Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

What is a man,

if his Chief good and market of his time
Be but to sleep and feed? à beast, no more.

SHAKESPEARE.

FÖRSTA DELEN,

HOS L.

ASTOR

STOCKHOLM,

L. J. HJERTA, 1832.

LIBRARY

NEW-YORK

www mo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

De som icke helt och hållet förkasta den kallade Historiska Romanen, lära medgifva, att han räknas bland Litteraturens nyttiga alster. Utan att just åstadkomma någon fullständig rekapitulation af de allmänna historiska ämnen som minnet bör förvara, väcker han dock hos mången lust att närmare undersöka andan af vissa hänflydda tidpunkter, hvilkas detaljerade teckning ej ingått i den vanliga utanlexan ur häf-, derna. Men antingen han i sådant hänseende blir förmånligt eller ofördelaktigt bedömd, är dess bearbetande förbundet med många svårigheter, som undvikas vid anläggningen af den vanliga romanen.

För den senare är merende's tillräckligt, att efter modeller ur allmänna lifvet, sådant det hvardagligt skadas, välja personer, hvilkas fortgående handlingar sjelfmant bilda ett helt, och visa, huru en ädel idéalprincip motarbetas af, eller besegrar förvända samhällsförhållanden, hu

« ZurückWeiter »