Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors]

T E Q PT I OY

ΤΟΥ Π Α XY ΜΕΡΗ
Μ Ι Κ Α Η Λ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
G Ε Ο R GII

PACHY MERIS
MICHAEL PALÆOLOGUS

SI VE
HISTORIA RERUM
A MICHAELE PALÆOLOGO

ante Imperium & in Imperio geftarum

[ocr errors]

Interprete PETRO POSSINO Societatis JESU.

LIBER PRIMUS.

pag. 1

Κερ. α'.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ

C Α Ρ Ι Τ Α

Edit. Rom. Β Ι Β Λ Ο Υ.

LIBRI PRIM I.

C Α Ρ. Ι. Προοί μιoν τα ξυγγραφέως. και περί της αλη- Proennium. De Audiore huius Historia, σημα θάας τη λεγομένων.

fide is scripserit.

[ Κεφ. β'.

CΑ Ρ. ΙΙ. Δια τί τα τη «ρότερον βασιλόυσάντων ανθά- Cur ow:Priorum Ρrincipum Αξία. δο και μνημονίζεται.

ρας. 2. Κεφ. γ'.

C Α Ρ. ΙΙ Ι.
Οπως οι παλαιοί κατωχύροω πας άκρας, Ut Arces a Veteribus munitæ fuerint.

C Α Ρ. ΙV.
Οπως το ταϊς άκραις επομελούτο αν Ut curaverint Præfidiarios Arcium bar res in
δρών και πραγμάτων.

pforum.

Κερ. δ'

Κεφ. .

[ocr errors]
[ocr errors]

Κεφ. η.

Κεφ. θ'.

[ocr errors]

Κεφ.

Κεφ. ια'.

[ocr errors]

C Α Ρ. V.
't recepta olim ex Italis Urbe, debilitate Οπως αλέσης πάλαι της πόλεως παρ Ιτα-
res Orientales fuerint : b de Chadeno. λών Οξηθένησε τα κ τίω αναπλίω. και

περι τα Χαδως.
C Α Ρ. V Ι.
Uc Perfa occuparint Romani limitis montes. Οπως οι Πέρσαι κατέχον τα Ρωμαίδος όρη.
CA P. VII.

Κεφ. ζ'.
Ut Imperante Joanne Michaelis Palæologi Ofwç éri Beoinóws iš labarra éri tj cis Ben
fides erga Imperatores firmata fuerit , σιλεις πίσω ο Παλαιολόγος Μιχαήλ κα-

τησφαλίζιτο.
CA P. VIII.
Οι Junior Lafcaris plures e Magiftratibus Οπως και δεύτερος Λάσκαρις πολες της
contemptim ammoverit, aliis suffectis. αν αξιώμασιν υπερορων και ετέρες αντικα-

οίσησι.
C Α Ρ. Ι Χ.
Ut Cotys Palaologo persuaserit fugam ad Οπως ο Κότυς τον Παλαιολόγος παρασκευά-
Persas.

ζα αυτομολήσαι αρος Πέρσας.
C Α Ρ. Χ.
Τι reverfus & bene exceptus Palaologus mi/- Οπως ο Παλαιολόγος επανελθων και δεχ:
fus fueria Dux in Occidentem,

θως σίλεται τράτηγος ο οίς τίω
CΑ Ρ. Χ Ι.

δύσιν.
Mittitur Chadenus ducturus Paleologum ca-
tenis vinctum.

Οπως αποσίλεται Χαδηνός αγαγείν αυτον
C Α Ρ. ΧΙΙ,

σιδηρόδετον .
Vt Imperator ægrotans omnes veneficiorum ac

Κεφ. ιβ'.
prestigiarum Suspectos habuerit ; 6 de Orws vorwo ó Beoino's restes éri Mata
Martha..

γείαις υπόπτουε. και τα και η μαρθαν.
C Α Ρ. ΧΙΙΙ.--

Κεφ. ιγ.
Mor: Theodori Augufti, & ip/Eμε dum υι- Θάνατος του Βασιλέως Θεοδώρα, και τα έτι
· weret res præclare geste.

ζωντος αυτά κατορθώματα.
C Α Ρ. xI V.
σε Lafcaris Patre Joanne ad Imperium : Οπως επειδέετο Λάσκαρις παρα τα πα-
eruditus fuerit.

Eός Ιώωνε εις Βασίλειαν αναγόμμος.
C Α Ρ. x V.
UProtovefiarius Musalon Pueri Princi- Οπως ο Πρωτοβεςιάριος Μυζάλων & μετρα-
pis Joannis tutelam susceperit.

κίσκυ Βασιλέως Ιώωνα επιτρόπολιν.
C Α Ρ. ΧVΙ.
VI. , :

Κεφ. ις'.
Concio Protovestiarii Muzalonis.

Δημηγορία τα Πρωτοβεσιαρίε Μεζάλωνος.
C Α Ρ. ΧVΙΙ.

Κεφ. ιζ.
Refponfo Paleologi ad Concionem Protove- Απολογία προς τις δημηγορίαν , τα Πα-
Aiarii.

λαιολόγε.
CA P. XVIll.
Seditio Exercitus in Muzalanes,

Επίθεσις τα σρατά η η Μαζαλώνων.
C Α Ρ. ΧΙΧ.
V Muzalones ab Exercitu interfecti fint , Οπως παρά το σρατά ετολμήθη ο φόνος τους
C Α Ρ. Χ Χ.

Μεζάλωσιν.
Ut quidam Magnatum propter hæc recesse-
rint: Alii aliter fibi caverint.

Οπως τη μέγισάνων δε ταύτα τινες υπε-
C Α Ρ. ΧΧΙ.

χώραν. οι δε διεφυλάττοντο.
Contentio inter Principes de tutela Principis

Κεφ. κα.
Pueri.

Οπως εφιλονείκαν οι άρχοντες περί τίω και
C Α Ρ. ΧΧ11.

Βασιλέως κηδεμονίαν.
Ut Prælatus cæteris Palæologus fuerit, de.
mandata ei tutela Imperatoris,

Οπως προετιμήθη εις τέτο την άλλων ο Πα-
C Α Ρ. ΧΧΙΙΙ.

λαιολόγος.
Vi Palæalogus Magni Ducis honore auctus

Κεφ. κγ'. fuerit.

Οπως Παλαιολόγος ετιμήθη εις Μέγαν Δεκα.

Κεφ. ιδ'.

Καρ. ιε'.

Κεφ. ιη'.

Κεφ. ιθ'..

Κεφ και.

[ocr errors]

Κεφ. κβ'.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Κεφ.κδ.

!

Κεφ. κδ'.

Κεφ. κε'.

C Α Ρ. Χx1 V. Οπως νοσήσας ο Βασιλάς Ιωάννης πολά Ut agrotans Imperator Joannes multa Pauτοις πιέρησιν έχορήγησαν.

peribus erogaverit.

C Α Ρ. ΧΧV. Οπως επιπολαίως ο μέγας Δεξ τη βασι Ut Magnus Dux levi delibatione regiæ pe

λικών χρημάτων απτόμωος , περιεπoίει curic Hominurn fibi bencvolentiam conciεαυτώ ή δένοι».

liaverit, Κεφ. κζ'.

CA P. XXV I. Οπως ελθόντος και Πατριάρχε πολωο μέγας Οι venientem ad fe Patriarchan Dμα ΜαΔυξ επεδείξατο η υπόπτωσιν.

gnus summa demifione exceperit. Κεφ. κζ'.

C Α Ρ. Χ ΧVΙΙ. Οπως κατεδημαγώγων τες πλείσες οι περί το Magnus Dux ingenti Amicorum ambita

τα μεγάλα Δακος λέγοντες, και δεασότης D: Spota renunciatus fuerit,

γέγονε.

Κεφ. κγ'.
Οπως ο Πατριάρχης σωίει τους υπέρ το
Παλαιολόγε λέγεσι.

Κεφ. κθ'.
Οπως υποποιέμιος ο Παλαιολόγος τας πολύ
λες, απήτει δι' αυτό και το μέγισον.

Κεφ. λ'.
Οπως και αν τη δύσει δεσπότης Μιχαήλ κα-
επήρθει η πραγμάτων.

Κεφ. λα'.
Οπως και Αχαΐας ο Πρίγκιψ Ρωμαίοις εα-

CA P. XXVIII, t": Patriarcha faventium Palæologo studia comprobarit.

C Α Ρ. Χ Χ Ι Χ.
U: delinitis Palæologus plerisque Principum ;
fumm:n honorem eblanditus fit.

C Α Ρ. Χ Χ Χ.
Ưi in Occidente Despota Michael elarus in
Spem majorem, nová molitus fit.

C Α Ρ. ΧΧΧΙ.
Ut Achają Princeps captus a Romanis fic.

λω.

Κεφ. λβ'.

C Α Ρ. ΧΧΧΙΙ. Οπως ο Μιχαήλ δεασότης νικά Ρωμαίες, και το Michael Defpota Romanos ricerit , & αίρει Καίσαρα :

Cafarem ceperit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ac nec

[ocr errors]

quæ ali

ut

centem

C Α Ρ U Τ Ι I. Proçemium ; de Au£tore bujus Historie, & qua fide is scripserit. Edit. Rom. pag. 40 Goreissa Couffarui napolitanus genere ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνςαντινοπολίτης μιν το ανέκα

Conftanti ΑΓΕ nopolim rursus translatus

θω, Νικαία δε και γεννηθας, και τραφείς,

quando ea sic Deo annuente sub Romanorum do έν Κωνςαντίνα δε καταςας αυθις, ότι Θες νδύματι minium rediit , annos tunc natus undevi υπο Ρωμαίων εγένετο , έτη γεγονώς άκοσιν , ενός ginti , Clero adscriptus , ac primis Ecclesiæ dignitatibus ornatus , adeo ut usque

δίοντος. Τωικάδε κ κλήρω σωθείς θείω,και αξιώμαad Protecdici honorem eveheretur ; In Pa σιν Εκκλησιασικούς διαπρέψας, και έως και ές Πρω latinis quoque Officiis Dicæophylacis Ma τεκδίκε φθάσας τιμίω. έτι δεν ανακτόρων ας gistratu honoratus hæc litteris tradidit : non rumores longe petitos , nulloque testi

δικαιοφύλακα τιμηθείς, δεξιωέγραψω. ελόmonio probatos excipiens

neque folum

γες λαβών άνωθεν αμαρτύρες, εδ' ακού πιςεύων famæ fidens uti Tæpe scribenti usuve μόνον, ώσπερ πολλάκις συμβαίνει το βελομένω nit dum nimis facile creditur omni qui dicat , fe audisse aut vidife . Verum

γραφειν, ώ τις λίγοιίωρακώς, ή και ακέσας αυqui per me ipse pleraque viderim fic con τος , πισες δ' αξιoί η τες λόγες, ά μόνον λέγοι, λοtigisse , ut refero ; vel fi ab aliis acce γίζεθαι, αλλ' αυτόπτης τα πλάνα επως ξυμβάν perim,

diligenter excufferim , a quibus primum ea sint visa dum fierent : Β γεγονως, ή και μαθών ακριβώς παρ ώς το πρωιν sic unius teftimonio crediderim, Ted multo- ωράθη πραχθέντα. πλίω δ εκ αμάρτυρα , αλrum affirmationi concordi . Scripfi autem λά και πολλούς άλλοις σωκγορέμμα . ως αν μη ο ne tempus fuapte natura involvens ac tcgens multa , crebrisque suis circuitionibus

ξύμπας χρόνος φύσιν έχων τα πολλά κρύπταν συobruens hας φuoque delear fugientia ipίο χναϊς κυκλικαϊς περιόδους, και τάδ' άρωίση καdecursuNeceffe quippe est

τα μικρον εξίτηλα τα παραδρομή γιγνόμμα , δε quando visa sunt contegi tandem : Doctus quidam asseruit , ac vere pronun

τοφανένα κρύπτεται πάντα ανάγκω είναι και ως ciavit. Sed neque par eft de his rebus di πετις 7 σοφών έφη , και αληθώς έγνωμάτευσεν. mendacio minoris facere verita

και μίω ώςε και η αληθές περί ελάττονος τα ψεύtem. Historiæ namque , uti quis dixerit anima veritas : & veritas ipsa revera res sa

δες ποιήσαθαι περί τοιέτων λέγοντα . Ισορίας cra . Is igitur φui pluris facit menda- , ως άν τις είποι, ψυχή και αλήθεια, και το της cium , aperte sacrilegus est : At neque proposítum nobis est gestis aliorum pondus

αληθείας χρήμα επάναγκες Γερόν. ο δε προ ταύτης addere , quasi vel odio vel benevolen

το ψεύδος άγων, άντικρυς ιερόσυλος. Αλως τε και tia moνeremur. Ut & quod male acci-C ήμίν ήκισα πρόθεσις τους πραχθώσι μέγεθος ενdit plus æquo laceretur ; & quod belle τιθέναι, ωσανείπερ κινεμένοις εκ μίσης , ή μια cecidit, impensius celebretur ; historia legentibus imponente · Quandoquidem enim

δένδιας, ως άν πλέον, ή εικός, ή το κακώς ξυμβάν quæcum.que,

ubivis terrarum gesta sunt δασυρεία, ή το ευ ξυμπισόν υμνηθείη , τα λόγια licet quidem narrare argumenta dicendi quæ τις ακρας γοητεύοντος. Επειδή ο παοπαδήπο πραrentibus ; licet & omittere indicta, nulla necesitate cibere cogente και fatius DO χθένταίςιμεν και διεξιέναι, οίς δη λέγειν βεfecto sit , ut ego quidem arbitror - λομένοις εσίν. έσι δε κιαν άρρητα , μή ανάγκης lentio præterire quam secus ac gesta υπέσης, νικα κατ' έμω γνώμuυ , τοσιωπάν και η sunt tradere : præstat enim legentibus nihil eorum scire

το λέγειν άλλως ή ως επράχθησα. Και κράττον acta sunt doceri . Illinc enim inscientia

δήπο τους ακάσιτο μη μανθάνειν άλως, ή το μανquædam , & fimplex illa quidem

θάνειν άλλως, ή ως και όντως ίςορία βέλεται . Ως scitur nullam inurens turpitudincm ; hinc duplex oboritur ignoratio ; hominé sci

εκείθεν μέν ή απλής εισαγομένης εκείνης άγνοιας, re se putante quod omnino nefcit ;

quo

εξ ης και μώμος προςείβεται . ντευθεν δε της διsane nihil pejus · Verumenimvero

nec

Ο πλής, ως το μη ειδέναι συμβαίνειν ή ειδέναι οιοipse scribendi provinciam aggrederer si futura ex præteritis æftimans

μψον, εδω και χερον αδέν. ε μίω αλλ' εδ' αυ

magnodifficiliora afperiorague τός εγκεχάρηκα αν τη γραφή, ώ μοι μη επήει ελimminere in posterum. Multo enini vi

πίζαν προϊόντος και χρόνο τα χείρω ¢ έτι ξυμβαίdelicet auditu mirabilius eft, ex tanta quam deguftavimus , tranquillitate in hanc

νεαν, εκ των παρόντων και τα ες αύθις σοχαζομένω, ultimam calamitatem decidiffe res noftras και μάλλον έκ το συμβάντων λογιζομένω τα συμβηquam hæc nunc ita composita quæ cerni

σόμπα πολλώ γαρ δήπο εις ακούω ωτία procella quadam nova ingruente ex hac proίperitate deturbari in perturba: θαυμασιώτερον έκ οιάυτης , ής δή ¢ γεγομεtionem adeo miseram ut ex specie θα ήσυχίας και κατατάσεως , ας τάδε ξυμφοράς flore omni prioris felicitatis tempestas τα πράματα προελθείν , ή τοιαυτα φανέντα και atrox ingruens ,

vix tantum fatis agrisque modo virentibus reliqui faciat

έπω προτέρας δ9αλείας δεινά χειμώνος επι

quanto non dicam perducendis ad ma σφρήσαντος καταρρο'σαντα , ας το ακμάζον καturitatem fructibus sed vel ad vitam in ταυανθήνα, ώσε μη οπώραν ευθαλάν

αλλ' tus vegetabilem cum spe proditurorum iterum quandoque germinum, ægre , ac mi

δε ζωτικής το πνεύμα παράπαν μετέχειν κινήfere tuendam .

σεως.

[ocr errors]

quam

contra ac

[ocr errors]

vere

inna

[ocr errors]
[ocr errors]

ni

[ocr errors]

pere timerem

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

vel

[ocr errors]

και ταυτα

[ocr errors]
[ocr errors]

C A P U T I I.
Cur omissa Priorum Principum Acta.

η Α Το ρου ανατρέχειν επί της πρότερον

CE

Æterum non facile opinor fuerit
κάντεύθ» άρ-
si maxime cuperemus

recurrere ad χεται τα εκείνων επιόντας όπως ασφαλώς

Itram ætatem rebus præfuerunt, principaκαι μεθ' ότι πλείσης της διβελίας , ής - tibus actisque repetendis , hujus quam moδεν άμεινον , διώκουν τα πράγματα , τίω

do meditamur initium Hiftoriæ ducere : Exαρχίζω ντεύθ» κατοχυροώτες

ponendo , ut secure consultissimaque , qua

nihil præstantius , prudentia , Rempublicam περιγραφείσης ας μικρός ταύτης αυτοις έπι

gubernaverint ; Imperium ea maxime cura βισί και μόναις επιπολαζουσας αρχήθεν ταις

munientes , utcumque angustis illud ipsum

circumclusum finibus, trium videlicet dumπόλεσι , Νικαία , Πρέσητε , & βίτη Φιλα

taxat reliquarum tum ipfis Civitatum , Nia δελφεία , της πατρίδος εκπεσούσιν οξ ών

cax, Prulæ , & tertiæ Philadelphiæ , in quas αιτιων δομώ μαθόντες, ού δοκει και καν λέ

exclufi Patria μοι

iis quas didicimus causis

confugere ibique se continere coacti fueγειν θέλωμα , ανυσα . τ τε πολλά και με

rant. Magna sane , ac scriptione nec brevi γάλα ξυμβήναι μεταξύ κρατούτων εκείνων digna , Imperantibus illis evenerunt : verum, και πολλές απαν μάλιςα δεόμμα αχολίας και Β με dixi, nobis perdifficilia narratu , tum quia και το μήθ' ημας ές τ' ακριβές ειδέναι τι και

rerum illius temporis haudquaquam exacta

certaque ad nos eft memoria perlata ; confiεφ' οίαις ταις αιτίαις ζωέπιση έκασα . Αλ.

liorum prefertim , ac caufarum, ex quibus λως τε ότι και αλοις άπαν επήλθε πιρί - quidque tunc geftorum contigit suscipi : tum

quod iftud argumentum præoccupatum ab aκείνων , και πεπλανημένες οιμαι , και ώςε μεν

liis jam eft , non mala ut equidem arbitror, σρας εαυτούς ασφαλώς πιςεύειν επεξιόντας fide in eo versatis; sed ex præsenti notitia καθέκασον , αλ' ακριβώς και ως ειδότας

eventus in ipforum oculis tum viventium εξ ών επι τη φραγμάτων ήσω και περιη

patratos fideli prosecutis Historia , quæ res

prout gerebantur , ex visu , & experientia ftaσαν έτι ας τέλος ωραχθέντων και το του tim in litteras mitteret . Sic machinationes χρόνου μηχάνημα άαρακτoν ώ αμα - πρατ:.

eludens Temporis, conantis semper obumτομένων

αντι

brare Veritatem, & suorum flexibus lapsuun και άμα γραφή δεδομένων

involutam , quasi ne extet, obruere . Comμαχομένο και αντισκοπούτος οίον το Ερ miffis invicem videlicet , ac jacula contra με τη Λητοί , ή και μάλλον τίω εκείνης πρόσ

infefta minantibus, ut Greci ajunt, MercuΤον ανακόπτοντος Tæūt õpce roj te ker' C Tio, & Latona ; aut illo pocius

hujus artes , ac

vim prævertente , ac quasi machinam rumεκείνο συμβάντα τα χρόνε εατέον ημϊν ως εκ pente. Quare Acta ejus temporis indi&ta inανυσα , ώ άλως τα ωροκειμένου σκοπού έ

tentata que nobis relinquantur, utique ad rem ξαγώνια . εν δε και μόνον τέως λεκτέον έσι,

nextéor ési, quam agimus non pertinentia · Unum ex illa

tantum præterita memoria resumendum hic και ίσως και περιττόν ,

ότι και μόνον εκάνο τι nobis non inutiliter , ni fallor, eft , propterea νές αιτιώνται

τότε την πραγμάτων quod illud tale eft, cui foli quidam adfcribenασφαλείας και καταστάσεως

dam putant & fecuritatem , tranquillitatem-Edit. Rom.

que quæ tunc fuit rerum ; & perversionem , pag. 6. ανατροπής και και συγχύσεως . πλίω και κατά τη ac confusionem, quæ nunc cernitur : una cauαυτόν ούτως έχον , αλα παρον μεν , και ως sa contrarios effectus non eodem ftatu , ac moόχρω τελέμωον ασφαλείας και απον δε και ως

do producente : Sed tranquillitatem quidem

operante quoad præfto fuit , & præsens adεκεχρίω παρορώμενον, η παρούσης συγχύσεως. hibita eft; poftquam vero (quod minime oportuit ) neglecta eadem , omissaque est , perturbationem inducente , qua nunc laboratur.

[ocr errors]

και της

και της νω

[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ ΙΙΙ I.

Vo Arces a Veteribus munise fuerint, Kữvor toi rices duoło pédov o z-Opožy évarzen D IL Homem Perfis quidem ab Oriente , ab λημμένοι , οξέω μεν Περσών, εκ δύσεως δ'

Occafu Italis, non oram modo maritimam, Ιταλών, και μόνον το ορός τή θαλάαση, αλλά και το α sed & superiora occupantibus; & valde in νώτατον κατεχόντων, και εις τενον κομιδή αμφοτέ- anguftum undecumque contrutfi vix ut li

bere respirare finerentur. Aliquando quidem ρωθεν καπαςάντες, ως μηδ' ελλθέρως αναπνείν

usi auxiliaribus Italis, Perfas incursabant. εάθαι. Τη μεν Ιταλικών έχοντες συμμαχικόν έπί Aliquando Scythicis adjuti armis, . quæ non εσω Πέρσαις, τη δε' Σκυθικόν άροσλαβόμενοι όροι ita pridem apparere in his partibus , & focieτότε φασίν τε και ωροσληφθέν, άνωθεν τες Ιαλές.

tate nobis jungi cæpere , repellebant Italos.

Hoc autem in iftis difficultatibus potissimum σκοπός δ' ήν εκείνοις ασφαλίσει το μέσον κατοχυρών, spectabant , ut quod hinc , atque inde medium και το μν φρός θάλαασαν εκ αχον οχυρώματι άλω,

inter ipfos, & holtes ipforum erat, munitis, ή θαλάαση κατασφαλίζεται . ο δε γαρ ω., θαλασοκρατούτων της Ιταλών

Bij

&

[ocr errors]

Τη Ι.

« IndietroContinua »