Immagini della pagina
PDF
ePub

T

tis

C Α Ρ U Τ Ι Χ.
Ut Corys Palæologo persuafarit fugane ad Perfas :
Οπ δε και του Παλαιολόγου ως κεφα: ATI Epireas PaleologoMetochr

λίμ τεταγμέεα Μεσοθψίας και κι αυτή. Optimatibus jufu Imperatoris ac ftrenue Οπτιμάτων και εκείνου προσάξαντος, και τα πολ contra Italos rem gerenti adfuit' e Palacio λα κατ’ Ιαλών πράττοντος, πρoσω τις τη quidam cognomento Corys, ex intimis ejus παλατία και Κότυς επώνυμον το ανδρ, και εις

vultu qui significaret eum non parum angi

iis , q42 di&urus veniebat : quibus expofitis": τα μάλισα α ν φίλων ως . Ε δελες ώ πε

ac nifi te fuga proripis, adjunxit , paucis diebus ο τότε αγωνων εξ ών προς αυτόν διεξίει . magnam calamitatem τεε τιε ρrolabentur

Sed neque mihi tuta bic deinceps mora eft , ve

sim trapsfugiendum ad Perfas pariter "utriολίγωι εις μέγα συμφορας τα κατα σε προ que noftrum, li aculorum çura tibi eft. Hæc ille : βύσεται , αλ' εδ' εμοι αντωθω ακίνδρου quæ facile persuasit amicus amico , libi semμέχριν . αλ' ανταμελητέον προς Πέρσας και αμ- μερίσίοπεα atedari Imperi”. Nam ne pe

per timenti propter clam graffantem de se φριτέροις , ά σοι μίλα την οφθαλμών . Ταυ

truym quidem ejus in magnum Chartulaτα λίγα . και πείθα πληροφοριών και φίλος των rium cooptatain, qui & ipse Michael Paκαι ας περί εαυτη δεδιότι δια τα μποτρέχη B tiebatur afpicio. Cum enim is interio

læologus vocabatur fine periculo effe paσαν της αρχής υποψία . Ουδε γαρ έδε την

gatus de Imperio , candide respondiffe diceθαν μέγαν Χαρτελάριον, επαγμένοι, , ,

rețur , fi cui dir initus deberetur , illum impune Παλαιολόγου Μιχαήλ και αυτόν ακούργα , ακίρ- αριψετε , φui vocaretur. Eo ditto relato invi

sus , exofurque Imperatori, rem indignam διμον έα και υποψία . αλα περί της αρχής nec ferendam arbitrato, talem yirum in ejufερωτηθέντα και απλρίχως φάναι λίγεται, ως και modi cogitationes mentem attollere

cu- Edit.Parif. κεχρεωσητείται προς Θεού η άρξαι ανυπαίτιος Rodia yinetus traditur. Quibus ile audi

. .

sibique non immerito metuens hinc ο καλούμενος. Οι δη χάριν και νιμεσηθείς οίον quidem grave

& perquam miferandum παρα τα Κρατουώτος. Η τοιος ών , πιούτοις putabat cum tanto periculo remanere ; inde

vero ad externos transfugere

salutare quiμετεωρίζει τον νοώ, τη φυλακή δίδοται δέσ

dem , at probrofum judicabat. Quare cum μιος . Τότε τoίνω μαθών , και ως εικός δεί

utrumque malum videretur , urgente ad eliα μένων μεν κινδυνεύοι , δεινόν ηγά

Server rigã. gendum alterum periculo præfenti quod το, ολία, ελεεινόν . Το δ' αυτoμoλείν αυθις παlta adhibita a latendum attentione

minus e duobus est visum optavit . Itaque προς, αλλοτρίους και σωτήριον μεν

αλ' επίμω- diligentia ,

adscitifque quibufdam e famiμα έκρας. Τέως δε δυοίν νομιζομένους κακούς, liaribus , transmisso flumine Sangari , reda τη φόβου προςεθέντος , αιρείται τουλαττον cin Perfidem magnis concendit itineribus

Sultanemque convenit , qui hominem cum Και δε σε πολών και ως έχει και προμηθάσα- gaudio & quibus par erat honoribus exeiμενος και αφόρατοι, παραλαβών καίτινας την οι- ρίε . Ηος interim fpatio apud exteros fub κείων, και η ποταμον περαιωθείς Σάγγαριν ,

regiis vexillis cum hoftibus Sultanis conτίω ευρω Περσίδος ανα κράτος τέται , και το ae, a forte audiret, fibi conciliandum , aut

greffus fortissime le gerit, Imperatorem inΣελταν προχωρεί. ο ' ασμένως δέχεται τε faltem deliniendum fperans , indę palam

ac recurrere ad suos τον , και τιμά τους προσήκουσι. Τέως δίγε καν penitens transfugii

certus , ei qui tunc Iconienli Ecclefiæ præea τη αλλοδαπή σημαίαις βασιλικούς παραταξά rat , conflium communicat , illoque depreμίμος σω εκείνεις και την εχθρών & Σαλταν catore utitur apud Imperatorem, fi forte imαρεσει , τον βασιλέα , άπε ακούσοι έντευ. petrare poffet regias litteras , quibus fibi fi

des certa fieret iræ Imperatoris plane sedaθα έμμειλινόμμος. Είτα μεταμεληθείς, οίον tæ ; ficque tytus ipfi , & securus contigeret και παλιεδρομεια προαιρέμωος , τω τωικάθε reditus : Ac præfule negotium urgente mailΙκονίου προσέρχεται . και οι μεσίτη κάται προς

D fiş fine mora litteris , Imperator annuit, ve

njamque concessit , chirographo cavens ho. Βασιλέα, είπως τα πισά γράμμασι δόντος και mini , nihil afperum ab ira , aut grave paf. κείνου , ή μίω τίω' όργια καθαρώς αναχία και

furum. Reverfum benigne excipit αυτά και πάλιν επανελθείγένοιτο . Του δε Ις

tentem fe, & accedentem ample&titur

fatenţi nullam sę mereri veniam, parcit ράρχου γράμμασι χεδιάσαντος τίω πρεσβεία»,

cumque pristina restituit dignitati . ο Κρατ κατέκισε τίω συμπάθειαν . και βασιλικούς συλαβαίς επ' ασφαλεία τα μήτι παθείν ανήκεσαν εξ οργής και επανεισιν . ο δε και δέχεται τον πρόφρων ταπεινωθέντα, Οι αγκαλίζεται προσιόντα και και ομολογομώτα ως εαυτού σώοιδε πταίσας ασύγγνωσα , συμπαθει , και επί της προτίρας έχω τιμής.

[ocr errors]

σας και

[ocr errors]

demit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Χ.
Vt reversus , & bene exceptus Palæologus missus fuerit Dux

in Occidentem.
Q
Uoniam vero de Epidamno in Occi- A πει

Δύσιν κατα-
dente capta sermones , & litteræ no-
ftrorum perferebantur , ibique desiderabatur λημμένης και προς και ημετέρων ηγγέλετο
& Præsul & dux , & militaris acies : re το συμβάν , τοις εκάσε, έδει μεν Αρχιερέως,
nunciato Præsule Chalcutze

» gui magns επικηρυχθέντος τα Χαλκίτζη, δς και τω τα Constantinopolitanæ Ecclefiæ præerat facrario cum hoc missus una Palæologus est

μεγάλα Σκδοφύλακος επι και μεγάλης Εκκληut Ducis ibi munere fungeretur, cui man σίας είχε τιμω , τέτω σωεκπέμπα κακάdatum nominatim , ut in decernendis rebus νον ηγεμονεύσοντα και εκεί. Προςάξας συμπρατcum cæterorum qui ifthic essent Ducum tum in primis Præsulis consilio uteretur :

των η δόξαν, και άλλοις μεν αρχηγούς τους εHoc itinere celeriter transgrefli Theffaliam κεί , μάλιςα δέγι του Ιερεί. Ως Θεσσαλίας cum jam Bardarium Alumen transmissuri er

δω ταχέων επίβησαν, και ήδη Φρος το περαιαEdit. Rom.. sent, trajicit primum Dux cum copiis , ubi pag. 14. omnia perturbata , ad defectionem inclinan. θαι τον ποταμόν Βαρδάριον ήσαν , περαιεται

tia reperit , Quando & Michaelis Defpota μεν ο ηγεμών σω και τάξεσι πρότερον, ευρίσκει nothus & obscurus filius Manuel cum haud

δε πα τήδε συγκεχυμένα

και προς απισίαν fane conteinnendo exercitu forte eo veniens conferto prelio, Ρrimum quidem aggreffus B κλίναντα. Οπ και ο Διασόν Μιχαήλ εκ νοDucem lancea propellit, & projicit : dein θάας σκότος παις Μαναήλ τυχών έκασε σω de cum is assurrexiffet, & equo insedisset vulnus ab eo lethale accepit , nec par repo

ικανώ σρατοματι, και συμπλακες των πολέμω, fuit.

τα φρώτα μιν ομοσε χωρήσας του ηγεμόνι, την κοντά σωωωθεί και ρίπτα, έπειτα δε συνάντος, και επικαθιθέντος του ίππω παρ' εκείνου καιρίαν βάλεται μη λαβών ίσω.

[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ ΧΙ
Mittitur Chadenus du&turus Palæologum catenis vinctum.

[ocr errors]

ut

ægre ferebat

[ocr errors]
[ocr errors]

VE

Erum Dyrrachii Præsule Thessaloni- c
cam ob eas turbas reverso eodem-

σραφέντος δε και σύγχυσιν. κακείνα ως ei-
que , prout res pofcebat , fatagente κος Σαπονεμένα, εφ' όσεςαλείη ο ανθιςάμμου,
mitterentur qui tumultuantibus obfifterent ;
rumor præcurrit , Imperatorii equitatus Co-

φήμη προτρέχει, τη βασιλικών ίππων κόμητα mitem Chadenum quamprimum perventu

Χαδίνον όσον εκ ήδη καταλαμβάνειν Θεσσαλονίrum Thessalonicam non aliam ob causam , quam με Palaologum comprehenfiuπι λόγον καθέξοντα ως Βασιλέα δέσμιον ανεγκεών. Και

αίω, αγγέλεσα εκ άλε χάριν, ή η Παλαιοvinctumque ad Imperatorem duceret : ille ( verfabatur enim & ipfe tunc Thef, ες ( έφθασε σατρίβων ν Θεσσαλονίκη το τωιfalonica) audito quod ferebatur , fane quam κάδε) ακέσας το φημιζόμυον, δεινα επoίει, και

secumque ipse animo multa versabat disquirens quæ causa tam inopi

σρόφων ω ιπι λογισμών, τίποτε άρα το Βασιλά nati confilii fuisset Imperatori

ut tam di.

δόξαν, ως εαυτόν έχως έπεμψων επανάγει. αλα verso modo de fc ftatueret & quem tam

τιμή οροπέμψας, επανελθών αναγκάζει» θίλα honorifice modo miserat, ftatim tam ignominiose revocaret

μετ' ατιμίας, και δεν συμπαθείας ήξία διαγραμμάcuique regiis litteris venia paulo ante, securitateque ftabilita cum

D των , και έτω καρτερώς αμνημονεiνεώκει τπεπραγplena oblivione veterum delictorum , gratiæ μένων, ως και ηγεμονίας άξιον μεγίσης τετον, τας non vulgaris locum apud fe tribuerat di

σωθήκας αναλαμβάνων, ως εφ' ομολογεμέναις gnatus ipsum honore maxima : pa&tis conventis momento rescissis velut

καθοσιώσεσι κατακρίνει. Ομως εκάχων όπου την criminis detestabilis compertum , repente λογισμών e η οδων τράπoιτο,επι Θεόν καταρdamnaret, Cæterum cum quid consilii ca

γειν έγνω. κοινεται τε τω Δυρραχίετα γνώμην, quove se verteret, non haberet, ad divinam petendam opem fibi confugiendum και οι και προς το θείον εκετείας σωάραθαι δέεται. esse duxit : communicataque cum Dyrra Ευθύς τoίνω (έδόκει σε αυτόθεν και το πράγμα θεοchienfi cura eum ut sibi adesse divina

φιλές ) έπι και η Ακατονία μονής υμνολογείται παpro se ope imploranda, ne gravetur , rogat. Quo facile annuente ( res enim per fe pia ράκλησις νυκτος αφ' εασέρας, της επιγονησομένης Deoque grata videbatur peti) in Acatonií

ημέρας, και να θέντος τε Αρχιερίως ιεραν τελίσαι Monafterio a vespera nocturna decantatæ sunt præces ; poftera quippe die facrum face

μυςαγωγίαν. Ως γεν επέφωσκω η ημέρα , και τας τε Preful decreveratigitur illacefcente νομιζομένας ώρας διελθείν έμελα ο Αρχιερεύς, die taras ac folemnes horas percurrere, di- εφο λειτουργήσειε , σιγω μενίπισκήπτα τους ίvinanı fa&urus rem , cæpit , silentium indicit populo , folufque fecum ipse Deum inten

ξωθ», αυτός δε κατά μόνας ωμίλει Θεώ, και τας tissime alloquens , quæ ante facrificium rite

σωήθεις και προτελεσικας ευχας μεθ' οιον πλεί

5
eum nunc

[ocr errors]

peret

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

σης αποδίδε και ησυχίας. Τότε δή τότε λέγιο Α fundi confiueverunt_preces fumma tranquilακεσαι φωνής και αυτής εκείνον εκ τρίτα, έχ ά

litate recitabat . Tüm enimvero vocem in

audisse tertio eamdem intermisso tempore μα, αλ' εν τω μεταξύ καιρά διαλείποντος. και dicitur . Erat autem vox insueta plane , nulη φωνή λέξεως σωήθες, έτε μίω έχ όπως

lius affinis notæ linguæ , nedum græcæ. MARελίωική, αλ' εδέ τινι ετέρα γλώαση ωροσήκειν

PCU nimirum pronunciari audiebat , & nihil

aliud . Quod Præful admiratus, ftatim Thef- Edit. Rom. δοκεσα. ΜΑΡΠΟΥ η ελέγετο, και πλέον ουκ falonicensem convenit ( is erat Dysipatus pag. 15. ω. εφ' ώ δη θαυμάσαντας τον αρχιερέα δ'θύς Manuel ) eique nunciat agenti fibi cum Deo οροσελθείν τω Θεσσαλονίκης και (ο Δυσίπατος

per facram Psalmodiam , & ea mente ver

Tanti, que fe cogitaffe referebat, miffam ώ Μαναήλ ) και απαγγείλαι, όπως το σαθείς & clare prolatam quam retulimus vocem. ές ή μεν ψαλμωδίας εντυχίαν Θε8 , και όπως

Eam cum ille diu attenteque considerasset αορρόπτως αφί κοιτο και φωνή, λογιζομένων περί

aliquid in ea simile suspicatus est ac depre

henfum fuiffet alias in vocabulo divinitus ών λογίζεθαι έφη. και εφ' ικανών λέξιν σκε pariter edito BECLAS unde singulas ejus in άμμον, το συμβάν επι το πάλαι ΒΕΚΛΑΣ gnoti nominis excutiens litteras , planiffime λαβείν επί λογισμών, και τα σοιχεία ή λέξε- Bgopoieti Has enim Kitce litteris defi

afferuit Romanorum Imperium Palæoloως αναπτύξοντα αρμδήλως φάναι η βασιλεί

gnari voces : Michael, Augustus Romaαν Ρωμαίων των Παλαιολόγω μνησεύεθαι. Μι norum Palæologus Ocyus Vocabitur . Sunt

tamen qui dicant: hæc neque a Dyrrhachiensi χαήλ ο Αναξ Ρωμαίων Παλαιολόγος Οξέως

audita , neque a Thessalonicensi fuisse dicta . Υμνωθήσεται, ως έλεγε και λέξιν δηλον. ίσι

Sed hunc ingenio , atque arte rem totam δ' οί τινες λέγεσι, μήτε τα Δυρραχία τοιαύτα commentum Erat nimirum Theffalonia

censis mire deditus lectioni , ac meditatioακάσαι , μήτε τον Θεσσαλονίκης τοιαύτα φοιβά

ni 'librorum , qui artem profitentur divi-, σαθαι. αλα σορον εκείνον όντα, και περί του nandi futuras quorumdam evectiones ad imαύτας βίβλες , αι δη και βασιλείας ές τοπιον peria : totoque in isto qualicunque artificio

præodorandi eventura plurimum exercitaΣατυπεσιν , επτοημένον , φιλοπονώτερον ερού

tus . Ergo cum res istius generis curiosilliνώντα περί ποιέτων έγνωκέναι. και δη γνωρίσαι . me investigans , nefcio quid de Imperaturo, θέλοντα ταύτα, ώγε και και η Βασιλείας κατεγ Palæologo comperiffe fibi effet visus

aiunt : ista eum notitia opportune .. uti , voγυάτο περιωπή, και αναφέρειν οίον εκείνον της

luisse ad exhilarandum Palæologum eumλύπης. επει να περι αυτή τη ζωή έδεδοίκα.

C

dem , tanto tunc oppreffum animi merore Το μεν εκ βίβλων ειδέναι λέγειν μή έχειν έ ut de vita ejus metueretur. Non fperaffe κείνω πισσαν. δε αραμόπως είχε και βί

autem se ipfi perfuafurum quod. volebat : fi

ex libris id fe haufiffe affirmaret : quoniam βλοις επ' αδήλοις και Αποβάσεσι. το δ' εκ Θεού ob multas: predictiones tales: eventu fruφανερώς ακεσαι, μη και πολάκις λόγον, πι 1tratas , haud erat verifimiles huic eum: tran

ac fecure acquieturum: Propterea σεύειν, δαπεσών δεδoικέναι. και δε ταύτα του nxife' manifette fibi auditani, mifarm a Δυρραχίο περι π τοιέτων κοινολογησάμνον, αυν Deo vocem ; cui figno utpote raro, & miro τω μεν υποθέθαι λέγειν η φωνής ακέσαι, έκα

:

facilius crediturum Palæologum putabat. νον δ' αναπτύσιν τοροαποιειθαι αρός όπερ και

Inde re cum Dyrrhachi Prefule.communi

cata , illi penitus suafiffe, ut is vocem inauβέλοιτο και παρ' αυτά σωτεθισαν λέξιν. Α δι disse diceret, se prout liberet eamdem a se το Παλαιολόγω πιςεύοντες και αμφότεροι, εκείνον confiξtam explicare, fimulaturum... Quibus

Palæologo veluti 'ad i 'aurem ab. utrisque μεν επ' αγαθαίς ελπίσιν είχον μετεωρίζαν, ε

creditis, in magnam fpem hominem erexe

αυτοίς δε, ει μή έως αποβαίν, παραίτησιν υ runt ;t sibique fi eventus ad extremum falπολείποντο, ως αμαρώσι και εξηγήσεως, αλό leret, excusationem isprobabilem relique-, τι η φωνής τάχα δηλώσης, ή ως εκείνους εξήγη- Drunt , quafi quos conjectura induxilet in

errorem non fatis feliciter hinterpretatos το. Πλω αλ' αν τοσέτω φθάνει και ο η βασιλι vocem aliud revera i indicantem a prout κών ίππων κόμης και δηλωθείς Χαδίνος, και επι eventa monstrarent,iquam quodissipli lus βαίνει απτέρω τάχει Θεσαλονίκης, και αυτίκα το

picati tum fuiffent. Interea dum in hæc ge

runtur Imperatorii equitatus dictus jam Coπισόν και φήμης έδειξε αράξας, η Παλαιολόγου

: : mes fupervent Chaderius και Thefalonicamον ασφαλεί καταχών. Σιδήρους μέντοι εκ έγνω que ingreditur perceleriter , ftatimque quod δεσμεύειν τω πόδε, ως δή οι και προς εταγμέ

communi fama atque omnium fermoni

bus vulgatum fuerat re ipfa oftenfa conνον ω . εκ οίδ' άτε το του ανδρος αιδέμνος firmavit . Nam Palæolognin secura custoευγές, είτε τι και φιλίας προς εκείνον. ο δε ; dia tenuit : parcens tamen eum ferrea trinυπονοείν τι περί εκείνα της αγαθών και τα της

gere compede , quamvis id haberet in man

datis . Quod ille utrum tantæ nobilitatis οργής εκ έδίδαν.. τέως δ' αφοσιωσάμωος εκοί verecundia, an amicitiæ quodam instinctu θα τα και τιμής ως οίον το ασφαλώς, μη και ε fecerit haud affirmaverim. Vereor enim pag. 16. πί πολών ωτος ατιμωτο ή πόλεως τοις σιδή

ut fatis verifimiliter fufpicari liceat: mini

, ρους πεδέμφος, νυκτός έξεισιν, έπει καθώς και E trum ire ran atrocis can humanos Menius,

atque affectus , dum fævum imperium exeπόλεως απηλαττέτω, ο μεν γνωρίζει τα όρι quitur, anim verfare potuiffe . Tamenille

qualicumque ex causa fic ejus dignitatis θέντα, και ως αυτς, έν @ρονοία τινί και εκείνου

rationem habuit

ε

non permittendo talem χάριν τιμής και κατεπεφρονήκει την οριθέντων.

virum intra civitatem in oculis civium ferουκ ές πλέον δε τα της όλμης, ο γαρ ασφα

reis vinctum compedibus' ignominiofe tra

duci ut fimul fatis provideret ne qua pofλώς αμφοτέροις, Φροβαίνειν εβάλετο. ο δ' αυ

fet elabi : Quare illum magno fuorum amθις και χάριν υπέρ τότε πολω έoικώς ειδότι.

biens comitatu , nocte educit : ac ubijani Tom. II,

Cij

quille,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

απβο: aliquantum estra Urbem procedit Α έτοιμον παρόχο εαυτόν εκείνα τα το προςαγ-
fen mandata quæ acceperit, quaque

τομέον έκπλην. αι δη σιδήροις περιβαλών,
honoris ejus gratia omiserit , indicat ; fimul
admonens, non audere le amplius indulgere ώς έκαναν και επί θάπρα και πλουρών την ίπ
fuo in cum affectui ; id enim utrique per i πω επικαθίζεθαι , έτω σαν εκείνη τίω άδοι
culotum fore , Ad quæ ille iis verbis re
fpondit quæ multum fe ipfi eo nomine de εύρον και αμφόπρου. σιωέβαινε δε καίτος τότε
bere fignificarent , gratiafque agens pluri και οδον ανυόντων, ώς λέγεται, αγαθος όροις,
mas paratumque fe continuo exhibuit ad fub-

και οίον προφοί βασμα τους μικρον γνησομένοις
candam omnem acerbitatem imperatorii man-
dati Quarę mox volens ferreas induit ύσερον. το δ' ω. διήρχοντο μεν ως εικός ,
compedes ; infeditque equo pendentibus in μεν προς το μέλλον αλύων. ο δ' αναφέρων ως
latus alterum ambobus cruribus ferro devin-

είχε της λύπης εκείνον, ο μεταβάλαν πεορώ-
&tis. In hanc modum cum cæpto uterque
itinere pergerent , aliud quoque Ipis eunti- μιας προς το θυμότερον. έπει δέποι της πολ-
bus, ac ferrur , oblatum est augurium pro- dñs avagyd'oas exçivos hóa ng
fperym , & velut omen corum , quæ paulo λειν, και παραςαίη κατά νύν εκείνων καλιφων
poft erant eventura . Tale autem id fuit

bat Palxologus præfentis , ut par erat, ma- B vern als so wię tourco bednou sej o pépar izan
Η fenfium frontis maftitia preferens : confo- προς ταύτα ) ως άν φησιν ντευθω και μικρών α-
Reia dolenten anim ad Games Ailari- θείημων, τωικάσ' επήει εκείνο παραυτίκα έμ-
tatem conante Chadeno Cus ocios ejus μελώς ψάλλειν (Νω προφητική πρόρμησις πλη-
generis hortatibus quafi ut cedere se Palæo ρωθώαι επάγεται ) εκ άνευμένως άλως, eα-
Fogus mσηftraret, compofita νultu ad quam- ταβεβλημένως , αλ' ώθασιασικώς οιον μάλα
dam (peciem respirantis ab ægritudine animi;
quin tu , inquit nam belle® illum plallere on eppurðvet,

υπερφωνεντι, και υπέρ διώαμιν. εφ' ώ δει και και
Aiebant) aures & mentem mihi demulces δεσμώτω τότε μεταβαλών προς το θυμότε-
modulando aliquo cujufcumque argumenti can ρον, και ήθαι δόξα, ως μεν ω δοκών, και το
tico, quod tibi cumque primum in buccam
venetit P Ταπες le αμαdam ubito anti- φαινομένο, τη μελωδία . τη δ' αληθώς, και
tenam exorsus eft , cujus hoc erat initium : ως εκ ώ τον μελωδέντα υπονοών, το επι τοις
nunc prophetica prædictio impleri feftinat , exor παράσι δόξαντί οι ανω όρνιθι. αλ' έτω μεν
fus eft autem non sane remiffe, ac leniter :
fed impetu pene fanatico vocem ultra

εφ' ημέραις τίω οδόν εξανυσάντων , ει ως βα-
mnem modum, ac prope fupra vires actollens,C σιλέα φθασάντων, εμφανίζεται μεν όσον πάχος
concentione summa ; unde contigit recreari ο πεμφθείς το κρατάντι, και απαγγέλα τω
Vindum, atque hilarescere : non
(quod folam videri cupiebat) suavi vocis fo-

άφιξιν. τον δε μηδε το παράπαν ασαχθέντα και
πο; fed potifimum τεσσrdatione per id car- ειρκτή ως κατάκριτον δέχεται, ώ δ' άλως -
men ingenta yaricinii fibi regnum olim polli- πονούμενον τα δικαιρήσαντος και κρατάντος -
citi, cujus fidem hoc casu inopinati cantus
velut novo quodam divinæ fignificationis au-

ξετάσει τακείνε δοθήσεθα μείζονι, ή κατά τον
spicio, confirmari tacite fibi blandiens grá τότε καιρόν. αλλά μόνος ετρίβετο μεταξύ νο-
tulabatur. Interim diebus aliquot confecto icine σετος το Αυτοκράτορος , κακάνον έχε δεσμών
re, Imperatorem primo ftatim accessu adit
Comes nunciatque adventum Palæologi ;

τίω και φυλακή . πλίω χ ως εφ' ομολογεμέquem admiffione minime dignatum carcer exs ναυς καθοσιώσεσιν . δ δ ω έγκλημα το παEdit. Rom. cipit , uti jam damnatum , quamquam ipse , ut ράπω, α μήγε τίω υποψίαν , και το πολους

diximus arcana ex divinis oitentis fiducia de Peg 17:

fe profperiora mente versabat. Dilata est au αν απορρήτοις εκφέρειν , προς ες ω πισίων
tem ejus caufæ accurata cognitio in tempus υποφωρώντας το μόρσιμον , έγκλημα 9eίη τις
quo Imperatori per valentinem liceret ei rεί το κατεχομένω. έδόκα οι πως και η πρόφασις
attendere . Diuturnia hæc fuit mora
tifacius durante Principis morbo ; & vincto

έγκλημα . και δ' ώ, αλ' ανακτέον τον λόγον,
tamdiu in cuftodia perstante ; non illo qui ίν υμαθέσερον την προκειμένων έχοιμοι.
dem veluti convicto criminis majoris : folis enim fere suspicionibus laborabat antiquis illis sed de
novo eventilatis afflatu maligno delatorum , fubinde clam insusurrantium, Imperii præsagitiones de
Palæologo jactatas . Ea erat vera detentionis ejus caufa , cui obtendebatur crimen affectati regni .
Verum altius repetendą narratio eft , ut propofita res ad captum lectoris accomodatius tractetur :

tantum

, per

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

& is D

I ,
Nvaferac Imperatorem morbus

Όσος τω όνσκήψασα το κρατάντι, και η νό-
epilepsia , qua' fubinde
apprehensus concidebat Origo ejus veri σος δεινή, επείληπτο γαρ καταπίπτων

militer imputabatur naturali efervefcentia συχνάκις . ο δ' ω, ως έoικoν, έκ ζέσεως φυ-
cordis ; quam & caufam ei fuiffe reor ru-
boris in vultu Aagrantis : haud fe fe videlicet

σικής εγκαρδία. όθεν οίμαι και το ευφυές εκείνων
capiente ardore Principis illius membri

quina é Úzip to porñnor lu. Ś sigortas tã uocis so

PN:

Edir. Rom.

πάθος. κάντεύθεν εκτριπομίνε τα αγκότος, ως A foras, με τα ος , & genas crumpente inter, μήδε κησί μας πολλάκις αναπέμπαν το έγκ

ni æftus indicio se proderet. Sed & fuligines

ex ifto incendio furfum in cerebrum perlata φάλω τας αναπνεύσεις όθεν και το λογίζεται. τationis ufum perturbabant. Οuod φuemadα τέτω και φιλοσόφων έραν περί τα φρονών modum far, guantumvis Philoίophi rixen

tur inter fefe συμβιβάζουν τις έχου. πηγή και λογισμών η καρ

certum tamen experientiæ

fuffragio eft, fontem recti judicii cor effe. Et δία. πλίω αναγομένων προς τον εγκέφαλος, ως prout exhalantaur ex eo accommodati ad faεκείνος, συμμετρίας ή μία ασυμμετρίας έχοι, num temperamentum capitis , aut ei adversa πως ισοποιείται συμβαίνει το αναγόμενον. τότε

rii vapores, ita delirare hominem , aut fape ,

re. Tunc igitur istiusmodi caliginum incommos, τoίνω έπιπιπτήσης συχνάκις ή νόσα, εκ οίδ' οπό do in cerebrum appulsu subinde perculsus en Ων, μίώημα είναι το πάθος και πάγων εκ μαν:

ger laborare se vi fæva mali Dæmanis Mas γνείας δαιμόνιον υπολάμβανε.. και οι μεν πολλοί

gorum artibus immissa judicabat. Ac vulgus.

quidem ad talia credulum crimen ejus mar ή έξω, οίς ώ τα τοιαύται πιςεύριν, το έγκλημα και leficii impingebar Muzalonibus ; quafi qui non προσίτριβον τοίς Μεζάλωσι, παρά λόγον, και B concenti dignitatibus cαμcefis , ad majores ως εκ αν προσιδόκησα, η αξιωμάτων τυχάσει, φuibus inhiabant , Viam fibi eo Icelere ter:

nerene i Ægro autem suspectus quivis erat , το μόντοι γε πάχοντι πάς ύποπτος ώ, ά μόνον φuem φuomodocumque infimulari Prattigiaτις επι μαγγανείαις κατηγορούη, όθεν και πλεί rum audiret . Quare itatim ad primos fulurσου και την τυχόντων σελαμβάνοντο, είπε τις φuίque comprehendebantur. Qιο animadver

ros vel, temere deferentium, obvii passim γρύξειν εγκαλών. και ο μεν διώκων μαγγανείας o φui aliquem oderaat certam φem uibant αλον υπέρ εαυτα πολάκις, ή τα πλησίον πρά- rationem eius male multandi , ut jam de

lacio magiæ , indicium esset iræ injustz pees βαλε ταύγκλημα. ως δίκας ληψόμενος αποδεί

per calumniam de inimiço repetentis ξας, αναγόμενος και προς βασιλέα το έγκλημα εκ Perlata autem ad Imperatorem accufatione τα παραυτίκα ( ουδώ σιωπήν ακούσαντα ) ( non erat enim liberum ej dissimulare

ftatim και ουχ υπέρ άλε τα, αλ’ αυτός εαυτού σοόλως guod ejus generis audicium fuerat

is turbatus, & æftuans tamquam non in αγωνιών προσέταττεν εξετάζεται και παράβασις calium quam in tele qui deferebatur Boxias δε του μη ψήφους απάσαις και κρινό μενον αιρεί artes intendiffet , difquiri de re jubebat • θαι, ου μαρτύρων παραγωγαι, ου προτεινόμε-' probande una erat ratio, non in calculis ju

Elabendi autem é judicio , atque innocentiam γοι άρκοι , ου βίων ή προ τα εξετάσεις και εκ άλατ

dicum, aut laudibus testium, aut jurejurando οίς το ψεύδος ελέγχεται, αλ' εν και μόνον η daro aut vitæ prius inculpate actæ fuffragio π σώζον τας ηλεκότας, ο μύδρον εκ πυρος ήδη

fita , sed in innoxią pertractatione ferri can.

dentis , quod , Sanctum ζέοντα, ο δι άγιον επερώμιζον, τολμώση χει

, vocabant Hujus pag. 18.

purgationis hiç ritus erat , qui fe ad illam Οι κύριες αναλάβουν. και τους βηματίσειαν - offerret triduo prius jejunio & oratione fe χονπς, αφόπραν τισιν ημέραις τα ταύτα

γίνε- Parabat, cuftoditus interim & manu Velo της

effet impreffum θαι νηςεία καθηγισμένοι και προσευχή - επισι ne quis eam unctionibus adversus ignis senσημασμένοι και τίω χείρα κεκρυφάλω, βέλη, fum τoborantibus uniret . Tum produξtus

in medium audacter arripiebat ignitum gloως μήτις επιχαροί η αλείφων τισιν εφ' ώ μη μαύ

bum nuda manu & eum per tria conclavis σαι, μηδε καύσα τα πυρ. και είδον ο γράφων fpatia portabat , Vidit qui hæc feribit in ætaηβών τω τότε, υποσάντας τινας τοιαύτα ,

πλα

tem jam tum puberem adultus, quosdam isti )

examini fubjectos citra ullam' defunctos no άλωβήτως απαλλάξαντας, το θαυμάσιον . τόπ

xam candentis metalli tactu , mirantibus qui τoίνω ώρισο μεν και άλλους παρά τα κρατάντος aderant , illæsos, integrosque recedere . Cum λαμβάνειν εις γάμον, και τα γένες εχάσας, και

, autem per id tempus non raro foleret Impeεκείνοι πολάκις έκ σπερμάτων ήσαν εκ γονών

. grazie Mobilidimarum Virginum. conjugia

de

vel πλωτούγενές εκείνους προς τα κρατάντος έρρεπε.

inter alia ejus generis exempla και ως σφάς έδει σεμνιώεθαι, αξιώμασι, εν ουερ

cuidam adolescenti e regiis Ephebis Balani

diotæ nomine , Theodoram Marthæ filiam γεσίας μέρει 6 αμφοτέροις, ο κάδος και κρατού

fororis Palæologi , e magno domestico Tarτίθα . ώς εκείνες μεν ταις μαξώναις , ως και chanioca genitam, desponderi juffit . CeleΡωμαίος άπoι, ως εικός μεγαλμυέθαι, εκείνας brara confenfa partium mandato Principis , δ' αυθις, συμμετέχει η αξιωμάτων τοις αγο- Juvenis Iponi faucia ades Puella frequenμένους. Φροςάττα τοίνυ σώ τοις άλλοις και τι taverat ; Cum ecce nescio qua repentina ** εις παιδοπέλες ταχθέντων εκείνα τα παβός ιutatione Imperator , iure ac patis abfoluta ζώντος, Βαλανειδιώτη ταπίκλίω, αυταδέλ-poteface fatque deque habere μάς

E pinatiflime imperat : Tarchaniotæ Magni Dor φος τα Παλαιολόγο Μαρίας, άπ και Μαρθας , "metici Fliam viro nobili Baklio Caballaκόρίων Θοδώρων, ώ του Ταρχαριώτη μεγάλη Δο

rii filio nubere. In magnæ loco gratia id

Bafilius habuit, & pro fe rem urgebat. Feeμεσίκων «κάνη γεγέννηκεν, εις γάμον νόμιμον α minis matri, filiæque , caritate fponfi prioris γαγίδαι. και τώ ο λόγος το Βασιλέως αυτοίς βε

illigatis , & indecorum arbitrantibus, refilire βαία τις κατηγγύησις, κάντεύθεν επί ορος και γά a conventis ac fidem fallere , negotium oμον τα μέρη ήσαν συγκάταινα, ως γαμβρος ανέ

mnino non placebat : Quare apud illas gratia

carebat intrufus Pracus, Tamen incumbenθίω, και η κόρης οικίαν εισήρχετο. αλα παρερρύη te iteratis juffis in idem Principe , volentiχρόνος ολίγος μνησείαν εκείνίω επιμεβών, και bus nolentibus matre filiaque , nuptiæ palam έκ οίδ' ότι παθων ο κραξη, πλω αλ' και εξεσία

ac fplendide celebratæ funt. At multis inde

diebus nupcialis conjugum congressus haudκρείσσον δικαίε, το Καβαλαρίν με Βασιλάω, quaquam lequebatur. Cuius rei forte cogni

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cernere

[ocr errors]

ino

[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »