Immagini della pagina
PDF

Edit. Rom, pag. i 46.

[ocr errors]

Davidi `data in uxorem éft. De cætero moderatus erat: & förtis in omnibus. Difciplinä Dorheftitos exaétá continuit. mirus in famffiä femper ordo , incompofitum nihil : cunaa ad fpléndorem dignitatêmque, iffjftri quadam & figfia Principe ambitione , comparata, quo in genere infigne deinde argumi£tum extitit diligentiæ & elegaritiae ipfius in ftmiliaribus curândis :, quod qui ei mifiißraverant, fic in omini laude iftius ófficíi eruditi & exercitáti evaferunt, ut eos poft ipfius obitum omnes requirerent ; utpote qugs calfere ad unguem omnes artes aulici mifiifterii ; & veram ideam perfe&orum farnuforum cun&is repraefentare `viderentur , quare digni habiti funt qui promoverentur ad maxima quæque & honoratiffima officia domis Auguftae. Verum hic idem vir quam nori amaverit Ipecuniam , aut potius quantum eäm contempferit memoráre corivenientius firerit . . Erat èi fi véllet facillimum dofiis , ut ajunt, plenis congereré opes , & nummortum omnifqüe generis pretiofàrumi. rerum acervos ftruerejmmenfos , utique qüi bello femper felix quafcumque hoftiles invafit regiohes ( fnvafit äutem plürimas eafque ditiffimas ) fiire vi&toriae. diripuerit. Ille vero praedam femper erat folitus, ne minima quidem ejus parté fibi eximie fervata , militi condonare ufifverfam , Ac ne patrimonium quidem aut rem farhHiarem fuam augere confuetis & licitis artibus , & in módùm fplendidis expenfis abunde ßbi Hę redibufque ; fuffe&turum , attente colligendo formare magnopere unquam ftuduit : licet id in parte laudabilis providentiae Boni etiam & Móderati numerent plerique . Alia ejus fe&ta fuit planeque diverfa ratiö , qui totum fibi finum É fortunae , ultroque congerendis undique occafionibus lucrandi non injufte , ad innocenter ditefcendum invitantis, munera magno femper animo rejecerit : avaritiac fpeciem in fedula congeßione quatumvis legitime partorum quandam fuae virtuti exofam abominans. Amores ejus omhes in gloriam ferebantur , unam fpeétabat , una illa dele&tabatur : nihil unquafh admiratüs aut complexus quod illi præferret , nihil qugd pro il!a promerenda parandaque non pacifceretur ac profligaret libentiffime : quippe quam ihter omnes res humanas fciebat `Tufidffi effe quae duraret pqft hanc vftam, & fürieri fuperftes mortè hinc migrántes coronaturâ fequeretur . In eleemofyfias profufus , hafic ejus ftudii rationem differebat : Legem effe pgn Solónis aut Lycurgi , fed Legislat9ris Chriftianorum Chrifti , Creatóris ejufdem Confervatorifque rerum öminium Déi, qtiae nos jubeat quod poffumtis ex praefefiti copia largiri_, fpe certa recipiendi majora , Huic promiffioni neceffario credendum ab eo titique eft qui fidem in Chriflum profitetur , non fo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

injuriarum cumulatas p^*{oluturi poenas forent §. i(?o metu continendos illos in officio fperavit J Págem autem dedit iis petentibus', quos fe bello fuperaturum fi c9naretur , minime . dübitabat , ÉÉÉÉÉ Gentium vicinos ipfis incolentium tta&tus , me vi&i illi , malorum ac cladium qua$ pa(fi bello effent, ultionem a debili9ribus vexavìani tunis, tempore deiade eaptato , exigerent, Caeterum qüo minus caufæ haberent a pa&is refiliendi , fings || iis præfcripßt fatis laxos , intra quos abundè pafcuorum fuis armentis & gregibus haberent :, ferio ędicans , fi ultra erumperent, violati fœdafis piaculum maxima ipforum calamitate luendum ... hn huné modum per 'o. rientis Provincias Defpota deleta ignominia prius acceptarum illic chadium , & rerum ftatu emendato , fiduciam illis Gentibus fecit , otio ac pace ubique reftitutis ; libere deinceps attendendi culturæ agrorum, & {ecure legendi fru&us uberes terrarum in quibus habitarent .

C A P U T X X I I.
“Ut peffimo im flatu fuerint plane perdite res AMaryandemorum ,
$ucellariaque & Paphlagonia.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

defperationem efferata fuerit , fruára quan-
tavis adhibebitur induftria ad illam in fide
ofäcioque continendam . Igitur illi , praecipue
vero quorum Arcibus perfico ÈåäöTi èf.
fis viciniores fedes erant, quod a Noftris qui-
dem atrocia paterentur , ab Hoftibus vero
commodiora fperarent, pollicentibus videlicet
illis , & , fi ultro fe dederent , mite Impe-

pw9w;, %r£8a Ji y* τὸ μὴ *parάμωor , &; rium fpondentibus , deficere ad Perfas ÉÉÉÉ;"

a WJM &£ doruviS word:. verunt . fiebantque aliorum poß alios quotiSéx£op WJM &£ gorw Suc rpoorysyovdg dianæ tranfitiones ad benigniores , ut putabant, Dominos: quod primo a fingulis tentatum ; & ubi fucceffus impune fieri probavit, crebrioribus 'exemplis frequentâtum , irreparabili ja£turæ Provinciae totius occafionem dedit . Siquidem Pxrfæ his qui ad partes ipforüm, trànfierant ducibus & adjutoribus ufi , paucitatem eorum qúi conflantes in fide Imperatorf jurata perftabant_, contemnentes , terras eörüm crebris infeftare incurfionibus coeperant; e quibüs onufíi preda , fpoliatis fubinde miferis, redibant domum ; nondum ibi aufi confidere : qüoad multis iftorum experientia malorum inclinantibus ad Perfas , multis quotidiana vitæ pericüla fuga & voluntariq exili9 redimentibus , fuba&u jam faciles Perfae regiones fuæ ditioni fübjunxere", fixisque ibi domiciliis malam finitimis viciniam praeftabant , infeftantes eos latrociniis : Hæc áudiens Imperator eo accurrere neglexit , exiftimâns fe iftas, Provincias , quippe in propinquo fitas , recuperaturum quandocumque foret libitum ; & tunc in res Occidui fraäus fpe' ac cupiditate totus imminens , in eaque una defixas cura cogitationes habens :. more ingenii humani , plerumque dum inhiat longinquis , amittentis coram pofita : .& voluptatem éx abfentium'acquifitiohe fperatam , quod, infolita fit , p9tiorem arbitrantis fruétu , propter quandam affuetudinis naufeaim, minus jucundo , qui ex præfentium olim poffefforum confueto amplexu percipitur.

[ocr errors][ocr errors]

I)e Cometa ex parte Boreali apparente menfibus effivis , deque expeditione

Imperatoris im Occidemtem ; demique de Arfèmio Patriarcha.

[ocr errors]

B IĘ in hunc modum male habentibus Co.

meta ex Occidente in Ortum effulfit , a
Vere ufque ad Autumnuim : terrebat autem
intuentes , ignem fumo mixtum evibrans : il-
la ipfa horribili fpecie cun&is fuadente , a-
1iquòd malum ifto figno portendi. Vix enim
in memoria omni reperias poft talia oftenta
r Caelum hoc modo vifa , non aliquas per
terram ac Gentes praeter folitum mutationes
fecutas . quod fi apparentes Cometæ de ge-
nere peculiariter terrificorum fint , qualisTo-
mnin6 hic fuit, manifeftum augurium eft in-
fortunii aut cladis imminentis , adftipulante
vulgari di&o
- Nullus cometa, quin ß*
Cui inchoatae fententiae. nemo peritus audiens
non continuo fubjiciât illud ad abfolvendum

Græce fenarium jambicum deficiens :
C J

Natura malùr.
Tunc porro vifum Imperatori , Occidui tra-
&us Incolis rurfus turbântibus , itaut ab illis
res noftrorum raperentur, Theffalonicam pro-
ficifci , du&is fecum copiis "ΈΚ; ut i1-
lic e propinquo comm6dius beflum aâorna-
ret. féd cum Xantheam eo itinere venißet,
ibi detinere decrevit in Hybernis exercitum.
quare dum tempus expeditioni aptum expe-
&atur, per illud ibi otium, cum ad eum E-
pifcopi non pauci confluxiffent , agi de Pa-
triarcha coeptum eft , quibufàam non dubitan-
tibus reum ipfum pronunciare irreligiofae con-
tumaciae in neganda contra facros Canones
pœnitentia, quare ex iftorum fententia cita-
tus is rite eft, ac juffus ad Xantheam fe fi-
ftere; duobus ad illum Antißitibus ea caufa
Non paruit ille quidem , tamen ali-
quantulum de^ duritie remittens ut tempori fer-
viret, femel iterumque certos de fuo Clero ad
Imperatorem mifit, officiofe illum a fe faluta-
turòs , & percontäturos ex ufu inter amicos
confuetudinis humanae , ut Auguftus cum Con-
juge ac Liberis valeret ? fimulque excufaturos,
vèlut neceffariam ob caufas alias dicendas, eo
nunc occurrendi moram. His offieiis quamqüam

ezaurír , zeg^9ivrwv &voiv Apxrspiour wg D íiífis. - • - - • m. er v

τωτο , xgxuvog «;x vzrozx8&p » opta-, rov xauv m v •* w v - - • pò* $epar«(ar , & ára? & ἀς ἐκ τῶν r. - m - v

kλᾶν ἀς . Bao-iXía áxissÕ . τάτο μόν xai wykuxâ; aese} rja Bao-iXuxóp υγοιόν μα$fiç - Tüm á ô civâ ptipos dzroAoyxjusro; , τγ zrporafper airia, Jwáorum ęAoyov τί

pag. r 3 o.

Edit. Rom. pag. 1 3 I.

[ocr errors]

uoqüe in praefens animi vulnere diffimulato, & Σύi?'; & excufationem placido excepit vultu , viciffimque per quofdam e comitatu allegatos Patriarchami, anîice falutayit, placido fe in illum effe animo fignificans. Caeterum inter Epifcopos caufa crimenque Patriarchae o£culta" inquifitione tra&abatur. qua de re auditus ex illis nonnemo dum haec concionabundus declamaret: Nec confentaneum nec ferendum videri, Prigcipem, cor utique Reipublicae , mam ab Ecclefia foveri, ut id ex quo falur unice pemdeat publica. quale igitur fuerit f non medo inde mom foveatur ; fed maligno & peffileati diffemMovis fpiritu afflato , in diferimem manifeßum imducatur ? Ea etfi clam procurante Imperatore agebantur, tamen is iftis quas retulimus , & aliis plurimis benevolentiae fignificationibus in illum editis , diligenter fimulabat aequum erga Patriarcham, & offenfione omni vacuum animum : fic libere finens congregatos Patres per

[ocr errors]
[ocr errors]

otium confiderare , quid tali ftatu rerum optimum ipfis fa&tu videri ac decernere par effet .

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

C $ig; porro quiddam in Urbe quo magis J exafperäretur Imperator & ad ultionem irritaretur . ex qua quod fecutum malum ef? ipfum Patriarcham oblique perftrinxit, refilienfe in ipfum ignominia quæ aliis irrogabatur ; Vecco Chartophylacis dignitatem obtinente, cui Magiftratui juxta ufum ac leges id juris competit , ut fine illius nutu & affenfu nuptiales benedi&iones non adminiftrentur, Sacerdos quidam miniftrans in Templo magni Palatii ad Pharum fito Sponfis 6enedixit , non requifito Chartophylacis affenfu . Ea re ftatim audita is in poenam a Sacerdotii fun&ione fufpenfus eft J Id fibi nunciatum Imperator atrociter accepit, quafi ea non mediocris aliqua cenfura , fed vera & fuprema excommunicatio fuiffet Regii Clerici . Ac ftatim fufpicatus id fa&um confcio & cooperante Patriarcha, graviffìme offenfus eft , contemni fe ratus ; ira communiter in univerfum Ecclefiafticum ordinem exardefcente vehementi , unde in clamores erumpebat .vociferans: Nempe hoc Patriarcba fic voluit j£"; nee ad prius in nos contumeliofiffime geffa , ut nullam òccafiouem praetermitteret vilipendendae & contemptu extremo comculcamdæ Imperatoriae Majeftatis , Regia etiam Imperiali facrir probibenda, interdi&oque fupponenda. Hoc dicebat quoniam intra Imperatorium Palatium forte repertus eft Sacerdos ille , quando ei Miffi a T Chartophylace fententiam Sufpenfionis intimarunt . Totus porro defixus in cogitatione vindiétæ , Patriarcham tunc quidem ipfum re&la in propria ulcifci perfóna non valens , modum âftute commentus eft eam pgnam ab fui contemptore repetendi ,

uae fimul Patriarchae dolorem inureret ; fi& è cumulate injuriam utriufque ulturum ratus , Curriculo mittit ad Sebaftocratorem Tornicium tunc, Praefe&um LIrbi, quia fe juberet, diruere continuo illum aedes Chartophyla^ cis & Magni ®conomi ( erat hic Xiphilinus Theodorus ) evellere ftirpitus vineas amborum , ipfofque vin&os ad Tfe mittere , Volebat nimirum ifta ratione terrere ( quod ajunt ) Leonem exemplo male mul&ati^ canis . Futurum autem fperabat, ut hi fupplicii metu ad obfequendum Imperatori quòd

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »