Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

O shealla, an laoch thuatal.
Mhosgul blair, mar fhorum nan nial,
Ghluais doran o anam mór,
Chunas a ceamna, le aitis,
'Sa lamh-gheal air clarsich na mfón.
Na chruai a ghluais an Ri, gun

dail,
Bhuail é 'n sciath chosach ard;
Gu árd, air darach nan sian,
Aig Lubhair na n'ioma sruth.
Seachd coppain a bh', air an scé,
Seachd focuil an Ri' do shluagh;
A thaomagh air osna nan speur,
Air finachá mór na m Bólg.

Air gach copan ta reül do n'oicha;
Cean-inathon nan ros gun scleo',
Caol-derna, o neoil aig eri',
Ul-oicho an truscan do cheö.
'Ta Caon-cathlin, air carric, a dealra
Reül-dura' ar gorm-thón on iar :
Leth-chellagh solus an uisce.
Ta Ber-thein, las-shuil nan sliabh,
Sealla sios, o choille sa n’aonach;
Air mál shiubhal, sélgair 's é trial,
Roi ghleanan, an dubhra bhraonach,
Le faogh rua-bhuic nan leum árd.

Tomhail, a miän na scé,
'Ta lassa Ton-theina, gun neoil,
An rinnac a sheal, roi n'oicha,
Air Lear-thon a chuain mhoir;
Lear-thon, cean-feona na m Bolg
A nceud-fhear a shuib-hail air gaoith.

Leathain scaoile seoil bhan an Ri. Gu Inis-fail nan ioma sru? Thaom oicha air aighai' a chuain, Agus ceäch nan truscan du'. , Bha' gaoith a caochla dlu' sa nspeur. Leum loingheas, o thon gu tón; Nuair dh' erich Ton-theina nan stuagh Caon-shealla, o bhrista' nan nial,

B’aitis do Learthon tein-uil na mbuaigh,
A dealra air domhan nan sian.

Fa' sleagh Chathmor na ncolg sean
Dhuisge an guth, a dhuisga Baird.
Thaom iad du', o thaobh nan sliabh,
Le clarsich ghrin 's gach lamh.
Le aitis mór, shés rompa an Ri,
Mar fhear-siubhal, ri teas la 'nglean
Nuair chluinas é, fadda sa nréth,
Caoin thorman sruthan na mbean:
Sruthan a bhristas sa n' fhasich,
O charric thaobh-ghlas nan rua-bhoc.

Cur son chluinim guth ard an Ri-
N'ám codal, a n' oicha nan fras?
Am facas tanais nach beo,
Measc t'aslin aig aoma glas?
Air neoil am bail an aitach fuar,
Feaghai' fón Fhonair na mfleagh?
'S lionmhar an siubhal air réth,
Far an tog an siol an t'shleagh.
Na n’erich, ar cronan air thús,
Mu n'fhear, nach tog on t'shlea' gu brath;
Fear choscairt, air glean nan sloigh,
O Mhoma nan ioma bad?

Ni dith-chuin do m'dorcha na mblár
Chiean-fheona na mbard, o thús,
Togar cloch do aig Lubhair na ncárn,
Ait-coni dh' Fholdath 'sdo chliu.
Ach taom m' anam, air ám nan laoich,
Air na bliaghna', so n d erich iad suas,
Air tón Inis-uina na ncolg.
Ni n'aitis, do Chathmor a bhain,
Cuina Lumon inis uina na nsloi ?
Lumon talamh na nsruth,
Caon-choni na mbán-bhroilach Oi.

Lumon na sruth!
'Ta u dealra, air m'anam fein,
'Ta do ghrian, air do thaobh,
Air carric na ncràn bu tróm.

Tat elid chear
Do dhearg bar-mhor, a measc na mbad
A faicin air sliabh.
An colg-chu, a siubhal grad.
Màl air an réth
Ta ceamna nan Oi:
Oi launh-gheal nan teud
'S na bogha cróm, sa mhoi;
Togmhail an gorm-shuil tlà,
On leatain bhar-bhui, air sliabh na mnath.
Ni bail ceamna Lear-thon sa bhein,
Cean Inis na ngeug uina.

Ta ê togmhail du-dharach air tón,
A ncamis Chluba, nan ioma stua',
An du dharach, bhuain é o Lumon,
Gu siubhal air aighai a chuain.
Thionta Oi an suillin tlá,
On Ri, mo ntuitagh é sios.
Ni mfacas leö riamh an long,
Cear mharcach a chuain mhoir.

Ghlaoi' anois, an Ri a ghaoith.
Measc ceo na marra glais.
Dh' erich Inis-fail gu gorm :
Thuit, gu dian, oicha na mfrais.
Bhuail eagal Clan-Bholga gu lua'
Ghlan neoil, o Thon-theina nan stua'
A ncamis Chulbin dh'atich an long
Far am fregra' coille do thón.
Bu chopach an sin an sru'
O charric Duth-umha na ncós,
'San dealra tannais nach beo
Le ncruith caochlach fein.

Thanic aslin gu Lear-thon nan long,
Seachd Samla do nlīna nach beo,
Chualas a nguth brista, tróm :
Chunas an siol an ceö.
Chunas siol Atha na ncolg-
'San clán ciean-uia' na m Bolg.
Thaom iad a mfeachda' fein,

sar cheach a terna on bhein, Nuair shiubhlas é glas, fa' osna, Air Atha nan ioma dos.

Thog Lear-thon talla Shamla,
Ri caoin fhón clarsich nan ceud.
Dh'aom eilid Erin, o cheamna
Aig aisra' glas nan sruth.
Nin dith-chuin do Lumon uina,
Na Flathal, gheal-lamhach na mbua'gh
'S í comhaid, air marcach nan tón
0 Thulach nan eilid ruagh.

Lumon na sruth
Ta ú dealra' air m'anam fein !

Mhosguil gath soluis on ear,
Dh' erich ard-chiean cheäich na bein.
Chunas air cladach na ngleanan
A ncróm chaochan ghlas-sruthach fein.
Chualas sciath Chathmor na ncolg,
Mhosguil siol Erin na m Bolg.
Mar mhuir dhomhail, nuair ghluisas gu geur
Fuaim aitti, air aghai' nan speur :
Taoma tuin, o thaobh gu taobh,
Aig aomagh à nglas chiean bao;
Gun eolas, air siubhal a chuain.

Trom is mál, gu Lon na sruth
Ghluais Suil-mhalla nan rosc tla;
Ghluais as thionta n' Oi le bron:
A gorm-shuil fa shilla blá.
Nuair thanic i gu carric chruai'
Du chromagh air gleanan an Lon
Sheal i, o bristagh a ceil,
Air Ri Atha-dh'aom i sios.

Puail teud, a mhic Alpain na mfón,
Ambail solas a aclarsich na nieöl?
Taom air Ossian, agus Ossun gu tróm,
Ta anam a snamh a nccö.

Chualas u, Bhaird, a m' oicha Ach siubhla fón edrom uam fein!

'S aitis caoin thurra do dh' Ossian A mbliaghna chear na h'aoise.

Dhreun uaina thulloch nan tais
A thaomas do chean air gaoith oicha,
Ni bail t'fhorum na mchluais fein :
Na faital tannais, na d' gheug ghlais.
'S lionmhar ceanna na marbh bu treun
Air osna, dubh-aisra' na bein,
Nuair ghluisas a ghellach, an ear,
Mar ghlas-scia, du shiubhal nan speur.

Cilin, a Charril, a Raono
Guith amsair a dh'aom 0-shean:
Cluinim siobh an dorchadas Shelma
Agus mosglibhse anam nan dan!

Ni ncluinim siobh sbiol na mfon,
Cia an talla do neoil, 'mbail ar suain
Na tribuail siobh, clarsach nach tróm,
An truscan ceo-madin 's cruaimn.
Far an erich, gu fuaiınar a ghrian
Ostuaigh na nccan glas?

« ZurückWeiter »