Immagini della pagina
PDF
ePub

ut

[ocr errors]

ta».

[ocr errors]

aut

[ocr errors]

γής και την γκίνων εξωρισμένες, και τότε πρώ- A lem τεveritamque vulgo gravitatem, perfiaπολλούς επέκλασε τις συνειδήσεις ο Ιω- Acacia durabili trahentem

, ως,

quando σήφ , και τη τέτων παραθέσει ο ωρολαβών η tunc usuveniebat, eodem impellebant quo stuκρείττον εφέρετο, ως μηδέν μεδονι ανοχλήσας, dia ponte, plerorumque incurrebant, iam per

se incredibiliter infensorum Josepho, ut subκαθότι και λέγοισι.. ώ δη και ο Κρατών και αυθις

sessori Arsenii , proque illo solo vero legitiεχρήστο, και πατέρα ωνόμαζε, και εις βαλω moque , cujus oppreffam innocentiam vindi

care optabant, Patriarcha momentanea conχε, και ας πολλά έχρητο συλλήπτορι, & ηδέως

versione , velut temerario tegulæ lapsu:, reήκες μεσιτεύοντος. ώ γαρ ο άνθρωπος & το

pente supposito subintryfoque Pseudoantistiti. κόσμο συντροφος, και δεινός υπελθών άρχου- με Ιρι phus initia cumulus animadvertens, σι, και πείσει ότι καιρός, θυμον μαλάξαι & minime contemnenda reξte cenfens

lem eorum fopiendorum rationem iniit, quae και αγριάναι και έχε δε σω τη γνώμη και του

multo vehementiorem in ipsum invidiæ flamσώματος ιχυρώς, ως πολλάκις του μίωός,

mam accenderet. cum enim adhibito in cons

filium dolore contumeliæ propriæ , cujus aή και της εβδομάδος ενίοτε πρόσοδον ποιείται

cerrimi sunt ftimuli erga libi recte conscias αρός Βασιλέα. τοτο μεν Ε αφ' εαυτου , τατο

mentes omnino sibi faciendum ftatuiffet δε και καλούμνος.

ut auctores injuriæ qua confictabatur de fententia deduceret , aut de medio tolleret ; primo non succedente (quomodo enim homines capto communiter impetu irrevocabiliter ruentes

blande ac tranquille dedocendo placaret ac fisteret.) potentia Imperatoris , pro gratia qua apud illum præcipua valebat ad alterum efficiens dum vi fæva incubuit . Demandavit autem negotium Georgio Acropolitæ inter Logothetas magno, & in primis erudito callidoque , sed conscientiæ parum teneræ; minimumque pens habere in rebus gerendis credito , quid fas & officium moneret : Ille igitur domos obiens Patriarchæ obtreitatores prehensos abducebat, vexans, çædens, proscindens, suspendens, flagellans ; qui vero inter illos eminerent dignitate , probris dehoneftans , ac per fora ignominiose traducens, prætentis verzi, quam celabat

caufze odiosissimis iisque confictis criminibus , intolerabili utique tyrannide viris ante conspicuis , & inoffenso cursu honoris eatenus in vita usis. quos etiam poftquam tali acerbitate deformasset , exilio mul&tabat , nihil fanctam reperitus professionem religiosorum , qui femel abdicato mundo, exules se terræ ad cæleftem ultro conversationem tranftuliffent. Fructum consilii talis hunc Josephus tulit ut multorum qui ei hactenus ftuduerant hac violentia conscientias offenderet, abs feque alienaret voluntates Apparuitque inde quanto faniori confilio decessor ejus Germanus in incommodo simili fuiffet ufus ; contumeliam dissimulans & nemini molestiam co nomine facessens quod in fe quidvis aliter quam vellet comperiffet di&um , Ergo hic etiam post casum, & redactus in ordinem , existimatione gratiąque floruit , gratus ipfi Principi , Pater ab eo yocatus , in consilium adhibitus , procuratione demandata negotiorum honoratus , & libenter, ac effectu impetrationis fequente , auditus cum pro amicis intercederet . Erat enim homo innutritus mundo, multo usu vitæ civilis insinuare se Principibus sciens , persuadereque quæ opus esset ; tum eosdem placare , concitareque prout res poscerent. Accedebant' his animi bonis & cor

Edit. Roni. poris robur palatinæ militiae laboribus par". nec enim huic , ut multis aliis, obitabat valetudo quominus fæpius in mense, interdum plus semel in hebdomade , adiret Imperatorem , partim ul. pag. 214. tro, partim accerfitus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ob erea

C Α Ρ U Τ Χ Χ Ι Χ
Ut missus in Pannoniam cum Magno Duce Lascari Expatriarcha Germanus

inde Sponfam Imperatoris filio duxerint : utque novi Sponfi coronati sint.
Πει δε και ο υιός τη Βασιλεί ώθρωτο , BQ

Uoniam vero jam in virum adoleverat

filius Imperatoris Andronicus, quem is Ανδρόνικος , όν και εις Βασιλείαν σχεδο ut primogenitum fibi Principatus fuccefa χον ως και την άλλων πρότερον ογοητοί μαζε

forem deftinabat : eique propterea idoneam και έδει σαφαρμότταν αυτόν τη πρεπούση συ

jam nunc conjugem expediebat jungere : cira

cumspiciebat Augustus ubi ad id aptam inveζύγω , ο μεν προς τους Ιταλούς πρεσβείε niret. Ac ne talem in Italia quæreret prohiθαι σόδως ουκ εχε, του Καρόλου μεταξύ bebat prefens ibi tatus rerum. Regnabar in κειμένου κατά τω Πούλιαν , δν και εχθρον α

Apulia, hoc eft in parte Italia Orientali ob

versa Imperio , Carolus, palam & irrevocabiκήρυκτον εαυτού και Ρωμαίων εγίνωσκε δια liter Conftantinopolitanis infenfius τίω πόλιν, και το μετα του Βαλδουίνου επι ptam Latinis Urbem , ejectumque inde Balduis τους παισιν αυτών κήδος. ήδη και τον Μαφρέ

num, quicum ipsi affinitatis areta necessitudo

intercedebat, Liberis amborum connubio foeκαταλύσας , εμεγαλώττο Ρήξπρότερον deratis. quare manifeftum erat Legatis RomaΚόντος, ως του Ρηγος Φραγγίας αυτάδελφος

nis, fi forte in ulteriorem mitterentur Italiam,fi

liæ cujusdam illic imperitantium Augusti filio τύτο γάρ οι , και συμπεφωνημένος μισός ω

poscenda, per irreconciliabiliter infeftos Romaπαρα της Εκκλησίας της επι τω Μαφρέ α no nomini terrarum mariumque tractus, iter, 110 πος ατομωτι ερμής, αν ας τέλος νικών - επα necessarium, ita minime tutum fore . Jam enim παυπα έγνω προς Παίονας τίω πρεσβείας σει

Manfredo æmulo perculso abjectoq; victor Ga

rolus,frater Regis Franciæ ex Conto five Comiλαι. ο Ρήξ εκείνων υιος ώ Ρωμογονής εκ te,qualis prius vocabatur, regium magnifice noμητρος τη Ρηγί γωνηθείς, της του παλαιού men assumpserat ; ampla ea mercede ab Eca

clefia remuneratus ob navatam ei fidelem & Λάσκαρι θυγατρός, τρεις και εκείνη βασιλοι

felicem operam in Manfredi defe&tione ulcie ντι τωνκάθε θυγατέρες ήσαν, άυτη μία, και fcenda , ipioque rebelli proligando . Ηec repu

Z

Tom. I

tans Imperator animum & fpesvertit in Panno. A seuleesun Eipleón Solsipue, lei lwauung gear niam coque Legatos decrevit mittere. Rex ibi

βασίλσο, τον τευθερών αδεξάμενος , και dominabatur partem Romani generis ex matre trahens seniors Lascaris filia. Huic enim apud rebrne v ml, juezángo,

Kveigu ne sles zów ixnos Imperantis tres tantummodo filiæ fuerunt, δοθείσα Ευδοκία. όξ εκείνης γού της οροπείς quarum una Regi nupta Pannoniæ , ipfius Fi

ρας και της Παιονίας Ρωξ του Ρηγι και πατρα γνIti nunc regnantis genitrix extitit, altera joanmi viro Imperium a focero tranfmidum e- νηθείς γιωαίκα πάνυ ωραία» έα Κομάνων και cum attulie; Tertia denique Eudocia Magno αιχμάλωτον, ώς λέγεσιν, εαυτό και η κάλος ma ortus qui nunc regnabat in Pannonia, Fi- appeoprázekros,

Suyatépe zcorõ. recubles sis of lius & hæres Regis Patris, uxorein e Coma, γων και εκ την Λασκαρίων καταγομένω , συν nis captivam olim , sed insignis , ut ajunt, ναρμότταν ο Βασιλεύς εβάλετο η υιώ και forma merito e fervitute in Regnum evectam

δν εις φρεσβείων εκλέγεται περί φύτων των habuit : ex eaque genuit filiam , quam ut RoEdit. Rom, mano Lafcarica gentis pranobilem fanguine, από Πατριαρχών τέτον Γερμανών, και που μέφαξ: 213

dignam Imperator duxit quam filio,& designato γων Δέκα τον Λάσκαραν , έξωρον ήδη όντας
fucceffori defponderet fuo. Legatos igitur ad
illam poftulandam illuc deftinans , idoneos ad B die co topo's enervor cumā mycris sis meie
tale negotium putavit , Expatriarcham Ger πάππου τον τόπον των Ρηγί επλήρου , όσα
manum , simulque Magnum Ducem Lascarim,

αδελφός του Λάσκαρι Βασιλέως. και δη
emeritæ jam licet ac parum aptæ gerendis re-
bus gratis virum : fed illum eximie ad hanc qui- απελθόντες πεζή, τα της αρεσβείας επλήρων
dem traξtationem commendavit nomen & con- και τω του Ρηγός

1αι τω του Ρηγος θυγατέρα του υιώ τα βαfanguinitas , quæ in Regem Virginis pofcen

σιλέως και Βασιλά , νυμφίω φέρουσιν· και δη dæ Patrem auctoritatem ei quasi Avi tribuebat;

και Ανναν όνομα τίθησιν ο Κρατών, € περιutpote Germano Augusti Lascaris Genitoris ejis Matris . Hi terrestri itinere quo destinaban φανείς τους γάμους πλει αυτή η και το αν tur perlati, negotio e fententia confecto, bre επι τε θείου και μεγάλου πμένους της το Θις vi reduces filiam memorati Regis Sponsam adducunt Hlio Imperatoris ; am & Ιρα Imperii Λόγου Σοφίας, τα Πατριάρχη Ιωσήφ αλογήParticipi. Virgini Augustus Senior Annæ no σαντος. και αυθα το επιόντος έπυς μίμος Με men imposuit , cum illuftri pompa & magnificen- "grūros

τιχιώνος άγδόη βασιλικώς αυτός σου το παtia præcipua nuptias ejus cum suo filio celebravit apud magnum Templum Sanctæ Divini τριαρχούτι ο Βασιλάς και πατήρ ταινιού, και Verbi Sapientiz , bene precante novis Sponfis co wis Burundi on ins Jepancias após a con Totapho Priarcia Anno interfesso, οβα- “γαλειότερον ποτάττει. τάττος δε τέτοια και τρία ter, præsente ac Sacris operante Patriarcha

την οφφικίων ιδίως ως αναγκαία , και τον μεν coronavit ; deincepsque Andronico , ut jam Λιβαδάριον, Πιγκέρνίω αποκαθίσησι . ων και Imperatori, familiam & ministerium auxit in γε Βρυέννιον επί της δαπέζης τιμα, και ξί. modum supremæ dignitati convenientem, tres præficiens Palatinis Augustæ Majeftati' ne

τον τον εα Χρισου πόλεως Τζαμπλάκωνα Tαcessariis officiis , nam Libadarium Imperatoris ταν της αυλής αυτα εγκαθίσησα. ατρέπιση novi Pincernam constituit , Bryennium autem

μέντοι τύτω και βακτηρία βασιλική χρυση υπόhonoravit Præfectura menfæ Regiæ : tertium denique ex Christopoļi Tzamplaconem Ta ξυλος, ο δ κραταν ταύτίω επί την θείων tam Aulæ ipsius declaravit , Paragus Augusto μνων, ως έθος, σω το πατρι ( και επράχθη Juniori quoque est baculus Regius auro exte

και τόδε, άπαξ ή και σούπρον, ή και πλέον, ημών rius obductus , intime ligneus, quem teneret de more cum Patre , quoties divinis. hymniş

δόντων ) Κρατάντα. έπειτα δόξαν τη Βασιλα, interesset . Idque faétum eft femel

μίαν και είναι τίω αρχω, βακτηρία δε της αρaut etiam fæpius , nobis videntibus . poftea vitam Auguto Seniori. Να εμάς η χής σύμβολον, χρίώαι δε και παύτίω μία unum effe Principatum , utcumque

ναι. ο ταύτα, θέτητο τοπ. δόθη δε και αμαcommunicatum Principibus duobus Sce τάσεις και υπογράφει» βασιλικώς, πλίω u ptrum Imperii fymbolum unum tantum oftendi

μίωολογείν ως έθος τους βασιλεύσιν, αλα deinceps oportere censuit . Conceffa etiam Andronico eft facultas edicta condendi, fub

γράφειν δι ερυθρών οικεία χαρά , Ανδρόνικος fcribendique Chartis regiis, ut Imperatores lo Χρυσά χάριτι Βασιλεύς Ρωμαίων. Οι δε ποιος lent , excepta tamen appofitione menfis, quam τον Πατέρα οι όρκοι

τον Πατέρα οι όρκοι και Βασιλέα μετοι τίω ως sibi reservatam uni voluit senior Augustus : ita ut Filio in Imperio College liceret folum

Θεόν και των Εκκλησίαν εγγράφως ασφάλεια, extense ac citra compendium fcribere rubri. ως μη επιβολίοι, αλλ' υποτάττοντο , και λίαν ça manu propria in hunc modum , Andronicus ασφαλείς προέβαινον . εφ' οίς οι τε λα «ρος Chrifti graila Imperator Romanorum. Juramenta deinde a novo Augusto , poft cautionem scris

αυτόν όρκοι , και οι της Εκκλησίας εγίνουσα. pro datam de sua in Deum & Ecclesiam fide τομογράφοι δε και ο Αρχιερείς, υπ' αφομεobsequioque , exacta sunt taļia, quæ clare pie- fòr norocūres, mov, ôs réparaçaín za Bus tatem & obedientiam ejus erga Patrem Augutuna plenam inviolatamque Prettarentsidis Ed μάλλον το Δεσότίω Ιωάννάω , πολύ το

σιλά. έχε και τις υποψίω ας αδελφσος έτε, infidiaturum, e in fubjectiοne obnoxia

perfti- θερμόν παρ' εκείνον βλέπω ας μάχας , και turum . Sub hæc a Populo & Ecclefiafticis juratum in Verba Novi Augusti

. Decretum quo

τω στρος εκείνον παρα απάντων και το αερp13.256,

que Pontifices rite pertulere, quo excommuni γετικον και προς τας δόσης φρόχειρου πις
cationi subjiciebant eum quisquis foret qui αυτούσιν, αγαθωθέλεγαν. Ουδέν γαρ ούτω &.
in novum Imperatorem infurgeret. Id actum
eft curante feniore, Fratrum propriorum am-

λοι τας ψυχάς τους ανθρώπους, ώς και με: bitionem fufpectante i maximeque Despotæ τα χάριτος οποιΐα. κάν αφέλους η άεργες

iterum

[ocr errors]

Aliud

putaret

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

HISTORIÆ LI B. IV.

179 κόν την αρχόντων , ορήσας κάνους αλαλά- Α Ioannis , quem ad quidvis (perandum magnis

videbat præfidiis instruclum , fortitudinis bela ζοντα τύμπανα, ά κτύπον έχουσιν εν τω μάλ licæ tot præliorum succeflibus spectatæ , Ituλον είναι κονα, έτω και λόγος παρ άρχουσιν diique erga eum præcipui omnium propter eάρακτος και κράττον δν τον διωάμνον οι ποι- jus benevolentifimam in donando,& quidεάν πράξιν έχειν τον λόγον, και λέγοντα μόνον quid a quoνis rogaretur prolixe gratifcando,larτον άρχοντα δεθαι. και μαρτύριον άψουδές, minibus fubjicit ut beneficentia grate ac liberaαι ωφελούσι βοτάναι, και το βίω την ανθρώ liter exercita ; quam fi Principibus abstuleris, πων κήσιμοι. αι δη σιγαλώς το ωφελού invenias ilos aliud nihil nifi tympana τείο

nantia , quæ eo plus ftrepunt quo magis funt προϊ χονται. Ει δέ τινας μικρολόγως και τον Αη vacua . Horum enim inani sono similia sunt μάτων απουσία λυπα, δειξάτωσαν εκείνοι τίω promissa Principum effectu sequente deftitu

ta. Cum melius longe fit, eum qui poteit, re παρουσίαν, τι προς ηδονίω συμβάλεται, και

ipsa dare , nihil dicendo , sed vice verborum Η ηδονίω ζητοί», πολύ κάλιον τίω τ' όνε opera exhibendo ; quam pollicentem quæ miniσώσαν έχειν, και τω μέλλουσαν ελπίζαν. α me deinde præftet , Principem mentiri. Hujus πάντων μεν εφημοιώτων τον ευεργέτίω, Θεού B Cilibus νίεε humana, φuα juvant & non Io

rei manifestum exemplum videre eft in herbis δ' υπιχνουμένου το μέλλον. Ισωσαν δ' ότι quuntur , luccofque salubres tacitæ ministrant Πτολεμαίου μεν και Αλεξάνδρου και του τίω Βα fuos ; eo gratiores quo fimplicius , & ab ambi

tione disjunctius, prosunt. Quod si quibus avaσιλείαν τη δυεργεσία ορίζοντος, ου γαρ έχω re fordidis dolet abjungere a fe donando pecuλέγειν τούνομα και οι μαι δε Τίτος ώ, ταυτα τα niam , cujus a conspectu remotæ defiderium fciχρήματα δι ών αυτοίς προσποιήσαντες τω

licet non ferunt : ii quæfo dicant, quam veram,

& non imaginariam voluptatem nummorum ipαθάνατον εύκλειαν , ημίν και αυθις αφήκαν

fis sub oculis , & in manu positorum afferat μηδέν δαπανήσαντες, και ούτος έσιν αδαπάνη- prafentia ? i gaudere querunt , quod gaudium πος πλούτος και δύποιία, και εκείνος έχων προς

co majus, quod vel præsens largiendo percipicur,

vel certo inde fecuturum fperatur ? Homines πάντας και και υπέρ Βασιλεύς έκλείζετο. ταύτ' jam nunc beneficiis affecti , benefactores acclaάρα τα υποπτευόμδυος, πολλα παρτιτο τι mationibus faustis laudibusque dulcissimis cuόντων . τω ο άρχω ενοχωρειτο τούτο , μη

mulant: Deus autem etiam in futurum ingentia ότι Βαρδαρειώτας , και Κορτιναρίους μόνον ,

se repensurum beneficis præmia confirmat. Sci

ant autem ejusmodi angusti animi Principes, και τους επι του κοιτωνος έχειν , καί γε πυς C untum iftuum ipfis proprium & femper mantiarum επί της εισαγωγής και ους δή και εταιρειάρ

divitiarum conftitutum fructum, gloriam quæ ex

distributione ipsarum in eorum nomen redundat.. χους, λέγουσιν , αλά τι και πλέον της

Nam alioqui Ptolemæus, Alexander,& ille alius βασιλικής θεραπείας σωεπιφέρεθαι. αλ' εις ( nomen nunc non occurrit , ) qui utilitatem το πρόθων ιών, εξηθένει, τα μεν εκων, τα Principatus fola definiebat facultate beneme

rendi de hominibus ( Titus opinor is fuit) eas ipδ' άκων προσαφαιρούμενος , και γαρ και το πο sas pecunias, quibus largiendis immortale conλύ της οικονομίας αφήρητο. νήσοι δε πασαι το fecuti sunt decus , inconsumptas pofteris moπρότερον, Μιτυλίώη λίγω, και Ρόδος , και η

riendo transmiserunt : unum ex ipsis lucrati bo

num inamillibile, Beneficiorum famam æterγίω πλεισα τε και μέγισά οι εις αυτάρκη προ

nam: qua Joannes Despota late clarus apud νοιαν ήσαν. τότε δε και τη δουλείαν εμφάνων omnes , plus eriam quam Imperatores ipfi, preπρος τον νεως: βασιλεύοντα , άπουτι και εις

dicabatur. Hinc videlicet in fufpiciones incur

rebat regnantium ; quibus illi foliciti acri cuφιλοτιμίας λόγον χλαμύδα παρα Βασιλέως

ra incumbebant ad detrahendum de opibus eελάμβανε , μέγας ών, μικρούς ιματίοις και jus cateraque gloria, quantum Citra declarati εις γόνυ μόλις περιμεσίλετο , και και ο ήρως .

{

odii publicam professionein possent. Cum erνος επι την Ανακτόρων πολύ πλέον ταις πα

go principio conceffum ei fuiffet non Barda

reotas & Cortinarios folum, ac Præfectos Cuδικαίς αμπελώναις ανηγλαΐζετο, ή τοις ιδίοις biculi habere in ministerio domestico : fed & και κατά τρόπον του σώματος έχουσιν. Ού Admissionales, quos Hetæriarchos dicunt , πως εκείνος εκ των έξω και oις επoίει τίω

si quid his amplius in Regio fere satellitio

cenfetur, quocumque iret circumducere libere ένδον διάθεσιν , και & ελογίζετο παρονέφαι- permidunt : deinceps ifta contrahi fenfim ac reόπου και αυτίω δή τίω δια μαργάρων

Itringi cepta sunt, modo hoc, modo alio, ex ilκαλύπτραν , και τα οξύλουκα παράσημα α.

lis privatum excedentis modum honoris insigni

bus ablatis ; nunc ipso, quod ita expedire sentiπεβάλετο, κατα βόπον , δς και μετ' ου πολύ ret invidia placanda, fponte abdicante: Nunc

Edit. Rom.

Dominis vel ab invito auferentibus ρηθήσεται. το ταπεινον εαυτω προνοών δια το

, quinεκείθεν ασφαλές , & πάσης καχυποψίας α

etiam spelndorem ejus obscurare domefticum pag.217.

non contenti, plerasque attributæ olim poteνώτερον.

1tatis partes paulatim carpendo refumebant : fimul dignitatem simul ejus sustinendæ fundamenta proventus pecuniæ annuos malignitatis jam male diflimulatæ minimne obscura graffatione minuentes. Datæ illi prius Insulæ fuerant pleræque nec parum uberes ; Mitylene , inquam,

& Rhodus , aliæque ; tum in continenti plurima maximaque Territoria unde illi mercedes ad victum fumptumque cæterum ampliffimæ redirent . Cunctis hisce demptis non modo in ordinem fed & in tam miferum servitutis redactus est gradum ut palam jam cerneretur ambire aulica fedulitate Augustum Juniorem : ac fi quando is ipfi', velut in præmium obsequii , aliquam e suis Chlamydem do

reverenter acciperet indueretque : etfi ea ; quippe ad formam nondum plene adulti adæquata corporis , viro , qualis erat ipfe , perfectæ ætatis , ftaturæque altioris , parum conveniret . Ergo videres Heroa illum tantum per Regiam fratris Aulam curtis & paulum modo excedentibus puerilium mensuram tunicarum , ægreque ad genua promilis sele multo magis ac libentius ostentare veitibus quam propriis e fuo domestico Veitiario depromptis : Τom. Ι.

Zij

ήρως εκεί

&

[ocr errors]
[ocr errors]

Σ

[ocr errors]

naret

fuoque videlicet ipsius adaptatis modo corporis : Sic ille qua penitus esset in animo affectus modeftam faftuque superiorem omni demisionem habitu factisque gaudebat exterius proferre . quo in genere tegmen quoque capitis margaritis distinctum & ex roseo candencia depofuit insignia ultro ac volens, ut paulo post dicetur , obsequiofæ modeftiæ instinctu : humilem in se speciem affe&tans , propter fperatam ex ea securitatem

ea securitatem , & malarum de se suspicionum abolitionem plenam.

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Χ Χ Χ
Magni Conostauli Tarchaniota ad Joannem ipfius Socerum

Transfugium.
SE
Ed ifta priusquanı referimus de Magno

tsas0 Α Α Αλο

πρότερον Conostaulo Andronico Tarchaniota soro

και το , ris Augusti filio dicatur . Hunc paulo supe

μέγαν Κονοσαύλον τον Ταρχανιώrius narravimus, Generum fuiffe fa&tum Du τίω Ανδρόνικον και ανεψιόν & Κρατοωτος λεcis Joannis , dignitate Sebastocratoris : porro zóww.pgart uis ó 1ózos zh zaußpos eeidem poft idas nuptias credita fuerar Guber: σίδειξε τον τα Δέκα Ιωάννου , και εξ αξιωnatio Provinciæ , quæ præter Orestiadem & adjacentes huic terras etiam interiora Hæmi com μάτων Σεβασοκράτορος. Τέτω οίνω κατά ple&titur : qua cura ut commodius ex propinquo τίω Ορεσιάδα τε και τα ενδότερα του Αίμου fungeretur , Domicilii Sedem Adrianopoli fixe

, ubi cum Uxore morabatur. Ιbi Iongojan επιπβάφατο , και ω αυτη σιωάμα τη γυαιtempore versatur , repente nescio quid passus, κι κάθισμα και Αδριανάπολις - ως γοώ εκείut vero plerique ajunt, audita promotione Mi

σε όντι χρόνος ετρίβετο πλάτος , εκ οίδ' ότι chaelis fratris sui minoris in dignitatem Ma

παθών , ώς δ' και πολών λόγος έχει , gni Domeftici, incredibiliter offenfus tam ip1 , quam ei a quo is fuerat in iftum evetus gra- το αδελφοί Μιχαήλ υπέρω γε όντι αυτά ας dum ; ad cogitationem valde vituperabilem, μέγαν Δομένικον κατατάντι εγκοτ οκτόπως, & genere indignam fuo, applicat animum : con

liam iniens transfugiendi ad Socerum : quia B δι αυτόν δε και το τιμήσατι , βαλω βουvero tranquillo, ut tunc erant rerum ftatu , tuto λόζεται λίαν αιχράν, και το γένους αναξίαν. atque impune id se facere pofse desperabat,

ας νοω γαρ βαλόμος αυτομολάν προς τον quo ei ex sententia negotium succederet , fepiam hærentem petræ sibi putavit imitandam .

παθερον, έπει να κατανάσει την έκά πραγμάDe hujus aquaticæ animantis natura breviter των όντων , ούκ ανυσα οι τας αυτομολίας dicere non omitto , quod qui observarunt dili

διέγνω γίγνεθαι, τω επι της πέτρας σαπίgentius , tradunt : non effe illi atramentum in poteftate , quafi id sponte cum vult evomat;

ω μιμείται. Εκείνη γαρ, και σιωπω τον φυTed atrum iftum liquorem piscis hujus visce σικον λόγον , ούχ ως εξέρασμα το μέλαν ribus conceptum ,

excrementum ipsi effe δεχόμιον, αλ' ακούσιον Σαχώρημα ρούν εξαίφquod ex contractis' metu infirmi & formidolo

si animalculi membris neceffario effundatur νης το φόβω, συνελομένης καθεκτικής δυEdit. Rom. Aftutiæ porro quafi cuidam ejus tribuitur νάμεως. Ο δή και συμβεβηκότος το ζωον εις quod ipfam necessitatem velut vertens in con

βοήθων χρηται και αποφυγω την δεινών. filium, ifta fuffufione liquoris atri falutem ple

κάνω πίνω 9ίλουσα φεύγειν τας θωρατας έξιrumque fibi conficit , manus fic effugiens prenantium. Cum enim Pitcatorem imminers fibi C με το μέλαν, και τον πόντον συγχέει , και έτω captantem fentit, evomit atramentum, & a ραδια τη φυγαδεία χρήται. Κάκείνος συγχών quam in qua est , prius pellucidam, turbat ob

θέλων τα φράγματα ως βοηθησόμος ορος fuscatque : atque in illis tenebris effugii viam invenit. fic Andronicus Tarchaniota , ut se τίω φυγω τη συγχύσει , Tοχάρων εξελθών care ac fine impedimento deliberatum exeque- γένος παρασκευάζει. οι και φανέντες , τω γω retur transfugium turbare prius ac miscere

πασα έκανε επίθεον ως επι κέρδει συγomnia constituit ,'accitis in Romanas terras Tocharis , qui ftatim ad oftenfam accurrentes κληθέντες . & οίνω εκείνοι τοτίωικάδε τους predam, magno numero intra fines Imperii ανθρώπους έδρασω , ιδίαν απαιτα χολίω funt visi'. quantum autem illi tunc cladis , & omnis generis injur arum miseris illorum tra

ρος τω την δεινών εξαγγελίω, ου γράμEtuum hominibns intulerint, proprii nec par μασιν, αλα δάκρυσι γνωρ μούμια . πλίω ως vi operis argumentum effet , pro magnitudi αν ασφαλώς άπoι τις ουχ ήττω ταύτα ne atrocium malorum non litteris sed lacrymis fcribendi . Cæterum id dici fine mentiendi

και τα Κωνςαντίνου Φροτέρων σφαγών . αυτός periculo breviter poteit : calamitatem valti δε τη τούτου συγχύσει αροσβοηθούμενος άμα tatemque ifta occafione huic importatam re

D γωαικι, αυτομολα προς τον παθερόν. Οποίgioni nihilo mitiorem minufve acerbam crudelitate cædium, avaritiaque rapinarum

ας γομω της αναδοχής εκείθω διμοίρησε ea fuiffe , quæ

και que aliquanto ante idem populis περιττόν ίσως και λέγειν, όμως δε θλίω irruptione Constantini Bulgari Tocharos fe

δου τω μάχω ανάπτεται . και γαρ έως και cum ducentis fuerat- illata · Per hanc ille fibi ad finem deftinatum utilem confusionem re

Δούκας πίς ιδίοις αρκούμνος , ησύχαζα αad Socerum una cum Conjuge profu- ναμένων . έσι δε και τον ίδιον βόπον καgit . ut autem exceptus ab eo fuerit, & quis πασκουάζων επι πα τα Βασιλέως επιτειχίσμαipfi novi fructus hofpitii conftiterit fuperfuum opinor nobis sit exequi : illud constat,

τα, και τα περί τα Ιωάννινα παραασών . ήρεquod ad noftram rem facit , subministratum

μαν ' έκ ω όλως εκείνη ανδρί μάχαις χαί

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

έτως

[ocr errors]

ρούτι και πολέμοις εξ ών κερδαίνειν αεί ποτ' Α inde pretextum Joanni Duci belli in nos

movendi . Eatenus enim ille suis contentus ήλπιζα. Η δ τι εργά χολή διεργχολή , και υπέρ και

utcumque quiescebat occasionem expectans : αργά αχολίαν τα μέγιστα καπργάζεται . ως & quamquam erumpebat nonnumquam impa

tiens fæederum animus, tentandis και αργής ψυχής και καπρραθυμημένης το α

cum ade

rat opportunitas , munitionibus Imperatoris : καιρών ο ανοϊς , όπω θερμής και σπουδαίας

quo in genere quæ circa Joannina sunt ad re χωρίς ομόσε πις πράγμασω

attraxerat , tamen laryam adhuc haud plane ώ εκείνος της τότε τους παραπέμπεσι εω abjecerat ; non ille quidem natura talis ut in

illa dių fimulatione teneri poffe fperaretur .. μενος και πολεμών όπ δοξοι τους δαντίοις

Quippe vafti pugnacisque vir animi, nihil niαλλά μάλλον το νεργών διεγείρων και τον απά fi vim & bella spirans , ex quibus aucturum

fefe fortunas & lucris ingentibus ditandum λαμνο»,

confidebat . Porro viri ftrenui vel ipsum otium negotio remisli ac languidi , rebus peragendis maximis efficacius eft. Nam ut animæ defidis ac negligentis eft in vanis fibi placere , ac felicem fe putare complexu exilium bonorum : fic acriş e contrario atque arrectæ ardenterque majoribus ufque inhią bundæ proprium est prorumpere in opus quavis occafione , ac nullam fruftra offerri movendarum rerum anram finere Talis tunc erat Dux Joannes ; ipfis illis quas furtim primum attentaret grassatiunculis & fucceffibus modicis pro fundamento ulteriorum utens : nec expectans tunc bellare cum Hofti videretur ; sed ex fua fpe ac commodo articulos occasionum captans : & non minis admonens , sed agendo expergefaciens Adversarium indormientem rebus,

[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ X X XI
Expeditio Joannis Despore cum multorum millium exercitu adversus

Joannem Ducem : & de hujus facinore insigni.
T
"Aut apasell, Baoinsts devorafür szi B H es ina erant ; alibus. cognitis indigna. Edit

. Rom. τούτοις , δαμάμεις παρασκευάζεται πλά

gentem ; numero, ut fertur , quali quadraginκαις , πλήθος ωσεί πασαράκοντα σω το ναυτικό ta milliuin , navalibus in eam fummam comχιλιάδων , ώς λέγεται , και παραδές του Δε prehensis Copiis . & hoc tanto apparatu tradi

to Joanni Delpotæ , vadere illum confeftim inαπότη , πίμπι Σαταχέως επί του Ιωάννη

festis fignis in Joannem jubet . Misit etiam σωεκπέμπει και εκείνη και άλλες πλίες της

cum eo plures alios Tribunoruin & Magnatum, λοχαγών , και εκ μεγισάνων, ών ώς ώ και 3, quorum unus erat , quem Domeiticum Menfae

habuit, Caballarius Alexius , Vir generosus είχε Δομένικος της τραπέζης . ό δ' ώ ο Κα

& fortis. hunc Mars hoc bello pigneratus eft βαλάριος Αλέξιος , ανήρ γεννάδας και άνδρα fagitta in prælio sublatum a quopiam ignoto. κός , ός και παραπόλαυσαν ύσερον τα πολέμε , Sic illi quidem decus concigit gloriofæ mortis τοξαθείς αν τη μάχη παράτα , κακείνω μεν

ibi oppetitæ, ubi cadere juvenibus eít honeftif

simum . Cum igitur succinctus magnis hisce κλέος , εαυτό δε πεσείν δίκλεώς παρέχα , terrestribus Copiis Despota Joannes tantis aniκαι κάλισαν τους νέους πίπτει πεσων Ως

mis in Occidentem movit

ut terram haud γεν τους διωάμεις παραλαβών ο Δεσπότης αρός C finavit Imperator eodem quoque Clafem Or

dubie se concuffurum confidere videretur : deδύσιν ήλαυνε θαρρών ταις παρασκευαϊς , ως natam oneratamque fuperbislimno delectu , cum και αυτο κινήσων η έδαφος και ο Βασιλείς ex Urbe, tum ex cunctis Provinciis ac navaliκαι λαόν δια θαλάσσης οπλίζα , & σόλον

bus diligentissime habita; ita ut numerus na

vium partim longarum , partim celerum , εξαρτυσάμνος έκανω εκ πόλεως મળે છે tres & septuaginta ascenderet: quas co'nmenοπαδήποτε χωρών της και νεωρίων

dans Proto tratori Philanthropeno, juffit eum ας πάσας ναύς μακρός τε άμα και ταχιωαυ

cum ea Classe oras legere Latinicarum regio

num , infeitafque habere, ac ficubi res ferret τάσας τρώς προς τους εβδομήκοντα και παραδους extendere, incurionibuίque urere. Sic arbiπαύτας την Πρωτοςράτορα Φιλανθρωπων και tratus certius faciliusque processuras ad spem

plenæ victoriæ belli universi rationes , fi proαυτών εκπέμπει ταις Λατινικαίς χώραις Brio Impliciti periculo Latini cogitare de mitπροσάσων ιποι παράκοι οροσβάλεις

tendis Joatini auxiliis prohiberentur. Cum erκαι μαλον διοδαν τον κατα για πόλεμον φε go velociffime Defpota Joannes in locum efα έχοντες καθ' αυτές οι Λατίνοι τον

fet pervectus novarum Patrarum , ingens ibi

cunctos terror & confternatio turbavit : adeo περί σφίσι φόβου, της ωρος τον Ιωάννίω βοη- Dat ei pafim Pags & Oppida fe dederent ; arθείας απόχoιντο . α δή τίω ταχίνην το το cium vero præfidia inter ancipites sententias

Auctuarent: exigua , nec longum, ut appareπω την νέων Παξών επιςάντος το Δεσπότα

valitura fidei Joanni datæ reverentia έκπληξις κατείχε πάντας και ταραχή cohibente, ab ipso ad priniam statim irruptioΦροχωρείν μεν ντεύθη εκείνη της χώρας και

nem prodendo : nam ad extremum vitare se γνωσιμαχων δε τα φρέρμα ως μικρον αντι

passe deditionis necessitatem desperaverant ;

utique cum circumspicientibus cuncta , falutis γόντα όσον αφοσιώσαθαι τίω πίσιν του Ιωάν alia via expediendæ ratio humanitus appareη , προδομώαι μη αεγκόντα τίω εφοσον ret nulla. Inter hæc Joannes ipfe paflim deπε ο άν τις και ήλπισα έξ άλού τινος

fertus a plerifque , nec alio jam fere quam

familiariuin domefticorum feptus conitatu βόπου και μηχανής σώζεθαι

arte atque ingenio supplere defectum opum

Z 1ij

ad

ως είναι

[ocr errors]

8τω

[ocr errors]

bat

ως

[ocr errors]
« IndietroContinua »