Immagini della pagina
PDF

negotium éün&is prævertendum ratus , confeftim adiit Imperatorem , cum eoque, nihil non adhibens quod valere ad impetrandum arbitraretur poße , hunc ferme - in modum egit s Acropolitu & Magnus Legotheta Georgius tuo dudum , Auguffe$ juffu veifatus in traZìendis difciplimis, poffquam multis jam amnit infudavit ei operae.fragij demum viribuj fatufeit, & ut ei emerito alii fuccedant opus omnino eff . Ia cum univerfim Juventutis gratia me fuggereve, teque curare dignum eff , tum praefertim mibi convenit Ecclefiafficij in eo genere adolefeentibus profpicere , quo* ita educare ut quam aptìffimi ?vadant ad omnes fun&ione* 0rdiniâ noffrj , quarum pleræq e litteri, & exquifita dc&rima indigent , ad moftram im primi, provident1am pertiἈet. Annue igitur orantibuf mobii , & univerfe Ecclefiae nomine petentibur, veniam gratiamque erga Holobolum tuam : permi tenr , ut tram feram illum accipiamque in Collegium cleri noftri: €* cum debito bonore Magiftrùm præficiam nofraeJuventuti, difciplin/ , l.beral,bus im ludo literario operam datwrae. Haec locuto Patriarchæ eonceßit ftatim prolixe , quod volebat Imperator. Erat enim & ipfe proprio genio non parum inclinatus, ad revocandum in omni gloriæ parte antiquum fplendorem &Jrbis; quam ad remi duo Cleri corpora conftituerat , ùnum co!locans in celebri Apoßokorum Temp!o, alterum in Templo Bfachernarum : GäÄÈÉÊËjîè annuis ftipendiis utrique addiderat , ex Sacerdotibus Urbis . Praeterea apud Sacram AEdem Magni

Edit. Rom. Pauli in antiquis Orphanotrophiis Gram

343. 192.

maticæ Scholam inftituerat , & penfionibus annuis , tum Magiftri , tum Puerorum fù

Rentationi providerat ; adeoque rem cura- C

bat , ut non dedignaretur invffere per fe interdnm ludum iflum , & coram ÉÉÉ COgnofcere quantum Auditorum quifque proficeret : datis etiam , ubi res pofceret, praemiis ingenio ac profe&tui merentium ; necnon &c more patrio ferias Pueris indulgens. Tunc igitur infiexus Patriarchæ precibus , remifit É

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

bito pcenam olim damhato , & ut Monafterio educeretur præcepit. Porro hunc Patriarcha paterno finn exceptum quamplurimis potuit amoris fignificationibus `donifque recreavit , Rhetoremque diplomate rite figillato declaravit ; ac ludum omnibus aperuit , ubi ab hoc Præceptore difci

plinæ traderentur.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

re quamprimum decreverant , fi quam inveni

re rationem commodam poffent rei conficiendæ. Vocatus a conjuratis in partem & confilii & fa&ti fuerat Carolus quidam , a quo trucidatum Protoveftiarium Muzalonem fuperius docuimus, verum is non fuftinens malefacere Imperatori, cooperando cædi ejus, totam perniciem avertit in capita Machinatorum tanti fceleris, a quibus erat in ejus communionem adfcitus. eos enim detulit, infidiafque patefecit : unde fubito comprehenfi omnes funt , tum dira quæ{tione tortiut confcios proderent. & nominatim de Patriarcha interrogati , alium quidem , nominarunt neminem , Patriarcham autem, feu ex vero , feu vi tormentorum mentiri cogente , participaffe ipfis in meditati facinoris confcientia declararünt . Ac illi quidem meritis fubje&i „£i: funt , unoquoque ipforum pro o culpæ congrua poena . muí

[ocr errors]
[ocr errors]

A &tato.Sed nec de Patriarcha negleâum indicium

eft. quin arripuit crimen Imperator vehementi
erumpens impetu in profecutionem ultionis:cau-
famqüe ardenter ad Synodum detulit, pro rei
atrocitate conquerens;& praefeferens,neutiquam
acquieturum fe, quoad tantum fcelus, prout par
erat , vindicaretur. Enimvero , ajebat, indigna
nimium, & mimime ferenda iniquitas effet, Epif-
copor quidem,cum ipß Nor videmur in Ecclefiaffi-
cum aliquod incurriffe crimem , ffatim pænam im-
ponere : Me vero im borrendo fcelere comtra vitam
Ac caput Imperatoris deprehenfo , tamen prae mo-
deffia judicium tanti mei doloris ac periculi per

me attingere verentem, fed obnoxie confugientem Edit. Rom. ad Tribunal Eccleßaßicum, pati repulfam aut fru- pag. 193

frationibus eludi. Multa quidem fe ha&tenus,
gravia tuliffe : tamen huic injuriae tolerandae ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quidquid antea diffimulaverit , in pofterum ,
profe&to neutiquam paffurum, adeo nihili pen-,
di Majeftatem Imperatoriam,ut vitam & fan-,,
inem capitis Reipublicae nefariis perduelli-,,
us prodere impune liceat ei ipfi,cui ex officio,,
otiffimum incumbebat faluti ejus invigilare. ,,
É tam acerbis expoftulationibus Imperatoris
coa£li Patres negotium capeffere , concordibus
fuffragiis decreverunt, mittendos qui Reum in-
terrogarent & five fateretur crimen, five ,quan-
tumvis inficians, idoneis tamen indiciis teneri
fa&i confcientia convinceretur; continuo affice-
retur condignis poenis: fi vero nec propria con-
feffione, nec fufficientibus ad plenam probatio-
nem argumentis reus fceleris delati peragi pof-
fet,deliberaturam iterum de caufaSynodum.Hoc
fatis Ę non eft vifum . fed petiit , jam
òlute excommunicationis fententiam in
Arfenium a Synodo rite ferri Reo coram inti-
mandam a mittendis ad ipfum : ac fi quidem
ille fateretur fcelus , fupplicium ei ftatim in-
ferretur , quod pati aequum eft qui Sicariis parri-
cidis cædem Imperatoris, machinari aufis af-
fenferit confcius : fin is negaret , tamen ut ex
delatione de ipfo a confciis morituris clare fa&ta
plus nimio ÉÉÉ , excommunicationi fubja-

cere , quoad aut plene convi&us puniretur , aut , fi forte contingeret fufficienter purgari , noxa omni liberárétur , tamquam ihjufte calümniam paffus : Eam petitionem Imperatoris Patres Synodi plerique

arbitrati æquam , ut ita fieret annuerunt.

[ocr errors][ocr errors]

vt Auéior hujus Hifloriae uma cum Epifcopis ad Arfemium miffus fit :
' & quid iis contigerit.

[ocr errors][ocr errors]

P Erfcriptum igitur feftinato criminationis in-
flrumentum eft, & ele&i celeriter qui Reum
convenirent , e Patribus quidem duo : Prior
Epifcopus Neocaefareae Monoconftantinus ,
mùltum amicus Arfenio ; Alter Moceffenus,
tunc Ecclefiae Proconnefi fpecialis conceffionis

rivilegio præfidens. E Clericis vero, cui tunc
£j commiffa erant, Galenus ; & cum his
ego quartus, vi quidem in id ada£tus, utique
jùbente Imperatore : tamen quod illum cui
ftudebam quomodocunque revifum irem , ex

arte perlibenter. quinta & vigefima -die Juii mehfis navem confcendimüs folventem : biduo poft ad Infulam appulfi Patriarcham adiimus: & quorum caufa veneramus agere cum eq coepimus. Ad primam rei mentionem ille vehementer exacerbatus ne audire quidem ulterius fuftinuit : fed cum immenfo dolore &c anguftia in has querimonias prorrupit : Quid Jnjperatori mali feci ? Ego ^ ipjum ex privato Tim Imperii Solium extuli : ille vero me cum Patriarcham reperiffet mom bomefti* ex caufís bonore privavit'. Et numc. defdeo in boc jugo deferti montis , ubi velut ipfa; exul , Cbriffia

Edit. Rom. morum quotidie mifericordiam expe&o , tamem pag. 194. bene babent quae contigerunt pulcbra bæc, imquam, per me fumto :Tfuur ei Patriarçha bene recetur ,i & cùm benedi&ione comprobet quæ Ab illo fùnt. In his, græco benediéfiomi* vocabulo, quod ipfum nomen erat Eulogiae fororis Imperatoris , illa ipfa mulier defignabatur, cui' erat Arfènius peculiariter infenfùs, quod ipfam maxime fcirét fuiffe Fratri au&orem eorum, quae crudeliter & impie in Puerum Joannem attentaverat. Ut autem explicatae litterae funt, velut mox ;? legendae, Arfenius cum alicunde præfenfiffet quid in iis effet fcriptum, vehementi nifu fefe contorquens ac retrahens auditionem averfatus qmnino eft : & cum legi nihilominus cœptum effet, celerrime receffit ne audiret. Sed qui aderant curfu infecuti fugientem, vix tandem comprehenfum ( currebat enim velocius quam ab illa ætate gravitateque expe&ari potüiffet ) retraxerunt invitiffimum ad aufcultända quæ ex fcripto clara voce proferebantur, At ifle appendicibus Galeri ad aures ambas utraque maniii valide appreffis, fonum le&ionis fruftra pronunciatae , non accepit , Denique graviffimum fignificans , animi angorem ,`caelum terramque voce maxima teftcs adhibuit eorum quae pateretur. Et non folum ad ea quae ipfi denunciabantur non attendit : fed neque qui eum alloquebantur audiviffent omnino ab eo quidquam de negotio propofito, quod ad Synodiim referrent, nifi eum expedire fe ab ipfis fummopere conantem vi majori utique tenerent; & graves intentarent a Deo minas , fi perfifteret in contumacia, Tandem fummis comatibus refponfum exprimere qualecunque fata

[ocr errors]
[ocr errors]

triarcbatum geffmus , mecem Imperatoris machinantes ! cui videlicet etiam proje&i e rebu* bumamis in boc extremum defertae infulae , Deum propitiari nem ceffamus , obfecranter ut ejus animae bene confùlenj mifereatur ; utcunque ille fame ac fibi nor ,'velut morte damnator, in bac folitudime interficiat. Haec & ejufmodi alia fummo dolore atque amaritudine animi profatus, nultafimul Imperatori, fimul in Thronum intrufo exprobrans, aut potius imprecans, dimifit ad fe Tmiffos.Nos autem illo iterum poftridie convento, & omni eo quod fperari potuit effe&to , e portu confeftim folvimus , & valido ingruente borea in occiduam Infulae oram , fatius duximus navigare , protegentibus montibus ; at vehemens coorta procella eft , intumuitque commotum amplius mare. Quare navim ægre applicuimus ad' locum Galenòlimen t nuncupa- Ä , quafi Portum Serenum diceres ῦ $ig; - ingua vulgari , corrupto vetere vocabulo Gapag. 193. /i/olimem âÄÈÉiiàiii * §ä ibi periculis fumus. exerciti, iri pœnam , opinor*, non petitæ & acceptae a Patriarcha in digreffu benediétionis. quod facere unufquifque fingillatim voluerat, ut poflea in mali fenfu fer6 pœnitentes invicem fatebantur : fed verente `pro fe quoque ne id fibi crimini verteretur, pariter id omhes neglexerunt facere. Nam no&te media terræ motus incidit gravis, & abruptus mons imminens ac fuperne præcipitatus in- mare , illud coegit in terram late vicinam inundare, tan-. to aeftu ac tumultu , ut qui ftabamus in fittore nos continuo demergendos, crederemus . Caeterum ærumnofiffimo inde curfu , transfretantes , aegre Conftantinopolim tenuimus fextadecima die menfis Augußi , & primum adito Patriarcha , ubi quæ contigeränt retulimus , quam potuimus ardentiffime illum oravimus, ut pro ea qua valeret apud Imperatorem au&toritate gratiaque , nobis adeffet quæ a&ta erant renunciantibus ; ac fi quid neceffario dicerenius quod t Augufti animium Ę; deliniret ipfe præfens qua valeat arte , atque ut cunéta boni cónfuleret,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

eoque mox fucceffu cum Imperätore*egimus,
t;t ille placatus Arfenio , acceptaque `defen-
fione, ipfius ultro fignificaret : ' crédere fe ,
fi quid de conjuratione in'vitam fuam fa&â
cognoviffet Arfenius conaturum eum füiffe con-
juratos a nefario coepto avertere; filuiffeque
ß quid horum novit `ab iis indicandis , réli-
gione cohibitum quadam ; quod fuam forte
rfonam decere non putaret irritare Principem
in fubditos, horum iri ipfum machinationibus
illi manifeftandis. Praeterea fimul audivita no-
bis egeftatem miferiamq; qua ille in exilio con-
fii&abatur, adeo motus in mifericordiam eft,
ut ftatim juberet trecentos ei nummos annuos
ad fui fuorumque vi&um affignari; affirmarct-
que in excufationem fuam , juramento etiam in-
terpofito, fe prius decreturum ipfi eam fummam
fuiffe , fi fpéraffet induci eumi pofTe ad iftam a
fe penfioném acceptandam.* Sed cum fuperfti-
tione ipfum quadam abhorrere' a commünione
quacunque fecum intelligeret , ingerere quod
çrupulofum fenem offenderet non aufum. ac
'ne nunc quidem velle moleftiam faceffere infir-
mae hominis confcientiæ : ideoque metuentem
ne recufaret neceffarium fubfidium fi fuo ip-
fi nomine offerretur , confentire fe ut id
Auguftae imputetur. Denique velle fe* mit-

ti ad eum aliquos ex Amicis ejus ad quam- s-

dam £g? 'fenis confolationem & recrea-
tionenì , & iis deferendos ad ipfum tradi tre-
centos illos nummos tamquam donatos ab Au-
gußa , cum certa promiffione rediturae quo-
tannis ab eadem mânu paris fummae. Id quod
non multo poft ita fa&lüm eft . Delegati e-

[ocr errors]

fis Gemiftus, cumque hoc Regii Cleri Lam-
padarius Oenaeota , & tertius Monafterii Hierae
di&i Monachus Marcus, viri omnes ipfi olim
cariffimi : qui & memoratum ipfi ab Augufta
fubfidium apportarunt. Quae cum altius repu-
to, fufpicor equidem , non hoc tantum infe-
nem parum fibi aequum ftudium ex fola tum
miferatione Imperatori natum effe , homini

utique minime fimplici , aut unum & cuivis Eair. Rom.

[ocr errors]

ftuduiffe munire, ac complanare fibi viam ad antiquum , quo dúdum tendebat , 'fcopum abfolu.

tionis impetrandae.: quâm rem quanto yehementius cupiebat , tanto folertius' cogitábat quanam optime ratione , & a quo facilius honeftiufque confequeretur.

C A P U T X V I I. vt modos quefierit mperator fue abfolutionis impetramde , & a quo ?

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rere pudor fuus non finéret , optabat alicunde aliquem exiftere liberum monitorem , qui re hómini auderet ,, ut quod omnes defiderarent occuparet volens facere , ac vim arbitrio

paratus ipfe primus tricarum Artifex talium Jofeit idem , periculo velut proprio tentandum id

ăâ , nec pra; fe ferre confenfum in hgc ullum aut confcientiam Augufti ; . quam ille cautionem ad finemj ufque negotii fideliter adhibuit . ,. fufpicionem talis molitionis âb Imperatore

ayertens , & videri affe&ans proprio nomine ac

[merged small][merged small][ocr errors]

judicio id agere.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »