Immagini della pagina
PDF
ePub

Κεφ. κή'.

Κεφ. κθ'.

C Α Ρ. ΧΧΙ.

Κεφ. κζ'.
De nuptiali fædere inter Tärchaniotam Are Dezi is xvidios são os Tapzau Ga F8 Avdscrised sig

dronicum filium Martha sororis Imperatoris υι πής τα Βασιλέως αδελφής. Μάρθας,
& filiam Joannis in Occidente dominantis.

της θυγατρος τα δυτικά Ιωάννα.
C Α Ρ. Χx ΥΙΙ.

Κεφ. κζ'.
Οι Ronsanis maximis Copiis , Dure Depota Οπως και οπόσαις διωάμεσιι σρατηγέντος &

Joanne , , crebro in Occiduos Tractus aver Διπότα, και επί τοις δυκτικοίς συχνάκις -
fis, Orientales pericrint.

πιχωρίαζοντος, τα ανατολικά απώλoνο. C Α Ρ. ΧΧVΙΙΙ. De Ecclefia Schifmate, Pantepoptenis. Mα- Περί η κατ’ Εκκλησίω χίσματος, και περι 3. nachis,

της. Πωτοποπτηνών Μοναχών. C Α Ρ. ΧΧΙΧ. Ut miffus in Pannoniam cuộn Magno Duce Οπως αποσίλεται εις Παιονίων μεγάλα

Lafcari Expatriarcha Germanus , inde Δικός ο Λάσκαρο Προπατριαρχούσας Γερ

Sponfam Imperatoris filia duxerit : utque μανός, κακείθον ήγαγε νύμφίω τω τα Βαi novi Spons coronati funt.

σιλέως υφ, και προσισέφθησαν. C Α Ρ. ΧΧΧ. Magni Comorfauli Tarthaniota ad . Joannem Τα μεγάλα Κονος κύλα τα Ταρχανιώτα προς iphus Socerum Transfugium'.

και πένθερον αυτά Ιωάνω αυτομόλησις.
C Α Ρ. ΧΧx1.
Expeditio Joannis Defpote. cum multorum Εκερατεία το Διπότα Ιωάννα σωάμα χιλία-

millium Exercitu, adverfus Joannem Dk σι σρατά αρος και Ιωάνω, και τα της ανδρα-
'cem; de hujus facinore infigni, γαθώας τα Ιωάννα.
C Α Ρ. ΧΧΧΙΙ.

Κεφ. λβ.
Ur mari Protoftrator Philantropenus. Italos Οπως η θάλαασαν ο Προτος ράτωρ Φιλανθρω-
vicerit, adjuvante a terra Despota Joan πηνός νικά και Ιταλες και κράτος και συνεργού-

πος έξωθω και Αιό Ιωάννα.

Κεφ. λ'.

Κεφ. λα.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Α A

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Ι

I.
Oratio Imperatoris ad Epifcopos de rebus fuis.
Patrice de logide the same tis Nerezép A Herenciamengestes. Cum enim Imperator Edit. Rom.
χω Αρσένμον , ο γαρ Βασιλώς πας

tacus hactenus fùiffet in deliniendo Patriar- pag, 170. γνόμλνος αρός η πάσαι αυτη η Μπίως προ cha , omnibusque officiis eblandiendo, ui miσενέγκαθαι, και τον δεσμεν λύων , έπει α gios agere secum vellet, & anathematis in

jcäti Vinculum folvere : postquam animadverπίγνωσο οι πα τα σκοπού, πολύς ώ ορι

tit fe nihil proficere , defperavitque plane γνώμμος εκ παντός βάπου εκείνον αποσκευάσα meliorem in pofterum fuccesfum petitionis θαι. ώθω και πολλάκις κας Αρχιερείς συγκα

iftius fuæ , conversa velificatione vehementer

in conGlium incubuit cjus omni ratione ar λων, εμαρτύρετο τίω ανάγκω , ως δέον δεν

movendi. Ei rei præmuniendæ, sæpius conάγονται την άλλων χολίω, πα της αρχής vocatis facrorum Præfidibus , contestans exπολλα όντα e δυσεξανυσα προσκοπείν. ο 3 ponebat anguftias quibus confidaretur, in

ter binc quidem urgentes ineluctabili ne αεκείνους μειλούμψος αξ ανάγκης απαραιτητα,

ceffitate curas Imperii, tales omnino quat ως μέγα τι και από τα Παβιάρχου δεσμόν folutum a cæteris animum requirerent ; ac φόλκιον επισύρι9 . εχρώ δ' ουχ ούτως

vel lic vix a fatagente connitenteque pro- » αλλά και αυτούς του πράγματι νεμεσάν , πλημ- Banten daritieim Patriarcha impedientis

ut oportebat expedirentur : inde autem obμελήματος με οίου τ όντος τη ς ο αρχαϊ- e, ac quafi contrifun

crabentis diris Vinον πραγμάτων επανακάμψει οξαληλόφθαι, culis anathematis infandi . Confiderarent και προς τη θεραπαίειν ταττόμος δυοίν θάτερος κι έφίος ecμαι τα partem Kalicitudinis puπράττοι , ή τα πρότερα ως έχω ανταπαιτών, blicæ, improbanda ifta intempestiva per » και τω θεραπεί αν αναβαλλόμδυος to help tinacia · Patriarcham cujus eflent partes adgip adrwaron το δε πάντως αοικονόμη- ibiliter animum in profecutione alterius

hibere curationem laplis, obfirmafíe inflc ν. και δέον εν παραινείν και τίω του μετα harum duarum rerum , aut ut reponatur in γνώναι δεικνύειν οδον , , και το μηδέν του priorem ftarum id quod meo peccaro mutatum πλημμελήματος αιθομένω , ή και καταρρα

eft: aut ni hoc fiat, mibi omnis spes redeundi

uniquim ad communionem Ecclefie inexorabili θυμούτι

ó xai com os severitate præcidatur. Atqui, ut vos pro vepra αυτού νυχτόμυον , τη γοησίας μεταγνώναι , ,

prudentia videtis, alterum quidem iftorum free και τίω θεραπεία εκτόπως θέλοντα δέχεθαι ,

ri non poteft : alterum perquam inbumanum et,

eye ab Ecclefie materna in juos indulgentia mao αν καυσαρσιν οικονομούτο, εκείνος απωθ9, C κime abhorrιης. Και Palorir, & providi Paκαι τη μεταγώναι το απογνώναι συνείρει , ως tris munus fuerat , bortari ad penitentiam ,

viam oftendere aberranii, calcat que addere, ut κρίττον δε με μεταγνώναι και η απογνώναι μι

ad Deum frugemque rediret., criam fuam mifeαγνόντι το μεν γαρ αμαλγησίω κατηγορεί riam non senidensi, negligentique ac refpuenti obκαι δ' απώλεω αιωνίζεσω, αυτόν μεν δω και βinara consumacία τεmed μm. His μέen me ul

tro damnantem deteftantemque fcelus meum, me πολλάκις προσελθόντα αποπέμπιθαι , και ζα

omnia vera penitentiae fagna exbibentem, me τουντα τους τρόπους της ιατρείας του, όπως etiam aique etiam pofcentem penas mihi impor λαμβάνειν , αλλά και προσονειδίζεθαι , e - ni salutares, me parientia obnoxia profiteniem λος ουδέν άλλο πυνθάνεθαι , πλίω το ανάγ- επιonis quoque 6 αθionis auferis [sbounds εμ

rationibus paratum , rejicit atque aspernatur ta. κω είναι το τραύμα αθα και όπως δ' ίωτο, meni e culpa utcumque a refpifcerte damnat& μη μανθάνειν , αλλα το προς τα πράττων confcientiam φuam cenfet extrema άε[μεταtione

conftringere i Mibi vero minus malum minusque προτρέπεται μηδέν οδότα την πράττων οφειλο noxium videtur , non agnofcere culpam propriam, μένων και είναι δ' υποπτεύειν το παν χλεύω.ώ. quam ejus improbatæ revocat æque veniam de pe pour defoxénero, per me sú zpárrorros y éxti-D perare: Prius enim illud duritiem folum arguit

alias emendabilens impenitentis in præfens aniνος αναλαμβάνων το έγκλημα, ως μηδενός αυ

mi; hoc pofterius in æterne utique damnatio- pag. 171. πάρκους γομένα και μη καταδέχοιτο , άπω πο: nis exit iun inevitabile detrudit peccatorem. Ex, νίσας ανήσυπι γνώσομαι . ο δ' ουν και εμφαίνει μετεμε οικία και φμετοτ. πιά που επισυνα πλαγίως, ακέσαντες αν άγνωτο, ιώ όλως συμ

div: fupplex Patriarcham fæpius; toties rejectus
jum. Rogavi ut mibi satisfactionis modus

praφέρου. Αποθέσω γάρ Βασιλείας, και ιδιωτισμό επiberειά: non modo non mportant; fed αιτίμιτιέναι το έγκλημα βέλεται. τον , ή αν ter increpitus, sed contumeliofe objurgatus fum, σιωενέγκοι σκοπών, ουδ' όλως κρίσκω . :

a non aliud emitemi responsi" loco ad finem adji:

ciente, nis; neceffe effe curari zulnus; quo alle πι μεν οιων τους κοινούς και αυτόθεν δηλον , και

tem ei poffit facri medicina, le nefcire. Verum. συδέν δε ερωτώντας μανθάνειν, ο μήτ' εκεί enimvero an non irrideri fe fuperbo ludibrio ille ocu dio t' övros vai upaypara dorneio, og dens farium præfcribatur efficere aliquid , & tamen

jure sulpicetur, cus fuadeatur tamquam necefΗ συμβάντος ειςήναι , ως μέγα τι τω έρη quo id modo quive ratione queat fuscipi ac pere mimo dopri con anh, citer, en Couröras o quae duci ad exitum , ipfe qui jubet ignorare le tefte κοινον όλεθρον

tur ? Nonne binc jufta causa mihi relinquitur tie και τελχίνος τρόπον

maende ne fe ultro aggrediar sarisfacere pro crimin δεικνυμένα δ' και μάλλον οφερόντως , ,

ne , wbi multa impendero, multa tentavero , mula

[ocr errors]

tum fudans nitenfque in feeleris expiationem mei A την άλλων άππθαι των εμών , μακράν αν τίω peregero, haud ea tamen ille fatis accipiat ; fica smrengoela rareture år, výze now dim

pretus ad extremum ac repulsus sentiam. Audivos mór aiós lu rausão tle Bresle : Fi te aurem de pro veftra Sapientia æftimate quale

εχέγγυον τα δε αύθις άφραγμόνως fit , o ecquid expediat Reipublicæ, quod per iftas

βιώσαι καταθεμένα των εξουσία και τι δε γυambages oblique innuit. Videtur velle me depositione Principatus, reditu ad vitam privatam

ναικι και παισι μάλον, οίς αν παρ όλους μοίεκpiare freius quod confcivi. In hoc ille quid pe-. 'ραν εφεδρεύειν ανάγκη , ής ο τυχών και

γηθήσειetet, in quem transferre cogitet Principatum mibi ereptum, comminisci equidem nequeo, quan

ω; εμοι μεν δω ουκ έσιν αμφισβητείν εκείta porro quamque perniciofa inde foret oritura νω της πνευματικής ιδμοσώης καν ότι κελαperturbatio , fubjicere fibi quisque circumspicien οι τέως δ' ώ τέτοις , πολύ γε δέω αφοσί. do cunda poteft , ut alium consulat neminem. Cum παινείν. που δε και τίνι ποτ' έθνει ο τοιου. enim ille cui interversum Imperium Patriarcha jure queritur, nec per ætatem aut experientiam

τον έβλας: ; ας το παράδάγμα βλέπων par fir moli ferende publicarum rerum ; Præte ο Ιεράρχης ανεμεσήτως αξιoιώ έχοι τετο και ο feague in calamitatcm inciderit cum immedicabi- και ημίν ; ή ουκ οίδε τον τοιαύτης γουσάμιον καlem tum omnino talem , quee ut abunde cundlacetera suppeterent , omnem er prorsus facultatum ac θάπαξ μεταβολής, μη τρόπος είναι μετεγκλίvim adimat Principatus umquam quomodocumque νατα τελευταν και πόσοις ο εφεδρε ται Βασιfungendi , fatis patet quam perniciose con ulat

λεία και πόσοις δε και η πίσις εψυκται επι το Reipublicæ, qui me amoto redačioque in ordinem rerum omnium regimini preficiat. hoc enim quid 5 XcJespeixótos apunuéres zárce Jepper forum turn & actitutum oρo Colege Univero χήματος και σωζομένα και έτσι τα Βασιλέως , ες effet aliud quam in exitium certiffimum cuncta

νάγκη καν αυοι μη δρφο τάπτοντες αλως . projicere ; ac mali demonis invidentis rebus bene conftitutis indolem preferre? Idem hoc porro con αλά την επί της αρχής καταστάντι ωα. filium quam meis privatis rationibus ftatus, fa περ αντιζηλού εικός , έτω και δραν τα χέριma , Salutis , capitale atque immaniter infeftum fir, diA inclius exequerer, longa oratione fingula

τα ράδιον . τι δη και ανάγειν τίω αρχίω έδει , enumerando , nisi totam latissime patentis injurie

δν μετ' ου πολύ κατάγων εβάλετο , ως γεύσαντα perniciem brevi poffem compendio oculis , in uno μόνον απος ερεν και χωρίς δε τύπων και Θεόν άvelut i specimine , subjicere : quem enim idoneum mihi vadem dabunt tranquillo me ac fecure dein

πέρ τινι αλο μεγίσω και κατατάσα Βασιλείας τερο ιδίατμm, poftquam Imperium abdicavero 2 C σωιέναι πισεύομα . Θεού δε βελίω , δάσκεquid tunc fiet Uxori, quid meis Liberis? quos uti δαν εθέλων ως μεν αυθαδες , ας δε και que principali delapfos faftigio illa expediat , illa Jatim excipiet vite fors, qua vix homo de vulgo

μέγαν έχουν τους πλμώσι τον κίνδυνον. Ταύτα contentus degret. Quæ ego dum reputo , etfi baud

πίνω ενθυμουμένες δει και υμάς το δικαίου και prefraic tierim Infcias, incfe fortafe fpiritua- Βασιλείας συμπράττειν , και μη πω κάταμελών lem Patriarche prudentiam in aliis plerumque

ημών ίπι πσετον απαγχομένων τους λογισμούς. que prescribit, tamen adduci umquam nequeam Edit. Rom. ut credan, poffe illum mihi jufte ac sapienter ian

τι δαι , και τη Εκκλησία μετάνοια ώρισαν ου Φαξ: 172. tum detrimentorum ac calamitatum, φuantum ita νόμοι ταύτης θεοι Φροβεβλίωται ; ουχ υμείς perniciofilma fortun is capitique meo ac meorum

κατ' εκείνες τις πολλές θεραπεύετε και και τους cxauctor at io continet , pene nomine medicinalis, aut pænitentia salutaris specie injungere : Ubi βασιλεύσι διαφερόντως αρος τους πολλούς οι enim locorum , qua in Gente, tale quidquam ex της Εκκλησίας φρόκεινται νόμοι και ο δ' ήν, titiffe fando umquam audivimus? Et cujus tandem, quod velut i exemplar fuerit intuitus, au

αλλ' ει μη παρ υμίν μετανοίας θεσμοί &toritate probati alias fadli, tant.im istam pu

αλλαχε την Εκκλησιών ασι , ηα : Φροσδραtavr exafare pot, ακr etiam commendare, nomi- D μούμαι ταύταις , και παρ εκείνων θεραπ ουθήtatem ? An nescit ei qui ex vita privata in Imperium eve&tus , Principatum femel deguftaverit ,

σομαι . ημίν μίν δω τα κατά γνώμίω είρηnon aliam quam cum præfentissimo conjunct am

υμίν δε σκεπτέον ο ποιητέον βολευομέmortis periculo conditionem oftendi fortunæ prioτις τεκmende ? Plurimorum etenim femper inf- πάχαν ανίατε. καλόν γαρ ή παρ υμιν ια

νοις συνάμ' εκείνω . και η και εισέτι ανέξομαι diis Principatus obfidetur : Plerorumque vero subduorum fides de amor in Principem, vana dumta

θαι , ή ζητών τον τρόπον ής θεραπείας επxat superficie oftentati exterius obfequii totus ex ρωθεν. αυτα τα Βασιλέως διαλαλήσαντος τους promitur, intus nihil habens folidi . quare necesse eft eum' a quo violando fola reverentia potesta

Αρχιερεύσιν , και οίον προς τα της μάχης ακροris odia malevolorum coercebat, cum primum ne

βολισαμένα , κάνοι εφ' εκάσω τα λεγομένων datus pταβdio Imperii, telis invidie fuerit obje- τοις άχθομένοις προσεσικότες και δηλοι ήσω τα &tus, jis insultibus impeti vel palam oppugnantinum , τει clam famentium oppugnantibus, qui δεχόμοι . και δια τατο πολλα και αυτοι προτιθέν

τορος Βασιλέα το Πατριάρχη συνόλως εν αποbus salvus haud possit obfiftere . quæ cum æquos fapientes omnes æftimatores rerum reputare apud της και άμα συνείρονες , θεραπεύειν ήθελον τον εfe par fuerat , tum cum maxime qui me fuo ipfe Κρατεντα . το μίω δε αλλά και καθυπιχεντο in primis suffragio ad Imperium extulerit, hoc eft invidioso offenfionibus exposito implicuerit ne

μόνον και αυτα Βασιλέως προσπίμψαντος, αυπι gotio. unde ipfius eft tueri quod fecit , non antem τα μεγάλα συλλήψεθαι. id agere , mea exaučioratione procuranda, dos per eam in me armanda invidia Æmulorum , ut quem detulit supremus honor , in extremum mihi vertatur exitium . Quid enim attinebat in summum faftigium evehere quem paulo poft in perniciem ultimam detrahere inde ac precipitem dejicere conaretur ; tanto miserius fenfurum calamitatem, quanto eam experientia prius deguftat& in fuprema poteftate felicitatis acerbiorem intolerabilioremque reddiderit? Præter hæc, fi quod humanum majoris momenti negotium Deus peculiari cura dignarur , evedionem alicujus in Imperium rem effe, utique cui semper interveniat fludiofor aliqua Numinis Providentia , vulgo de meritó exiftimamus · Quod igitur Divino confilio decretum effectumque fit revocare ac rescindere ho

[ocr errors]

minem

cum

minem conari, quis non videt quam temerarium, quam insolenter arrogans, quam denique audentibus periculofum censeri debeat? Hæc vobiscum reputantes, equum eft, Patres , dare vos operam, ut Imperialis

dignitatis, prout fas piumque , ratio habeatfir ; neque negligere nos tanto jam tempore misere suspensos atque æftuantes inopia confilii, quid enimvero? an non ab Ecclefia pænitentiam dari poscentibus defiritum eft? monne boc olim ejus Leges divinæ fanxerunt? non juxta eas quotidie quisque veftrum quofcumque opus eft (plurimi autem offeruntur tales) præfcribendis fatisfactionibus curatis? An pejori conditione Principes junt? an illos unos Ecclefia ab universali sua in filios indulgentia exceptos exclufosque vult , nec legum omnibus lataqum frui beneficio patitur ? Respondete pum ita fit, declarate, inquam, non effe apud vos pænitentiæ lo

nec excipi a vobis refpiscentem qui pænas fibi sceleri purgando injungi Salutares petat: tum meæ partes crunt mihi confulere , & alibi quærere rem necesariam cujus hic copia non Tupperit ,' Aliæ aliis in locis Ecclefic funt , eas adibo,' ab iis penitentiam peram o consequar . Expofui vobis sensus intimos animi mei; confiderandum vobis relinquo, & cum ipso Patriarcha consultandum , quid fieri conveniat. Non enim ama

plius patiar pro deposito me abjici. Jam, inquam, mihi plane decretum est, aut accipere curationis modum a vobis , aut alibi querere . Talia Epifcopis locuto Imperatore, ac per hæc quafi prima velitatione auspicato prælium , illi ad fingula quæ dicta fuerant dolore significato, declararunt ; quæ severe ac dụre Patriarcha erga Imperatorem ageret , fibiminime probari : ac propterea poft multa invicem collata disceptataque , paratos se ostenderunt ad offerendam Augusto Pænitenti reconciliationis viam , Non tamen tunç adhuc ulterius processerunt, quam ut promitterent, se intercessyros apud Patriarchạm quam efficacisfime possent ; suadentes, ut pro se ipse de novo allegaret ad eum Oratores fupplices quibus ad impetrandum quod rogarent , ipfi se pro virili cooperaturos recipiebant.

C Α Ρ U Τ ΙΙ
Ut Prepositum Galefii Josephum ad Patriarcham allega verit Imperator ,

petens absolutionem ab excommunicatione.
Tår, Bariados, kad rem' *ya A I Gieur Imperator, cum alios Singillatim al. Edis, Rom
πλάσους απέσειλων αξιών την Ιεράρ-

triarcham , ut se cura mælțițiaque liberare χίω λύσαι οι τίω αθυμίαν , επίμα ότι dignaretur , offerens se paratum ad quidvis exeως εκείνος υπιχιάτο , το κελλόμψον εκπλη quendum quod juberet, Tandem & Jofephum

ad id mifit Monasterio Galesii præpofitum, ρού. Τέλος δε και τον της μονής του Γαλη

Cænobii quod regebat nomine , quam suo ipsius σίου προϊστάμενον Ιωσήφ , ός ή και Γαλησία vulgo notiorem, virum spiritualem & qui Imφανερώτερον εκαλείτο, άνδρα πνευματικών και peratori Patris loco effet, quippe audiendis eτης πατρα τεταγμένον τη Βασιλά , δποσέλ- Epplicem allegans, obfecrare obtetarique Pa

jus confessionibus præfe&us. Hunc ergo pro se λων κατωτηβόλα δέχεται τίω @ρεσβείαν, & triarcham inftitit , uti tandem inflexus induσυγκατανούeαν τη αξιώσα. Αλ' ο Πατριάρχης

ceret in animum non amplius aspernari pre

ces suas , Vehementer idipfum ab eodem πολλά μιν παρα των Αρχιερίων υπέρ & Βα

Episcopi contenderunt orantes argumentis σιλέως εκετζόμδυος και ως ουκ άξιον, λιγόν etiam adhibitis , & indignum videri conteτων, ούτως επι τοσούτον το επιτιμία σωί ftantes, Principem tanto tempore isto quasi

ergaftulo diri anathematis constrictum deti, χιθαι , πολλά δε και παρά του πιο ματι: Β nero Urgebat po e quoφue ardenter rem κού εκείνου και θείου ανδρός αξιoύμμος εφ' eamdem spiritualis Pater supplicis, ille , quem

των παιδείαν άλως οικονομοί και τον δεσκαι

dixi, Vir Reverendus , demisiffime deprecans

Suscepti sui nomine ut castigationem quam μον λύσας, και προςιμών του Βασιλεί των ει

æquam judicasset præfcriberet κότων. ο δε και μάλλον ηγείαινο, και αμεταθί- functum miferatus anathematis' vinculo Tolτως έχε της γνώμης, ως και τους αρεσβου

Surdo hæc canebantur σιν επιπλήττειν , και αυτοί δή των Ιωσηφ γεν

quinetiam exasperatus efferatusque magis est

audiens ista Patriarcha . adeoque inflexibiναίως επίχαν, τολμώντι, ως δηθω τα της liter hæsit in propofito , ut etiam ea roganΒασιλέως αναδοχής παρά τω εκείνα θέλησιν. tes objurgaret , & ipfum Jofephum acriter

eo fcilicet nomine , quafi is Imαιρα δε και λόγος παρα πολλοίς, ως και επι

peratorem abfolvere ausus effet contra Paτιμήσω», εφ' μη δε πνευματικός αναδέχοι triarchæ voluntatem, Fama certe increbuit ο. ο δή καν γεγονός και εφυλάχθη, ή και παρα

per multos vulgata , prohibitum interdicto Begin onúšine adutor lucire , xão cast fofepho a Patriarcha fuiffe , ne deinceps ipfe

confesiones, ut folebat, ejus privatas accia γεγονός ερημίθη, ως και ο Ιωσήφ πατριαρ- Cperet , cumque abfolveret : χεύσας ύσερον Σπoλoγέμιος υπέρ τότε δι χυ- tum, & vere contigit, an obfervatum fit: an

id transgressus Josephus , transgressionis istius ρίζετο. όμως πολύς ντεύθ» ανερράγη κλύ

venia impetrata , reftitutus in integrum fueδων τη Εκκλησία, ως ιχυρον προτεινόντων και rit; an poftremo crimen istud contumaciæ conΑρσιατών κατ' εκείνα έγκλημα πατριαρχού

tra interdictum , & revera consciverit Jo

sephus, & inexpiatum id manserit, in medio σαντος χιζομένων.

relinquam. Fama quippe illi priori contraria {parsa quoque eft , asserens, numquam perlatum a Patriarcha tale interdictum . Et hac defensione Josephus ipfe , factus poftea Patriarcha , ucebatur afseverantissime affirmans, nequaquam id fibi prohibitum umquam a Patriarcha ; contradicentibus nihilominus , & in asserto 'perseverantibus auctoribus oppositi rumoris, qui in satis magnam inde celebritatem abiit. adeoque id unum & potissimum erat in cris minibus , quæ Arseniani objediabant Josepho, ab eo Schismate discisi.

& ea pers

Veret,

obduruit

coerceret

Tom. I.

[ocr errors]

in or

[ocr errors]

simul

[ocr errors]

&

C A PU I II I.
Vt Libellus accusationis contra Patriarcham datus fit Imperatori .
Edit. Rom.

Unc' igitur fub initium Aprilis folemnis Ο πίνω Βοηδρομιωτος τσαμίνα και τα

Jejunii φαξ.174 dum feftum ageretur

τελουμίνων , εορquod Acathiftum vulgo nominant , quidam ex Clero Epretopulus cognomento

της αγομένης και ο Ακάθισον σώνηθες, ονομάdine Notariorum Patriarchæ inserviens ζειν, της τις τα κλήρε ν Νοταρίοις των Παpost ipsorum Primicerium , quem Mefren

τριάρχη τελών και τον σφών Πριμμικήeμον, five Mediatorem plerique solent ampló nomine vocare ; Libellum a fe digeftum Ac

δν και Μεσίτίω ειώθασιν οι πολλοί σεμνιώονcufationibus plenum sponte Imperatori tra. της λέγειν, ταπίπλω Εψητόπελος, Λίβελον didit , noctu poft finem Hymnodiæ . Imperator convocatis qui forte præsentes adfue

κατηγορημάτων πλήρη σωθέμμος, ασμένως runt e Clero simul omnes interrogabat

έγχαρίζει του Βασιλεα , νυκτος τότε έσης

, 9 ecquid confenfu & confcientia ipforum Ε. τίω + Υμνωδίας εκπλήρωσιν. ο δε τις παραpsetopulus id egisset ? Cum autem nemo Annaeret audientium preter unum aut τυχόντας εκ τήν τα Κλήρα συγκαλέσας έμα, de Capitulis percontaba tur

ήρώτα, α και αυτοι σωοι δασι το Εψητοπίque cujus efet exiftimationis qui Libellum λα τα οι αραχθέντα και ως δ' ουκ ώ καταdem Libelli mediocre testimonium redden- Β νεύσαι ακούοντας πλω ενός, ή και δείρου tibus crimina vero excusantibus opi- περί π την κεφαλαίων διεπωθάνετο , ο ο natus tarim fieri non poffe quin haberet ποίας της υπολήψεως και τον Λίβελλον εν conscios qui tantum fe in certamen daret, cupide scriptum oblatum tenuit , occasionem

χειρίσας και ως δ' εμαρτύρον μεν τω διδόντι inde ibi narcituram augurans Leonis , cujus τα μέτρια και περί δ' την κεφαλαίων απλοtantam experiretur fævitiam , in potestate

in poteftate γούν, ανάγκύω τον ας πιούτας αγώνας αhabendi . Mox diem præfcripfit examini .

ποδυσάμενον και της σωειδότας έχειν ο ΒαCapitula Libello comprehenfa hæc ferme erant : Primum : Ex principio matutina

σιλος διθυς οιωθεις, και ας χώρας έχει τον Hymnodiæ Pfalmum pro Imperatore recisum λίοντα, απριξ έχει την γραμμάτων, και και a Patriarcha, jubence folo Trifagio ,

ρόν ετίθα της περί ούπων σκέψεως . οίς δε fuper eo commemoratione , proæmium abfolvi. Secundum : nimium fe propenfum & κεφαλαίοις ο Λίβιλος συγκεκρόητο, τα δ* familiarem Sultani præbuisse adeo ut ei & σαν ως απάν καθέκαςον. Πρώτον, το α αρComitibus permiserit sæpius lavari in Lavacro Ecclefiae

ubi sunt signa venerandæ κη της ορθρινής Υμνωδίας τον υπέρ τη ΒασιCrucis marmoribus infculpta", cum ifti ef-C Aiws tan modo

cum ifti ef-C λέως Ψαλμον έγκόψαι, μόνω δε τω Τρισα fent Agareni & Chriti mysteriorum exper-γίακαι τον επ' αυτό μνημοσιών κελσίσαι per tuum Monachum facras Eucharilia reli- προοιμιάζεθαι. Δύτερον, η οροσκείθι τους quias jufliffet , cum non constaret , an facro Σελπιν μυώς, ως καίσρια εφίναι το λουBaptimo initiati fuifent. Praetereaque ipfe β της Εκκλησίας συχνάκις ελέεθαι, τιμών Sultan cum fuis Satrapis , per Matutinum fplendidæ magnæque Dominicæ

ων χαρακτήρων σαυρε εκείσε τοις μαρμάρους

Patriarche Litanias celebranti adfuiffet , & fimul έγκεχαραγμένων, Αγαρίωνούς, έσι και αμυήLitanias recitafset. Hæc & id genus alia

πις. Τρίτον, ως και τους υιέσιν εκείνα το ίδιο Libello inerant . Porro Patriarchæ haud ufquequaque ignotum erat quid gereretur , ta

Μοναχή μεταδιδόναι το αγιασμάτων κελοιmen is totum Deo permittens quiefcebat σαν , άδηλον δν, και τα ζώα λετρώ ετελέAt Imperator admissa semel delatione , scris θησαν. € το επι τοις , ως και αυτός Συλταν ptisque accufatoriis receptis , congregavit Epifcopos aliarum Urbium qui tunc Con

σω οις Σαβ απαις αυτά και το ορθρινόν της ftantinopoli sunt reperti , eisque ad notitiam λαμαρας και μεγάλης Κυριακής του Πατριάρfcripta ibi tradita protulit, & με communi-D χν λιτανεύοντι συνέλθοι π και συλιανούter secum coufiderarent

quid fibi effet fa-
ciendum , petit
petiit, Non enim erat cur dif-

σας. και ά μεν τη Λιβίλη διειλήφατο, ταυβας. 17. ferretur negotium

quo dudam afpirabat τάπ και ποιαύθ' έτερα. το μέντοιγε Πατριάρviam pandens : etsi non videbatur fufficiens

το παράπαν αγνοείν εκ ιω. όμως δε Θεό ad terrendum Patriarcham . Ile quippe,

XY

Βασιutcumque nondum citatus ad pro se dicen

το παν επιτρέπων, ησύχαζα. ο δε dum τοfpondebat objetis - Ad primum λες των γραμμάτων άπαξ επειλημμένος, ας quidem de Psalmo , ajens : fe Auctorem fuif

επιδημούτας τη Κωνσταντίνα των Αρχιερέων fe iftius Psalmi tali tempore cantandi , & cum antea solis a Monachis id fieri consue επισήγι, και δή πρότεινε μεν εκείνοις εις viffet , primum fe in Ecclefia ufarm indu γνώσιν αι γράμματα. έκρινετο δε σφίσι τίω xife. Verum eumdem fe id poftea impro- σκέψιν, όπως ποιοί η. ε ω υπερθίθαι αραγ basse_revocaffeqne , quod fufficere videre

μα δοκoν συμβάλεθαι τω σκοπώ. και εκ tur Trisagium cum commemoratione ad Orationis expletionem

Præterea fi alia δόκει εποχών Φρος ο ον Πατριάρχίω διοίfacti hujus defensio deesset, illa se uti justa ξιθαι. Εκάνος και και μη προς απολογίαν ότι potuisse quam suggereret præsens ftatus Imperatoris ; qui quo jure queri poffet ex

καλούμνος και απελογατο . ο μεν του ΦαλCluium fe' particula quadam Ecclefialtica- μου, ως αυτός είη ο τάξας ούτο, η φρώτον,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »