Immagini della pagina
PDF

i

Edit. Rom. v pag. 82.

feratione intima ta&us ille , continuo miffis
fericis auro intextis velis, cantoribus quoque
ac Principum non paucis eodem fe conferre
juffis , cum multo honore ac fatellitio , pfal-
mis & hymnis perfonantibus , in theca pre-
tiofa deferri curavit id corpus in caftra ad
Galatam ; & ibi fratri fuo Sebaftocratori
mandavit , ut thecam qua erat conditum in
tabernaculo fuo fervaret velis aureis oper-
tam , & facibus circum no&tu diuque lucen-
ribus, prope fuum ipfius ftratum, eo quo par
eft hönore, haberet`. Sicque illic fuit quóad
motis inde caftris , recedentes illi Selybriam
honoratis ac fplendidis exequiis portârunt ,
ubi depofitum eft in Salvatoris Monafterio .
Hinc Hexerunt verfus Nymphaeum iter, utili
confilio pacandis tra&tus occidui tumultibus:
nam progreffa ufque Oreftiadem & ultra pro-
pinqui & quafi adventantis Imperatoris fama,
multum valuit ad comprimendos inquietos mo-
tus illarum gentium.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Um autem magna celeritate Nymphaeum ,-

perveniffent, Patriarcha qui cum Imperatore fimul erat , videns ThefTalonicenfem & Sardenfem in fuis privatis obftinatos fententiis , amotos e medio exulare , fubftituit ipfis alios in illarum curam Ecclefiarum , & §äÄ quidem Joannicium Monafterio Sofandrorum antea Praepofitum, Theffalonicenfi ; Jacobum vero Ghalazam , qui ex Occidente accefferat Imperatorem , Sardenfi praeficit Ecclefiae . Efegerat etiam in Smyrnenfem Epifcopum Ifaacum ; virum & ipfüm honoratum, qui e Monafterio Xeropotami , fito in partibus occiduis , prodierat. Sed cum effet in procin&tu ad hunc ordinandum , incidit in morbum Patriarcha , cujus confilio ac voluntate , vel potius Miniftri ejus ( nam & hoc dicitur ) cum jam ipfe deftitutüs officio fenfuum ageret animam , Theffalonicenfis. Nicetas in Dyrrachienfem promotus eft Thronur® Cæterùm Patriarchae'conftituta morti dies illuxerat , & Pelopponefius Monachus , ex Principum ibi domiihantium ftirpe Theodofius vir | pius , quique ex longo jam tempore vitam religiofam exercuerat, confuetudine vero tam Comi ac faceta, varietateque jucundi fermonis grata , ut quivis quantumvis mgftus eo vifo exhilaratus &c gaudens abiret : præterea nobiliffimo genere , ita ut Patruus Imperatoris nominaretur , adminiftrandis bonis moribundi Patriarchæ prædivitis , ut di&um eft , pecunia Ehefo portata , praepofitus ab Augufto eft . É languentem fuæ curae commiííum tentavit , ecquid vellet Monachi veftem induere ? at ille adeo non eft affenfus, ut etiam iftam mentionem, molefte tulerit oftendens fe omnino velle Patriarcham mori . Porro hujus , poftquam migravit ex humanis , corpus celeriter deportatum Ephefum , illic apud Metropolitanum Templum fepulturæ tráditur. Vir fuit vita feverus, intrepidus in obftando Principibus, periculorum minarumque contemptor ; virtuti a puero affuetus : vifus autem tum multis intrufus in Patriarchalem Thronum, non tam quod translatus ex Ephefina Sede, quam quod legitimo adhuc vivente Patriarcha translatus $£?

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

hendi ad fe in folidum Imperii , refque nemine jam quidquam contra moliente procedebat. Puer enim paulatim removebatur a Principatu , nec jam nifi tenuem & evanidam ejus fpeciem habebat , infignia Regni geftans ille quidem adhuc, íed tamquam inane pondus ; quae & ipfa ei auferendâ jam decretum erat. Quare Michael fecuro jam liberoque animo fe in quietem deliciafque relaxabat ; prolixo in his indulgentique : admittendo minifterio fororum certatim Augu

ftum Fratrem obfequiis fovere mollibus mu- Edit. Ro».
liebri fedulitate fatagentium. Porro ille Ger-pag. 8 ;.

manarum opera non cura folum corporis ,
fed in aliis aeque cun&is utebatur , plurimumi
utrique illarum in omni genere fidehs tribu-
enfque. . Martham quidem ftudio fiduciaque
filiali folitus ample&ti , ex quo ab ea ut Ma-
tre educatus amantiffime fuerat , habente ip-
fum fecum in viri fui domo Magni Domefíi-
ci , ab Imperatore tum regnante multo in pre-
tio habiti , Fuerat is inclytus ille Tarchanio-
ta. Altera erat Germana Imperatoris Eulo-
gia , fuaviffimis & ipfa moribus , frequenti-
üfque folita itare ad Principem fratremi , fe-
feque immifcere negotiis ; haud fcio an non
ei peculiariter jucunda , quod augurio ipfi pro-
fpero recuperationem Magnae Urbis frátri'om-
inaretur , ut fato debitam . Unde autem in
eam fpem effet ingreffa , fic illa , poftquam
eft deinde capta civitas , narrare confueve-
rat , admirans divinam in eo providentiam ,
Oportebat autem eos qui hoc audire ex ipfa
vellent , delinire ipfam prius & rogare. Re-
ferebat porro in hunc modum : cùm Impe-
rator adhuc infans fub ubere jaceret in cunis,
fuiffe illum fæpe rabiofiufcule querulum , &
fomni difficilis : fe vero fororia caritate föpo-
rando fraterculo dantem operam , multas &
varias folitam ad eum demulcendum cantillare
naenias, nulla eorum pacante inquietudinem
Pueruli, donec femiapertis labris data opera
balbutiens modulari coepiffet cantilenam de
Urbe hujus fere formae : Euge Imperator Urbis,
in eam aurea inveberis porta, refque ha* & ba*
ifthic magnificas plane perficis . Ad ea quippe
ftatim verba, puerulum velut Sirenum quodam
cantu delinitum filuiffe , mollique ac fuavi
quieviffe fomno. Tales, & fic ifi ipfum affe-
&ae Imperatoris forores erant ; quæ & ipfum
olim cum ejus vel aetas vel fortuna ipfarum au-
xilio eguit , ftudio ac caritate providentifßma
foviffent ; & nunc ejufdem imperantis fecuri-
tati , ac confervationi pervigili cura pro-

fpicerent : quarum commendatione ac preciis multa in quofdam beneficia contulit: confilia vero - earum , & iibenter audivit, & plerumque fecutus eft. dicitur, etiam harum fuggeftione indu&us, maxime autem Eulogiae ( in hanc enim teneriori fere videbatur propendere affe&u ) redigere in ordinem , & infignibus Imperii exuere Joannem ftatuiffe ,

* \, *.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tiorem haberent ejus tollendi modum , quam
in exprobrationem caecae ipfius avaritiæ, qui
cum facile potuiffet aurum effundendo , ' ho-
ftes vincere , maluerat auro parcere quam
a/i vitae , ac faluti propriae profpicere , jure ab
Eait. Rom. iii , qüod adeo perdite deamaverat metallo tra-
?*£* 84 giùíéxiüm íåäus. & hic quiäem in hunc
modum {tatuta ipfi proprie a Divino judicio pœ-
na fiiffocatus eft , res vero Perfidis graviter Ja-
borabant , malis & periculis magnis urgenti-
bus , quae nec ipfum Sultanem Azatinem metu
vacuum finebant. Horrebant enim Perfae ve-
hementer gentem illam : & quafi defperato re-
fiftendi fucceffu , negligentes in commune con-
fulere , privatam fibi , prout quifque poterat,
mundinari falutem fatis habebant ; ctiam aliun-
de Imperio Perfidis nutaiite , infurgentibus paf-
fim & res aliis alio trahentibus Satrapis . adeo
ut ex Optimatibus duo illinc ad Imperatorem
accederént , fpreto Sultane , ut homine inerti
defidiae dedito, & omiflis principatus curis, tam-
quam fi privatus quifpam nepos effct , luxuriofe
ac molliter vivente . Hi Bafjlici vocabantur ,
oriundi ex Rhodo, Lyrices olim ac fidium ar-
tificio in Sultanis gratiam infinuati ; deinde
quod confilio prudentiaque excellerent ab eo in
primis familiarium culti. Iidem prædivites auro
multo vel in fcyphos vafaque fimilia formato ;
vel cufo in monetam typo Chalyphæ figna-
tam . Velorum vero , gemmarum & margari-
tarum tantum in recondito habebant , quantum
fi cui oftenderent jure miraretur . Hi ergo anti-
quae recordati amicitiae quam cum Imperatore ,
quando is adhuc privatus ad Perfas fugit, con-
traxerant , memores etiam fe in eo figna obfer-

[ocr errors]

tarunt effe illum hominem iis moribus, quem non fruftra confiderent acceptam in privata fortuna gratiam , in Imperio etiam poftquam ad illud afcendiffet agniturum . & quo plus jam potfet eo liberalius repenfurum : quare cum ab illo arcanis prius convento nunciis Regias clam perlatas litteras , quibus ipfis plene cavebatur, accepiffent , fuis illic otiofe convafatis , & tuto afportatis rebus , fumma celeritate fe ad Imperatorem conferunt fpecie transfugarum . Eos ille , cum libenter ac perbenevole excepit , tum ut digni erant honoravit : alterum quidem eorum Bafilium no.nine excubitorem cubiculi faciens , alterum vero Bafilicum Magnum & Hetaeriarcham creans. Expertufque mox eos ad omnia , ad quae adhibebantur dextros atque induftrios , eorum qpera frequenter utebatur , pronamque in ipfos füam gratiam haud dubiis déclarabat indiciis. Porro illi multa ex fe habentes , non pauca ipfis ab Ęg; adminiflranda commiffa umma fide bcnevolentiamque tra&tarunt , gratiffime fcmper utiliffimeque fervientes ; plane transformati in mores habitumque Romanorum fideliffimum obfequium Imperatori praefiterunt . Nihil enim ita fubditis in Prifícipem verum amorem fynceramque fidem infpirat , pag. 83. ut gratia meritis prompte reddita , & Tbenefcium dignis ac referre fcientibus ultro repræfentatum.Tunc & Sultan magis adhuc , màgifque vacillantibus qui circa ipfùm erant , Tfimul ob fe fe offentantem térribili fpecieToςharorum gentem , fimul ob peculiarem rerum fuarum ftatum , nefciens quo 'fe verteret, cuive confideret , cun&is arre&is in fpes metufve rerum imminentium, nec fatis ufpiam confiftentibus , decrevit cum uxoribus & filiis , cumque matre vetula optima Chriftiana , præterea cum forore ad Imperatorem confuge£e , a quo folo tali articulo rerum fuarum juvari poterat , & in pofterum auxilium fperare , quo, fi umquam réfediffet illa tempéitas, tentaret reditum in Principatum validis Romanae potentiae fubnixus copiis . cun&ta cnim

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

circumfpiciens, neminem tunc reperiebat cui re&e cómmittere falutem fuam , &, fidere fatis poffet : quandoquidem & prius memoratus Melech , cum aliquanto antea ipfe quoque transfugiffet , ab Imperatore detinétatur ; a quo Tfcilicet quotidie metuebat , ne qua na&us éxitum e cuftodia numerofum in fe duceret exercitum , & fic in irritum reciderent fpes conatufque quos intendebat in ftatuendó fibi firmandoque Principatu. Magnopere »autem nitebatur vetere Imperatoris ami&itia ; magnis fibi officiis cum effet, olim in Perfide teftata: confidebatque fimul ejus coram affandi contigiffet copia , fe quod cuperet ab eo impetraturum. congefta igitur in capfas quas fecüm extulit aureorum multitudine non facile , numerabili , & ditiffimis luxu Perfico veftibus indutus, cum conjugibus &c liberis Pifidiæ Præfide duce itineris ad Imperatorem fe confert, qui eum humaniffime excepit. Et quamquam non habuit tunc in quo ejus opera üteretur, omni tamen fignificatione benevolentiae Üöïíòiàtis eft : fpemque ipfi fecit auxiliorum a fé fubminiftrandorum in tempore , quorum ope tuto rediret in Perfidem, & Principa~tu reciperato , Horentem ibi ut prius & trançuillaifidomi fuae vitam in confueta dignitate degeret. Itaque in fuggeftibus regiis Imperatori afïédit, & rfiinaces ipfe quQque circa fe cor- • poris cüftodes habuit ; & Infignibus Imperii ùtebatur, rubros induens calceos. Haec autem honoris amorifque figna, non vane oftentari, fed ex vere prgpenfo in ipfum ac fyncere favente, quaeque polficeretur præftitüro_, Imeratoris änimio proficifci , perfuafit ipfi conË fuorum in illum meritorum, quo

[ocr errors]

tempore fupplicem eum benevolo exceperat hofjitio, cujüs gratiae vicem mutuam a nqh imimeinore , & ab eo cui plus contulerat, id modicum quo nunc egeret accepturun plane confidebat^. Erat autem ea fpes npfi ufquequaque certa fundataque , judicio eorum qui non ' íærentes in fuperficiaria fpecie,res penitus ipfas introfpicerent, ac profundiore prudentia exami- g4. p. narent. Cæterùm tunc quidgm figperator in oc- ÄTg? 0})2. cafionem imminens , fàmiliam Sultanis , grá-?* * - V. fertim uxores, ac liberos, Nicæam mifit, prætextu plaufibili neceffariæ fecuritatis, ut in tiito ibi fervarentur, neve cujufquam injuriæ paterent in loco minus munitQ depofiti ; aut mili

tantem Imperatorem cum Sultane affeétantes , itinerum ififueto labore parvuli mulierefque vexarentur. Rurfus ne fi relinquerentur, in Vrbe Orientali magis admota limiti , cum ab ea contingeret Imperatorem expeditionum occafione difíáre, nofi fatis remoti `effent ab omni di£criminé quod inde jure timeretur. Porro Sultanem ipfum circumducens fecum quocumgue iret , ac exquifitis ubique femper afficiens honoribus , ifta familiaritatis , ac reverentiae fpecie id confequebatur, Imperator , ut ille , riihil finiftri latere fufpicaretur in illa filiorum , & uxorum ejus Nicaeenfi cuftodia ; quafi 'in folum ipfius commodum , & fecuritatem ejus familiae decreta . Revera tamen ahiud fpe&abat aftutus Princeps. cui erat propofiturh cuftodiendis certo fibi & tuto 19co tam çaris Sultani capitibus , Sultanem ipfum tot

pignorum caritate quafi conftri&tum apud fe retiiiere, ne quo fubito forte capto fugæ confilio recederet. quo ille faciendo demerebatur “Tocharorum Principem Chalaum qui cum certis jam conditionibus de pace tranfegerat ; hic enim Sultane procul alibi detent9 , & ejus , ob abfentiæ diuturnitatem memoria fenfim exolefcente apud Perfas, tanto fagilius feliciuf

poterat , prout re ipfa fecit . . Imperatore quippe Sultanem fuf

[ocr errors]
[ocr errors]

parunt , • tam unive Tom. I.

[ocr errors]

Segreges , quo jure quis Scenitas K ij

dixerit, femper foliti a communibus abhorrere £onfiliis; & res fibi fuas habere prfvatim, cum aliis omnibus fponte fubeuntibus Imperium Tocharorum, illi uni fubjicere fe ipfi recufarent, cq

a&i fuerint in arces , de quibus diximus ,

noflri limitis recedere . 'ubi'fatis intelligentes', 'fe confilio

haud fine fuo periculo tali tempore palam inde incurfaturos Romanas, terras, callid

univerfim quidém ac communiter fœderatqs fe , Imperatori profitebantur, fingillatim yero graffa

tionibus no&urnis res noftrorum depraedabantur .

[ocr errors]

rat ,

Nam illi limitanei ftrenue pari referentes ; clandeitimis & ipfi rapinis'infidos

hofpites ulcifcebantur, & facile Å“reponebant . Omni autem -ratione ' fibi &onciliandam

ftatuerat Imperator gentem Tocharorum tunc novo impetu & . potentia

tam » -
infeftis confiliis averteret .

- inelu&abili moiut cüi hoftiliter irrumpenti nihil poffet obfiftere ', eam. beneficiis præoccupatam ab Pütavit etiam prudenter utendum illo , quem memoravi adventu

Segregum Perfarum in Arces Romani limitis.

:Et hos enim blandiffime delinivit officiis pro

mififque; fcilicet fperans iftis fe , quafi fepe objeéta , mediis ufurum ad, arcendam Tocharorum
vim , fi quando, qüod a gente bellicofa & barbara timeri prudentia jubebat, bellum cum Roma-
nis quam pacem mallent. Studebat autgm Imperator vehementer quam ar&iffima neceffitudine
fœderis Töcharos fibi devincire ; quoniam armis cum ea gente decernere rem adeo terribilem puta-
bat , ut cogitatione quidem prima tenus belli cum iis fufcipiendi mentionem admittendam ducëret.
Omninoque adeo id horribilé putabat , ut vel folo prolato iftorum nomine caufam fe habere idoneam
' duceret metus non ignayi, & confternationis non feprehenfibilis experiundae fatendaeque.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

i - - * * *** -
fUt habuerimt Priores hnperatores audita fama Tocharorum.

T antehac quidem Joannes Ducas , au-
... dita folum illorum fama , muniyit, ar-
ces frumento , & armis. ac frumentum qui-
dem ea copia,quae fufficeret in ufum quam longi-
.ffimi temporis congeri juffit ; obfignarique fin-
gula horrea bullis plumbeis indicantibus quan-
tum in quoque conditum fervaretur . Atqüe ut
certius is numerus conftaret , præceperat eos,
qui id frumentum comportabant , non inde ad
proprium vi&um funere , fed ipfis aliunde fub-
iminiftrari , quo interim dum ei conye£tioni
navabant 6pcram, vefcerentur . Armorum ve-
ro redundantem etiam numerum neceffarium
utabat, tale id effe genus rerum ftatuens, cu-
jus numquam affatim utentibus fit. quippe qu
rum etiam dum innumerabilis yidebatur afHue-
re copia , fæpe in occafione penuria fentiatur,
quare illos quibus incumbebat ex officio gratis
quaedam fuppeditare militibus juffit adfcribere
catalogis , fuggerendarum e fifco rerum, poft
Sacram Iconem Arma cujufque generis &
ufus . Iftius tam accuratæ provifionis pruden-
ti huic principi caufam præbuit , rumor,pro-
cul auditus parantis erumpere gentis barbarae
numerofae vehementis ; etiam Tcum nondum
intelligeretur quid effet , quantum poffet, cur
fuis latibulis exiret, quibus uteretur moribus,
pacemque an bellum præoptatura videretur ,
am yulgo enim increbuérat cum horrore
terroreque ad Tocharorum mentionem quafi
panico iftius cjufdem caeca , quaedam ignora-
tio PQpuli , ut eos pleriquc^ câninis deformes
capitibus dicerent ; paffimque audiretur de
immani eorum genere vi&tus , ac crederen-
tur humanis carnibus ingluviem explere. Cum
vero ad Theodorum in Imperio recéntem dice-
rentur ii ex Perfide Legatös mittere; ( nec fà-
ma mentiebatur) magfium illi ea res inetum,
& perturbationem admovit . decreyit tameri
Imperator diffimulata formidine ipfos fallere,
Ac primum mifit certos homines qui nuncia-
rent in Perfidem ; Romanorum Infipcratorem
comparare fe ad movendum in eös infeftis
fignis : Hi alii fuper alios varie mittebantur
quam y£locißime , cum mandatis magnope-
re extpllendi Romani Imperii potentiám , ut
cui refiftere nulla quamvis ferà , & muime-
rofà gens poffit, in eaque affirmatione quam
efficagiffimie incülcandâ infiftendi , quoad fi-
dem facerent . Hujus rei periculo'né deter-
regéntur , pr9vifum erat `magnitudine pro-
miffae mercedis. conftituebantur quippe his

Edit, Rem, pag. 87.

[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »