Immagini della pagina
PDF
[ocr errors]

Lib. II. Cap. XXVI. in fine: Mkaevg dvriXa%ärwv rwów *) §• xpvra; »a pa$sio. Agit de Militibus Cæfaris infidiantibus Urbi Conftantinopolitanæ, quàm improvifo intercipere parabant : fummo propterea filentio agentes; ne refponfantibus e muro quibufdam proderentur . Codd. B. & A. cum fimplici λ fcribunt. Vatic. alterum X. addit. Audio in vulgari Græcis hodie ufitata iingua , aiwrx£e; dici pro eirmλέας ab airrwA&rw ; noto jam vocabulo ; quod fortaffè hofter exprefferit more populari. Si minus hoc placet , reponi poffet &rus Aaárwr ab &rruxx&(» quafi drrix^£»»•. -

[ocr errors][ocr errors]

A It O φ A Σ I >.

Lib. IV. Cap. VII. E%λοω τι τω ἀπόφασιν, Denunciarunt Patriarchæ damnationem ipfius & depofitionem judicio Synodi decretam. Unde intelligitur in titulo cap. fexti , qui fic habet: Orw; owax$vwv % Apyrpé&v rixenor pu*»vpa, $ iri : rg i grégari; yiyor*, vocem Arévári; damnatiöiiem fonare . Scio hon èffe hanc vulgarem hujus vocabuli notionem . tamen aliquid fimile fignificare interdum, oftendunt loca Clafficorum Au&orum, vulgaribus etiam Lexicis relata . Mihi fufficit Hefychius ; apud quem lego &zápaorug , xefori;, φρος , Jixw. Et vetus Lexicon Anonymi editum a Vulcanio &xáparas fententia.

- A II P O > II O I O T M A I. Lib. V1. Cap. XXVI. Tòv μέν διω AxporoAfrlw xg) dsporszrouéro. Verbum iftud alibi non reperi. Et Vaticanus ut folet in obfcuris, & hoc, & comma cum eo totum omifit. Cæterum hujus notio, ut contraria *j •porrorêua, debet opinor accipi. Notum autem quid •porrouä$a fit; affumere, adjungere, adniovere fibi: ut folent Principes, eos quos fua gratia dignos putant . Ergo áspoo-zrouë8au erit, excludere , ac rejicere. quod huc belle quadrat ; ut Acropolita favore ac familiaritate Imperatoris fignificetur excidiffe.

- A P M. A T A. In notione vocis άρμα qua currum defignari fciunt omnes, innovaffe recentiores Græcos aliquid, & allini fibi Latinorum ufu paffos effe, ut armaturam & inftrumenta inferendi aut propulfandi vim, ea fignificarent, docet Thomas Magifter id reprehendens his verbis: &pμόν £ oi 7rzrov %yrw3). oi δέ έπῦ δaeî* Aap.3ävovrs;, x&λάς xpóra. Percrebuit id tamen fatis, ut adverfus ejufinodi cenfuram tueri fe quifpiam exemplis queat. Omitto quæ teftimonia ejus notionis refert Meurfius, quæque apud Scriptores etiam non ufquequaque Barbaros facile occurrent. Ad. moneo tantum Pachymerem, utcumque alias antiquarium , hujus vsa raptorp,cú teneri manifefte. Duo ejus annotavi loca in quibus vocem άρματa fi quis currus interpretaretur , ab ejus mente aberraret. lib. 2. cap. 25. fic fcribit de Joanne Duca Imperatore xaT»xjpe τά ΦpoÜeua orirœ à âpuaoup. Specie, ipfa prima apparet comple&ti eum duo maxime neceffaria Præfidiariis Arcium , alimenta & arma. Si quis tamen contentiofior currus etiam in apparatu tuendarum Arcium non interdum , aut etiam ad conveétionem commeatuum neceffarios hic memoratos velit : næ huic extorquebit pertinaciam quod ibidem mox zrae) âppugrw dicitur , ea effe ex eo genere rerum, cujus numquam affatim utentibus fit : unde mox additur: id reputantem illum Imperatorem, juffiffe addi, catalogis gratis fuppeditandarum e fifco militi rerum, arma omnis generis & ufus ; ubi in græco eft. vox 3zrλα manifefte ut Synonyma τύ άρματος prius memorati pofita... clariffime etiam eadem vox άρματι pro 3zrλα ufurpata reperitur lib. 5. cap. 3o. ubi Pachymeres ait Venetos aliquando ditiores fplendidiorefque Genuenfibus fuiffe; a quibus, vice rerum humanarum, poftea divitiis & cultus magnificentia fuperati fint. Ergo priorem illam Venetorum magnificentiam memorans, ait eorum orwíJmo;, hoc eft Proceres Patricios, ex quibus in ea Urbe Senatus conftat, zrA&τφ έ άρμασι δ zrapao-x«υαῖς ἀπάoraus Genuenfibus olim praeftitiffe . Hic ne ápparx currus interpretemur, prohibet , fi nihil aliud, certe fitus Urbis Venetæ ad maris zftuaria fic pofitae, ut cymbis per eam non rhedis commeetur. quare ridiculum faceret Pachymerem , qui eum dicere juberet : Senatores olim Venetos in fua Urbe fpecie rhedarum & magnificentia currum Copias oftentaffe. Ut omittam ex

aliis hujus Hiftoriæ locis, quod alibi obfervo, apparere, ne in Urbibus quidem Rem.

in plano & ficco ædificatis, iifque regiis, frequentem ea tempeftate curruum, Rhedarum, aut Effedorum , fplendide præfertim ornatorum , ufum fuiffe. Ergo fine dubio zrA&rg % âpparu divitiis & armi, vertendum fuit. Nimirum armis pretiofe ornatis inftructi gaudebant apparere , more a Satirico laudato , dum adducit ex heroicis temporibus exemplum cujufdam gemmis non ad ornanda pocula, ut Virro quidam faciebat, uti foliti: fed eas in vaginae fronte ponere; hoc eft in capulo, confpicuo videlicet loco, oftentare : alludit enim illud Virgilii , Ste/latum jafpide fu/va enfem Aeneae tribuentis ; fed hæc & rapápye μάpem. Summa fit : Âpparz, in his duobus Pachymeris locis pro- 3»rxoi; pofitum , & arma latina notione defignare , nec ad currus nifi abfurde referri poffe.

J I , • A P II . E A Q N.

Lib. IV. Cap. XVIII. AJròς zrig 44; % dpzrsJ3o-uv &vá&a, zrapao-x«lgora;. Haec licet in contextu disjunéta , fic aptanda funt. Significat Germanum Patriarcham , valida, ad ipfum Throno dejiciendum conflata faétione , perfuafum fupina credulitate , ftudere fibi Imperatorem quam maxime , confidenter indicaffe ipfi : opus fibi effe donativis; quibus fpargendis Adverfantium reconciliaret animos. quam ad rem, in diffimulatione perfiftens Michael Auguftus, nummos ei æreos argenteofque mifit ; quos dum folemnis Litaniarum pompa in feito Palmarum procederet , Patriarcha ja&aret in confertam plebem . Haec dona vocat nofter 3pzrsęva;, quæ vox proprie fignificat lineas aut funes hamo præfixos, quibus pifces efcae inhiantes infixæ , avide voratis , capti trahuntur in pifcantis manum . Atque haud fcio an non propterea lineam divitem hujufmodi gratuitas rapinas in plebem ambitiofe fparfas alicubi vocaverit Martialis , quod. his velut lineis pifcatoriis, fed aureis & amabilioribus, hominum ftudia. &, voluntates capiantur. quamquam nec ignoro, nec improbo quæ alia eruditi Interpretes in eum locum commentantur.

A . T H . P O N.

Lib. II. Cap. xxix. E; J' ámpov àXag i r&μzraAum xAe/c». Pro &impos hoc loco Vaticanus Codex fcribit xvrnpêy. notius id enim. Nöfter videlicet veterum Script0rum abftrufiora vocabula libentius ufurpat. Hefychius Ämpos exponit gXaßspov. inde fit &rapmp3; per epenthefim, vox Homero Hefiödoque frequentata. Euftathius ad

Iliad. z. originem vocis &impos ducit a nomine &am noxa , calamita;, damnum. Ca-
Tom. I. i j

[ocr errors]

ve obtemperes Conftantino in Lexico jubenti pro árwpo; refcribere dreipw;. quæ mihi caufa fuit hæc hoc loco admonendi; alioqui tacituro de voce &ampos , ut ex vulgari veteris Hellenifmi notitia fatis perfpeéta.

A T T A A A E I N.

Lib. I. Cap. XVI. mpórom uiv vius iunias opopriorum ártii\eip. Agit ibi loquens Muzalo de Puero Joanne Augufto ; quem eo fubditis amabiliorem videri debere ait, quod per ætatem adhuc fimplicem, fine fuco, puerili fecuritate operetur. Eft Gr;£»\eus ( inquit Euftathius ad Iliad. J ) ix τά άrre p δ άλι&αι. quiod idem repetit ad Iliad. s. addens, ob Euphoniam dempto uno r, fcribi ditìàeu,: quod tamen nofter hic non eft fecutus. Sonat autem id verbum movere ac proferrre fe libere in omnem partem , naturæ indulgendo, citra metum aut refpe&um : quod & beftiarum eft & puerorum, quos nondum ratio compefcit. Vocabulum plane Pachymeriani genii, prifcum , populariter loquentibus inufitatum, e Scholiaftis Poetarum in Hiftoriam intextum; qualibus hic Auétor deleétatur.

[ocr errors]

A T T O II P O > O II O N A N T I φ A P M A K O N. Lib. III. Cap. XIX. Eze/J} % rj &vroaydorazrov dvruqippuaxov λίγωσι. Proverbium indicans efficaciam præfentiæ in tractandis negotiis, præfertim reconciliationum, quæ longe citius & facilius a coram affante , & os ac yultum notum exhibente tranfiguntur , quam ab abfente per litteras aut internuncios. Hoc Adagium in vulgatis Colle&ionibus nondum reperi.

A + I K O. P E Q. Lib.1V.Cap. XX. M* &vau zrAiov eig τόμα$éro &; Bao-/A«Cg zrue} &* iJux6pwsew. Verbum hoc ab alio ufurpatum videre non memini. Tamen ex vulgata notione vocabulorum AJixopo; & AJaxoeia Platoni, Plutarcho, & Luciano tritorum, facile intelligo reéta analogia formatum verbum άμxopär , quod fonet in fatietatem cito venire rei aut perfona: alicujus. Perapte ad fententiam loci, quo fignificatur cito pertgfumImperatorem Germani Patriarchg,quem paulo ante tanto ftudio promoverat,

B A P. B. A P . A. Lib. IV. Cap. VIII. Eo' § xaraXaßäv èv rj Bap3äp, KaAλέω}uor. Res indicat regionem quamdam aut partem Conftantinopolitanæ Urbis aut fuburbiorum ejus Barbaram di&am. forte a vicino Templo S. Barbaræ Martyri dicato. fane Conftantinopoli fuiffe Templum celebre S. Barbaræ nomine, docet Petrus Gillius lib. z. cap. 2. Topographiae Conftantinopol. quod videtur collocare in prima regione. Quia vero hoc KaX\JJezop de quo hic agitur dicitur fuiffe Mirifici Nicolai , hoc eft, ei dicatum , & ex eo nuncupatum , fufpicari licet proxime illud adhaefiffe Templo in honorem ejufdem S. Nicolai a Juftiniano olim extru&o, ut refert Procopius lib. 1. de Aedificiis cap. 6.

[ocr errors]

cap. 1o. Eum Nicetas initio lib. 3. videtur Aάεῖαν Axeum vocare. Verifiinile eft Pachymerem cum BapJapet&τς fcripfit id gentile nomen non ex Bardario Codini, fed ex Bardaro Annæ formafle. unde re£ta analogia TapJ&p£ς & Bap%peio, fluere poffunt. Utut fit de vocabulo ; de re ipfa conftat : Gentem hanc origine Perficam; domicilio Theffalam, ab Imperatoribus Byzantinis, aut etiam Proceribus horum Confanguineis adhiberi folitam ad certum genus Satellitii propriis infignibus diftinéti, co ferme modo quo Principes Europæi hodie Helvctiis utuntur.

[ocr errors]

B E B R A N A I. . , '

ILib. VI. Cap. XXV. Eμράλυσι zröp τοῖς X&prau, ßßpáyag gor. Ita concorditer tres Codd. Nifi quod Vat. ad ßsßpáyau, addit ovuzrjarn, omiffa voce &or, voluit . opinor ponere orw) zriary , ut fignificaret picem additam membranis urendis fupra caput Caloidae ; qui fic capillis flamma applicata correptis excæcatus mifer eft. gsßpáyou; puto diétum pro με£p£voug ex voce latina Membrana. quid enim allud fufpicer ? quin nifi me deterreret confenfus Codicum, crederem, errore Librariorum fcriptum ßsßpáyau, pro με£p&patg , eo deceptorum, quod in primis exemplaribus unde exfcripfere , rò 8. ea figura pingeretur quæ parum diftat a μ. Hoc fieri plerumque folitum effe, norunt qui in Codicum Græcorum mauu exàratorum leótione verfàti funt, Locum, porro hunc, ut in Codd. duobus B. & A. legebatur, emendandum ex Vaticano putavit , reftituto in locum verbi , &or , r£. au) zriarp quod ille fuggerit fatis ad rem faciens.

B E - K A A >. Lib. I. Cap. XII. T3 ovugâ, ir) ; r&λαι ράκλας. Notiffima eft impoftura Photii qua fui revocationem ab exilio eblanditus eft a decepto Bafilio Imperatore, fabulofa ejus Genealogia fuppofita; in qua ipfum Bafilium prophetice defignatum comminifcebatur vocabulo TÉecla, formäto e primis litteris hominum Bafilii ipfius tum hujus Conjugis Eudociae; Filiorum præterea ipfius quatuor, Conftantini » Leonis, Alexandri, Stephani. Ea fuse narrantur a Nicetâ in vita S. Ignatii Pa

triarchæ CP. & a Conftantino Manaffe. 1

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Lib. IV. Cap. XXVI. oi άνε τω πάλιν TaorgáÀou. άς άν ό Pau£ios Jyerá, &ro,,& Papaiwv ywauxów yoivywSivrsg rjg IrzXoi;. Vulgus Byzantinum Hybridas ex Latinis Patribus, matribus Graecis natos raru£\ες vocare confueverat, ut docet nos hoc loco nofter. Origo talis appellationis incerta eft. Sufpicari tamen licet allufum in ea ad vocem Latinam Mulur, Græcis etiam ufitatam. Lego enim in Bafilic. Eclog. 19. § 3 μυλ'ων , άν ἀ. &re piap } α&έveiav &x êxpárnare £% μελάν; Et Mulio , fi ï? imperitiam vel infirmitatem Mu/or aut Mu/a, temere nequiverit. Quia ergo Mulus J). 3vis eft animal, ex commixtione duarum fpecierum natum, ex ejus vocabulo Grgci formaverint nomen quo exprimerent iftud genus Hybridarum Conftantinopoli ortum ex conjugiis Græcarum cum Latinis. Univerfa porro talium natio TaruaἈνὸν dicebatur, Pachymer. lib. 3. cap. 9. T% Ji ye raruελ/x£, £ς J} avupixrv; i £3 Irzx&p &zreus yA&ayz. Non diffimulabo. Vaticanum Codicem in hoc fecundo loco ( nam prior capitis 26. lib. 4. in eo non comparet) vocabulum iftud per fecundam litteram inchoare. Scriptum enim exhibet ; 3ao pavXux£, Reperio etiam Nicetam Choniatem lib. 3. in Manuele Comneno; defcribentem idem genus hominum 3aoμελες non yaru&λες vocare. Pachymeres tamen in utroque meliori Codice conftans eft in hoc nomine per tertiam litteram aufpicando. utrius prævalere debeat auétoritas, arbitrio relinquo prudentis Leétoris.

[ocr errors]

r o N 1 K E r E 1 N .

Lib. II. Cap. XXXIII. E%ypnuirns iis ei; xáptp yovux<00elorw; S*Awuarapior;. Ita Cod uterque B. & A. Vaticanus autem: Tpirop, 3zrip &£wpnpivov ij; yiig τοῖς θελήματzp/ou;. Apparet verbum hoc effe Agrimenforum Arva dividentium, & fua cuique affignantium jugera. Nufquam alibi hoc vocabulum memini me legere. fufpicor autem formatum a γένος fignificante μίτον hoc eft filum, five funiculum, quo in defignatione prædiorum, quæ cuique in partitione terrarum attribuuntur, uti Coloniarum dedu&tores folent. unde funt illi in Scripturis tam fæpe ufurpati funiculi Hæreditatum I. Par. I 6. 18. Jofue I 7. 5. & 14. Ibid. 1 9. 9. & 29. Pfalm. 77. 54. ro4. I I. & alibi. Fundus mihi conje&turæ Hefychius eft apud quem lego. y6vov, μ}rop. Poffet etiam forte cuipiam videri deduétum verbum yorix&eir a voce yo„a focum fignificante, ut Meurfius tradit. quod in ejufmodi affignationibus agrorum , fingulis focis » hoc eft , familiis fua terræ arabilis, portio tribuatur.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Alexio Cæfare. cujus rei durn adhuc fieret, fama quafi divinitus ad Latinos Da

phnufiae oppugnatores mométo perlata, confternavit illos horrore periculi in quo

« IndietroContinua »