Immagini della pagina
PDF

aurei & coccinei colori, funt, & fimbriatis habentque Crucer ex margariti, & gyro, feu ci,cu/or. En pileus Defjotæ aureus & fimbriatus: Hunc ideo nofter uíïò vocabulo χρυσόαυρμὰ nuncupat hoc loco » dum illum vulgari & privato mutatum ait a Joahne Defpota. Igitur rò is non materiam hic indicat pilei communis fed terminüm unde tranfierit ad vulgarem pileum is qui antea uti folitus effet aureo fimbriato. Sic Virg. 3. Aen. 2uas hominum ex facie Dea fava potentibus herbis •, Inluerat Circe in vultu & terga ferarum.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

repereram &aer pro övvp&o•, coenaculo, aut anla fuperiori camerata ovali forma. quid enim hic aliud intelligamus?

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Lib. V. Cap. XXIV.. E;i;irs zrAior fi Jipo; 7; IIpfyxura, &vJ}} ἀγενὰ μέν τὰ ἐς »άος, ix miptyxiaea* Jì x3, IIÉxoránnorov xaráyor, rj &v£xaffer. Ait plurium fuffragiis deftinatum Patriarchatui Ccnftantinopolitano fuiffe Monachum nomine Principem ex familia Principum Peloponnefi. Agit de eodem lib. I 1 1. cap. I I I. nofter dum hunc ab Imperatorc miffum, aii ad Chalaü Tocharôrum Orientalium Dynaftam deduxiffe filiam Notham Imperatoris ipfi Chalau defponfam; quae tamefi, cum eo perveniffet, reperto mortuóChalau, ejus filio & fuccefTori Apagæ, vel Apagani nupferit . Verba Pachymeris funt: μίν XaAaά μὰ τί Morax: vg }cp£&< np}yxuzrov &£*Jidov τω άx #z AarAo6a***%an% ix ro6eia< raiJ& Maeiw • *® & mgiyxiJ, Apxiga*J}iwg &v τότε τῆς τὰ IIwwxpáwpog μοῖς &c. Is poftea creatus Antiochenüs Patriarcha ibidem dicitur: & res narratur Jib. v 1. cap. v.ubi hic vir Theodofius vocatur. uti & cap. xx 1 1. lib. 1 r. Ex his hab« mus ita fuiffe peculiare Principi, nomen Dynaftis Peloponnefi , ut pro vocabulo familiae adhæreret fingulis ex ea domo prognatis ; ufu videlicet Græcorum , veram & gentile nomen illiusfirpis origine Francicg vulgo noffe minus curantium . quamquam illud do&iores non nefcirent. Nam Georgius Acropolita Hiftoriz fuae cap. 48 Achajae & Pçloponnefi Principem BeἈapJvviv Villarduiwem nominarum docet. Gregorâs yero hb. 7. pag. 1o9. titulum Principibus Peloponnefo iinperitantibus tributum ait jam a tempore Conftantini Magni ; uti & Athenarum Dynaftae nomen Magifi Ducis, & Thebarum Boeotiarum Domino appellationem Magni Primicerii μεγάλμ mpuupuxwpìs , quae poftea ufu vulgi in μεγέλε Kvpis nuncupationem degeneraverit : obtinenti denique Siciliam, Regis nomen. ridicule. quafi jam tum ætate Conftantini Magni Sicilia, Thebæ, Athenæ, Peloponnefus avulfa a corpore Romani Imperii, Dynaftis propriis fubeffent , non modo id tolerante novæ Romæ Conditore, fed etiam fi fuperis placet, iftos Regulos amplis honorare appellationibus curante. Porro lib. I 1 1. cap. xv 1. hanc vocem aliter Pachymeres fcribit in his verbis: xa0nuspnro); zroX£uovg zrpδς τὸr mpfrr(/o &£jys. loquitur de Sebaftocratore fratre Inaperatoris circa Monembafiam quotidianis velitationibus adverfus Peloponnefi Principem decernente, quem mpirr%v Printzem vocat, vocabulo propius accedente ad vocem Francicam Prince, qua Francici tunc incolæ Peloponnefi proprium Dominum indigitabant.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

E SOCIETATE JESU
O B S E R V A T I O N U M

PACHYMERIANARUM
L I B E R I I. -
C O M P L E C T E N S N O T A S

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

EORGII PACHYMERIS . Cum varii varie Graecum, nomen II*χυμspw; latine efferant & infle&ant; Alii Pachymeram , Alii Pachymerium, Alii aliter vocantes : Mihi comniodiùs & expeditius yifum eft inflexione uti latina nominum Claffis tertiae. Quin id fit fimplicius & ad ufum facilius, nemo negaverit . Jure autem fieri , exemplis adftruitur. Nam Ulyffes, Socrates , Demofthenes, fimilia plurima mere latine ab omnibus fle&untur , nullo refpe&u ad inflexiones græcas iftorum nominum . quis enim umquam adumbrare curavit latino fono ÉÉÉ" Anuo$ívus aut accufativum Anuo$ívm balutiendo Demeffbemus aut `Demeffbene , Romana Minerva invitiffima ? Hoc etfi parvum di&u , neceffe vifum hic profiteri . - - - §îïëïÀÉɧ $i; hic inter Imperatores Conftantinopolitanos Michael fuerit , non erit inutile femel ftatuere . Primus ad Imperium hoc nomen pertulit Michael Curopalata cognomento Rhangäbenus , * laudatiffimus | Princeps , anno Chrifti 8 1 r. Secundus homo fceleftiffimus Michael Balbus, e carcere ubi ad vivicomburium fervabatur, vi ad Solium erupit anno Chrifti 820. Tertius Michael Porphyrogenitus Theophili Imperatoris filius cum Matre Theodora Imperium tenuit,

magno Reip. & Ecclefiae malo. fuit enim ubi ado- ! cœpit dominari anno Chrifti ;

levit impiiffimus . 342. male periit 867. Anno inde Chrifti 1 o34. Michael Paphlago a Patria di&us , adulter Zoes Auguftae , Romano ejus viro frangulato Imperium arripuit , & tenuit annis fere o&to. Moriens fuccefforem habuit Michaelem cognomento Calephatem , ejus nominis quintum .* qui poft annum a Zoe , quae illum promoverat Imperiò & oculis privatus, locum ceffit Conftantino Monomacho anno Chrifti io42. Quatuordecim poft annis Michael cognomento Stratofiicus fextus ejus nominis coronatur Auguftus. Sed mox ann. 1 o 37. Ifaacio Comneno ultro concedens abdicavit Principatum. Anno Chrifti 1 o71. Michael cognomento Parapinaceus, filius Conftantini Ducae Imperatoris mortuo Romano Diogeni fucceffìt , feptimus inter Auguftos Byzantinos Michael : quem inter & hunc noftrum cum nemo fic appellatus imperaverit, Pa#13; cujus hic Hiftoriam damus, numerandus erit Michael VIII. PALÆOLOGI. Natus hic anno Chrifti I » 24. ex Andronico Palaeologo Magno Domeftico, Matre Palaeologa Irene & Alexii Palaeologi Defpotae filia. Hæc Irene Michaelis Avia materna , fi

lia fuit Angeli Comneni , quo Imperante Conftan

tinopolis capta eft a Latinis. Dedit is eam Conjugem Alexio Palaeologo (ut Phrantzes habet, A

[ocr errors]

tam creavit & Imperii fuccefforem defignavit • Sed is brevi eft mortuus, unica ex Conjuge filia fufcepta, quae Andronici påíåöiogi Magni Domeftici 'Uxor , Michaelis Palæologi Mater fuit. Quare is a Pâtre juxta Matreque Palaeologi appellationem tulit Jirxoraxouo^óyox propterea yocatur » ut Phrantzes habet cap. 1. Idem tradit Gregqras lib. 3. pag. 32. Sed & Commenus a Matris Avo Angéló Corfineno Imperatore diétus, ut Phrantzes ibidem docet ; ac paffim ita vQcatur ab Acropolita Scriptore ipfi faventiffimo. Unde credidefim affe&afTe Michaelem ante Imperium dici Comnenum, quod eam rem velificafi ambitioni fuae crederet.^ fèd & hujus Pofteros ob nobilitatem inclytae tot Auguftis familiæ, Comnenorum appellatione gloriatos, oftendunt Infcriptiones Michaelis &c Andronici Juniorum a Pohtano defcriptae Notis ad Phrantzen . Hunc porro noftrum Michaelem po(tquam ad Imperium pervenit haud magnopere curaffe Comnenum dici , licet intelligere ex Pachymere , qui ei familiaris, & fub ejus Filio Andronico Seniore, non fine cura demerendae regnatricis Domus gratiae , fcribens , numquam eum alio Gentili quam Palæologi nomine defignat.

HISTORIA RERUM &c. Duas Hißorias feparatis voluminibus & titulis Pachymeres reliquit, üt in Codicibus optimis Barberino & Allatiano diftin&iffimae legufitur. Licet Vaticanus Paraphraftes qui multa contraxit, quaedam addidit , pleraque mutavit, ambas in opus unum conflaverit. cui forte fimilis fuerit Auguftanus ille Codex , unde fua Excerpta Volfius fumpfit. Nam & is unam ex duabus Pachymeris Hiftöriam videtur agnofcere. Nos Priorem Michaelis VIII. Palaeologi A&ta exequentem modo damus : Alias Deo volente , Andronicum ejufdem Scriptoris , five de Geftis Andronici Senioris libros VII. in lucem emiffuri .

C A P. I. L I B. I. Pag. ro. conffantimopo/itamur genere, ortu* & educatur Nicaeae. Pachymeres hujus Hiftor. lib.2. cap. xxv 1 1. poft mediumi, teftatur Patrem fuum Conftantinopolitanum Civem fuiffe , exulare a Patria coa&umi ob Latinos ibi dominantes. Sane cum idem Pachymeres hic doceat , fe annum ætatis undevigefimum agente pulfos Conftantinopoli Latinös , & libro harum Obfery, 3. demonftraturi fimus', receptam e Latinis Urbem recuperaffe Graecos óéto & quinquaginta annis poftquam amiferant, facile potuit nafci Nicææ Pachymeres patri quin

f

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »