Immagini della pagina
PDF
[ocr errors]

vigilantibus terra quædam Qbje&afre ; atque ut
per no&tem imaginationi folet fopor,'ita óculis
Ê. palam illufiße , vifa oftentahdo'faifaTvis
nempe illa eft infanae formidinis ubi mentem
confternaverit , furorem inde oculis effundere, Edht. Rom.
ut fibi coram cernere moefta tetraque fimulacra pag. 164-
videantur, quæ nufquam fint alibi quam in er-
rore delirantis animi, unici artificis illorum :
perfuafione quamvis vana ftultaque in certo
affirmandi fiduciam abundante. Talia qui a
contra venientibus audierant , referebant re.
tro pedem domos verfus . Pars angulos fcruta-
bantur ficubi cavum invenirent quo fe compin-
erent , alii aliud falutis fpem offerens latibu-
um captabant. Nec deerant qui fepulchris du-
dum mortuorum fefe infinuantes, ibi mufa-
rent . locis quidam munitis & firmi operis
caput vitamque commendabant . Ab his di-
verfi nonnulli digno viris, & ut ipfis videba-
tur generofo confilio, armis indutis , arrepta
lancea fcutoque , qui duceret adverfus Hoftem
quaerebant. Homo erat Urbi præpofitus præ-
darum quam præliorum fcientior Manuélites
Nicolaus. huic honor obtigerat præfidendi tunc
Nicacae . Erant & alii plurimi, Militiæ ufu non-
nullo, multorum annorum ftipendiis imbuti.
Horum nulli tum venit in mentem cogitare,
vanos plerumque ferri ejufmodi rumores; ideo-
que ferio difquirere quid in re effet. Sed pariter
omnes una communi perculfi formidine , fata-
gebant non fe folos, verum & Cives* te&ta-
que fervare. Armati ergo difcurrebant per to-
tam Civitatem, velut quidam ultro citroque
continue commeabundi celeres nuncii. Ac dum
hi hanc , alii aliam in partem impetu ferun-
tur , nihil quidem eorum quae, dicebantur vide-
bant : folum ejulatus undique plan&ufque au-
diebant, velut capta Civitate lamentantium .
Erantque voces ac, clamores plane quales ho-
minum , quos cum maxime praefens pungit ac
nitus vulnerat atrocis ingruentis mali fen-
í ; nihilque deerat ad fcenam tragicam ex- -
tremae calamitatis qualis in direptione Urbis
expugnatæ cernitur , nifi quod folae quae patie-
bantur perfonae partes illic , & quidem perfe-
&iffime , agebant fuas, vim inferentes compa-
rebant nufquam. Non enim, ut fit in deprae-
dationibus captarum Civitatum ., • vacuus va-
cuum exhortabatur ad fecum rapiendum, & in
hoc fegnem increpabat , non rurfus plenus prae-
dae alius, oftentabat focio fpolia expofita , in-
citans ut ftrenue auferret ; nihil , inquam , fpe-
&abatur tale ; fed tantum turba tumultuáns.
avulforum domibus &c temere curfantium me-
tu lymphatorum. qui ubi in Domefticos pro-
curfu offenderant, cohorrefcebant tamquam in
hoftes incidiffent , terrore panico quo, erant.
fafcinati , familiares deformante in Barbaros,
quos ne occidere conarentur fola tuendi fe ipfos
ab eorum fcilicet infefta vi & armis , curâ re-
tardabat. Infelices dira cæcitate qui non di-
fcernerent, cives & focios ab hoßibus : nec
minus miferi fortitudine intempeftiva qua in a- pag. 183.
micos atque adeo in fe ipfos mucronem impe-

[ocr errors]

que quos cuftodiae ferro vin&tos tenebantŠ
ti enim bello capti perpetuo .carcere Nicaeae
detinendi damnati erant : ad id ifta dele&ta,
Civitate , quod inde difficilius vias fugiendi
reperire poffe. viderentur )... ifti , , inquam: ,
communi animadverfa perturbatione, perfua-
fi revera ingreffos Hoftes & in Urbe praeva-
lere, non quod ipfos viderent; fed ex trepi-
datióne.quam cernebant Civium , du&ta conje-
&ura, foluti vinculis fe comites , addiderunt
iis, de quibus dixi, armatis: & extremo ve-
lut agmine cohortem auxerunt , obeuntem, ut
eß miemoratum, vias Urbis ; & præcurrentes
fequebantur ; non illi quidem animo aut im-
petu pugnandi 2 ultionifve ab gone fumen-

Fait. Rom. pag. 166.

dae; fed taedio carceris, òccafionem , ut fit , quomodocumque oblatam ufurpandæ libertatis 1ibenter amplexi. Ifta porro cunétorum fic euntiam procurfio ad portas Civitatis ferebatur. Sequebatur autem inultitudo confùfà Populi , exfiorrefcente pro fe unoquoque dam reputat quam infirmus pet fefit ad px9pulfandum ma1ùm ingruens, & ita fe pluribus applicante ; ßc feré fubdu&a errantium cogitationum fumma : aut fe ftatim morituros , fi Hoftium ferro portam patentem extrinfecus irruentium primi armatorum quQs fequebantur, cecidiffent: äut fi hi fortuna ufi meliori ÉÉÉÉiię ingredientes Barbaros, & majore impetu incumbendo reprimerent vim ipforum ; non defperabant finguli eorum , quos diximus Cuftodiis elapfos, invenire in communi trepidatione viam fibi privatim confulendi, erumpendo per aperta oítia fimul cum referentibus pedem Hoftibus , & ita effugium alicubi captandi , In fine autem hujus viæ ludibrium fui ri{umque repererunt . Cum enim ad portam , quo iter intenderant , pervenißent, non δdeiîeî&ìïíéêëìahimi qua verierant redierunt , Sed tumultuofe inordihateque eo progreff , tranquilli fecurique recedebant . Cuftodes fiquidem portæ quiete deßdentes , fine ullo adhuc rerum quae per Urbema gerebántur fenfu inveniant. Unde una re dolebant, quòd illufum fibi effet , non tamen omni adhuc folicitudine vacabant , reputantes uiffe fieri, ut per alias portas Hoftes in UrÉÉÉÉ . Imo cum attentius cogitaverant , illa ipfa , quam videbant nimia fecuritas Cuftodum , curam ipfis admovebat augebatque reputantibus, pari forte negligentia folutos ahárum portarufim Praefidiarios facile e({os fubito incurfu Hoftium, aditum Tocharis in Urbem præbuiffe. quare rurfus anxii partiuntur fefe^ bifariam: & ad duas quae réftabant (præter Orientalem quam vacare incommodo videbaat , & maritimam qua nemo fufpicabatur venirè f{oftes potuiffe ) duas , inquam , eodem tempore reliquas portas adierunt . Ut autem ne in his quidem repererunt damni aut fufpicionis quidquam , refpirarunt videlicet , méhtefque a gravi perturbatione receperunt. Tamen adhuc incerti quo fe verterent , ubi delitefcerent , unde, qùa irruifTent Hoftes , omnia circuma(pe&ando quaerebant . quid enim ? di&antes : a^ illos putabimus alis per aerem inve&os fuperne intra Urbem involaffe ? Cam auteta poftremo illam ipfam quæ fittus nAaris fpe&abät portam luftrantes , fimiliter liberam omni metu deprehendißent, & Cuftodám ibi quoque errorem ipfis & crudelitatem exprobrahtitirn1udibrio irrifi eßent, refpirarunt ab omni formidine tunc plane ; & folütis jam animis inveftigabant, quae origo falfae opinionis , quifve au&or fiendacis indicii fuifTet . Non enim videlicet terrae quodam mugitu extirike vocem quae ingreßos denunciaßet Hoßes: fèd omnino primum aliquem fùiffe vani Nuncium metus. Poftquam vero diu & diligenter in ifta funt inquifitione verfati , exploraates circam omnia hihil aliud reperire potuerunt, nifi mendacem famam 'hultis eodem mémento locis Gmul natam, fihul increbefcentem , fimul vulgi compleße aures, fimul anifnos inäni terferè perfidiffe. Una tantum quae aliqua verifimilitudine niteretur publici erroris caufa memorabatur: Supplicatio tunc forte per Urbem du&a, circumlata de more in Thenfa per folemnem ea die pompam imagine Deiparæ, turba Mulierum fequente quod folet ifi fupplicationibus acclamari ab mala deprecantibus carmeh póne frequentantium ; ac videlicet quæ tunc maxi*e timebant, diftinéte pofeenda eorum 1iberätiöne , nòrminatim expriàentiuma: nec fine ejulatu ingéfniaantium : Defende *o* Dews a Perf*, a Tocharis erue , a Barbaris mor Deus

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

&A- A. protege . Talia cum meticulofum genus 1nu

[ocr errors]

- - quos appellari , audierant_ nominum, ,- opinionem ac fidem , fuiße ridicule pertra&os . Nam ne cito deprehenderetur primus: errór*, perturbationem ex dira mentione ftatim natam obftitiffe , & perfuafionem cum metu late diffeminaffe , ita tumultum Urbis & illam infanam trepidationem ortam au&amque . \ Sic illi conje&antes digerebant -. Caeterum Imperator ubi ea poft cognovit , cum humaniter compaffus errori eftT, tum litteris fcriptis haud perfunétorie Duces præfertim Primoréfque reprehendit : ' negans virorum pru4entium , ac ne fenfu quidenm communi fatis expedite utentium fuiffe , ftatim ufque adeo turbari fama temere illata . primum fiquidem explorare oportuiffe quo fundamento- rumor niteretur,* præfertim male cohaerentia nuncians . quomodo enimi hoftes intra Urbem & in Civium jugulis Je quibus auditum nondum effet , foris approximaffe , circumfidere muros , türribus fe admoviffe ? quomodo qui paulo ante di&i effent hærere in Perfide, fubito: alis fumptis volucris exercitus fupra ftarent imminéntes defuper cervicibus : tantum intervallum ubi & Arces & Præfidia Romana fint, vi&oriis momento emienfos . Haec & his fimilia merito exprobrans per epiftolam Nicaeen

[ocr errors]
[blocks in formation]
[graphic]
[ocr errors]

TOY II AXY M EPH

M I K A H A II A A A. I o A O r O >

G E O R G I I

P A C H Y M E R I S

M I C H A E L P A L AEO L O GUS
S I V E

HIS T O R I A R E R U M
A M I C H A E L E P A L Æ O L O GO

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« IndietroContinua »