Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Edit. Rom. pag. 39.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Am ifta callida utilium ad occultos am

bitionis fines blanditiarum arte , &c pellaciffima commoditate morum , ita omnes &apti funt , ut cum conventus íáíerétur quo facrorum Praefides una cum Reipublicae Proceribus de Imperio deliberarent ; univerfi facri Praefules velut cx compofito eum de fe filentem certatim extollerent ' ftudiofiffimis oratio,, nibus hujus ferme fententiae : Haud decere j, Imperii Tutorem , præfertim iis moribus iis „ dotibus præditum eadem teneri conditione , „ qua vulgiis hominum , fed eximium , & emi„ nentem fupra Ę , maxima, & regia ., veneratiorii publicae comimendari dignitate. ,, Cur enim tot fe quotidie curis attereret, tan„, tum angorem ex metu affiduq ÉÉÉìioiì, „, impendentium fubiret, fi nullum ipfi . lu,, criim rediret ex tam tumultuofa procuratione „, in publicum fufcepta commodum ? praefer„ tim cum ifta quam ei optamus fupra caeteros „, exceHentia , efficacitatem Reipublicae utiiem „, adjunétura fit mandatis, imperiifque falubri„ bus, abfque majorf quám quæ nunc eft ju,, bentis au&oritate, facile impuneque negli,, gendis. Dignum prorfus æquumque eft or,, nari Domini appellatione Tutorem Impe,, ratoris : fic enim ipfe fyncerum affe&tum pa,, ternae carftatis erga eum, cui fors nafcendi ,, jus Imperii contulit, tuebitur ; eam vicem of,, ficii mutuam debere fe fentiens ei cujus cattfa ,, & affenfa iflo fe viderit honore au&um `öì 2» o extraordinar!um , & novum eft cum di,, &i Defpotam , cujus maternus Avus eadem ,, ifta De Et* infignis poteftate , præclaris fe ,, facinoribus periiiu!tis be!lo cóntra Italos , inclytum fecerit ? An nefcimus quanta infit ,, ei caritas in Deum , quam ardens íüì, re,, rum honeftarum, quantus amor in monafticum ,, ordinem. Teftis quae ineft ipfi modeftiffima ,, demiffio , & popülaritas hifaris ad omnes ; ,, benignitatis pörro ejus, & profufionis in do,, nando , indicium fdemi, effe&tufque eft, fum„ ma paupertas rerumfupra ufum redundantium, ,, qttam fciens, volenfque in fe ambit , ac pro,, ctirat liberaliffima largitione bonorum talium, ,, Quocirca & juftum, & Reipublicæ utile fiie,, rit , fi praeter appel!ationem Patris Principis, ,, aHiis infirper cófigruis tali Dignitati titülis

hqnoretur Tutor Imperatoris . Haec proferen

tibus quibufdam , miulti e Patribus Ecclefia-ftfci confeffus Præfidibus facrorum , applau- ' debant, ut juftis & rationi confentaneis prout ipfis videbatur :' nonnulli quin etiam Senatores & ex gerentibus primos Magiftratus con-, fentiebant . T Afii contra tendebänt : fentcntiis tamen inter fefe difçordibus. Nam hi quidem , maxime Lafcaridae Tzamanturi , cüm »» £j; & Noftongus Georgius, vocari & efj, fe Palæologum patrem Prificipis, ægre licet ., ac fubinviti coficedebant, tameh iffud tene,, bant mordicus praefra&éque contendebant ., fufficere debcre Tutori Impcrat9ris prae,, ftantiffimam dignitatem Ducis Magni: of. ., ficio vero regniT, & fupremi Dominii no„ men habenté , infigfiire ipfum , & iftiuf„ modi honoribus privattm modum exce», dentibus efferre , quid minus ( ajebant ) »» £, in maximis , & fummi momenti re

,, bus prævaricari fuerit ? Effe enim regias

,, Virgines, forores Imperatoris , aetate jam

„ nubili , quae honefte , ac confefitanee nata„, libus earum collocari non poßent nifi viris

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

,, excellenti dignitate confpicuis , quam di-
,, gnitatem vel ex fe jam habeant, vel in ta-
,, lis matrimonii favorem accipiant . Quare
,, hifce fervandos titulos iftos, quos qui iam
,, cumulandos ? -

[ocr errors]

!n unum jam àbùíåé oíïìÜô », contenderent : ne occupatis cun&is gradi,, bus fublimioris honoris , Regiae Virgines ,, non ex patre folum , fed avo etiam , proavo ,, & abavo regnantibus genitae , deprimi , nu,, ptiis nimis imparibus, & mifere` in ordi, nem ex augufto faftigio redigi neceffe haeant. E contrario Strategopulus Alexius, & Philae filii , cumque his Torhicii, & maximè qui excæcati fiierant , utpote injuriam paffi , vindi&tæ cupidi ; pariterqüe cum iftis qüicumíj cognatione , atque affinitate præfenti, aut perata ad Palæologos propendebant, magno ,, nifu aliorfum rem É,£j? Aequum effe , B ,, ajentes , & alioqui utile, virum proxime ad,, motum Imperatori , & Patris erga eum, & ,, necefiitudinem gerentem , & nomen ; hóno,, rari titulo Defpotae . Cedi enim huic`ab óm,, nibus convenire , quæ omnium præter Prin,, cipem uni fubje&tio ifto Defpotæ fignatur vo,, cabulo : Sic curfum publicâ rei profperum ,, fore. Puero enim ratione adhuc per ætatem ,, uti non valenti quis obaudiendum putet ? Si , vero qui ejus vice imperat privatus fit, nè,, mo erit, qui non putet plane arbitrarium ,, parere, nulla vi majoris auétoritatis obfequen* ,, di neceffitatem imponente. Imitandos igitur ,, effe ve&tores in návi. Illi enim utcumque, ,, fingillatim liberi , & fui quique juris , quod ,, omnibus expedire communiter fentiant ad fi,, nem cunétis æque propofitum förtunandi cur,, fus, in cujus aleam^ fe dederunt , gubernato,, rem eligunt fibique præficiunt, cujus & juffis, , & nutibus obtemperant fervitute voluntaria, * * * ,, qui vero contra ejus praefcripta fecerit, di- . ,, gnas dat pœnas, ut qui maxime in Domi, num peccaverit : Cæterum non eum fic infti,, tuunt', ut eo prove&tus fimilis nihilominus , deinceps cum cæteris fortis fit ; fed ad ve,, nerationem quodam illum habitu induunt in,, fignioris auétoritatis; & ut eum univerfi ve„ reantur quodam ipfi velut impreffo. mipaci , chara&ere majeftatis affequuntur: fic & Urbs, , & Imperium totum re&e ordinabitur . Si ,, qui praeeft vere fupra multitudinem emineat: ,, Fortior, liberiorque erat caecorum oratio . Ne propter puerulum, ajentium,tantum Imperium _ . . totque re, periclitentür . sed cónflituenduj im ve- Edit. Rom. ri formam Imperii praefem rerum ffatus , ff falvi pag. 46. D effe volumus-An ignorainar in quantam infelicitafem Rom.anum Imperium prolapfum ßt , adeo ut patria j^f, exterminaretur,& rerum fummam peraleret anguffis finibus circumfcriptum. Et baec acciderunt Imperatoribus ibi domim rntibus , fed quod ii re&e mom gubernarent, ex fumma felicitate navigationis in miferum naufragium decidinus. Si ero tanta in nos calamitas imcubuit ex eo quoa non £; regebamur: quid non timendum vobis malorum fùerit , fi omnino mom regimur ? Honeffa fine dubio , & laudanda rer babetur fifer in Principatum : fed tum demum honeffa, cum fulur in ju?ata fi le perffantium inde confequitur. at fi fru&fu, fidei falur abfuerit , ffulta fides eff. Quid autem nocebit Principatui , fejus Curatori accefferit dignitar ? quin potia, inde juvabitur pluriλnum . Nomine quippe venerabili affumpto eju* E Adminiffrator magii firmabit Imperium Principi. 7 Sic enim incomparabiliter convenientiur , & efficacius Legator audiet , tra&abit cum populi* , militibus, ac Magiftratibur praefèrtbet quod e re fuerit, nihil non denique re&e comffitu:t, verentijus dignitatem cunáis. $i vero quif fimul imperet , fimul in pari cum fubditis comfifat gra?u; m.e jj baud affequetur facile , ut mamdetur executioni quod jufferit; quippe cujuf manus principali autoritate nuda,& quodammodo inermi , vindicare 1]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pag. 47.

çue ad magnum Oeconomatum in Urbe per- - / t - w
venit. Cum ergo inter eos illa occafione de ad- x; τ» μ syaXoixorog aw sariatise <?. rluj
miniftratione Reipublicae fermo effet exortus, zo^p ίσύςspop . êzre} *9 zr*e/ της τ α pa-
Ę non Éɤ omniumi ypdrw J)oixharta; ά λόγος ixeivotg ü, 73, mia-
ad eam rem aptiffimum dicere. Ifto igitur anti- λ a. - - • / - v
quo in Palæólogum fayore praeoccupatus Pa- C^aioXoyer isejro, sp&ri $e rariw;. Ez. *£$
triarcha , fuffragio ftatim fuo comprobavit quae °° 6,IIare/apxw; apoxare, Angμίνος δp , «000;
in :;;;? $: £; , & £?; ÉÉ •rvyx&roupo; vis Üzrëp ii IIaXauoXôye A*yo-
tatem ip{i tribuendam cenfuit. Quare Palæolo- a v _ / / r » • - /
gus ex magno Duce fa&us eft Defpota. Et Im- ;*; , & rlw Jaeereia, avy £}w?; άτω - *}
íerator adjuvante Patriarcha , ei dignitatis ejus * us; IIaXauoXóyog , τῶν μέχειν Aaxa e1;
Ę; *££ P<££; exinde §. pa- rìr Atavértw μεταστάζετο. 6 Ji £awiXtj; zra-
am ipfe fe ferebat, tum vulgo univerfi agno- - / \ ^- i v -
íîãî. ÉÉÉÉÉÉätïäuêíóÉÉÉÉÉÉÉ'5ìi P*** ***P***'* *9 τά, Πα£apx* » re; ά-

enere indulgentiae, ac largitionibus e publico. zoreig; X9 a&e£}3 - &μάλe. a'; Jkavázmς , ί-
ÉΕ Ęg££; in Ê zr 33 \ero μέν ἀνέστω ττῖς zråa ap . raeszrouéro5
ampliffimis cumulans.: ficque arte ambitionis a. 3, „! 'are ázr&aa! v -
magna ftudia eorum fibi parabat. Eamdem quo- ; ς & rixe. •^oripi dtt% ¢, • §9) πις
quéìiberalitatis praelargè machinam ad Ecçle- ** ? ' *?/*«/. xae;**** * &€6αιας J. ® rdg

£iafticos Procerés fibi Ę •pδς èxeire; ύποχία et; zræpe* xcw Jøxá, éawrodiga in eos manu profundens multa, tum pa- % » âzroie wró w r.

am, tum occulte. Nam praeterquam quae dari eis vapov ¢É ap 4roigt fors » &; prxgriuoi*por

çíiico folebant publiée ac large cónferebat ; D •poreoipg° , • *** **, ** *• {*pov xazmxXo

etiam Ę j# É * yov , é éx viâoruuoripas xefpòs éxophye , rans interim, ac blande infinuans: nondum fatis v a. v - w w r

- _ . - - - - u®c.

cautum fecuritatifuae, neque prius in tutofe futu- £ «? 3* 39 @g;pa; ; * £* • •* a*g*n;

rum quam Imperii particeps, & AuguftiCollega *?** *? * $%; ixeivw;. τὸ σι , xpv6ja.

• v -

££, É$ÁÉ £g; Nvxrjg zrépuzropwávæp , £ 7o gä%r vae pvttvt- - I. ~a •

„ bat metum p £$*$$*tium: £$ $27 rog ® %wτάντος , &ς ζτνς &vrapx*; àv èxel

fum Muzalónum memorabat. Sed porro ajebat
» - - - - - - - - - - - _ - . r -
2, non minori quam cui illi fuccubuiffent invidiae *? » ** avu3ασιλεύει τγ AczoruÀei , apov-

% obje&um. ideoque anxium in acri folicitudine g&λετο xuvdwv; ® @33v; £rwptmgines dw

vivere, perniciem in momenta fingula, fi vel „ © p. ... - - • r » * --- » - :::-:-» : rd fjj Ma (aX&yav eìorìyw , & 3 minimirâ de fumma cußodia remiferit, timen- ? ζαλ&νων eiorjyw , 3, *g*e.

-^ - / / v -

(, tem. Neque porro tot diftentum fufpicionibus ***, *°5 a*oA«^o*; êx φ$óww », % tο μς gr - - - - - - - - - «

fatis poßè commiffa fibi cura cuftodisPrincipis zro\i ac daràv ùzriJ&xrv, &g dvrixa aurJw£

defungi . Utique cum magnam attentionis • w p. « NV / »y • », --*•***;. q magnam - oram ei μὴ ἄpoorixou . ό σέ φυλ λλον έ• •, ac vigiliae partém in fui neceffariam cautio- Au A. & φv^arrew a » .

w • v v a. nem derivare neceffe habeat : Miferùm nimis z/£azek ; &vrjg zroXA8; γυλa;fe&o; , cus || effe aeftuare affidue, inter diverfas officii ίμμωον έει τχ φυλαττομίψρ τω άχολía• zr*

[ocr errors][ocr errors]

publici, & privatorum difcriminum curas; ,,
ynde illum , qui ele&us ad hoc fit , ut fá ,
lutem tueatur. Principis, omnium úndique ,

telis, & innumerabilibus infidjis expofitum, vel maxime ipfum praefidio, &'exέubiis egere. Quäre , præitabilius videri locum cedere cuilibet volenti , quafi in eo angore, ac tormeiito vivêre. oo

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

partim vi publica coercens. Quo in genere cum
âlios alio amandavit , tum Tzámanturum rele-
gatum Prufam ibi cüftodia teneri velut reum
jüffit . Interim alacres in fpebus optimis , flo-
rentefque volitabant qui fortunam fequebántur
Palæologi , clientes , amici , ac quocumque
nomine neceffarii , parati femper ad nutum,im-
pigreque curantes quidquid ad communes ratio-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Joanném magni Domeftici ampliffima dignita-
te ornari per Imperatorem Defpota curavit ; fic
eum & illuftri honore , & maxima gerendarum
rerum poteftate inftruens . Qgo fa£to jam ma-
joribus incenfi fpebus Palæológi fautores Pa-
triarcham,& Sacram Synodum ämbire, ac di- ,,
cere : nullam quietemtebus fore, aut fecuri-,
tatem imperio , quoad Defpota in unum ad- ,,
huc gradum provehatur altiüs . Ipfum folum ,,
effe ómnium qui, poft Principem praerogativa ,
nafcendi Êïi jus adeptum , digniffimus ,,
imperio fit : ideoque Collegam ei adjungen-,,
dum . Egere profe&to Rempublicam maturo ,,
jam Prificipe , & ad per fe agendam quod fit ,
opus apto. nec expe&tari poffe dum puerulus ,,
in virum adoleverit; ne Romana res praefenti ,,
vigentis Imperatoris ope indigens vel maxi-,,
me , tot cin&a periculis per tantam moram ,,
prius pereat corruatque fünditus, quam qui ,,
eam vindicaturus ab interitu fit , in florentem ,,
adoleverit aetatem. Impofitum autem curato- ,,
rem negotiis, non ut Principem agere , fed ,,
precariâ quadam, & au£toritatis principalis,,
egena fumi&ione ,'& infirmum , & inftabile ,,
Reipublicae folatium effe. Talia cum Opti- ,,
mates dicerent, perfuaferunt Patriarchae per fe,
ut diximus,emollito in Palaeologum. Sed nec ipfe

çüjus res agebatur ceffabat Palæologus:quih fatagebat in cun&is ad fpei effe&um facientibus, in primis ad fibi deliniendos Cleri, ac facrorum Antiftitum animos. Denique his artibus impetratum, ut dies diceretur proclamando in Collegam Imperatoris Palæologo. Ea füit Neomenia He&atombæónis, feu Kalendae januariae , Indi&tione tunc currente fecunda .

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Um hæc geruntur Defpota Qccidentis

Michael ,Theodori , qui ibi impe

raverat , fratris filius , audito rerum Orién

talium ítatu ; fublato videlicet e medio

Lafcari , Joánnem ejus filium effe adhuc

infantulum : Romanum ;st? Imperium cui11]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

jacere ; mentem in £; amplas extulit , profito fibi exemplo Theodori patrui . Is Inoilis atque adeo ex prima nobilitate, e priore illa Romanarum perturbatione rerum fumptis opportunc animis, multis præclaris editis facinoribus in plurimis contraTltalos bellis Imperium arripuit , coronatus ab Ä¢íáênâ Ê , & occiduas Provincias Italis ablatas mperio reftituit, magnam iis rebus geftis famam adeptus ; quoad adverfa prolapfus forte , & comprehenfus ab Afane privatüs eft oculis. Talia Michael mente agitans ; & in magna fuarum virium fiducia contemnens infirmitatem , quae tunc effe videbatur Romanarum rerum ; cum ipfos Italos, qui Urbem regiam tenebant idoneis deftitutos copiis animadverteret , rem aggreditur valde árduam , & ipfius nobilitate dignam . Conftituit videlicet contra&as quam poffet plurimas copias , ipfi protinus admovere Conftantinopoli , eamque obfidere, & occupare conari. Tum fi negotium fuccederet, efficere , ut ibi Romanorum Imperator ipfe proclamaretur . . Neminem enim effe putabat qui plus ad id haberet vel meriti, vel verifimilis fpei ; non Lafcarin, non alium quemlibet ; utique quorum nulli vires fuftinendo Imperio idoneae adeffent. Quippe fe & Nobilem & ex Angelorum gente; affinitatibus quinetiam potentiffimis fubnixum. Generos enim habebat ex Helena quidem filia Manfredum Apuliae Regem , Fratrem Annæ Auguftae , quam Joannes Imperator jam fenior uxorem duxerat, ex Anna vero altera filia Principem Achajae Gulielmum : & a Manfredo quidem per miffos ad eum certos honines impetraverät tria millia le&orum ex Germanis militum , virorum fortium, quos ipfi Caballarios vocant : Principem vero cum univerfis ejus copiis focium expeditionis ad fe traxerat. Habebat & Nothum filium Joannem cum auxiliis non contemnendis populi cui praeerat . Hic du&ta Taronæ filia , Dynafta gentis poulofae , egregias fub fignis habens copias , militaris artis eximie peritus , vel per fè folum idoneus erat cuivis rei magnae bello tentandae , adjungendifque ditioni fuae terris ab alio poffeffis . Ex ea quippe Gente fibi fubjeéta conflatum exercitum dì&tabat , quæ Graeci olim generis , & nominis Achille Imperatore militavit : nunc Megaloblachitæ vocabantur . Et ejus generis copiis fuccin&us tantum poterat , ut unus fufficeret coercendis , ne ultra Beroeam progrederentur tribus Adverfariorum Ducibus', Joanni Palaeologo Magno Domeftico, Strategopulo Alexio, &c Joanni Rauli , quorum quemque numerofae ftipabant copiae . His igitur tunc congregatis in unum omnibus , Defpota , & eodem ädjc&is quot ex fuis ipfe terris potuerat cogere , cogitabat primum quidem acie decernere cum Adverfariis Ducibus ; tum iis, ut fperabat, vi&is aggredi Theffalonicam , & occiduas régiones incurfionibus vaftare , ipfamque adeo tentare Conftantinopolim . Cujus rei majorem habebat ex eo facultatem , quod cum Manfredus velut hæreditariam a Federico patre accepiffet contumaciam , & rebellionem in Ecçlefiam, Germani quos Defpotae auxiliarios miferat , bellis prius Italicis exercitatos , nihil fane turbabantur ad propofitionem oppugnationis Urbis , quippe ab Italis defenfae , cui dudum generi hoftium afueviffent. nec invitus eodem concurrebat Princeps, cujus ditioni fubje&tae regiones , Achajâ nimirum univerfa , & Morea , viciniam Italorum inUrbe dominantium formidabant . Ubi ergo unum in locum tot fimul copiae conveneruht , jamue fefe ad prælium parabant : nam & ipfi pro « Duces adverfi , atidito Italicarum tot'copia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »