Immagini della pagina
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A TĘ enimyero Palaeologo Mefothy

niae praefeéto , praepofitoque jpfis . Optimatibus juffu Imperåtoris , ac ftrehue contra Italos rem gerénti , ádáiíe Palatio quidam cognomento Cotys , ex intimis ejus vultu qui [fignificaret eüm non parum áng iis, quæ di&urus veniebat: quibus expofitis': ac miff te fuga proripi, adjunxit, paucìs diebus jm magnam calamitatem re , tu.e prolabentur .' $ed neque mibi tuta hic deinceps mora eff , ve- , rum tram fugiendum ad Perfas pariter utrique noffrum , faculorum cura tibi eff. Haec ille : quæ facile perfuafit amicus amjco , fibi fem£ timenti propter clam grafíaftem de fe üfpicionem affeétati Imperii". Näm ne patruum quidem ejus in magnum Chartülarium cooptatum , qui & ipfe Michael PaJaeglogus vocabatur ,_ fine 'periculo effe patiebatur fufpicio . Cum efiim is interrogatus de Inperio , candide refpondiffe diceretur , ß cuiTdit initur deberetur , illum mpune capeffere , qui vocaretur. Eo diéto relato invifus , exofufque Imperatori , rem indignam nec ferendam arbitrato, talem virum in ejufmodi cogitationes mentem attollere , cu- Eajr.Pari/. ftodiae vin&us traditur . Quibus ille audi- pag. i3tis , fibique non immerito' metuens hinc quidem grave , & perquam miferandum putabat cum tanto pericul6 remanere ; inde vero ad externos transfugere , falutare quidem , at probrofum judicabat . Quare cum utrumque malum videretur , urgente ad eligendum alterum periculo præfenti , quod minus e duobus eft , vifum óptavit . Itaque multa adhibita ad latendum attentione , ac diligentia , adfcitifque quibufdam e fam}liaribus , tranfmiffo flumine Sangari , re&a in Perfidem magnis contendit Titineribus , Sultanemque convenit , qui hominem cum gaudio , & quibus par erat honoribus excipit . Hoc interim fpatio apud exteros fub regiis vexillis cum Thoftibus Sultanis congreffus fortiffime fe gerit , Imperatorem inde , fi forte audiret ,T fibi conciliandum , aut faltem deliniendum fperans , inde palam pœnitens transfugii ac recurrere ad fuos certus, ei j; tunc icóìiefifi Ecclefiæ præerat , confilium communicat , illoque depre* catore utitur apud Imperatorem, fi forte imetrare pofTet regias litteras , quibus fibí fiÉ certâ fieret irae Imperatóris plane fedatae ; ficque tutus ££ , & fecurus contigeret reditus . At præfúleonegotium urgente maif-, fis fine mora litteris, Imperator annuit, veniamque conceffit , chirographo cavens homini, nihil afperum ab ira, aut grave pafÅ; . Reverfum benigne excipit , demittentem fe , & accedentem ampleétitur , & fatenti nullam fe mereri veniam , parcit , eumque priftinae reftituit dignitati.

[ocr errors]
[ocr errors]

foaw. I.

• C A P - Ul T X.
“Ut reverfus , & bene exceptus Paleologus miffus fuerit Dux

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

in Occidemtem.

[ocr errors]
[ocr errors]

CTATPTÜTXT.

AMittitur Chadenus duéturus Paleologum catemis vimêtum.

VE Dyrrachii Præfule Thefsalonicam ob eas turbas reverfo , eodemque , prout res pofcebat , fatagente , ' ut mitterentur qui tumultuantibus obfifterent ; rumor præcurrit , Imperatorii equitatus Comitem Chadenum qüamprimum perventurum Thefsalonicam , nön aliani ob caufam , quam ut Palaeologum comprehenfum vin&tumque ad Imperatorem duceret . At ille ( verfabatur énim & ipfe tunc Thef. falonicae) audito quod ferebatur , fane quam aegre ferebat ,_. fecumque ipfe animo multa verfabat , difquirens quæ èaufa tam inopinati confilii fuifset Imperatori , ut tam diverfo modo de fe ftatueret , & quem tam honorifice modo miferat , ftatim tam ignominiofe revocaret , cuique regiis litterisTvenia paulo ante , fecuritáteque ftabilita cum plenâ oblivione veterum deliétorum , gratiae hon vulgaris locum apud fe tribuerât , dignatus ipfum honore maximo : eum nunc pa&is conventis momento refciffis , velut criminis deteftabilis compertum , repente damnaret , Caeterum cum quid cqnfilii caperet , quove fe verteret , non haberet , ad divinam petendam opem fibi confugiendum efse duxit : commünicataque cum T.Dyrrachienfi cura , eum ut fibi adefse , divina pro fe qpe imploranda, ne gravetur , rogat. Quo facile annuente ( res enim per fe pia , Deoque grata videbatur peti ) in Acatonii Μonafterio a vefpera nò&urnæ decantatæ funt præces ; poftera quippe die facrum facere Praeful decreverat . Üt igitur illucefcente die ftatas ac folemnes horas percurrere, divinam fa&urus rem , coepit, filentium indicit populo , folufque fecumî ipfe Deum intentiffime alloquens , quæ ante facrificium rite

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

A fundi confueverunt_preces f fumma tranqui!-
litate recitabat . Tum enimvero vocem in-
audiffe tertio eamdem intermiffo tempore
dicitur. Erat autem vox infueta plane , nul-
lius affinis notæ linguae , nedum graecae. MAR-

PcU nimirum pronunciari audiebat , & nihil
aliud . Quod

[ocr errors]

Manuel ) eique nunciat `agenti fibi cum Deo
per facram Pfalmodiam , & ea mente ver-
fanti , quae fe cogitaffe referebat, miffam ,
& clare prolatam quam retulimus vocem ..
Eam cum ille diu attenteque confideraffet ,
aliquid in ea fimile fufpicatus eft ac depre-
henfum fuiffet alias in vocabulo divinitus
pariter edito BECLas unde fingulas ejus i-
gnoti nominis excutiens litteras , planiffime
afferuit , Romanorum Imperium Palæolo-
go promitti . Has enim hifce litteris defi-
gnari voces : Michael , Auguftus Roma-
norum Palæologus Ocyus Vocabitur . Sunt
tamen qui dicant: haec neque a Dyrrhachienfi
audita , neque a Theffalonicenfi fuiffe di&ta.
Sed hunc ingenio , atque arte rem totam
commentum Erat nimirum Theffaloni-
cenfis mire deditus le&ioni , ac meditatio-
ni librorum , qui artem profitentur divi-
nandi futuras quorumdam eve&iones ad im-
peria : totoque in ifto qualicunque artificio
praeodorandi eventura , plurimum exercita-
tus Ergo cum res iftius generis curiofiffì-
me inveftigans , nefcio quid de Imperaturo
Palaeologo comperiffe fibi effet , vifus-,
aiunt : ifta eum notitia opportune,. uti , vo-
luiffe , ad exhilarandum Palaeologum „:,eum-
dem , tanto tunc oppreffum animi mœrore ,
ut de vita ejus metueretur . Non fperaffe
autem: fe , ipfi perfuafurum quod. volebat • fi
ex libris id fe haufiffe affirmaret : quoniam
ob multas: prædi&iones tales: eventuj: fru-
ftratas , íuá erat verifimile: huic eum: tran-
quille , ac fecure acquieturum . Propterea,
finxiffe manifefte fibi, auditan *, « É 3,
Deo vocem ; cui figno utpote raro , & miro.
facilius crediturum · Palæólogum ** putabat. ,.
Inde re cum Dyrrhachiis Praefule. communi-
cata ,' illi penitus fuafiffe, ut is vocem inau-
difïe dicerét, fe prout liberet eamdem a fe
confi&am: explicare fimulaturum .i.Quibus
Palaeologo , veluti • ad aurem * ab. utrifque
creditis , in magnam , fpem hominem, erexe-
runt ,* fibique fi; eventus, ad extremum fal-
leret , » excufationem ; probabilem relique-,
D runt , quafi quos : conje&ura induxifíet in
errorém-;, non fatis, feliciter.;riinterpretatos
vocem 'iialiud revera: iindicantem , „prQut
eventa monftrarent., : quafn , quod jpfî fuf,
picatis tum fuiffent.* Interea dum : haec, ge-
iuntur Imperatoriis equitatus di&tus jam y Co-
mes fupervenit : Ghadenus ;*®Theffalonicam-
que ingreditur perceleriter , ftatimque quod
Commüni fama , atque omnium fermoni-
bus vulgatum" fuerat ,* re ipfà òftenfà con-
firmavit . Nam Palæolognim fecura cufto-
dia- tenuif;. parcens tamen eum ferrea ftrin-
gere compede,' quamvis id haberet in man-
äatis . Quod ille utrum tantæ nobilitatis
verecundiaT, . an. amicitiæ *, quodam inftin&tu
fecerit , haud affirmaverim •
ut , fàtis V$ fufpicari liceat: mini-
ftrum irae tam atrocis tam humanos fenfusi,
atque affe&us , dum faevum imperium exe-
quitur , animó verfare potuiffe. Tamen ille
qualicumque éx caufa ' fic ejus dignitatis
rationem^ habuit', non permittendo talem
virum intra civitatem'ffi oculis civium fer-
reis ' vin&tum coinpedibus ignominiofe tra-
duci*, ut fimtil , fatís provideret ne qua pof-
fet elabi .' Quare, illum magno fuorum am-
biens comitatuT; no&te elig; : „ ac ubi *jani
1J

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ræful admiratus , ftatim Thef. Edit. Rom.

[ocr errors][ocr errors]

Vereor enim pag. 16.

[ocr errors]
[ocr errors]

gimbo aliquantum extra Urbem proceffif- A
feat , mandata , quæ acceperit , quaequ£
bonoris ejus gratia dmiferit , indicat : fimul
admonens, non audere fe amplius indulgere
fuo in eum affe&ui ; id enim utrique peri-
cujofum fore , Ad quae ille iis verbis re-
fpondit quæ multum fe ipfi eo nomine, de-
bere fighificarent , gratiafque . agens pluri-
mas paratumque fe cóntinuo exhibuit ad fub-
eundám omnem acerbitatem imperatorii man-
dati . Quare mox volens ferreas . induit
compedes : %í equo pendentibus in
1atus ajterum ambobus cruribus ferro devin-
&is . In hunc modum cum coepto uterque
itinere pergerent , aliud quoque ipfis eunti-
bus, ut fertur, oblatum eft augurium pr9-
fperùm , & velut omen eorum ,Tquae paulo
erant eventura. Tale autem id fuit .
bat Palaeologus praefentis, ut par erat , ma- B
hi fenfum frontis moeftitia praeferens : confo-
fari eum , prout poterat , & avocare . a tri-
ftitia dolénteni animum ad quamdam hilari-
tatem conante Chadeno. Cujus officiofis ejus
eneris hortatibus quafi ut cedere fe Palaeo-
ogus monftraret, compofito vultu ad quam-
dám fpeciem refpirantis ab ægritudine animi:
quin tu , inquit f nam belle T illum pfallere
aiebant ) adres & mentem mihi dëmulces
rnodulando aliquo cujufcumque argumenti can-
tico, quod tibf cumque primum I in buccam
venérit ? Tunc ille quamdam fubito canti-
fenam exorfus eft , cujus hoc erat imitium :
mune prophemica praedif?io implerifeffjmat, exor-
fas éft autem non fane remiffe , ac leniter :
fed impetu, pene fanatico vocem ultra o-
mnem modiim, ac prope fupra vires attollens,
contentione fumma ; unde ' contigit recreari
vin&um , atque hilarefcere : non tantum
( quod folum videri cupiebat ) fuavi vocis fo-
h6; fed potiffimum recordatione per id car-
mem ingefta yaticinii fibi regnum olim polli-
citi , cujus fidem hoc cafu inopinati cahtus ,
velut novo quodam divinæ fignificationis au-

[ocr errors]

fpicio, confirmari tacite fibi Tblandiens gra

[ocr errors]

tulabatur. Interim diebus aliquot confe&toitine-
re, Imperatorem primo ftatim acceßu adit
Cömes”, nunciatque adventum Palæologi ;
quern admiffione minime dignatum carcer ex-
cipit , uti jam damhatum , quamquam ipfe , ut
di$timus arcana ex divinis oftentis fiducia de
fe profperiora niente verfabat. Dilata eft au-
terâ ejùs caufae accurata cognitio in tempus
quo Imperatori per valetudinem liceret ei rei
attendere . Diuturmx , hæc fuit mora , per-
tihacius durante Principis morbo ; & vin&o
tamdiu in cuftodia perftante ; non illo qui-

[ocr errors]

dema veluti gonvi&o criminis majoris : folis enim fere fufpicionibus laborabat antiquis illis fed de noyo eventilatis afflatu maligno delatorum, fubinde clam infufurrantium , Imperii præfagitiones de Palæologo jaétatas. Ea erat vera detentionis ejus caufa , cui obtendebatur crimeni affeétati regni.

Verum altius repetenda narratio eft , ut propofita res ad captum le&oris accomodatius tra&etur :

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »