Immagini della pagina
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

C

[ocr errors]
[ocr errors]

ter fcribendi facultatem affecutus

2 3 nis !itterarum ; &. !itteratos ample&i be- Eair. Rom. neficiis folitus Meditationi . quiin etiam pag. ao. 9ptimarum Artium intentus ; & non magis"* inftitutione , quam indole magnam elegän

, ut multa , diferte componeret quoties tanti duceret in id -incumbere '. Cujus rei documentum ( multa fimilia reticens ) unicum proferam . Jbi, folemnius, San&i, cujufpiam Feâura i1luxerat , ... non alia . adhibita præparatione quam avocatione mentis a negotiis ; uno modo Clericorum fedatius diftin&iufqué pronunciante Senarium Pfalmorum qui praeimitti eonfueverunt matutino cantw ^i. elogium Beati , quod vocant Camomem» , ex tempore pangebat ; ei cujus memoria celebrabatur laudes, quam fcitiffime contexens orhatiffimo præconio ; quod tam liberali largitione cumulabat , ut fpargere paßim in quofvis, ac pene projicere dona videretur . adeo non Pfallentes , non dantes operam canentibus , indonatos re!inquebat ; feu quis in Excubitorum ordine , feu in fatellitum & corporis .cuftodum munere , feu alio. quopiam aulico minifterio Imperatori appâreret ; five etiam aliunde ahiquis eo foríé veniens , tunc occurreret ; in omnes ex æquo regiam beneficentiam extendebat : milites præfertim & litterarum ftudiofos. non enim inox, non dies, non tempus moleftum , non hora lætior , non oriens fol , non occidens ipfum vacantem a benefaciendo reperiret . Videres audirefque circa eum femper aut qui munus acciperent , aut qui accepto recederent : qui non fruftra peterent , qui na&i quod voluerant , gratias agerent . Atque hic tamen talis cum effet Imperator gravis erat Primoribus Procerum , idcirco qüod in demandandis Præfe$turis non Patricii generis , aut neceffitudinis cum principali domo rationem haberet ; fed quemqué viritim ex propria præ(latitia verifque . dotibus aeftimans , 'adimovebat rei gerendæ ad quam aptus erat , ac meritis dignitatibus ornabat .^ Cognatis vero ac confanguineis fuis cenfebat fuíficere debere iftum Natalium honorem , & fham fortem ac claritudinem profapiae , abunde magnae dignitatis loco ducere . Id autem & judicium & fa&tum erat ( fi quis re&e confideraret) Principis virtutem promoventis, & provocantis fubditos ad ftuidium omnis veræ laudis. Non enim auétoramenta inertiæ, fed vel ftadia vel præmia heroicæ virtutis » illuftres effe Magiftratus ; quos ita , & illis demum , debere committi decernebat qui & fè præclare ipfos in iis genere , & alios commode falubriterque poffe gubernare judicentur Inerat ejus moribus &c terrificum quid ; vultu fermoneque declarantibus haud impune laturos qui aliter ac oporteret agerent : uti & e contrario , qüi prout par erat officio fungerentur neqüaquam mercede carituros . Ingentis enim utramvis in partem omnino momenti eft hominis in Civitate Primarii re&e aut fecus fa&um, prava fiquidem vita & mala facinora Nobiliüm , par vitium Reipublicæ important ac virilium exe

pag. 2 I

&io humano corpori , quod inde univerfum debilitatur, enerveqüe fit ac faccidum. Contra virtus & a&io laudabilis principum virorum , fimilis eft centro Circuli , quo re&e conftante, ac fitum immobiliter obtinente proprium , ftatus orbis ac circumferentiæ totius fixus ac firmus permanet. Enimvero quidni fperari debuit tanta cQnfiliorum fapientia ufurum, moderateque ac utiliter præfuturum rebus illum Principem , qui rudimentum imperandi fub tali' tantoque jüfti regiminis Magiftro , Patre optimo , pofuerit a quo unicus licet & adultus filius in privatae fortis humilitate reli&tus, exclufufque confórtio ac n9mine Imperii, accurate otiofeque præexercitatus eft in omnibus meditamentis artis fpiffae ac multiplicis hóminés regendi.

Edit. Rom.

C A P U T X I V.
vt Lafearis a Patre 7oanne ad Imperium eruditus fuerit.

H Igi; aliquando venatum egreffo cum A
vefte auro texta -

indeque domum redeunti , occurrit. forte Ρate? , & eum fe demiffiffime venerantem nec afpe&tu dignatus , velut inobfervatum præteriit ; moxque ab adeunte contemptim Tfe avertit . Rapuit id frigus , nec male ratiocinatus , prudens filius in -argumentum haud dubium paternæ in fe irae , unde poftquam aeftuaffet aliquandiu , & fevere fecum inquirens caufam offenfionis fruftra in fua confcientia quæfiiffet , privatim Patrem convenit fane folicitus, nec metu vacuus . quem ille ftatim iis intuens oculis qui quamdam indignationem praefeferrent , exprobravit illi cultus iftius ac veftitus infolefitiam tali occafione intempeftivi . Nam quid, ait , Tibi confciu* e * perfeciffe te im Romanorum commodum , ut inde , tibi licentiam partam putes abutendi opibus illorum in tuas *emiffiones ad privatum dumtaxat tui animi fru&um , non vero ad ullam pertinente, utilitatem publicam ? An nefcis iftá auro infigme* & ferica* vefle , fanguinem effe Romanorum ? quibus idcirco i* eorum tantum commoda utendum eft ; cum res ipforum fiwt. Quaeres forte, quando & quomodo illae im ipforum bonum ufurpentur ? Tunc videlicet quamdo admiffa exterarum gentium Legatione Romani Populi opes offentari jm cultu & ornatu Principir, publici bonoris intereff. Divitiae / quidem Regum , divitiae fubditorum reputamtur . extra quam caufam publica inßgnia Majeftatis ad privatas etiam relaxationes adhi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bere , id vero fit Dominum fe monftrare non Principem ; & ji.fi fervi, item indicere civibus ; qui cum libero*. fe putent , & baberi vel nt , iffa vcfiium odiofà fùperbia fe fe velut in mancipiorùm ordinem redigi deteffamtes indignantefque conquerentur. Num jam igitür intelligi, , iffa levitate traduâi ad vematorium rggii ornatur , quantum flagitii comfeiveri , ? Hftiufmoái moniti§, haë inftitutione tam feyera hæres Imperii a Patre optimo ád modératam & popularem Prigcipatus adminiftrationem in

formabatur.

C A P U T X V. t/* Protoveftiarius AMuzalom pueri Principi; 7oannis tutalam fùfceperit.

Oc porro nunc mortuo , palám vulga

tum eft: Protoveftiarium tutorem pueei Principis a Patre Imperatore deelaratum, ro . tempore quo morti proximus Monachi habitumi induit . . Sane fuêcedenti in Imperium huic puerulo Joanni ea ætate , cui nec ad providendum fibi ratio , neque ad fe tuendüm vires fuppeterent , opus omnino erat idoneo præfidio , ne quid improvifum pateretur . Multorum quippe ipfi clam infidiantium infefta odia imminebant in occafionem ei nocendi : qui fane , fi quis motus rerum vel leviffimus exifterét , quo aliqua modo quidpiam novandi opportunitas daretur , avide illam captaturós , & vel extrema quæque ftrenue aufuros apparebat . are illum in munitiffimam Tarcem ad Hermum Magnefiae fubmovendum cenfuerunt , addito idoneo comitatu, & folita regiæ familiae , ac Palatini minifterii frequentia , ftudiofe dele&ta ex fidis viris & ad invigilandum faluti Pupilli Principis gnavis , & acribus . Cæterum Optimates , five qui in ufu honorum , & fun&tione Magiftratuum perftabant ; five qui varie difper

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

a. »y v _ _ / ma oratione repetere , Viri nobiles ae

ri»; qu;rrart* »£*<**i; â;$t; % arua'?P3- quales , & fodales mei , fuperfluum opinor vi

φοι , zree/ rrop ol μαι Joxé £ τω zrapovrog 33æ xoup&. deretur , & aliemum ab boc tempore ; quo aliud » * a. - - • • _ -

dvdyxn έπεῖ}e , tajra zrapárrag , τά κ3; ... 3. nobis objicitur #? £# %ff.:

Jzc J) É !-- fac J" 3 / • $âvrsc & iffi utiqua prævertendum. obiter Jolum immuam :

di**a*. reag d ouo gorg/ *%c//*<*****% cf No, tahtur,non in Palatio genitos a Patre, Mini

τοῖς ßaaiXeiou; , ùzò zrare) ùzrwpwvujr, xgixei- firo & ipfe Imperatorum , jn aula educat£ effe , w9 τοῖς 3ασιλεῦσιν , èrpáønp% , ® apoa Ano$ío- & in Pälatinum pædagogium adfeito* , fub Impe

m a. t v • m ratore, quem modo mortum lugemu* , rudimenta τῆς gp jx3 ng% zuJ4δμ%g; U7r0 7r* aaxag* 63: puerilis inftitutionis prima pofuiffe : in ejuf obfèvu\ίας ημόν, όφηγεμονζύοντος τγ zræ rei, & óς quio fub Patre dominantis adolevimus ; & qua

« / • • •^ - - - - - zrugaj; Jzrnpsroiu% apoxeîw%οι , ίφ' οῖς ἐρ ύ ei fiale fervierimus incumbenter impetu, affe&u que toto in ea quæ jubebat , amorem cum metu

r. » / m. - / *^ •yovaa; 1 εγάτω ¢É¢ A. £yw ngg, a. zaris; c^J/ mifcenter, teffari poteffi1 umiverf vor. Numquam μαprvphorour* . ou yap Mμας &Aλά τι rpázré- enim vel tantillum defleximus a reâa fidelis ob, η xa9vrovpyèv &J&A«/« w xve/«Corri , fequii via, nec aliud ffüduimus , quam fine frau^ • V • • • • »* , , T<- áé, ac fuco Gncere obedire Domino ; etiam in his xgr /*«; *• 4λκιμάς cùx, ù ép oi3 ap£- jjjj,£Töìjìudio fummo conabamur, ad fi

Svpofìus 92 . zrisus μετd zrpo$vpufas xáp

Tom. I. 1D

[merged small][merged small][ocr errors]

pag. 25*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »