Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

maritimis quidem locis non aliud adjicere munimentum potuerunt quam ipfum mare . Non enim licebat, dominantibus mari Italis, & partem contifientis praefidio tenentibus, ita illum munire limitem, ut nihil inde timeretur. Confinium orientalium alia natura erat. Praetentis enim ab ea parte altis , & præruptis montibus, magna fpes erat intercludendi hoftibus tranfitus , fi juga, & anguftae fauces fubjacentium vallium præoccuparentur . Quare

cum pares non effent binis e diverfa parte fuftinenidis hoftibus, ut faltem interimi Pax a

Perfis effet, arcibus eos inde præfidiifque obje

&tis fummovere decreverunt. Nec nimis difficile id fuit, quod & longus ibi tra&us erat afperorum montiun , & cuftodia vallium , per quas ar&tus erat tranfitus , ferme ab Orientalibus alio intentis negligebatur. Dilato ergo confìlio muniendi oppida maritimia in id tempus quo Italos continenti ejeétos longe fubmoviffent, in quo tunc potiffìmum laborabatur ; quietemi intérea redémerunt a Perfis pa&ioné tributi annui , quod ipfis non modicum pendebant : ficque toto in Italos impetu ruerunt ,

crebrifque laboribus, ac bellis difficillimis in

fudantes, eos tandem expulfos, propriis navibus trans mare deportarunt ; fnägnâ fic ftabilita tranquillitate Romanis illic degentibus.

Inde a Perfis , vellent hollent, deficientes, muniendorum montium cura refumpta, multis,

& robuftis undique convocatis Advenis fedes

in iis ftabiles affignarunt, iifâemque cuftodien

das commiferunt munitiffimas, quas extruxe

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rant opere folidiffimo , ac fere inexpugnabiles arces, quo modo Romanorum res optimo fane loco

pofuerunt

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

expedtante malorum exortum, & præcavere gamna publica fatius habente quam ülcifci, aut faeve graffantia depellere . Hi fru&us erant infeffarum validis iftiufmodi præfidiis arcium . Quæ ne umquam defererentur, retrocedentibus præfidiariis ob vim majorem urgentium eos interdum acrius Perfarum , fatis providebatur collocatis opportune non procul ab illo limite Romanis caftris, unde auxiliorum quantum effet opus, in tempore fubmitti laborantibus poffet . Hic ftatus tum illic rerum fuit , Imperatoribus , qui ea tempeftate Ééiíübfië ræerant, utiliffimam iftam limitaneorum miitum alacritatem in hoftes foventibus , non modo immunitatibus , & penfionibus quas di

xi præftandis, fed & quotidianis extra ordi- .

nem largitionibus operam infigniorem , & clariora quæ ferrentur arces obtinentium facinora regie remunerando. Unde paffim praefidia

[ocr errors]

protinüs ipfo, primaque molitione disjicerent.

C A P U T V.
(/? recepta olim ex Italis vrbe, debilitate res Orientales fuerint ;
&• de Chadeno.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in Patriam oportuit , Principes maxime ; contigit, Præfidia finium Perficorum debilitari , ób Imperatorum in urbem reverforum diftantiam ; ex qua fiebat , ut penfiones ad diem prius reddi [folitae nequaquam ea fide folverentur , qua tunc opus vel maxime fuerat , ad excitandos militares animos , 'ut vellént, atque auderent quantum iis locis , & temporibus publicæ neceffitates pofcebant . Tamen aliquatenus huic incommodo medebatur , quod illis abundabant opes proriæ , quae belli nervos fubminiftrarent . Ég. pofteriori tempore_, in deteriorem ftatum imperio prolapfo, Chadenus quidam , cui & Præfe&uræ dignitatem , deinde Im

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

erniciofum eventu deprehenfum , cum ipfe

útile putaret : eoque probato, executor ipfe

mißus eft , qui fiiaferat . Quare is celeriter in illas Grientalis limitis profe&tus arces , cum degentes in iis reperiffet prædivites homines latifundiis agrorum , gregumque atque armentorum proventibus opulentos , militari cenfü habito , initaque pecuniæ cujufque fumma, ftipendium fingulis nummorum quadragintä cönftituit , quod reliquum erat , preíïi non parvi , ex annuis illorum tra* ăuum ve&igalibus , fifco deinceps præcepit reddi .T Hinc evenit primum ,_ut

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

frangerentur^ animo , & antiquam alacritatemTbellandi perderent , _ moxque , ut fit , minutis copiis', multo infirmiores redderentut .

X quo autem recepta Conftantinopolis a gai,. Rom. Romanis e(t , & reducere quemque filios pag. 8.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Oßhæc viris fortibus inter Perfas , quibus omnis vivendi fpes , & cohditio in armis erat , cæteris inclinatis ad Tocharos , qui fuper Imperium Perfarum occuparant , rebellantibus , vifum opportunum eft refugere ad clauftra , cafteklaque montium , & inde vicina incurfando , raptu , ac praedis vi&um quaerere . Id confilium quo executioni mandarent , convenerunt plurimi , validaque identidem conf}ata manu , infirmiores jam noftros funt adorti : & paulatim circumveniendo tenues opibus , & `prioris parte haud modica potentiæ deftitutos , facile coegerunt fibi cedere . Et Arces [quidem ipfas , quo minus quoti

[ocr errors]

rent , hoftibufque dederent , fola prohibuit ftipendiorum ab Imperatore folutio, eatenus fatis certa fide faéta . Cum enim propria jam non haberent , quæ defenderefit, folo illo re&te numerati ftipendii vinculö utcumque in officio continebantur , eatenus tantum , ut contra oppugnantes e vicino

Perfas propugnacula , caftellaque tuerentur ; .

ac fi quändo majori ea vi Perfae coeuntes adorirentur , neceffaria e noftrorum Caßris auxilia evocarent , quibus faepe in tempore adjuti , conatus Hoftium reddiderunt `irritos . Res eo loco fuerunt , quandiu procefferunt ex Imperatoris fifco ftatis pefifionibus repraefentâta ftipendia de more. Toto enim illo tempore Præfidiarii , non quidem ut quondam longe fubmovebant Perfas , & damna ipfis reponebant , excurrentes in terras eorum , & illorum agros , regionefque vaftantes : tamen , ut dixi , Joca obtinebant ipfis credita, caftrifque, ad vallo claufi fortiter obftabànt oppugnántibus ; ceffantibus , & negotiam fiönTfaceffentibus de caetero non molefti . At poßquam parcius deinde , ac malignius cœperunt ftipendia perfolvi , & neque ad diein , neque pari ac prius fumma pecuniae militi? bus numerabantur : quin étiam miffi eo certis intervallis Duces exercituum, prædæ ex hofte partae divifores fe conftituérunt, parte videlicet majori fibi ipfis excepta, Romanorum illum himitem tuentium multitudo varie dilapfa , confumptaque eft ; plerifque caefis , multis qua vi, qua coa&â deditióne Hofti fubjeétis. Sic demum Arces in Perfarum venerunt poteftatem : ex quibus erumpentes agerent ferrentque Romanum limitem

. quoties liberet ; Romanifque exercitibus

moleftiffimum negotium præberent ; alia , praefertim in Occiduis partibus, quantumvis urgentia , & ope vel maxime indigentia , È`ÉÉToöfiíerí óíitíéfé`çôáí • Quae erat mifera, & Reipublicae damnofa jaótatio Copiarum noftrarum, nunc a Perfis cum eos minuto numero citra magnum periculam inftantes cernerent , ad TRomanos fe convertentium : rurfus cum redire iidem fortiores , formidolofiorefque nunciarentur ; eo refpe&tantium, totaque Tvi occurrentium . Ifta quadam incertitudine confiliorum , ac gefultoria yiciffitudine bellandi magnam {ecurim infligente fucceffibus , ac trahiquillitati publicae . Hoc ftatu Orientalium^ rerum , & in hunc modum ingruentibus advcrfis , quo tandem res nofträs fortuna de

D

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

vt imperante 7oanne AMichaelis Paleologi fides erga Imperatores
firmata fùerit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C A P U T V I I I

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

facillimus érat ad opinandum fe fe contemni ( morbus enim quo tenebatur , & multum urgebatur, opportunum eum paratumque talibus çredendis, rebufque quas audiret , aut cerneret in É fequiorem interpretandis favebat ) Raulem Alexium Protoveftiarii dignitate ornatum privat Magiftratu , & ejus in 1ocum promovet Georgium Muzalonem Atramyttinum , cui , & Theodoram e Cantacuzefiorum gente , Palæologi neptem ex forore , dedit conjugem. Hujus quoque Fratrem minorem Andronicum magnum Dome{ticum creat , collocata ipfi in matrimonio Cloifta Raulis filia. Tertium denique horum fratrem Prothieracarium , five fumnum Accipitrariae venationis_, & Regii Aucupii Prae{e&um nomiMat ; Homines patriciæ nobi1itatis prorfus expertes , fibi vero pueriti familiaritate notos , ac commendatos , quod ipfi ab infantia inter honorarios Ephebos aparuifíent . Duos quin etiam ex OptimatiÉ oculis privavit : quorum alter filius fuit Alexii Strategopuli , viri perilluftris , ac in primis fplendidi , Conftantinus nomine , dignatus ab ipfo affinitate regia : fiquidem neptem Ęs Joannis , illo tradente , `uxQrem habuit, Alter Theodorus Philes erat . Haec ille , & alia multa nova exempla edebat in dies , intentus deprimendo fupercilio Principum ' regii fanguihis , inde fécuritatem fibi , prudefiti , ut quidemi arbitrabatur , confilio prava imaginantem . .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

, parans . Non enim refpirare illum finebat morbus diu no&tuque

CAPUT

« IndietroContinua »