Immagini della pagina
PDF

tans Imperator animum & fpesvertit in Pannoniam eoque Legatos decrevit mittere. Rex ibi dominabatur pártem Romani generis ex matre trahens fenioris Lafcaris filia , Huic enim apud nos Imperantis tres tantummodo filiæ fuerünt, quarum' una Regi nupta Pannoniae , ipfius Fiffi nunc regnantis genitrix extitit , altera Joanni viro fmperium a focero tranfmigum fectim attulit ; Tertia denique Eudocia Magno apud Urbem Domino elocata eft . Ex prinia ortus qui nunc regnabat in Pannonia,Ti1ius & hæres Regis Patris, uxorem e Comanis captivam olim, fed infignis , ut ajunt, formæ merito e fervitute in Regnum eve&tam habuit : ex eaque genuit filiam , quam ut Ro

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

dignam Imperator duxit quam filio,& defignato faéceffori defponderet fuo. Legatos igitur ad illam poftularidam illuc deftinans, idóneos ad tale fiegotium putavit, Expatriarcham Germanum, fimulque Magnum Ducem Lafcarim , emeritæ jam licet ac parum aptæ gerendis rebus ætatis virum : fed illum eximie ad hanc quidem tra&tationem commendavit nomen & confanguinitas , quæ in Regem Virginis pofcenā€Éåíèíàuäoritatem?i quafi Avi tribuebat; utpote Germano Augufti Lafcaris Genitoris ejus Matris. Hi terreftri itinere quo definabantur perlati, negotio e fententia confe&to, brevi réduces filiam memorati Regis Sponfam adducunt filio Imperatoris ; jam & ipfi Imperii Participi. Virgini Auguftus Senior Annae nomen impofuit, tum illuftri pompa & magnificentia praecipua nuptias ejus cum fuo filio celebravit apud magnum Templum Sanétae Divini Verbi Sapientiæ, bene precante novis Sponfis Jofepho Patriarcha, Anno inde {ecuto, die o&ava menfis Novembris , regie ambos ip(e Pater, praefente ac Sacris operante Patriarcha , coronavit ; deincepfque Andronico , ut jam Imperatori , familiam & minifterium auxit in modum fupremae dignitati convenientem, tres præficiens Palatinis Auguftæ Majeftati' neceffariis officiis. nam Libadarium Imperatoris novi Pincernam conftituit , Bryennium autem honoravit Præfe&ura menfae Regiae : tertium denique ex Chriftopoli Tzamplaconem Tatam Aulae ipfius declaravit. Paratus Augufto Juniori quoque eft baculus Regius auro exterius obduétus , intime ligneus , quem teneret de more cum Patre , quoties divinis hymnis intereffet . Idque fa&tum eft femel , iterum aut etiam fæpius , nobis videntibus . Äjüä poftea vifum Augufto Seniori . Nam cum reputaret , unum effe Principatum, utcumque communicatum Principibus ' duobus , Sceptrum Imperii fymbolüm unum tantum oftendi deinceps oportere cenfuit . Conceffa etiam Andronico eft facultas edi&ta condendi, fub{cribendique Chartis regiis, ut Imperatores folent , excepta tamen appofitione menfis, quamT fibi refervatam uni voluit feiiior Auguftus : ita ut Filio in Imperio Collegae liceret folum extenfe ac citra compendium fcribere rubrica manu propria in hunc modum , Andronicus Cbriffi gratia Imperator Romamerum, Juramenta deinde a nov9 Augufto , poft cautionem fcripto datam de fua in Deum^ & Ecclefiam fide obfequioque , exa&ta funt talia, quæ clare pietatem & obedientiam ejus erga Patrem Auguftuni plenam inviolatamque praeftarent: diftinéte ipfo , Deo tefte , polliçente, fe non infidiaturum, fe in fubje&tione obnoxia perftiturum . Sub haec a Populo & Ecclefiafticis juratum in Verba Novi Augufti, Decretum quoque Pontifices rite pertulere, quo excommünicationi fubjiciebant eum quifquis foret , qui .in novum Imperatorem infurgeret. Id áétüm '.£ft curante feniore, Fratrum'propriorum ambitionem fufpe&ante : maximeqüe Defpotae

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

E è

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

r&repov. ftatis partes paulatim carpendo refumebant : fimul ' dignitatem , fimul ejus fuftinendæ fundamenta , proventus pecuniæ annuos , malignitatis jàm male diffimulatæ minime obfcura graffatione `minuentes . Datæ illi prius Infulæ

[ocr errors]
[ocr errors]

fuoque videlicet ipfius adaptatis modo corporis ... Sic ille ;;; penitus effet in animo affe&us,

[ocr errors]

abolitionem plenam.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ed ifta priufquam referimus , de Magno Conoftaulo Andronico Tarchaniota fororis Augufti filio dicatur . Hunc paulo fuperius narravimus , Generum fuiffe fa&um Ducis Joannis , dignitate Sebaftocratoris : porro eidem poft iftas nuptias credita fuerat Gubernatio Provinciae , quae praeter Oreftiadem & adjacentes huic terras etiam interiora Haemi comle&titur: qua cura ut commodius ex propinquo É , Domicilii Sedem Adrianopoli fixerat, ubi cùm Uxore morabatur. Ibi longo jam tempore verfatur, repente nefcio quid paffus, ut verO E$-; ajunt , audita promotione Michaelis fratris fui minoris in dignitatem Magni Domeftici , incredibiliter offenfus tam ipfi , quam ei a quo is fuerat in iftum eve&us gradum ; ad cogitationem valde vituperabilem , & genere indignam fuo, applicat animum : confilium iniens transfugiendi ad Socerum , quia vero tranquillo, ut tunc erant rerum ftatu , tuto atque impune id fe facere poffe defperabat, quó ei ex fententia negotium fuccederet, feiam haerentem petrae fibi putavit imitandam. 5. hujus aquaticae animantis natura breviter dicere non omitto , quod qui obfervarunt diligentius, tradunt : non effe illi atramentum in oteftate , quafi id fponte cum vult evomat; ied atrum iftum liquorem pifcis hujus vifceribus conceptum , excrementum ipfi effe , uod ex contra&is metu infirmi & formidolo? animalculi membris neceffario effundatur . Edit. Rem. Aftutiae porro quafi cuidam ejus tribuitur , pag. 218. quod ipfäm neceffitatem velut vertens in confilium , ifta fuffufione liquoris atri falutem plerumqué fibi conficit , manus fic effugiens prenfantium. Cum enim Pifcatorem imminere fibi captantem fentit, evomit atramentum, & aquàm in qua eft , prius pellucidam , turbat obfufcatque': atque in illis tenebris effugii viam invenit. fic Andronicus Tarchaniota, ut fecure ac fine impedimento deliberatum exequeretur transfugium , turbare prius ac mifcere omnia conftituit , accitis in Romanas terras Tocharis, qui ftatim ad oftenfam accurrentes raedam, magno numero intra fines Imperii É vifi'. quantum autem illi tunc cladis, & omnis generis injuriarum miferis illorum tra&uum hominibns intulerint, proprii nec parvi operis argumentum effet , pro magnitudine atrocium malorum non litteris fed lacrymis ** fcribendi . Caeterum id dici fine mentiendi ' periculo breviter poteft : calamitatem vaftiíatemque ifta occafione huic importatam regioni nihilo mitiorem , . minufve acerbam crudelitate caedium , avaritiaque rapinarum ea fuiffe , quae aliquanto ante iifdem populis irruptione Conftantini, Bulgari Tocharos fecum ducentis fuerat- illata . Per hanc ille fibi ad finem deftinatum utilem confufionem rerum , ad Socerum una cum CQnjuge profugit. üt autem exceptus ab eo fuerit, & quis. ipfi novi fru&us hofpitii conftiterit , fuperfuum opinor nobis fit exequi : illud conftat, quod ad noftram rem facit , fubminiftratumi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

inde praetextum Joanni Duci belli in nos movendi . Eatenus enim ille fuis contentus utcumque quiefcebat occafionem expe&ans : & quamquam erumpebat nonnumquäm impatiens fœderum animus, tentandis , cum aderat opportunitas , munitionibus Imperatoris : quo in genere quae circa Joannina funt ad fe attraxerat. tamen larvam adhuc haud plane abjecerat ; non ille quidem natura talis `ut in illa diu fimulatione teneri pofTe fperaretur . Quippe vafti pugnacifque vir animi, nihil nifi yim & bella fpirans , ex quibus' au&urum fefe fortunas , & lucris ingefitibus ditandum confidebat . Porro viri ftrenui vel ipfum o

tium , negotio remiffi ac languidi, rebus. peragendis . maximis efficacius eft . Nam 'ut animae defidis ac negligentis eft in vanis fibi placere , ac felicem fe putare complexu exilium bonorum : fic acris e cóntrario atque arre&tae ardenterque majoribus ufque inhiabúndæ proprium eft ,

rorumpere in opus quavis occafione , ac nullam fruftra offerri movendarum rerum ânfâm finere .

alis tùnc erat Dux Joannes ; ipfis illis quas furtim primum attentaret graffatiunculis & fucceffibus modicis pro fundamento ulteriorum utens : nec expeétans tunc bellare cum Hofti videretur ; fed ex fua fpe ac commodo articulos occafionum captans : & non minis admonens , fed agendo

expergefaciens Adverfarium indormientem rebus.

[merged small][ocr errors]

Expeditio Joannis Defpote cùm multorum millium exercitu adverfus
Joamnem Ducem : & de hujus facimore infigni.

AEc ita erant : quibus cognitis indigna- Edit, Rom.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gentem ; numero, ut fertur, quafi quadraginta millium, navalibus in eam fummam comprehenfis Copiis. & hoc tanto apparatu tradito Joanni Defpotae, vadere illum confeftim infefíis fignis in Joannem jubet . Mifit etiam cum eo plures alios Tribunorum & Magnatum, quorum unus erat , quem Domefticum Menfae habuit, Caballarius Alexius , Vir generofus & fortis. hunc Mars hoc bello pigneratus eft , fagitta in praelio fublatum a quopiam ignoto. Sic illi quidem decus contigit gloriofae mortis ibi oppetitæ, ubi cadere juvenibus eft honeftiffimum . Cum igitur fuccin&tus magnis hifce terreftribus Copiis Defpota Joannes tantis animis in Occidentem movit , ut terram haud dubie fe concuffurum confidere videretur: de{tinavit Imperator eodem quoque Claffem ornatam oneratamque fuperbiffimo delectu , cum ex Urbe, tum ex cun&is Provinciis ac navalibus diligentiffime habito; ita ut numerus navium partim longarum , partim celerum , ad tres & feptuaginta afcenderet: quas commendans Protoftratori Philanthropeno, juffit eum cum ea Claffe oras legere Latinicarum regionum , infeftafque habere, ac ficubi res ferret exftendere , incurfionibufque urere. Sic arbitratus certiùs faciliufque proceffuras ad fpem plenæ vi&oriae belli univerfi rationes , fi proprio impliciti periculo Latini cogitare de mittendis Joanni auxiliis prohiberentur. Cum ergo velóciffime Defpota foannes in locum efÉt perve&us novarum Patrarum , ingens ibi cun&os terror &c confternatio turbavit : adeo

[ocr errors]
[ocr errors]

cium vero praefidia inter ancipites fententias fluétuarent: exigua , nec longum , ut apparebat , valitura , fidei Joanni datæ reverentia cohibente, ab ipfo ad priniam ftatim irruptiQnem prodendo : nam ad extremum vitare fe poffe `deditionis neceffitatem defperaverant ; ütique cum circumfpicientibus cunçta , falutis alia via expediendae ratio humanitus appareret nulla. ínter haec Joannes ipfe paffim defertus a plerifque , nec alio jam fere quam familiariiim dómefticorum feptus comitatu , arte atque ingenio fupple*, defe&um opum , 11J

{et optime confulere nitebatur, loca ex locis mutans , nufquam diu confiftens , nunc hic , mox illic improvifo apparendo , conatus infequentium , quoad poterat, fruftrans. Nam mahum conferere , & aleam jacere prælii , deftitutum Copiis , ultra omemn ut facultatem , ita cogitationem erat . Porro Duces ac Milites Défpotæ late per regionem fparfi Ducem ho{ium ubi lateret omnibus veftigiis indagabant : fcrutantes affidue loca cun&ta quibus eum abfcondi vel exigua fufpicio effe poffet. Unde cum ille latebras fubinde mutans continuo fugeret, trahebat poft fe hoftes, ulterius fic femjjer iri ejus ditionis fefe promoyentes intima : quos ille ipfe manifeftis deprehenfus indiciis Ducis fugiéntis timor audaciores fcilicet in fe invehendo faciebat , fretos utique qua clare prævalebant multitudine, nec magnopere forfmidandum quidquam arbitrantes ab eo qui viribus palam diffidens , £i; falutis omnes in fuga reponeret. Ut autem fatis denique illum defültorii erroris , & fugæ infinitæ tædium cepit, fimulque cun&antium ab exteris auxiliorum fufpicatüs conje&tura caufam , ab univerfis jam £ fociis dereli&tum intellexit , Arci cuipiam munitæ caput falutemque confidere decrevit. Ergo fe Patras conferens (praevalida hæc erat, & propugnaculis recens ftruétis munitiffima Civitas) e6 fe inclufit, idoneum id praefidium ratus cui fummam rerum & reliquias fortunæ in extremo difcrimine cuftodiendas re&te crederet. At Defpota Joannes qui tamquam indagine claufam feram venator undique veftigans, nullum finem quaerendi Joannis Ducis , inque fuam poteftatem redigere conandi faciebat, ubi cito <ognovit Patris eum inclufum , eo confeftim exercitum rapiens , corona Urbem circumdedit, prono ad id ufus ftudio Ducum ac Militumi, quos & ipfos belli uno in capite patrandi percüpidos, alacritate proliciebat ad `contenάendum mira ipfa non dubia vicinia prædæ , cui dudum inhiaverant, quam fuis utiqùe jam manibus elabi negabant poffe. Crebris ante omnia colloquiis , & promiffionibus tentati obfefforum áb obfidentibus animi funt. Proponebatur ipfis per fubinde miffos pellax & quaeftuofa conditio, pacifcendi fibi præter incolumitatem fecuram , ampliffima certiffimaque præmia , quæ promereri ftatim poffent facili deditione únius hominis, caufae tot malorum vel in praefens urgentium, vel in futurum imminentium. fic enim certo haberent: numquam inde abfceffuros, aut alio quovis refpeétu avertendos RoI manos , nifi confeóta re : nec interim parcitu. ros, aut ulla mifericordia revocandos ab urendis tota regione frugibus ac te$tis , agris ac fatis conculcando corrumpendis, excidendis vineis , denique ipfis , fi accipere oblata recufarent, tamquam hoftibus inexorabiliter infenfis, omni belli clade perdendis, quantacumque ad id perficiendum patientia opus effet. Nam fibi abúndare otium, & unice vacare foluto curis aliis , quantumlibet fpatium in ea obfidione confumere . Talia denuncianti Defpotae , Patrenfes five vere, fynceraque mentis propriae fententia , five ita faciendum fuggerente, quem intus fecum habebant , Joanne Duce , fnan! fucte modefteque refpondebant; excufàntes , maturam in præfenti rem non effe; fuppliciter orantes remitti tantifper oppugnationis impetus ; magnum brevis morae Ipretium fore : nam fe interim confirmatis viribus, ubi praefidio , quod impofitum cervicibus perferrent, clu&ando fatis poffent, omnia quæ pofcerentur effe&uros; & Joannem in fuam reda&um poteftatem , tradituros . Auditae preces funt . ,- vis fufpenditur ; fides expe&tatur promifforum. Longum in his tempus abit . hinc Patrenfibus in artificio quod prodeffe coeperat , gna

[ocr errors]

pag. 22 *•

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »