Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

&

OUm autem magna celeritate Nymplhxum O Kφαιον και ο Πατριαρχείων συνών των κρατών

seratione intima tactus ille continuo midis A αυτίκα ο βασιλεύς, και πίμψας σηρικα χρυσόση-
sericis auro intextis velis, cantoribus quoque
ac Principum non paucis eodem e conferτε μα πέπλα , έτι δε εξαποφίλας τες υμνοπώλες συν
juslis, cum multo honore ac satellitio, psal εκ ολίγοις άρχισιν υπό πολη τιμή και δορυφορί-
mis & hymnis personantibus , in theca pre 4 , ψαλμοίς και ύμνοις , ανακομίζεται και θήκη
tiofa deferri curavit id corpus in caftra ad
Galatam ; & ibi fratri fuo Sebaftocratori

τιμία προς τον Γαλατάν το λείψανον, κακεί προ-
mandavit , ut thecam qua erat condicum in σάττει των αδελφώ Σεβασοκράτορα αθώαι τη
tabernaculo fuo fervaret velis aureis oper- σφετέρα σκίω τίω θήκίω, πέπλοις η ευσούς
tam , & facibus circum nędu diuque lucen-
tibus, prope fuum ipfius ftratum , eo quo par

υπ' ακοιμήτω φωτί έχόμμα της εκείνου ερωeft honore, haberet. Sicque illic fuit quoad μνής θέντα, τιμάν τους Φροσήκεσιν έως εκείmotis inde castris , recedentes illi Selybriam

θα αναχωρούτων αυτών είς Σηλυβρίαν αντίμως, honoratis ac splendidis exequiis portarunt ubi depofitum eft in Salvatoris Monasterio

και λαμπρώς μετακομίσαντες , ώ τη τα Σωτήρος Hinc Aexerunt versus Nymphæum iter, utili καταθειναι μονη. Εκείθον τοίνιω επανακάμπταconfilio pacandis tractus occidui tumultibus : σι σορός το Νύμφαιον, καθιστώντο τα κατα δύnam progreffa ufque Oreftiadem & ultra propinqui & quafi adventantis Imperatoris fama, Powy, đzge zegt Opesiádos sj to izréxciva apopsa multum valuit ad comprimendos inquietos ma

σάσης και βασιλέως φήμης , και καταξιλάσης το tus illarum gentium.

ανορμούν. CAPUT XXII Vt Patriarcha Nicephorus fimul cum Imperatore venerit "Nympheum.

σω' πολύ ταχα ο Νύμperveniffent, Patriarcha qui cum Imperatore fimul erat videns Thessalonicensem & Sardenafem in fiuis privatis obftinatos fen τι , έπει ο Θεσσαλονίκης και και ο τη Σάρδεων tentiis , amotos e medio exulare , substituit

τους δοξάζεσι σφίσιν αμεταθέτως εμμένοντες έκipfis alios in illarum curam Ecclefiarum Cydonem quidem Joannicium Monasterio So

ποδων ήσω έξωρισμένοι και αντικαθισα τέτων εfandrorum antea Prepofitum, Thefalonicen- έρες ταις Εκκλησίαις , και τον μεν Κυδώνω

fi ; Jacobum vero Chalazam , qui ex Occi Ιωαννίκιον της τη Σωσάνδρων μονής εξάρχοντα Edit. Rom. dente accesserat Imperatorem , Sardensi pra'ficit Ecclefiæ . Elegerat etiam in Smyrnen

Θιασαλονίκης. τον δέ γε Χαλαζαν Ιάκωβον εκ fem Episcopum Isaacum ; virum & ipsum ho δύσεως προχωρήσαντα το κρατάντι, Σάρδεων αnoratum, qui e Monasterio Xeropotami, si ποδείκνυσιν άχε δε και ας ψήφον Σμύρνης τον to in partibus occiduis , prodierat". Sed cum effet in procinctu ad hunc ordinandum

Ισαακ, άνδρα και αυτον γεραρoν εκ της και τίω cidit in morbum Patriarcha , cujus consilio δύσιν και Ξηροποτάμε μονης ορμώμιον . αλ' ο ac voluntate , vel potius Ministri ejus ( nam τοσέτο της εκείνα χειροτονίας , φθάνει πισων εις & hoc dicitur cum jam ipse deftitutus of ficio sensuum ageret animam Thefaloni-D νόσον ο Πατριάρχης , και αροτροπαϊς ιδίαις , και cenfis Nicetas in Dyrrachiensem promotus μω και τα εξυπηρετώντος αυτών, και τετο ο λέγεest Thronun Cæterum Patriarchæ constitu

ται, εκείνος ο ιωαιθήτει τα λοίσθια πνέων ta morti dies illuxerat & Pelopponesius Monachus . ex Principum ibi dominantium

δ εκ Θεσσαλονίκης Νικήτας Δυρραχίο χειροτονεί. stirpe Theodosius vir pius , quique ex lon ται . αλ' και Κυρία τότε το θανάτα έφίσα) της go jam tempore vitam religiofam exercue

Πατριαρχοντι . Ε ο εκ της τα Πέλοπος εκ rat, confuetudine vero tam comi ac faceta, varietateque jucundi sermonis grata,

Πριγκίπων μοναχός Θεοδόσιος και

amp otheequivis quantumvis męstus eo viso exhilaratus βής και επι πλείςοις χόνοις ασκήσας , έτι δε & gaudens abiret : præterea nobilissimo ge και τω σωεσίω ηδύς και χαρίας . και ποικίλος

ita ut Patruus Imperatoris nominare adminiftrandis bonis moribundi Patriar

τίω ομιλία, ως μόνον εκείνον ιδόντα τινα chæ prædivitis , ut di&tum eft

ut dictum eft , pecunia E καν τα μέγισα λυπάτο, χαρας έμπλεων απαλphefo portata , præpositus ab Auguito eft , λάττειν, και ως ο έχων το γένος θελος τα Hic languentem suæ curæ commissum tentavit , ecquid vellet Monachi veftem induere?

κρατάντος ονομαζόμενος , τίω οικονομίαν το όat ille adeo non est affenlus, ut etiam iftam σον έπω τεθνηξομένα παρά το Ανακτος, επιτρέmentionem moleste tulerit oftendens fe Επε). Επί τοιγε και χρήμασιν επλέτα εκ της omnino velle Patriarcham mori . Porro hujas, poftquam migravit ex humanis , corpus

Εφέσε πολλούς . τότε γουν νύξαι τον κοίμιον celeriter deportatum Ephesum illic apud λέγε τον επίτροπον , άπως αιρούτο επονδυMetropolitanum Templum sepulturæ tradi θώαι τα μοναχών . ο δε έχ όπως επείθη , tur. Vir fuit vita severus , intrepidus in obftando Principibus , periculorum minarumque

αλα & βαρέως τίω υπόμνησιν εγκον , ως εcontemptor ; virtuti a puero affuetus : visus Sonēciwe Apxrepots . weg die gevSparwr yeza autem tum multis intrusus in Patriarchalem νότος ως τάχος, ο νεκρός εκείνε δξακομίζ) αρος Throrium, non tam quod translatus ex Ephesina Sede , quam quod legitimo adhuc viven

τω Εφεσον και καν τη Μητροπόλει το τάφω δίδοte Patriarcha translatus fuiffet .

9, ανήρ , και βίον μεν φοβερος και ακατάπληκτος δε τοις άρχεσι, το δέ γε φοβερων υπερόπτης, κατά αρετίω παιδιόθεν συνήθως, δόξας δε π τους πολλούς επαχθής , 8 δια τίω μετάθεσιν τόσον, όσον το ζώντος Πατριάρχε γνησίου αυτόν μετατίθεται.

CAPUT

[ocr errors]

in

[ocr errors]

ut

nere
tur

[ocr errors]

Σ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XXIII

Vt Imperator Puerum Joannem exauctor a verit . Oόντος βασιλιάς όσον ήχο

Uccedebat porro Imperatori negotium trayocóuenç A S se

Α hendi ad fe in folidum Imperii , resque κατωρθωκως, μηδενός αντιαράττοντος . το

nemine jam quidquam contra moliente pro. ο παιδίον κατ' ολίγον παρέρριπτο και ηθένει cedebat , Puer enim paulatim removebatur a Φρος και αρχίω , ως και αυτα δη της βασι Principatu nec jam nisi tenuem & evani

dam ejus speciem habebat insignia Regni λείας σύμβολα και άχθος φέρειν κανόν . ώρισο

geftans ille quidem adhuc, fed tamquam inaδο και ταύτα αποβαλάν. δια τετο αν ανακωχαϊς ne pondus ; quæ & ipsa ei auferenda jam deύν και έτρύφα , τη τη γωαικών αυταδέλφων θε cretum erat. Quare Michael securo jam libe

roque animo se in quiețem deliciasque reραπεία θρυπτόμενος , ας και εις πάντ' έχρητο τη

laxabąt ; prolixo in his indul gentique ; adμεν Μάρθα ως αυτω φωάση και μητέρα και και mittendo ministerio fororum certatim Auguοίκον αναγέση και το μεγάλο Δομεςίκω εις o

stum Fratrem obsequiis fovere mollibus mu-Edit. Rom.

liebri sedulitate satagentium. Porro ille Ger-pag. 83. μόζυγον έση και πολύ πινός τιμωμένω το βα

manarum opera non cura solum corporis σιλα ο περίπυσος δ' ώ εκείνος Ταρχανειώ- fed in aliis εφue cundis utebatur της, τη δ' Ευλογία ως και αυτή καλώς εχάση τα utrique illarum in omni genere fidens tribuήθως, και πλέον και εκείνη τυρβαζομένη αρος βασι- B Eliali olitus amplecti, ex quo ab ea at Ma

ensque. Martham quidem studio fiduciaque λέα, εκ οίδα δε ει και το υποτίνειν ελπίδας χη tre educatus amantissime fuerat , habente ipσας επι τη μεγαλοπόλα τα βασιλα ως ταύτίω sum fecum in viri fui domo Magni Domesti

ci, ab Imperatore tum regnante multo in preαιρήσoντι εκ μoρσίμα . Το δε μόρσιμον , μεθο

tio habiti Fuerat is inclytus ille Tarchanioμεν η πόλις εάλω και εκείνη βως διηγείτο σόμα

ta. Altera erat Germana Imperatoris Euloτι, και απεθαύμαζε λέγεσα . έδει δε και η ωρο gia , suaviffimis & ipsa moribus , frequentiτα λίγεσαν θίλειν, ο δ' ώ, ως κατακοιμίζοι- εφue Immiteere negotiis haud eio an hon

usque solita itare ad Principem fratrem , seτο μεν ο βασιλεύς υπο τίτθης βρέφος & λίκνω ei peculiariter jucunda , quod augurio ipfi proποπ , πολλάκις δ' ηγoίαινε το και έκλαυθμήρι- Apero recuperationem Magno Urbis fratri om

inaretur ut fato debitam . Unde autem in ζε τον ύπνον αποδιοπομπέμνον , έπει δ' εκεί

eam fpem esset ingreffa , fic illa , postquam νω έδει τινι μέλι δια άγριαiον κατασιγαν. eft deinde capta çivitas narrare consueveπολα μεν εκ μελέτης σωeίρι έμελώδει, έδινε rat , admirans divinam in eo providentiam δ' ί9ιλγε το παράπαν. αλ όταν μεμυκόσι χεί- είlent , delinire ipfam prius & rogare, Re

Oportebat autem eos qui hoc audire ex ipfa λεσιν υποκοριζομένη το περί τίω πόλιν διεξής: C ferebat porro in hunc modum : cum Impe( ω και το λεγόμενον ως διγε τη βασιλεί και πό rator adhuc infans sub ubere jaceret in cunis,

fuiffe illum fæpe rabiosiuscule querulum , & λεως . e ως ευσέαν πύλω εισελθών μέλ.

somni difficilis : fe vero fororia caritate fopoλοι , και ως το και το εκείσε μεγαλωνόμιμος εκ rando fraterculo dantem operam , multas & σελέσειoν ) αυτίκα τέτοις ώασερ σειρήσει το παι

varias folitam ad eum demulcendum cantillare δέον θελγόμενον , κατσίγα , και πως μαλα

nænias, nulla corum pacante inquietudinem

Pueruli, donec semiapertis labris data opera κώς και ηδέως καπκοιμίζετο . όπως ήσω αι balbutiens modulari cepisset cantilenam de αυτάδελφοι το βασιλεί και πάλαι μεν ως

Urbe hujus fere formæ: Euge Imperator Urbis, ορομήθεια των προσήκεσω , και τοπ δε πο

in eam aurea inveberis portas resque has & bas

ifthic magnificas plane perficis , Ad ea quippe λυωρεσαι τε και κηδεύεσαι , υφ' αίς λιπαρέ Itatim verba puerulum velut Sirenum quodam σας μέν πολά τισιν εις διεργασίας έστρατ cantu delinitum fluiffe , mollique ac suavi π, συμβαλλιέσαις δε' οροσείχε και συγκατή- Hiere Mommo. Tales, & fic in ipium afte

&tæ Imperatoris sorores erant ; quæ & ipsum νυε . λέγε δε και ως βελή σφών και μάλλον και olim cum ejus vel ætas vel fortuna ipsarum auΕυλογίας ( θατέρα και περί τα πλάνα μαλα xilio eguit , ftudio ac caritate providentislima

fovissent; & nunc ejusdem imperantis securiκώτερον αχιν) ιδιωτι'αν η Ιωάννίω αιροίτο.

tati ac conservationi pervigili cura profpicerent : quarum commendatione ac preciis multa in quofdam beneficia contulit: confilia vero earum , & libenter audivit, & plerumque fecutus est . dicitur etiam harum suggestione indu&us, maxime autem Eulogiæ ( in hanc enim ţeneriori fere videbatur propendere affectu ) redigere in ordinem, & infignibus Imperii exuere Joannem ftatuiffe,

[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ X XIV.
De Chalypha @ Persis ut Tocharis fint subiecti.

Unc Tocharis , quos Atarios vulgus

in Perfidem torrenΤΗνικαύτα και την Τοχάρων ες και κοντά

folet vocare ΤΗ

tis" ritu confluentibus

Chalyphas auΑαρίες λέγει σωήθεια και δίκω συρρο

ro liquefacto in os infuso interemptus ab σάντων χειμάρρε η Περσίδος, ο μεν Χαλυφάς, illis est : non tam quod non alium expedi

DT

[ocr errors]

Tom. I.

K

[ocr errors][ocr errors]

tiorem haberent ejus tollendi modum , quam A χρυσοίς παρ εκείνων ψωμιζόμενος , έτελλα,
in exprobrationem cæcæ ipsius avaritiæ , qui
cum facile potuiffet aurum effundendo

και μάλλον κατα κείαν σφαγής και κατά χλεως
ftes vincere , maluerat auro parcere quam ais cor i guodo exzien , roj vixão ex-

vitæ , ac faluti propria proίpicere , jure ab θρον , ο δ' ηγάπα πλέον εκείνον ή εαυτών Edit

. Rom. illo quod adeo perdite deamaverat metallo tra-
pag. 84.

ως και χρυσοφαγήσων αντικρυς, και ο μεν έτω κατ
gicum exitum nactus . & hic quidem in hunc
modum ftatuta ipsi proprie a Divino judicio pe οικίω κρίσιν διθω επάγειτο. τα δε και Περσίδος
na tifocatus eft , res vero Perfidis graviter la- ήδη νόσι , και κακώς έχω. ως μα δε δίχα φό-
borabant , amalis & periculis magnis argenti- βε και αυτών και Συλτάν Αζατίω εαθαι . κατωρ-
Vacuum inebant. Horrebant enim Periα νε- ρώδοιω γαρ το έθνος οι Πέρσαι και κατημέλαν ,
hementer gentem illam : & quafi defperato re ζητάντες καθ' αυτον ως άχα έκαςος και σώζεθαι.
fiftendi succeflu, negligentes in commune con-
sulere, privatam sibi , prout quisque poterat ,

και κατά και αρχίω δε πα της Περσίδος έκλυδωνίζε-
nundinari falutem fatis habebant ; etiam aliun το η Σατραπών επανεις αμένων. ώςε και δύο την
de Imperio Perfidis mutante, infurgentibus pal- μεγισάνων εκάθω οροχωρήσαι του βασιλεί . *
ut ex Optimatibus duo illinc ad Imperatorem 13 Exatao, as Branzös singe si tat" i derleve
accederent, preto Sultane, με homine inerti κόλαςον, έκ ή προχώρα υπεριδόντας. Οι βασι-
desidiæ dedito, & omiflis principatus curis, tam λικοι δ' οι ήσαν, άνδρες έκ Ρόδε μεν ανέκαθε
quam fi privatus quispam nepos effet , luxuriote
ac molliter vivente : Hi Bablici vocabantur ,

όντες , εκ θυμιλικής δ, επιτηδεύσεως του Σελάν
oriundi ex Rhodo, Lyrices olim ac fdium ar- προσακειωμένοι και μια δι, αλλά και ως εύ έχον-
tificio in Sultanis gratiam infinuati ; deinde τες τα φρονείν , τα πρώτα φέροντες ο εκάνω
quod confilio prudentiaque excellerent ab eo in
primis familiarium culti. Iidem prædivites auro

βρύοντες δε και χρυσώ πολύ όσος ώ ν εκπώμα-
multo vel in fcyphos vasaque fimilia formato; σι, και ίσος κατεργασμένος εις χαλυφικών νό-
vel cuso in monetam typo Chalyphx signa μισμα. το δε ή Βήλων, έτι δε λίθων και μαργά.
tam. Velorum vero , gemmarum & margari.

ρων αυταρκες ω τας ειδότας θαυμάσαι, παλαμας
tarum tantum in recondito habebant , quantum
si cui oftenderent jure miraretur. Hi ergo anti γεν φιλίας και προς και βασιλία υπομνηθέντες
quæ recordati amicitive quam cum Imperatore , έκανε δοκάντος σφίσι το κρατάντος εύπαρ εκεί-
quando is adhuc privatus ad Persas fugit, con-

νων παθόντος πάλαι, κατα ταπιον απομνημονεύει
traxerant , memores etiam fe in eo figna obfer-
vale mutua in ipfos benevolentia, non du bi-c* χάριν και βασιλέως καταράντος και δωαμένα
tarunt effe illum hominem iis moribus, quem τα πιςα λαβόντες δε γραμμάτων ο απορρυποις
non fruftra confiderent acceptam in privata for-
tuna gratiam , in Imperio etiam poitquam ad

βασιλικών, €πι κατ' αυτές ευ διαθέμιοι, όλα
illud afcendifer agniturum , & quo plus jam ρυτώρι, προς και βασιλέα χωρεσιν ώ αυτομόλων
posset eo liberalius repensurum : quare cum χήματι . ο δε δέχεται το ασμένως, και τιμά τις
ab illo arcanis prius convento nunciis Regias
clam perlatas litteras , quibus ipsis plene ca-

προσήκεσι. * μεν παρακοιμώμιον τα κοιτωνος
vebatur , accepissent , fuis illic otiore conva καταξησάμενος των βασίλειον. θάτερον δε και βα-
fatis, & tuto afportatis rebus , fumma cele-

σιλικόν μέγαν Εταιρειάρχω αποδείξας, και έχρά-
ritate se ad Imperatorem conferunt specie

ο τύτοις δεξιοίς ες ότι μάλισα εις τα πράγματα
transfugarum . Eos ille , cum libenter ac per-
benevole excepit, tum ut digni erant honora- φαινομένοις , και προς αυτός φιλία τα βασι-
vit : alterum quidem eorum Bafilium nonine λέως προσω. οι δε πολλά μέν οίκοθω έχον-
excubitorem cubiculi faciens , alterum vero
Βafilicum Magnum & Hetariarcham creans .

πς, εκ ολίγα δε € παρα το βασιλέως, εις
Expertusque mox eos ad omnia ad quæ ad οικονομίαν λαβόντες , πισως μάλα και ευκοί-
hibebantur dextros atque industrios , eorum
opera frequenter utebatur , pronamque in ipsos

D

πώς κατά Ρωμαίες μεταχηματιθένες, υπηρε

τεντο το βασιλα . δεν δ έτω σωίσησι πας
suam gratiam haud dubiis declarabat indiciis .
Porro illi multa ex fe habentes , non pauca

ας και βασιλείαν ευνοίας
ipis ab Imperatore adminiuranda commifa χάρις και τους αξίως οισομένοις εξ ετοιμα προ-
imma hde Ecnevolentiamque tractarunt, TA- τανομένη. τότε και ο Σολταν έτι μάλλον η αμφ'
tißime femper utiliffimeque fervientes ; plane
transformati in mores habitumque Romano-

αυτον κραδαινομένων και

, άμα μεν και το φαιν
rum fideliffimum obsequium Imperatori præfti- stes Tozápar Gros , apa, di, siwr apago
terunt . Nihil enim ita fubditis in Principem
verum amorem fynceramque fidem inspirat

μάτων ένεκα , και μηδεν έχων, ότι και δράσει
#cium dignis ac referre Icientibus ultro repre- ξι και πκνοις, προς δε και χαρεα μετρι, χρι-
με εratia meritis prompte reddita , & bene: Η απάντων διεγηγερμένων και έγιω άμα γυναι-
fentatum. Tunc & Sultan magis adhuc , magif-
que vacillantibus qui circa ipfum erant

σιανή εις τα μάλισα όση και αδελφή , καταφεύ-
mul ob fe fe oftentantem terribili fpecie To γeαν ας βασιλέα , ως εκάθαν και μόνως άξων
charorum gentem , simul ob peculiarem rerum βοήθειαν , και κατά καιρον επαύξων αύθις εξ
fuarum ftatum , nefciens fe verteret, cui-
να conβderet, cuneis arris H Ερες metafe Ε υπερτέρας χειρός και ίχύος μη δε και πιστεύειν
rerum imminentium, nec satis uspiam consi έχον έρω και σωτηρίαν. επει και ο προρρηθείς
ftentibus , decrevit cum uxoribus & filiis , Μελέκ προ χρόνων αυτομολήσας, παρα βασιλέως
cumque matre vetula optima Christiana , Ρε- κατείχε, εν δή και αυτόν υπόπτων όσημέραι μη
terea cum sorore ad Imperatorem confuge-

a quo falo tali articulo rerum suarum λυθείς επισή με πλήθος, και και καλώς έχειν το εις
juvari poterat , & in posterum auxilium spera- dpañs xpdTOS CITEūIca givestósi. irisola di morte
re, quo, fi umquam refediffet illa tempestas,
tentaret reditum in Principatum validis Roma-

δείς βασιλέα παλαιαις εκείναις φιλοφρονήσεσι, έ-
na potentia fubnixus opis. cunda enim θάρρα, φανείς ανύσα προς θυμός και συμφορή-

ως και κατ' αξίαν

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

re

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rais gorgidepšo
añgos aguoi wo & prgdicos

die open. A circumspiciens, neminem eunc reperiebat cui

recte committere falutem suam ; & fidere τον , και τον Περσών πλέον περιβαλλόμβος , ά

fatis pofset : quandoquidem & prius memoμα γυναιξί και τέκνοις, τα Πισιδίας Φροαγωγών ratus Melech, cum aliquanto antea ipse quoτος , ως βασιλία χωροι . ο δε ως εικός, que transfugisset , ab Imperatore detinebaασμένως δεξάμμος, εκ ίχων ότι χρήσαιτο τά

tur; a quo scilicet quotidie metuebat , ne qna

nactus exitum e custodia numerosum in `fe -τζ και

πλω μάλα φιλοφρονησάμμος ορος εκείνον, duceret exercitum , & fic in irritum recidee θαρρεαν διδες ως και καιρόν επανήξοι και τίω rent fpes conatufque quos intendebat in staαρχίω αναλάβοι αυτο σωεργέντος , έφηκε δώ- tuendo fibi frmandoque Principacu. Μagnoγων, ως οι σκύνθες ω αυτώ οίκοι Περσί- Citia , magnis fibi odicis cum πει olim in dos áp xorti ögon my riduco, Bacidezois Tres Perlide

teftata: confidebatque fimul ejus co

ram affandi contigiffet copia , fe quod cuperet βασιλά παρεδρίαζε , και φοβερες περί αυτών

ab eo impetraturum . congefta igitur in capsas ίχε σωματοφύλακας , και τους και αρχής συμ quas secum extulit aureorum multitudine non βόλοις έχρήτο ερυθροβαφές πέδιλον υποδέμε

facile numerabili. & ditiffimis luxu Perfime misce se capós to tů péčetv sixt, B Pilidiæ Prælide duce itineris ad Imperatorem

co veítibus indutus, cum conjugibus & liberis νος. διά και εξ υπογείς χάριν ώ και καιρόν δι se confert , qui eun humanissime excepit. Et δες, ήλπιζε παρα τα λαβόντος τα κρείττω . quamquam non habuit tunc in quo ejus opera

uteretur, omni tamen significatione benevolenη δε ώ άρα και σαθερα τις ελπις πις νούσι

tiæ confolatus eft : fpemque ipfi fecit auxilioβαθύπρον . αλλά τότε τον καιρον θεραπεύων» rum a fe fubmimidrandorum in tempore, φuoο βασιλούς , τες μεν περί αυτον , και μάλλον rum ope tuto rediret in Persidem, & Principa

tu recuperato , Horentem ibi ut prius & tranγυναίκας και τέκνα και κατά σωτήρησιν ωρός Νί

quillam domi suæ vitam in consueta dignitate καιου πέμπα. το μεν δοκείν το ασφαλές εκεί

degeret. Įtaque in sựggestibus regiis Imperatori νοις παρέχων εφ' ο μη βλαβούω αφύλακτοι όν- afedit, & minaces ipfe quoque circa e cor-. της ( και οι ο καλόν έδόκει σωεκςρατούeαν το βα

poris cuftodes habuit ; & Insignibus Iniperii

utebatur, rubros induens calceos. Hæc auσιλά αήθεις όντας και γυναικωνίτιδος ) το δι' tem honoris amorisque signa , non vane ostenπάλιν σφάς Σχετρίβειν επ' Ανατολής αναχωρεν tari, sed ex vere propenso in ipfum ac fyncere τος και βασιλέως , μή και ως κίνδωον γένοιτο.

favente , quæque polliceretur præstitúro , Im

peratoris animo proficisci, persuasit ipfi conκαι δέγε Σελων συμπερμάγων αυτώ σω παρό fcia memoria fuorum in illum meritorum , quo σηκέση τιμή και επί τοις εκείνα σωεσκίαζε τεmpore fupplicem eum benevolo exceperar Φράξιν, ώ τω μεν δοκών ως είρηται υπέρ άσ

hofpitio , cujus gratiæ vicem mutuam a non im

memore, & ab eo cui plus contulerat, id moφαλείας εκάνων οροσίτατπ: τη δ' αληθώς, dicum quo nunc egeret accepturum plane conδι εκείνων ο ασφαλές εχόντων , ο ο ασ fidebat". Erat autem ea {peş non ufquequaφαλα και Σελτεν είναι, και μη σωιχημένον Φραγ

que certa fundataque , judicio eorum qui non

hærentes in superficiaria specie,res penitus ipfas ματσόμμος - Φροκατελάμβανε και η αρος και η

introspicerent, ac profundiore prudentia exami

Edit. Rom. Tοχάρων άρχονται χαλαά αρώνω και ως δι narent. Cæterum tunc quidem Imperator in ocriepu contos arrugor ireiro, pois , Tepsidos

, ferțim uxores , ac liberos , Nicæam mifit

, præ

cafionem imminens, familiam Sulcanis , præ- pag. 86, μηδ' ονομαζομένα & Σελαν ο ταύτη , και όχι textu plausibili neceffariæ fecuritatis, ut in tuτέτο ημερών εφ' ημέραις βιβομένων και τα την

to ibi fervarentur , neve cujusquam injuriæ paΠερσών υπεκλίνοντο τους Τοχάροις

terent in loco minus munito depositi ; aut mili

tantem Imperatorem cum Sultane affectantes, τινας ες αν είπoι τις σκίωήτας και τη πολι itinerum insueto labore parvuli mulieresque veτία απηχθημένες και μη θέλοντας υποτιττεθαι, xarentur . Rursus ne si relinquerentur in Vrbę καθ' αυτές είναι, επαλημμένες και ημετέρων ό

D Orientali magis admota limiti , cum ab ea con

tingeret Imperatorem expeditionum occafione χυρωμάτων ..πλίω και η υπύθων ισοτοπάζον diftare, non satis remoti essent ab omni disας κίνδωον α φανερώς επιτιθοινο και μεν crimine quod inde jure timeretur. Porro Sulο κοινόν και καθόλο, νσόντες είναι το βασιλά:

tanem ipfum circumducens fecum quocumque

iret , ac exquisitis ubiqụe semper afficiens haκαθ' ένα δε νυκτος λογώντας , τους εκ την η noribus ifta familiaritatis , ac reverentiæ μεόρων κλίμμασιν χρήθαι . α δή την ημετέρων fpecie id confequebatur Imperator ut ille εξ σε ορος εκείνες ποιώντων, ο πόνος ω. έκ παν

nihil finistri latere fufpicaretur in illa filio

& uxorum ejus Nicæenfi custodia ; πος δε βόπου το έθνος την Τοχάρων δι ννοίας quafi in folum ipfius commodum , & fecuriέχων ο βασιλεύς , ως ανυπότατον και ορμίω tatem ejus familiæ decreta . Revera tamen και ο κος δοκουω έχαν, άρτι κινήσω. τες

aliud fpectabat aitutus Princeps, cui erat pro

pofitum cuftodiendis certo sibi & tuto loco tam μεν και τα οχυρώματα Πέρσας , και λίαν υπε caris Sultani capitibus , Sultanem ipsum tot ποιeio , ως θριγγοίς ελπίζων χραθαι, ει επι pignorum caritate quafi constrictum apud fe reβρίσει εκείνοι . εκείνοις δ' άχε και μελέτης e

tinere , ne quo fubito forte capto fugæ consi

E lio recederet . quo ille faciendo demerebatur άλως ασένδεθαι ο κήδες . επι τοσύτον δε φο Tocharorum Principem Chalaum qui cum βερον έδόκει και μόνον «ρος εκείνες πόλεμον certis jam conditionibus de page trantegerat; άννοείν , ώςε και έως εκάνα , και τένομα μόνον

hic enim Sultanę procul alibi detento , & ejus

ob abfentiæ diuturnitatem memoria fenfim ex ως φόβον αγώθαι και δεδιέναι.

olescente apud Perfas, tanto facilius feliciul que univerfæ potiri Perfidis poterat, prout re ipfa fecit :. Imperatore' quippe Sultanem fufpensum {pebus” inanibus tenente fiċque diem ex die ducendo moras affidue nečtente ne rediret unde venerat res Persarum omni alio deftitutæ præsidio tandem ad Tocharos inclinarunt tam univerfali, consensu

ut quidam ibi jam antea Segreges , quo jure quis Scentras Tom. I.

[ocr errors]
[ocr errors]

ως και

rum

[ocr errors]

Kij

dixerit, femper soliti a communibus abhorrere consiliis; & res fibi fuas habere privatim, cum aliis omnibus fponte subeuntibus Imperium Tocharorum, illi uni subjicere se ipfi recusarent, coacti fuerint in arces, de quibus diximus , noftri limitis recedere . ubi fatis intelligentes , fe haud fine fuo periculo tali tempore palam inde incursacuros Romáhas terras, callido consilio univerfim quidem ac communiter fæderatos se Imperatori profitebantur, lingillatim vero grassationibus nocturnis res noftrorum deprædabantur in quo damnum noitrum haud magnum erat

Nam illi limitanei ftrenue par pari referentes ; clandeitinis & ipfi rapinis infidos hospites ulciscebantur, & facile amissa reponebant : Omni autem ratione fibi conciliandam ftatuerat Imperator gentem Tocharorum tunc novo impetu & potentia ineluctabili mo

ut cui hoftiliter irrumpenti nihil poffet obfiftere eam beneficiis præoccupatam ab : infeftis consiļiis averteret : Putavit etiam prudenter utendum illo , quem memoravi adventu

Segregum Perfarum in Arces Romani limitis Et hos enim blandiflime delinivit. officiis promissisque; scilicet (perans iftis fe , quasi sepe objecta , mediis ulurum ad arcendam Tocharorum vim, si quando, quod a gente bellicosa & barbara cimeri prudentia jubebat , bellum cum Romanis quam pacem mallent, Studebat autem Imperator vehementer quam arctissima necelfitudine foederis Tocharos fibi devincire ; quoniam armis cum ea gente decernere rem adeo terribilem putabat, ut cogitatione quidem prima tenus belli cum iis suscipiendi mentionem adniittendam duceret. Omninoque adeo id horribile puta bat, ut vel solo prolato istorum nomine causam se habere idoneam duceret metus non ignavi, & consternationis non reprehensibilis experiundæ fatendæque :

tam

[ocr errors]

T antehac quidem Joannes Ducap i ATI e o incent

CAPUT XX V.
Vi le habuerint Priores Imperatøres audita fama Tochařorum.
Edit. Rome E

Ρώω μίν

γαρ ο Δέκας Ιωάννης κλέος dita solum illorum fama muniyit, arpag. 87.

μόνον ήκες ces frumento , & armis, ac frumentụm qui

¢ κατωχύρε τπ φρέdemea copia,quæ sufficeret in usum quam longi.

Ριά και

σίτα & άρμασιν , ών τον μέν ας χρόflimi temporis congeri juffit; obfignarique fin νες προσταττον ποτίθεται , βάλαις μολυβgula horrea bullis plumbeis indicantibus quan δίαις τα δόντια τους εποίκοις σφραγίζων και φέtum in quoque condiţum servaretur. Atque ut certius is numerus conftaret, præceperat eos ροντας ο έξωθεν επιτάτων σιτίζεθαι. qui id frumentum comportabant , non inde ad αναγκαία ετίθει πις κτησομένοις ως εκείνων proprium vi&tum suniere , sed ipsis aliunde fub. ministrari , quo interim dum ei convectioni

πάν ο ως περισσίω δν υστερεών, προικοδοντας navabant operam, vefcerentur : Armorum ve η και σεβασμίαν εικόνα, είπλα προσέταro redundantem etiam numerum necessarium π καταγράφεται και μη δε γαρ έχαν αδένα, τι putabat, tale id effe genus rerum ftatuens, cu jus numquam affatim utentibus fit. quippe quo

το εξορμήσω την σφών φωλεων έθνος, και οποίοις rum etiam dum innumerabilis yidebatur afHue τοις ήθεσι χράται, καν ειρίωεύειν θέλοι , και re copia , fæpe in occasione penuria fentiatur μα χεθαν. τόσον ήν άδηλον έως τότε το έθνος quare illos quibus incumbebat ex officio gratis φuadam fuppeditare militibμs Julie adfcriberΕ πάρα πολλοίς δ' ολίγοντο Κινοκέφαλοι και γε Catalogis uggerendarum e Arco rerum, poft διαύταις απαρημέναις ικάρντο χώμιοι , και Sacram Iconem Arma cujufque generis & ανθρωποφαγείν επιςεύοντο. Θεοδώρα 3 και άρχω ufas. Itius tam accurara Proviίtonis

Prudens βασιλούσανπς, επεί ελέγοντο δξει Περσίδος προς ti huic principi caulam praebuit , rumor procul auditus parantis erumpere gentis barbara εκείνον πρέσβεύεται, και ο λόγος αληθινός , φό, numerosæ yehementis ; etiam cum nondum βος δες ταραχος ω. έγνω δ' όμως ο βασι intelligeretur quid esset , quantum posset, cur fuis laţibuļis exiret , quibus uterețur moribus,

λεύς, ο φοβερον πλασάμμος εκείνες κατασοφίpacemque an bellum præoptatura vid retur σαθαι . και πρωτον μεν προαπέςελα και ως δηTam yulgo enim increbuerat cum horrore θω αγγελευτας επι Περσίδος ως επ' αυτές ευterroreque ad Tocharorum mentionem quasi

τρεπίζοιτο , και οι ταχυδρομεντες επέμποντο, μιpanico iftius ejufdem cæca , quædam ignoraiio Populi ut eos plerique caninis deformes és un mois azzahãou tąūtae nurduwebouca capitibus dicerent , pafimgue audiretur de νισάμβυοι , και * τ Ρωμαίων αρχω ανυπόimmani eorum genere victus ac crederentur humanis carnibus ingluviem explere. Cum

σατον πάσιν ομολογώντες έθνεσι και

Φαξιλη vero ad Τheodorum in Imperio Tecntem dice-C τέκνοις σφετέροις και γυναιξί σιτηρέσια rentur ii ex Perfide Legatos mittere ; ( nec fa δε τους πρέσβεσει προσελαύνεσι πέμψας τας ma mentiebatur ) magnum illi ça res metųm, & perturbationem admovit . decreyit tamen

υπωτήσοντας ως δήθεν και σφίσι τας βδές οι Imperator diffimulata formidine ipfos fallere, δηγήσαι , δι' ότι δεχώρων έξεπίτηδες τοπών Ac primum misit certos homines qui nuncia εκείνες διαβιβάζαν προσεται και καν τις απο : rent in Persidem ; Romanorum Imperatorem

κναίων έρωτών την δυχωρίαν , άπο πασω comparare fe ad movendum in cos infeftis signis : Hi alii super alios varie mittebantur χαν τίω η Ρωμαϊδος για αποκρίνθου quam velocissime , cum mandatis magnope ετοίμως εχόντων και τους μη ειδέναι και πιςεύειν re extollendi Romani Imperii potentiam , ut cui resistere nulla quamvis fera

έπι δε και προς βασιλέα πολλα πονήσάντες rosa gens poffit , in eaque affirmatione quam παραγένοιντο , τίωίκα και άλαττα φοβερα efficaciffime inculcanda insistendi , quoad fi πενόει . ως αντίκα και να της θίας φοβήνων. dem facerent , Hujus rei periculo ne deterrerentur, provisum erat magnitudine pro

επίτπττε δε τας δαπάμας ταυτου ταμελθών, mistä mercedis . conftituebantur quippe his why o divtas mata ppárpas aj püha rij van

[ocr errors]
[ocr errors]

& πume

« IndietroContinua »