Immagini della pagina
PDF
[ocr errors]

so io - -
T E Q P T
TOY IIA XY MEPH
M I K A H A II A A AI O A O TO 2
G E O R G I I
P A C H Y M E R I S
M I C HA EL PALAEO LO GUS
s I v E
HISTORI A R E RU M - -
A MI CHAELE PALAE o Lo G O

ante Imperium & in Imperio gestarum
i -

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Concio Protoveffiarii Muzalonir.
- C A P. X V I I.
Kefponfio Paleologi ad Concionem Protove-
/#iarii. - - -
C A P. XV I II.
Seditio Exercitur in Muzalones. . . . .
C A P. , XIX. ' ' ' '
Ve Muzalones ab Exercitu interfeéî; fint ,
C A P. -X-x.
Ut quidam, Magnatum propter h«c receffe-
rimt: Alii aliter fibi , caverint. -
• • * C A P. XXI.* - •'
Contentio inter Principes de tutela Principi;
Pueri. , . .
C A P. XXI I.
Üt Prælatur cæteri, Palaeologus fuerit, de-
mandata ei tutela Imperatortr,

[ocr errors]

V? Paleologur Magni Ducis homore auéfus
fuerit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ortus & enutritus Nicææ , Conßanti^ nopolim rurfus translatus , quando ea , fic Deo afinuente , fub Romanorum dominium rediit , annos tunc natus undeviginti , Clero adfcriptus , ac primis Ecclefiae dignitatibus ornatus , adéo ut ufque ad Protecdici honorem eveheretur ; In Palatinis quoque Officiis Dicaeophylacis Magiftratu honoratus , haec litteris tradidit : non rumores longe petitos , nulloque teftimonio probatos excipiens , nequé folum famae fidens , uti faepe fcribenti ufuvenit , dum nimis facile creditur omni qui dicat , fe audiffe , aut vidiffe . Verum qui per me ipfe pleraque viderim fic conÉÉ , ut refero": vel fi ab aliis acceperim , diligentef. excufferim , a quibiis

[ocr errors]
[ocr errors]

fic unius teftimonio crediderim , fed multo-
rum affirmationi concordi . Scripfi autem
ne tempus fuapte natura involvens ac tc-
gens multa , crebrifque fuis circuitionibus
obruens , haec quoque deleat fugientia ipfo
decurfu . Neceffe quippe eft , quæ àli-
quando vifa funt , contegi tandem : ut
Do&us quidam afferuit , ac vere pronun-
ciavit . Sed neque par eft de his rébus di-
centem , mendacio minoris facere verita-
tem . Hiftoriae . namque , uti quis dixerit,
anima veritas : & veritas ipfa revera res fa<
cra eft . Is igitur qui plüris facit menda-
cium , aperte, facrilegus eft : At neque
propofitum nobis eft geftis aliorum pondus
àddere , quafi vel odio , vel benevolen-

[ocr errors]
[ocr errors]

dit , plus aequo laceretur ; & quod belle
ceciditT, impenfius celebretur ; hiftoria le-
gentibus imponente . Quandoquidem enim
$uæcumque , ubivis terrárum gefta funt ,
licet quidem narrare argumenta dicendi quæ2
rentibus 3 licet & omittere indi&ta , nul-
la neceffitate fcibere cogente ; fatius pro-
fe&o fit , ut ego quidem arbitror , fi-
lentio præterire , quam fecus ac gefta
funt tradere : praeftat enim legentibus ni-
hil eorum fcire', quam contra ac vere
a&ta funt doceri . Illinc enim infcientia
quaedam , & fimplex illa quidem , inna-
fcitur , nullam inurens turpitudinem ; hinc
duplex oboritur ignoratio 3 homine fci-
reT fe putante quod omnino nefcit ; quo

[ocr errors]

ipfe fcribendi provinciam aggrederer , ni-
? futura ex præteritis aeftimans , magno-
pere timerem , difficiliora , afperioráque
imminere in pofterum . Multo eninm vi-
delicet , auditu mirabilius eft, ex tanta ,
quam deguftavimus , tranquillitate in hanc
ultimam calamitatem decidiffe res noftras ,
quam hæc nunc ita compofita quae cerni-
mus , procella quadam nova ingruente ,
ex hac profperitate deturbari in perturba:
tionem adeo miferam , ut ex fpeéie » aC
flore omni prioris felicitatis tempeftas
atrox ingruens , vix tantum fàtis agrifque
modo virentibus reliqui faciat , quahto
effet opus , non dicam perducendis ad ma-
turitatem fru&ibus , fed vel ad vitam in-
tus vegetabilem , cùm fpe proditurorum ite-
rum quandoque germinum , aegre , ac mi-

fere tuendam.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

C£ non facile opinor fuerit , vel

- fi maxime cuperemus , recurrere ad

priora tempora ; & ab eorum qui ante no-

itram ætatem rebus praefuerunt , principa-

tibus aétifque repetendis , hujus quiam rho-

do meditamur initium Hiftoriae ducere : Ex-

ponendo , ut fecure confultiffimaque , qua

nihil præftantius , prudentia, Rempublicàm

gubernaverint ; Imperium eâ maxime cura

munientes , utcumque anguftis illud ipfum

circumclufum finibus, trium videlicet dum-

taxat reliquarum tum ipfis Civitatum, Ni-

cacæ, Prufae , & tertiæ Philadelphiæ, in'quas

exclufi Patria , iis quas didicimus caufis , ,

confugere , ibique fe continere coa&i fue^

rant.[Magna fane , ac fcriptione nec brevi

digna , Imperantibus illis evénerunt : verum,

ut dixi, nobis perdifficilia narratu ; tum quiá

rerum illius temporis haudquaquam exá&a

certaque ad nos eft memoria perlata ; confi-

liorum praefertim , ac caufarüm , ex quibus

quidque tunc geftorum contigit fufcipi : tum

quod iftud argumentum præoccupatum ab a-

liis jam eft , nQn mala ut equidem arbitror,

fide in eo verfatis; fed ex præfenti notitia ,

eventus in ipforum oculis tum viventiumi

patratos fideli profecutis Hiftoria , quæ res

prout gerebantur , ex vifu , & experientia fta-

tim in litteras mitteret . Sic machinationes

eludens Temporis , cgnantis femper obum-

brare Veritatem, & fuorum flexibus lapfuum

involutam, quafi ne extet, obruere. Com-

miffis invicem videlicet , ac jacula contra

infefta minantibus , ut Graeci ajunt, Mercu-

rio, & Latona ; aut illo potius hujus artes, ac

vim prævertente , ac quafi machinam rum-

pente. Quare A&ta ejus temporis indi&a in- —

tentataque nobis relinquantur, utique ad rem

quam agimus non pertinentia. Unum ex illa

tantum præterita nemoria refumendum hic

nobis non inutiliter , ni fallor, eft , propterea

quod illud tale eft , cui foli quidam adfcriben-

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »