae. 163

Genuenfes aliquando inferiores opibus Venetis ,

' poftea fuperiores iis fa&ti. 233. Dantur quibuf-
áam ipforum Montana Phocaeae ubi erant alu-
minis fodinæ. 234. Aliqui ex ipfis infalutato &c
invito Imperatore praeter urbem Conftantinopo-
lim ire & redire aufi , graviter mul&tantur. »35.
Expugnatur eorum navis ope Catelanæ onera-

Germanus ex Andrianopoleos Epifcopo creatur
Patriarcha . 1 58. Mores ejus, indoles &c vita.
1 57. Fa&io in eum conflata , 1 59. Holobolum
Scholae præficit. ibid. Cur ab eo impetrare ab-
{olutionem ab Excommunicatione non curave-
rit Imperator • 1 63. Patriarchatu cedit . 168.
Dona Imperatoris generofe recufat. 1 69. Mitti-
tur Legatus in Pannoniam . 177. Legatur ab
Imp. ad Papam Gregorium X. 2 1 5. Grave nau-
fragii periculum evadit. zzo. Honoratur a Pa-
pa , & Pacis Ecclefiarum negotium conficit .
2 2 2,

Georgius Acrop. vide Acropolita .

Georgius Noftongus vano tumore inflatus. 36. 37

- Georgius Pachymeres unde ortus ubi natus, quò

animo ac fide Hiftoriam fcripferit. 1. Mittitur ad
Arfenium Expatriarcham, Exulem interrogan-
dum de crimine ipfi impa&to. 161. Graviter pe-
riclitatur ad Galilolimena . 163. Juvat Jobum
Jafiten in concinnando fcripto pro Schifmaticis.
31 3. Con(cribit juffu Patriarchæ Vecci Libel-
lum ejus abdicationis. z 5 6
Georgius Serbus legatus a Crale artificiofe agit cum

legatis Imperatoris. 2 OO
Glabas Curopalata Mefembream recipit. 198
Glabatus inter primos murum Conftantinopolis
confcendit cum ea capta eft. - 8o.
Gulielmus Achajae Princeps. 46. Capitur a Ro-
manis. 48

Gulielmus frater Junior Joannis Magni Thebarum

« IndietroContinua »