Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

* te Imperatoris dies , quo ejus memoria confuetis hönorari ritibus debebat . Conveniunt igitur in Sofandrorum Monafterium , ubi corpus Imperatoris juxta Patrem fepultum fuerat, quantum erat ibi facrorum hominum : conveniunt , & Magiftratus omnes : Mulieres quoque primae Dignitatis, ac Matrohæ, tùiì quìdquìá iri obfequio Principum erat. A* fffifitafes copiæ de' ihduftfiâ infra , quafi ad cuftodiam circa Principem , funt reli&tae. Ut autem & ipfi quoque Muzalones cum univerfis ipforum ' familiis eodem afcenderant ', oftentandae ftudio quafi præcipuae cujufdam ipforum in defun&tum caritatis ; Tunc Exercitus, præfertim vero Italicæ , & Auxiliares exterae copiae , captata occafione , partim ultionis ab iis qui | laeferant expetendae defiderio inftin&tae , partim conniventes audentibus , uadam dulcedine novitatis , & curiofitaté pei mifta mox videndi , quis refponderet fucceffus ancipitibus aliorum coeptis , & an non forte aliquid ipfis utile privatim e ftatim per

Edit. Rom. turbandarum confufione rerum oriretur ( Ino

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pag. 32•

pinatis enim mutationibus fere femper dele-
&antur homines : &c facilius quis videns no-
vuim quodpiam in aliquos malum ingruere ,
malignum de aliena calamitate fentiat gau-
dium , quam bono fruentibus collætetur) Tiinc,
inquam , militares utriufque generis copiæ ,
partim furentes, partim faventes furentibus,
plebi nihilo mitius animatæ paßim mixtae ,
infanos attollebant clamores ex imo , & a-
triis Palatii furfum , & feneftras verfùs , ubi
Imperatorem , qui non apparebat, effe puta-
bant : depofcentes ad poenam perfidos , quo
nomine Muzalones innuebant , zelum in Au-
guftum , & Genus ejus oftentantes , & egre-
gie fimulantes , ardentem ; ac fignificantes

' metu fe malorum Augufto imminentium im

pelli : nihilque ftudere aliud, nifi-praeoccupa-
*e deftinata jam ab iftis dira in `Principem
'facinora : dareque operam , ut nefarii latrónes
prius jufte patiantur ea quibus digni funt ,
quam immaniter exequantur, quæ in Princi-
is , & Reipublicae perniciem cogitant. Hac
Éçã de falute ImperatorisT folicitudine
monftranda id agebant , ut affenfum ejus in
vim, quam parabant, elicerent, quafi cupien-
tes cum bona ejus venia , quod decrevérant
perficere ; fimul fubindicantes fi Princeps re-
miffior in indulgentia perftaret , fe tamen
procurfuros, quo intenderent,& deftinata perpe-
traturos. Talia illis vociferantibus, fiimu
tumultuantibus , ii quibus commiffa Princi-
pis cuftodia fuerat , five a quopiam de re
quae agebatur prius edo&i , fivè É ipfis in
tanto tumultu | metuentes , educunt puerum
Auguftum _, . praefeferentes ^ id fe agere fpe
placandae feditionis,afpe&u & revereiitia Prih-

D * áz' èxeivw; τὸ 4ao Aiax iyx&pnoruw. $ &p'é-
• •

p. » t . JkAw ἐπιp 6 Aao-/A£ar άρήσει. ei J' £•, &λ' ἐxérou $ &rw; ôzudbagèrrau , $ xarwwp3- a. - £ovrau. naära λεγόντων άμa % Sopv3&vrwp , ei v » * Aao-/A/xlw wvXaxlw, âzrurerpauuévou, JAa/3ιν • w /. i xjxeivou; rêâunua, i $ zrapâ ap6rtpov, § ujv - • r áua τγ Sopvßër èxeivs, JHvaurt; JjScv, §33* a \ v J} w J. p. . χεσιν «ύSùς £ zraud%ov, xatd Jvorazriam έλzria. » m a. - - ζομίνω ως ἐxe%vag ίμφαῖvev zrorênas iuvavi v - τὸν xparêrra. d; φωστος τά νίε, ό μ€%wp - « w - • ipsro ii pari , $ drawrirtpov è$opößwp, xere) r e - - » - - v xarav«ter oi αμφ' éxévov JJia xcvort . τὸ σ * • - lò, áu« xpíor & zpö; dupâripa , 3rt rs ä

/ w p. •y r v E vagiÂe* rìv Sdpvßov, $ 3rt ixxopoiw JJ8;, w v • v

Agì vìg μάr zse, rjv viov àpxorrrx ixayòv ei; dzoXoyiw i; Üvipop zrpò; fJ; ápxovra; , ; j; xepòg xarär«lorus ύπολάλerro. &; JjScv ôzugér oixoyoμούσι τὸν Sâpvßov, τοῖς λίw àpxouj &opi%mv zpb; xx&pnrur . Eg

Svg

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

debant fefe. Quibus autem major quam cæteris Muzalonum cura erat , denuo trepido curfu , vultuque turbato ipfos adibant, impetum armaEdit*, Rom, torum irruentium indicantes ; & magnopere pag. 34* fuadebant, juberent opponi furentibus portarum obices, & Templum ftatim claudi jam jam intro irrupturis fi páteret : nam tantum tumultum nihif boni portendere . Narrabantur ea furdis. perftabant in fummo periculo tenere fecuri. Agebat quippe illos fatalis puto cæcitas in decretum ipfis infortunium . Verum fcilicet eft, quod dici folet. quos perdere vult Deus , iis ânte omnia mentem eripere. Sed nec quiaderant Proceres multum ` curare videbantur quorfum fpe&arent, quæ audiebant fieri. vel quadam prænotione?erendorum ; vel ad ipfos haud rati pertinere quod a&uri erant qui concurrebant ? Interim aditus praeoccupant , &c praefidio muniunt qui jam pervenerant feditiofi; quorum infundente fe faeva undique vi , tqta paffim aede facra tumultus ingens fuit. Ex his çuæ & fecerant , & minati Terant priufquam Templum ingrederentur palam erat cædem ipfos fpirare . Erat Protoveftiario Grammatiçus familiaris Theophyla&us nomine , meus confanguineus , Dómino per omnia fimilis . Hunc prodeuntem , ut videret quid rei gereretur , confpicati feditiofi , Protoveftiarium effe ipfum credidere , fallente ipfos oris , & ftaturæ fimilitudine , & errorem confirmante pari tum genere veftitus : quod in lu&tu , & exequiis Principis , atrati omnes parvi aeque , ac magni , pulla fimilis admodum formæ vefte utebantur . Ergo hunc ipfum rati quem quaerebant , conficiünt innumerabilibus plagis . Nemo enim erat qui in jam mortui çorpore ferrum non tingeret . Atque ut ego ex quodam ibi praefentium audivi, etiam fanguinem occifi vefana rabie fuxerunt . Cæterum ftatim agnoverunt fe deceptos . Nam cum pedis calceum in mortuo nigrum obfervaffefit per errorem fe in illo faeviffe intellexerunt'. Ac confeftim rabie , ac ftrepitu quam maximis , armata ftri&is gladiis manu , in Templum irrumpunt , ubi homicidis aparentibus ftatim facer cantus conticuit', êïí, aliis alio difperfis , & varie in angulos , aut ubicumque poffe latere fperaverant , fe abdentibus . At Muzalonüm hic ££ in Adyta confugit, & fub myfticam è condens menfam , ibi putabat fe falvum fore : Alter infinuans fe retro portam Templi eam fuper fe maximo attraxit nifu , & quam potuit valide adduxit , applicuitque muro adverfo tam ar&te, ut plané cohærentibus fine pbice lateri valvis , fufpicio excluderetur latebrae illic humani corporis capacis . Illorum vero Gener ( & hic enim ut profperitatis affinibus particeps fuerat , ita & COmfors calamitatis Tfuturus erat ) irrepens qua potuit in tenebrofas anguftias circa monumentum Auguftorum latere ftuduit . Caeterum Protovefiiarius in Adyta ingreffus Templi , cum obffervaffet prope menfam altari collateralem vicinum Conchæ intercolumnium obfcurum, in id fe abftrufit ; experturus, an ibi poffet vel loci religione , vel tenebrarum beneficio fervari . Sed nihil horum ipfis ad vitandum periculum profuit . Irrumpéntibus enim Tin facram aedem afHuxu plurimis , , & inde late vulgato terrore paffim aliis ßudio vitae tuendæ fugám captantibus, abire a templo Magiftratus quoque ipfos contigit , nihil effe quod ibi agerent ratos. Porrò feditiofi , crefcente ufu , & fucceffu fceleris, audacia , furiofum plane in modum bacchabundi curfabant fcrutantes attentiffime cun&ta , nullamque Templi partem non infpe&tam , & exploratam curiofiffime linquentes . Üíáe fa&um ut alii alium reper

pag. 35.

continuo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

9pigas, e plena Mugalonum Domo : Hæc ifi huic modum fine aëå ï ïëïííé fibiTtantùm au&oritatis , aut vigium ineffe putante , quanto effet opus ad reprimendum furorem effrænatæ multitudinis , obftandique contumaciae legum , & ImperiiTviâriô , aliis revera timentibus , aliis fimulantibus timorem ... Argumento fit , quod Protoveftiarii üxorem iiiisTpræfentem , & quæ par erat , videntem talia , Š , ac loquentem , Magnus ά,ί ejus patruus graviter increpitam çg; » %, filere juffit ; metü ne patéretur `viro fimilia , fi verbis irritare furentes pergeret Ergo cohibitis in direpta domo pari timore cun&is æqué Dominis , & famulis ; unoquoque in lucro ponente fi falvus evaderét , abfcedunt inde tari dem , nihil penfi habentes quo ferrefitur , ac qüafi fugientes nullo ordine : Principi quidem 'validiöremTquàm prius guftodiam app9nunt , ne quid ex eo novæ rei poffet exurgere : Sic confufis cun&is , unufquifque fecuritati ac faluti propriae qam poterat diligentiffime cavebat.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tes, vir ætate jam matura venerabilis, 'meritique maximi, cum neceffariis, & familiaribus ipfa no&e receffit transfugiens ad Perfas . Nen quod Imperatori fuccenferet , fed quod fibi metueret ob perturbationem rerum : Sive enim id per fe, nemine inftigante feditiofi aufi erant, jüre timeri parla rurfus eofdem attentaturos impune ; fumimo difcrimine gerentium Magißrätus, irf quos gravis incumbebat invidia. Sive ipfos alii impulerant, etiam iterum concitandam vim militarem ab iifdem in minime opinantes multos jure formidari . Alii fimiliter alio fe receperunt maxima quæque rati domi manentibus impendere pericüla , Porro alii in attenta fui ipfofum cuft6dia perftabant. At Magnus Conofiaulus fratribus ( quorum natu major Joannes, minor Conftantinus vogabatur) ad commúnem tutelam adhibitis: idoneam cuique fübjecit Præfidiariorum manum : Adolefceiites hi prudentes erant nondum ad qf£ciorum promoti honorem , eoque , utpote alia vacui cura, apud Pmperatorem magis affidui , ìÉÉÉÉÉÉÉÉÉhóídieSfòlùm totós exigere , fed etiam non raro pernoétare , de fide in illum, at caritate certamités inter fe , nullamque occafionem prætermittentes declarandi quam maximepoteramtfiii erga Principem fludii prætántis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

que commiffos ; unoquoque fibi ambiente, nec
ülli alii cedere parato curam pectiliarem, ac
ttutelam Imperatoris adhuc pueri. Erat ea fin-
gulorum nobilitas, ac dignitas , & ex harum
Eonfeientia fui opinio, ut fubjici cuiquam eo-
ram , quibus fepares exiftimabant nemo unus
aequo animo paffurus videretur. Hinc fe offere-
bäat se Lafcaridum gense Tzamanturi , qui

gravi fene&ute venerabiles , & fama prudentiæ

çonfpicui , efficaciter fibi fuffragari confidebant
adiripetrandam procurationem Pupilli Princi-
pis,& communionem cum eo intimam fangui-
ihis ; & au&toritatem quafi paternam a natura
ipfis datam fn natu minorem fuae familiæ alu-
fmnum . E diverfo fe oßentabant orti e Tor-
niciorum*genere , quorum primus magnus erat
Primicerius. His fiduciam auferendi præ omni-
bus ambiti cæteris hbnoris dabat Patris ipforum
apud Ayafrn imperatoris J9amnem'Ducäm Au-
gù£am {ùmma gratia familiaritate intima con-
jun&a . Occurebant aliunde Strategopuli in
quibus genere illuftris Alexius, cujus omnes in
canitie decora magnis rebus geftis virtutem ,
ac famam reverebantur . Hujus filius Con-
ftantinus Gregorius affinis Imperatoris Joan-
nis du&a ejus nepte , ac claris ' fa&tis incly-
tus , poftea privatus oculis fuerat Theodoro
Lafcari regnante, gravi arrogantiæ pœna qua
fuperciliofè defpexiffe Imperatorem^ vifus`e-
rat, cum is poft Patris mortem rerum habe-
nas in manus fumere cœpiffet . Accedebant
& filii Raulis , alii Patricii , qui poft obitum
Joannis Augufti dignitatibus exciderant : Al-
teri præterea Palæologi , & cum his Batat-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »