Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

STAAT- EN LETTERKUNDIG MAANDSCHRIFT,

Directeur: C. E. VAN KESTEREN,

MET VELER MEDEWERKING.

Redacteur van de rubriek Koloniale Literatuur: Dr, T. C. L. WIJNMALEN,

DERDE JAARGANG.

II.

AMSTERDAM. - J. H. DE BUSSY.
Spuistraat (Nutsgebouw).

1881.

[ocr errors][merged small]

INHOUD VAN DEN DERDEN JAARGANG, TWEEDE DEEL.

Biz.

[ocr errors]

De registreering der gereserveerde gronden ten behoeve van de

Gouvernements-koffiecultuur, door P. H. VAN DER KEMP

De Atjeh-oorlog in Nederland, door 0. Bl

...

De belasting in natura ter Sumatra’s Westkust. Open brief van

Mr. A. W. C. VERWEIJ aan den Heer Joh. F. SNELLEMAN.

Maandelijksche Revue van Brochures, Tijdschriften en Dagbladen

Uir DE NEDERLANDSCHE PERS: Het Utrechtsch Dagblad over de zaak

var der Heijden. Het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage

over de redevoering van Mr. N. P. van den Berg en over de gevol-

gen der intrekking van Art. 2, No. 27 Inl. Politie-Strafreglement. —

Het Handelsblad over den afgetreden en over den opgetreden Gou-

verneur-Generaal – Een waardig woord van den heer P. N. Muller.

Jhr. Mr. Quarles van Ufford over de concessie Batjan.

Varia.

Landontginning en evangelisatie. Maatregelen tegen opium-smoke

kelaars. Vrede in Atjeh. Een andere lezing betreffende de

zaak van Generaal van der Heijden. Tegen de schrijfwoede.

Een woord naar aanleiding van het artikel: »De exploitatie van

's lands bosschen op Java”, door J. W. H. CORDES, Inspecteur

van het Boschwezen .

Een opmerking betreffende de theorie welke tien eeuwen geleden

op Java voor landeigendom gold, door Mr. W. B. BERGSMA

Bargoensch in de Minahassa, door N. GRAAFLAND

Inlandsche dieventaal, door A. L. VAN HASSELT

Koloniale Literatuur.

Critische Overzichten: van G. Birnie, De invloed van de Hindoe-be-

scharing door Prof. H. KERN; van J. G. H. GUNNING, Een Javaansch

geschrift uit de 164 eeuw, door I: van G. Valette, Baren en Oud-

gasten door J. H. C. Heyse; van S. Coolsma, Twaalf voorlezingen

orer West-Jara, door v. E. en van Bibliographie Ottomane.

Berichten en Mededeelingen.

Nieuwe Uitgaven.

Wetenschap en Industrie

Een tehuis te Londen voor baboes. De ruimte door een bliksem-

afleider beschut. Een nota over de Gajo. De Semarangsche

Spaarbank in 1880. De Japarasche Vereeniging van Suikerfabri-

kanten in 1880. De vaart door het Suez-Kanaal.

De wet van Sultan Adam van Bandjermasin van 1835. door A. M.

JOEKES

Ideeën voor en over koloniale politiek

[ocr errors]
« ZurückWeiter »