Immagini della pagina
PDF
[ocr errors]

A zæ, & Philis filii'quoriim Parens qheodorus
cum Strategopulo eamdem ob caufam excæ-
catus eft : 'Et cum Gaballariis Noßongi ,
ac Camytzæ; & cum Aprenis , atque Ange-
lis Libadarii, Tarchaniotæ, Philanthropeni,
& nobiles Gantacuzeni; tuín fi qui alii , qui-
bus illa magnifica feries , & quafi aurea nóbi-
liffimorum Procerum corona Conftabat . No-
ftongus inter eos Georgius æmulationis com-
munis modum pecuhari Tambitiohis arrogantia
fuperabat, eo maxime in fuperbiam elatus quod
Imperator adhuc vivens filiam illi collocare
in matrimonio decreverat; & multos iftius fui
confilii participes fecerat : & omnino man-
daturus executioni rem eam fuerat, nifi morte

[ocr errors]

gius in ea perftäns fiducia perficiendæ hujus affiB ÉÉÉÉÉÉÉ, modicum inflabatur : cüin alios fuperbe defpiciens tum ipfum maxime nepotem ex forore`Magnum C6noftaulum impotentiusæmulans. Quäre in atriis Imperatorii Palatii vane , ac impudenter fefe ja&abat : adeo ut non dubitaret puerilibus Aügufti fudis fe immifcere, colluforem fe Principi obtrudens,&c cum eo fimul equitans in aruhdine , 'pariterque , ut folitum illis , pila ludens , & in fimiles ejus ætatis remiffiones fefe ingerens familiaritate nimis audaci , ficque fefe Reginis fororibus Imperatoris coräm e propinquo fpe&antibus venditans vano gloriolæ pruritu.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C VE cum diutius non poffet Par

- vulus Imperator in tam imbecilla , ac

tengra ætate certi Tutoris providentia de-
ftitutus relinqui , ad eleëtioriem apti: ad id
munus coeuntes magno numero præcipui qui-
que Magiftratus , atque aulae Proceres , an-
te omnia decreverunt : haudquaquam tutum
videri tanta de re ftatuere fine Cleri , &c
Ecclefiae confenfu , ejufque confilio , ac nu-
tu qui rebus Ecclefiafticis tunc praeerat ( is
erat Arfenius ) per Exautorianorum Patriar-
cham illum ex Urbe Nicæa curriculo accer-
funt . Ipfi vero interim ferio in deliberatio-
nem ifgreffi poft multam , & attentam dif-
quifitionem difceptationefqüe varias alio alium
præferente , tandem in eam fententiam ma-
jori ex parte conveniunt quae curam Impera-
toris , âc tutelam fæpius memorato magno
Conoftaulo Palæologo committendam cenfe-
bat : Videri enim illum unum prae cun&is
reliquis ad eam rem idoneum maxime , ut-
poté virum fortem , & rei militaris expérien-
tiffimum : cuique affatim fuppeteret antiquae
nobilitatis . Accedebat tertiò loco domeftica
fanguinis neceffitudo cum Imperatoribus A-
vo , & Patre Principis regnántis , ex utra-
que ftirpe paterna , maternaque . Nam Au-
guftae quidem pronepos ; ex Imperatoris ve-
ro pronepote natus erat . His vere firma-

efitis nitebatur Palæologi fpes , eaque al-
legabat potiffimum qui ejus Tele&ionem fua-
debat Orator : Verifimile tamen eft haud
plane his argumentis confifum eum , præter
èa quæ palam agebantur , dicebanturque ad-
moviffe clanculum arcanas artes , corrogan-
dis varia indùftria fuffragiis , ftudiifque ve-
1ificari ejus ambitioni valentium , qualium

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

jumentorum ad agriculturae minifteria , vel aratra , vel farraca trahentium ; cujus generis provifores, ac præfe&os per caftra ííngula conftituerat : attributis cuique arci , ejufque praefidio certis pagis , ufide fufficientis annonæ copia non folum militibus fuppeteret ; fed ex abundanti etiam inde Prinçéps haberet , quod larga in multos beneficentia profunderet . Theódorus porro etfi efficacior in auro ex communi collatione congregando ; tamen idem erat præ fimplicitate mentis haud fatis cautae , in eodem prodige difpergendo profufior .” Ut quqd in maritimis aeftibus Euriporum , ac ' Carybdum , hic quoque, quadam alternâ reciprocatione effluentis , refluentifque pecuniae cerneretur ; exhaufti per largitiones ærarii damnis facili mox corrogatione repofitis ; imo quod expenfum erat abundafitius redeunte , per modicas licet fingulis , caeterum propter multitudinem conferentiüm in fummias , vel maximas excedentes contributiones fubditorum ; nec . inde exhaufta privata quorumcumque facultate ; utique quam late ad omnes promanantes , &c varie in domum , ac fortunam quamque perenni quodam curfu profluentes principalis beneficentiæ alerent rivuli . Prompta quippe præfto aderat omnium neceffitatibüs larga benignitas Principis libentius tribuentis quam acciperet , quid e

[ocr errors]

nim aliud Chrifti lex praefcribit , dare cuivis petenti præcipiens ? Cujus beátí È&tus eft : abundare univerfos , egere ne

minem : compenfante viciffitudine commuC niter utili mutüos defe&us ; dum praefto eft, qui refundat ex publico quantum `ex privato quilibet contulit . A quo ne abhorreant commercio, animi pufilli , fidejufforem , quod mirum eft , fe Deus offert , pollicens. fe repenfurum multiplicato fœnore, quod das tum fuerit. *

- r

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

D V9; & aliud hujus generis narrare : peto

que veniam, fi argumenti utilitate tra&tus digreffionibus indulgeo. Morbo Š aliquando eft Imperator Joannes recens viduatus praeclara in rebus bonis adjutrice conjuge ; illa', inquam , admirabili Irene , cui pro merito laudandae verba defunt. Erat autem morbusfane fonticus , & gravis , quippe cafus inducebat epilepticis acceffionibus fimiles ; etfi forte hi debilitati aetatis jam prove&tæ juftius imputari potuiffent. Incertis medicis quo fe verterent, Aeger ad Deum confugit ; & ejus largam in omnes mifericordiam prout poterat imitatur. Ergo ejus mandato hauritur e thefauris aurum plenis faccis, & ad fex & triginta probae monetae nummi egenorum cuilibet ubicumque degentium divifi É , praeter ea, quae in facraT)ei Templa, in Monafteria, & viros Deo devotos funt expenfa , liberalitate ea per multos onuftos mulos quo oportuit miffa. Haec Augufti mifericordia Divinam in eum attraxit . Ergo is aegritudine primum fa&a leviori, deinde plane convaluit, gaudio ejus , & fru&tu animi , quantum fas erat ex tam evidenti experimento Divinae mifericordiæ capere. Tum purgare fe apud Romanos volens , fi forte querentur effufâ in pauperes liberalitate publicum ærarium exhauftum, illum ipfum cüjus gratia fanatus fuerat Deum teftem allegavit, Patriarchae Manueli fan&te affirmans : nihil prorfus ex iis,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

promptum; fed éx privata penu, & ex partis, ac colle&is propria induftria ac £#; exercenda fcilicet per gnavos, & experientes colonos agrorum cùltura ; gregibufque, atque armentis per idoneoshomines curandis. Sic illi Dei amantes, fic pariter rei Romanae ftudioMos fe monftrabant.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

“Ut Magnus Dux levi delibatione regie pecunie hominum fibi
bemevolemtiam concilia verit.

Oc porro de

cum magnus apud Magnefiam publicae pecuniae numerus effet depofitus , non erat facile Magno Duci , & Tutori Principis inde aliquid fumere erogandum in quos vellet . Obftabat enim Celtarum fecurigerorum inexorabilis ei thefauro impofita cuftodia ; haud finens inde aliter quam cun&is Èfenti§, & coram intuentibus difpenfari uidquam : Jubebat tamen non raro quibufam Tinde donari haud neceffariis de caufis. quae benignitas illi quafi fundamentum fuit opularis in eum benevolentiae . Cæterum É quis eo nomine de ipfo quereretur . quafi non fatis fevero publicae pecuniae cuftode ; ei fe purgabat negans `in proprios fe ufus quidquam inde fumere ; in cujus rei fidem fuam domefticam oftendebat paupertatem . Tamen quaefitis occafionibus identidem procurabat , ut quidam inde acciperent, non magis id agens ambitionis inftin&u , quam fapienti , provifione futurorum , prout rei exitus monftravit . De illius porro modo memorata paupertate , fi quae audivit ex ipfo quondam praefens hujus ' Hiftoriae fcriptor , hic pro teftimonio dixerit , non fane veretur ne coarguatur mendax , neve hoc illi cedat in dedecus , quod Palæologus gloriae fibi fore autumans , de fe ja&abat , oftentans paupertatem fuam fane tantam , ut affirmaret etiam jam imperans ; Domeftici fibi quot diebus ufus^omnes expenfas tribus folis nummis conftare . Et hoc jurejurando confirmavit , cum

in quadam lite fratris fuae focrus Angeli ,•

- - - - - » quem ipfe imperans magnum Primicérium

creavit , de dote fuae neptis judicio certantis , rogatus in teftimonium , adeffe gravatus non fuiffet , & ea quæ diximus proferre Deo in teftem vocato . Tunc igitur multos , praefertim genere nobiles , variis ad id quaefitis prætextibus , & plaufibiles in. Š praetendens caufas dónationis , e | publico curavit honorari ; ipfe interimi in Iegeftate familiari permanens , fuperior

quo fcribimus tempore B

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cupiditate , purafque omni avaro cofita&ù manus fervans.

CAPUT

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Nterim Patriarcha cum Ele&is ex Ele

ro , & Archiepifcopis adventare audiebatur : quod fimul Palæologus cognovit , ante ómnes . ipfe longifiimie proceffit obviam , nihil ad fummam tum erga Patriarcham , tum erga facrum Collegiüm venera. tionem fibi reliqui faciens : quippe qui pedibus incedens , correptis manu T muli quo Patriarcha vehebatur habenis , eum ufque intro Palatium Regium praeiens duxerit : tum ibi Auguftalis faftigium in ejus gratiam demitti jufferit : fimul difcurfu per fefe in omnem partem . folicito fatagens in omnibus , quæ ad honorem faciebant Antiftitis praefentis ; . fimul. etiam neceffario fungens obfequio turbae fubmovendae ne quid o5ftaret quominus facile ad Auguftum ' accederet Patriarcha, in ipfo momento admiffionis ; ac B ììiio deindè tefipore ab eo disjungeretùr.

Jam praefeferebat, permittere fe prorfùs- arbi- Edit. Rom. trio Patriarchae ele&ionem fuami : neque ali- pag. 38.

ter quam ipfo jubente , & annuente Synodo, Tutoris officium fubiturum. Quod ut fignificaret, produ&um puerum Principem tradit in manus Patriarchae, medium inter Ecclefiafticos Proceres circumdantes undique quafi ex ejus, & facri Collegii fententia , & nutu pendere unice negotium _promotionis fuae völens . quam eamdem in fpeciem faepe producebat , oftentabatque infignia delatae íibi poteftatis : fic tacite indicans agnofcere fe prove&ionem fui in eam dignitatem ex fold Patriarchæ nutu , judicioque fufpenfam ; itaut fi juberet, alii eam haberent. Id vero ille fapienter omnino fic agebat , totum rei C arbitrium Patriarchæ deferens ; nec fibi alias quam obtemperandi partes relinquens , fi e re publica cenferet præficere fe tütelæ Principis , & in eum locum cQnfcendere juffis fuis cogeret. Et quoniam fuppeditari vi&us e publico debebat Patriarchae , ac familiaribus ejus, præfertim Ärchiepifcöpis , id manu ipfe fua faciebat large , ac plane munifice. in fpeciem quidem rem ex more debitam reddens ; arcana vero deftinatione animi occafionem eam captans excaecandi fapientum oculos ingeftis donis , & eorum fibi conciliandi amoris . Iteratum enim quotidie id officium fuggerendæ annonae , fingulis erogationibus momentum addebat novum befievolentiae ipforum erga tam liberalem praebitorem . Itaque tantum profecit _illa D âiligentia honoris , & demiffa profeffione reverentiae erga facras illas perfonas, ut paucis diebus poftquam ita cum illis agere coeperat, omnes iftos fibi obnoxios haberet , offetque quafi nafo tra&os quocumque velet circumducere . Nec fane jam erat illorum quifquam qui non per fefe , nullius admonitu, ipfum abfentem in Patrum confeffu loquens laudibus in cælum ferret , & unum omnium digniffimum prædicaret Palæologum qui praeeffet rebus poteftate quam ampliffima. cuique praeter exquifitiffimos quofjue caeteros horiores, etiam appellatio Patris Principis merito tribueretur .^ Hic ei conftabat fruétus no&urnarum ad ipfos miffitationum , & ar

tificiofarum fignificationum obfequii, adjun&is ampliffimis in pofterum promiffis.

Tom. I.

4.

« IndietroContinua »