Immagini della pagina
PDF

|

ic A P. XX* f. De nuptiali fædere inter Tarchamiotám Ak... dronicum filium Marthæ forori, Imperatori* T& filiam Joammi, in Occidente dominantis. C A P. .^xxV, II. Üt Romanir maximiif Copiir ,, Duce ' Defpota ... Joanne ,,crebro in Occiduo, Traéius averAt , Orientale, perierint. • C A P. XXVI I I. J)e Ecclefia Schifmate , & Pantepoptemjs, MaA., machir. - * . * Y C A P. XXIX. .- , Ut miffw, in Pannoniam cum Magno Duce Lafcari Expatriarcha Germanu s inde Sponfam Imperatori, filia duxerit : utque - movi Spon/ coromati fum:. . •' " ' -*^ - C A- P. . XXX. AMagni Comoffauli Tarchamiota ad .Joamnem ip/iur Socerum Tramfugium. - , ` ' C A P. - Xx XI. * Expeditio Joamni, Defpota, cum multorum millium Exercitu, adverfur Joannem Di-.' cem ; & de hujus facinore infigni.' . -.', C A P. Xxx II. Ut mari Protoffrator Philantropemur. Italor viserit, adjwvante a terra Defpota Joan

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

peregero, haud tamen ille fatij accipiat :

ue conten:, omes me illar aerummafque perdidiffe foretur ad extremum ac repulfuf fentiam . Audi?e autem & pro veftra fapientia aeftimate quale fit , & ecquid expediat Reipublicae, quod per iftat 2mbages obliqué immuit. Videtur îelle me depofftjone TPrincipatur , & reditu ad vitam privatam

[ocr errors]

&#ât , & im quem transferre cogitet Principatum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ta porro quamque perniciofa inde foret oritura periurbatio , fubjicere fibi quifque circumfpicienäo cun&a poteft, ut alium confulat meminem, cum enim ille `cui interverfum Imperium Patriarcba jure queritur, nec per ætatem aut experientiam par fit moli ferendae publicarum rerum ; Præte*eaque in calamitatem inciderit cum immedicabilem tum omnino talem , quae ut abunde cunéfa caetera fuppeterent , omnem ei prorfùr facultatem ac vim adjmat Principatus umquam quomodorumque fungendi , fat1r patet quam perniciofe con ulat Reipublicae, qui me amoto reda&oque in ordinem, folum iffum & deffitutum ope coHegae Univerfb ?erum omnium regimimi præficiat. hoc enim quid effet aliud quam in exitium certiffimum cun&a projicere ; ad mali demonis invidentir rebus bene çonftitutii indolem pr«ferre? Idem hoc porro confilium quam me** prìvatij rationibus fatur , frλmae, falutar , capitale atque immamiter infeffum fit , diffin&ius exequerer, longa oratione fingula emumerando, nifi totam latiffime patentis injuriae perniciem brevi poffem compendi, oculis , im uno *veluti fpecimine, fubjicere : qtt:m enim idoneum mibi vìdem dabunt tramquille me ac fecure deimcepj vi&urum , poffquam Imperium abdicavero ? qüid tunc fiet Uxori , quid mei* Liberi*? quos uti

ue principali delapfì faffigio illa expeéfat , illa jìatim ex£ipiet vitae forr, qua vix homo de vulgo contentur degeret.* Quæ ego dum reputo , etff haud praefra&fe iìerim inficiaj, ineffe fortaffe fpiritualem Patriarchæ prudentiam in aliir plerumque quæ præfcribit, tamen adduci tamquam nequeam iìt credam, poffe illum mihi juffe ac fapienter tanfum detrimentorum ac calamitatum, quamtum iffa pernicioffma fortunis capitique meo ac meorum aexau&oratio continet , pœnæ nomine medicjm.tlir, aut pænitentiae falutaris fpecie inju^gere : Ubi enim locorum , qua in Gente,.tale quidquam extitiffe fando umquam audivimtir? Et cujus tamdem, quod veluti exemplar fuerit intuitur , au&oritate probati alia faâi , tant.im iffam pufavit excufare poffe, atur etiam commendare, movitatem ? An nefcit ei qui ex vita privata in Impe*jum eve&us , Principatum fèmel deguffaverit, nom aliam quam cum praefèntiffmo conjun&am morti , perfculo conditionem offendi fortunae prioris refumemdæ ? Plurimorum etenim femper inffdiis Principatur obfidetur : Plerorumque vero fub

* ditorum fide , & amor in Principem, vana dumta

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

id agere, mea exauéforatione procuranda , & per eam im me armanda invidia Æmulorum , wt quem detulit fupremus honor , in extremum mihi vertatur exitium. Quid enim attinebat in fummum fajiigium evehere quem paulo poff in permiciem ultimam detrabere inde ac praeçipitem dejicere conaretur ; tanto Äî, fenfurum ca

lamitatem, quanto eam experientia prius deguffatæ in fùprema poteffate felicitati, acerbiorem intolerábiliorem

4e reddiderit ? Praeter hæc, fi quod humanum majori momehti negotium Deus peculiari cura dignatur, eve$ignem alicujus in Imperium rem effe , utique cui femper jmterveniât fîudiofior aliqua Numini, providentia , vulgo & merito exiffìmamus. Qüod igitur Divino çonfilio decretum effcâumque fit revocare ac refcindere bo

minem

[graphic]

• * *.

nwinem comari , qui*. mom videt quam temerarium, quam imfolenter arrogam; , quam denfque audentibus periculofùm cemferi debeat ? Haec vobifcum 'gt; , aequum eff, Patre* , dare vor operam , ut Imperiali, 2lignitatis, prout fa* piumque , ratio habeatpr ; meque negJigere mor tanto jam tempore mifere fùfpenfà, atqùè æftuantes inopia çonfilii, quid enimvero ? an mom ab Ecclefia pæmitentiam dari pofcentibùs défiiitum eft ? áemne boc olim ejus Leger divinæ famxerunt ? non juxta eat, quotidie quifque vefirum quofcumque opu? ef; {plurimi autem efferuntur tale*) præferibendis fatisfaäionibui, curatis? Ai pejori conditióne Principei/unf? 2in illos unos Ecclefia ab univerfali fuâ im filios indulgentia excepto, exclufofjue vult, nec legum omnibuí latarum fruì beneficio patitur ? Refpondete num ita fit, eleclarate, inquam, non effe apud öor Pænitentiae locum', mee excipia vobis refipifeentem qui paenas fibi fceleri purgando injungi falùtarej petat: tum meae partes erunt mibi confulere, & alibi quaerere rem neceffariam cujus hic copia mon Juppetit, ' Aliae aliir in loci feccle- .;...

[unt, eas adibo, ab iis pænitentiam petam &. confequar . Éxpofui vobis fenfu, intimor animi mei : zonfiderándum vobis relinquo, & cum ipfo Patriarcba confultandum , quid fieri'conveniat. Non enim amplius patiar pro depofito me abjici. Jam , inquam , mibi plane decretum eft , aut accipere curationis moÅlum a vobif, aut alibi quaerere. Talia Epifcopis 19cuto Imperatore, ac per haec quafi prima velitatione aufpicato prælium , illi ad fingula quæ di$ta fuerant dólore fignificato, declararunf; quae fevere ac dure Pátriarcha erga Imperatorem ageret, fibiminime probari: ac propterea poft multa invicem gollata difceptataqu£, paratos fe oftenderunt ad offerendam Augufto Pœnitenti reconciliationis viam. Non tamen tunc adfiuc ulterius procefferunt, quam ut promitterent, fe' interceffijros apud Patriarzham quam efficaciffime poffent ; fuadentes , ut pro fe ipfe de novo allegaret ad eiim Oratores fupplicés , quibus ad impetrandum quod rogarent , , ipfi fe pro virili cooperaturos' recipie

vt Praepofitum Galefii Jofephum ad Patriarcham allegaverit Imperator, petens abfolutionem ab excommunicatione. - I \

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quendum quod juberet . Tandem & Jofephum
ad id mifit Monafterio Galefii præpofitum,
Coenobii quod regebat nomine , quam fuo ipfius
vulgo notiorem, virum fpiritualem & qui Im-
peratori Patris loco effet , quippe audiendis e-
jus confeffionibus praefe&us. Hunc ergo pro fe
fupplicem allegans, obfecrare obteftarique Pa-
triarcham inftitit , uti tandem inflexus indu-
ceret in animum non amplius afpernari pre-
ces fuas , Vehementer idipfum^ ab eodem
Epifcopi contenderunt orantes , argumentis
etiam adhibitis , & indignum videri conte-
ftantes , Principem tanto tempore ifto quafi
ergaftulo diri anathematis conftri&tum deti-
neri . Urgebat pro fe quoque ardenter rem
eamdem fpiritualis Pater fupplicis, ille , quem
dixi, Vir Reverendus, demififfime deprecans
Sufcepti fui nomine , ut caftigationem quam
aequam judicaffet praefcriberet , & ea per-
fun&tum miferatus anathematis ^ vinculo fol-
veret . Surdo haec canebantur , obduruit ,
quinetiam exafperatus efferatufque magis eft ,
audiens ifta Patriarcha . adeoque inflexibi-
liter haefit in propofito_, ut etiam ea rogan-
tes objurgaret', & ipfum Jofephum acriter
coerceret , eo fcilicet `nomine , quafi is Im-
peratorem abfolvere aufus effèt contra Pa-
triarchæ voluntatem . Fama certe increbuit
r multos vulgata , prohibitum interdi&to
ofepho a Patriarcha fuiffe , ne deinceps ipfe
confeffiones, ut folebat , ejus privatas acci-
peret , eumique abfolveret . . Quod interdi-
&um, fi vere contigit , an obfervatum fit : an
id tránfgreffus Jofephus , tranfgreffionis iftius
venia impetrata , reftitutus in integrum fue-
rit ; an póftremo crimen iftud contumaciæ con-
tra interdi&um , & revera confciverit Jo-
fephus , & inexpiatum id manferit , in medio
relinquam. Fama quippe illi priori contraria

fparfa quoque eft, afferens, numquam perlatum a Patriarcha tale interdi&um : Et hac áefenfione Jofephus ipfe,Tfa&us poftea Patriarchâ, urëbatur affeverantiffime affirmans, nequaquam, id fibi prohibitum umquam a Pâtriarcha ; contradicentibus nihilominus, & in afferto'perfeyerantibus au&toribus opQfiti rumoris, qui in fatis magnam inde celebritatem abiit. Ę id unum & potiffimum erat in criininibus, quae Arfeniani objeéîabant Jofepho, ab eo Schifmate difciffi.

3'om. I. T

[ocr errors][merged small][merged small]

Eait. rom. .'I Unc' igitur fub initium Aprilis folemnis

[ocr errors]

pag. 173.

Jejunii tempore , dum feftum ageretur 'quod Acathiftum vulgo nominant , quidam èx Clero Epfetopulus cognomento , in ordine Notariörum Patriarchae inferviens , oft ipforum Primicerium , quem Mefitem , £; Mediatorem , plerique folent ampló nomine vocare ; Libellum a fe digeftum Accufationibus plenum fponte Imperatori tradidit , no&u poft finem Hymnodiae . Imperator convocatis qui forte praefentes adfuerunt e Clero , fimul omnes interrogabat , ecquid confenfu & confcientia ipforum Epfétopulus id egiffet ? Cum autem nemo Annuéret audientium praeter unum aut alterum , de Capitulis percontabatur , fimulque cujus effet exhftimationis qui Libellum dbtulerat ? Ad ea Clericis , Datori quidem Libelli mediocre teftimonium reddentibus , crimina vero excufantibus , opinatus ftatim fieri non poffe quin haberet confcios qui tantum fe in certamen daret , cupide fcriptum oblatum tenuit , occafionem inde fibi nafcituram augurans Leonis , cujus tamtam experiretur faevitiam , in póteftate habendi , Mox diem praefcripfit examini . Capitula Libello comprehenfa hæc ferme erant : Primum : Ex principio matutinae Hymnodiae Pfalmum pro Imperatore recifum a Patriarcha , jubente folo Trifagio , & fuper eo commemoratione , proœmium abfolvi , Secundum : nimium fe propenfum & familiarem Sultani præbuiffe , adeo ut ei & Comitibus permiferit fæpius lavari in Lavacro Ecclefiae , ubi funt figna venerandæ Crucis marmoribus infculpta , cum ifti effent Agareni & Chrifti myfteriorum expertes . Tertium : quod. filiis ejus communicari per fuum Monachum facras Euchariftiæ reliuias juffiffet , cum non conftaret , an facro ÉÉÉ initiati fuiffent . Praetereaque ipfe Sultam cum fuis Satrapis , per Matutinùm fplendidae magnaeque ÉHiíí , Patriarchae Litanias celebranti adfuiffet , & finul Litanias recitaffet . Haec & id genus alia Libello inerant . Porro Patriarchæ haud ufquequaque ignotum erat quid gereretur . tamen is totum Deo permittens quiefcebat . At Imperator admiffâ femel delatione , fcriË accufatoriis receptis , congregavit Epifcopos aliarum Urbium qui tunc Conftäntinopoli funt reperti , eifque ad notitiam fcripta fibi tradita protulit, & ut communiter fecum confiderarent , quid fibi effet faciendum , petiit . Non enim erat cur differretur negotium quo dudum afpirabat viam pandens : etfi non videbatur fufficieas ad terrendum Patriarcham . Ille quippe , utcumque nondum citatus ad pro fe diçendum , refpondebat obje&is . 7 Ad primum uidem de Pfalmo , ajens : fe Au&orém fuife iftius Pfalmi tali tempore cantandi , & cum antea folis a Monachis id fieri confueviffet , primum fe in Ecclefiae ufum induxiffe , ' Verum eumdem fe id poftea improbaffe revocaffeque , quod fufficere videretur Trifagium cum commemoratione ad Orationis expletionem . Praeterea fi alia fa&i hujus defenfio deefíet , illa fe uti jufta potuiffe quam fuggereret praefens ftatus Imperatoris ; qui quo jure queri poffet exclufum fe particula quadam Ecclefiaftica

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »