Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Biz

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

lenst

337

Wet tot regeling van het Auteursrecht.

Berichten en Mededeelingen.

Nieuwe Uitgaven.

') Men leze aan den voet van blz. 297 nog de volgende noten :
met verwijzing naar het einde der eerste alinea :
Handelingen Indisch Genootschap 1876. Vergadering 3 November.
met verwijzing naar het einde der tweede alinea :
De toekomst van Deli. Eenige opmerkingen door J. P. Cremer, p. 41.
Aan het slot van de noot op blz. 298 moet na het woord » Jaargang” volgen : 1876.
Blz. 306 8e regel van boven staat: voor de drankwet lees: van de drankwet.
Blz. 309 5e regel van onderen staat: die som ; lees: den kostprijs aldaar.
.Blz. 310 4e regel van onderen staat: die handhaving; lees: de handhaving.

Blz. 314 14e en 15e regel van boven staat: de koopers de waarde; lees: men de
gekochte waar.

Blz. 315 190 regel van onderen staat: dezelfde straf als nu; lees: de bedreigde
dwangarbeid.

Aan den voet van die bladzijde moet, met een verwijzing naar het slot van den
volzin, eindigende met het woord maken, 16e regel van onderen, nog worden ge-
lezen de volgende noot:

Tegen inbreuken op het monopolie en de verbodsbepalingen in de verboden
kringen is bedreigd behalve verbeurdverklaring, eene boete van f 1000 tot f 10.000
voor elke hoeveelheid van 100 katti opium of daar beneden, en f 100 voor elke
katti meer en bovendien gevangenisstraf, of, voor zooveel het inlanders en daarmee
gelijkgestelden betreft, dwangarbeid buiten den ketting, de eerste maal voor den
tijd van één maand tot drie jaar en bij herhaling voor den tijl van drie maanden
tot vijf jaar.

In geval van eenvoudig bezit of vervoer van een hoeveelheid van minder dan
één katti bereide of twee katti's ruwe opium (een waarde naar den maatstaf der
debietprijzen bij de pacht, volgens de officieele opgaven, in 1879 in de verschil-
lende perceelen tusschen f 128 en f 256 variëerendu) is de straf bij de eerste
overtreding veel minder en bedraagt zij, behalve verbeurdverklaring van de
achterhaalde opium, niet meer dan hoogstens f 100 of voor Europeanen en met
dezen gelijkgestelden gevangenis van ten hoogste acht dagen, voor inlanders en
daarmede gelijkgestelden tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost
zonder loon voor ten hoogste drie maanden. Dat vooral deze laatste straffen,
waaronder een groot deel van de voor het eerst begane overtredingen vallen, niet
zeer afschrikwekkend kunnec zijn, ligt voor de hand.

Niet van belang ontbloot schijnt het hier de aandacht te vestigen op eene
mededecling, in het laatste Kol. Verslag voorkomende, dat men er namelijk in de
residentie Rembang eindelijk in was geslaagd om een der grootste opiumsmok:
kelaars uit het gewest, van wien vermoed wordt dat hij aan den opiumsluikhandel
zijn zeer aanzienlijk vermogen dankt, te betrappen en dat hij gestraft was met....
drie maanden dwangarbeid.

Blz. 320 16e regel van boven staat: die taak; lees : de taak.

DE INDISCHE GIDS.

[ocr errors]
[ocr errors]

Blz.

Maleische Taalstudiën, I, door A. F. VON DE WALL")

349

Wetenschap en Industrie

362

De bandel van Britsch-Indië. Mishandeling van gevangenen in

Bengalen.

Nog iets over Minjak Tangkawang, door J. G. SCHOT

364

De Papoeas, door R. VAN Eck.

368

De politieke toestand van Halmahera in het begin van het jaar 1881,1. 389

Nog iets

over de kwestie der conversie van communaal in erfelijk

individueel bezit op Java, door BAPA SAID .

398

Conversie en heerendienst, door G. F. C. ROSE.

414

De bewapening door 0. I. cavalerie, door P. R. GOUDSCHAAL . 427

Maandelijksche Revue van Brochures, Tijdschriften en Dagbladen . 439

Uit de BuitenlaNDSCHE PERS: Een ond-Oostindisch ambtenaar (ile heer

Metzger) over de regrering van onze koloniën; de heeren Lochnis en

Wulfting over Nederland en over Duitsche koloniale plannen; the Colo-

nies and India over vrijen bandel tusschen Engeland en zijn kolonien;

the Quarterly over Britsch-Indië in 1980 en de heer Valbert over

Britsch-Indië en Algerië. – l'it DE BINNENLANDSCHE PERS: Het Handels-

blad bespreekt de onmacht in de Indi che wetgeving, de beteekenis van

de departementen van algemeen bestuur en de Indische pensioenen;

het Vaderland: de gewichtige quaestie der conversie en de daarmede

samenhangende slechte politiek, alsmede de houding van het Indisch

bestuur tegenover Generaal van der Heijden; de Middelburgsche: de

ontvangst van dien Generaal; de Amsterdamsche: de Atjen-geheime-

nissen; de heer Roorda van Eysinga in een artikel »Over de (Jost”:

het ontslag van Generaal van der Heijden, de paperassen-regeering, de

oneerlijkbeid van Nederlands koloniale politiek, enz. ; het Dagblad ver-

klaart zich tegen gemeente-instellingen in Indië en vóór een toepassing

van het restitutiestelsel met behoud van het eenheidsstelsel; de Nieuwe

Rotterdamsche Ct. schrijft over de uitlevering van vreemdelingen.

Varia.

472

Twee adressen over spoorwegtarieven. Wat wordt er voor Dr. Mat.

tbes gedaan? dloeten inlandsche scholen landbouwscholen wor-

den? Vrede in Atjeh. De toestand van Bantam.

Een antwoord aan den beer VERWEY, door Joh. F. SNELLEMAN 483

Koloniale Literatuur .

487

Critische Overzichten: van Meyners d'Estrée's Papouasie, door Mr.

VAN MUSSCHENBROEK ; van d'Albertis' New Guinea, door S. en van

Mina Kruseman's Hélène Richard en Cendrillon door Mr. A. W.JA-

[ocr errors]
[blocks in formation]

1) Op blz. 356, regel 1 van onderen en blz. 357 staat: Kebon itoe saja soeroch
pagarken boelveh sekoeliling kebon itoe; moet zijn: Kebon iloe saja soeroeh pagari.
boeloeh. en saja soeroeh payarken boeloeh sekoeliling kebon itoe.

Op blz. 360, regel 29 staat: roemah itoe boekan roemah entjik Mat jang ampoenja
roemah itoe, melainken dija; moet zijn: roemah itoc boekan roemah entjik Mat,
roemah dija; of: boekan entjik Mut jang ampoenja roemah itoe melainken dija

Op blz. 361, regel 15 staat bentok moet bèntok zijn: lees : bëntoek moet zijn bëntok

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Wetenschap en Industrie.

De transformatie van suiker in anilinekleurstof. (Een kleine bijdrage

tot de kennis der moderne alchemie) door Dr. P. F. van HAMEL Roos.

De Fransche Stoomvaart op Australië. Handel van Saigon, Hong-

kong en Hamburg met Ned.-ludië. Rapport uitgebracht aan-

gaande het procédé van Maanen. Grondstoffen voor papierberei-

ding. 't Verslag der Javasche Bank.

Beantwoording der vragen gesteld door den heer KLINKERT, door

J. L. VAN DER TOORN

De strafbepaling tegen het verbreken van werkcontracten, door

Prof. Mr. G. A. VAN HAMEL

Welke houding heeft de Regeering aan te nemen ten opzichte der

conversie? door H. C. HUMME .

De staatsspoorwegen en de residentiën Kediri en Madioen, door B.

Beschouwingen van den Oud-Inspecteur van den Waterstaat in Ned.-

Indië H. M. DIBBETZ over de brochure van den Heer Vrendenberg

» Iets over Waterwegen en Waterleidingen op Java.

Maandelijksche Revue van Brochures, Tijdschriften en Dagbladen .

Urr DE BUITENLANDSCHE PERS: De slotbeschouwingen van den heer

Metzger over de regeering der Nederlandsche koloniën. – Uit De

BINNENLANDSCHE PERS: Causerien van den heer Lans over koloniale

onderwerpen; beschouwingen, in het Handelsblad, van Mr. Victor

over N.-1. rechterlijke ambtenaren; de Amsterdamsche Courant over

vreemde nederzettingen op Borneo en het Dagblad over Broenei: de

Middelburgsche Courant over spoorwegen op Java en het Handelsblad

over stoomtrams op dat eiland; de Amsterdamsche Courant over Aijeh

en onze financiën”; het Handelsblad over » Regeering en opium”; de

Middelburgsche Courant over ode zendelingen op Bali” en het Han-

delsblad over »een inbreuk op het Regeeringsreglement."

Varia.

Familieregeering van inlanders. Een paar opmerkingen over de ant-

woorden op de vragen betreffende de conversiequaestie.

Hoe zwaar

sommige inlanders belast zijn.

Koloniale Literatuur.

Critisch Overzicht van het Jaarboekje voor het Mijnwezen, door Corn.

DE GROOT

Berichten en Mededeelingen.

Nieuwe Uitgaven.

Opmerkingen omtrent de uitspraak van het Maleisch, door J. HABBEMA.

Wetenschap en Industrie

De buitenlandsche handel van Britsch-Indië. — Administratieve indee.

ling, bestuur en rechtswezen onder de voormalige sultans van

Atjeh. Handelsverkeer tusschen China en Ned.-Indië. Handel

van Siam met Nederland en zijn koloniën.

Minahassa-toestanden, door W. .

Vrouwen aan boord van Compagnie's schepen door P. A. LEUPE.

Eenige aanteekeningen omtrent Indië's verhouding tot Nederland, door

Dr. T. C. L. WIJNMALEN.

Mijn slotwoord over de eerste Atjehsche expeditie, door Generaal

P. G. Booms.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »